Ubezpieczenie kabotażowe - co to jest i ile kosztuje?

Ubezpieczenie przewozu kabotażowego obejmuje ochroną transport kabotażowy, czyli wykonywany na terenie innego państwa niż państwo, w którym pojazd jest zarejestrowany. Jest wymagane na terenie Niemiec i Francji. W poniższym poradniku omawiamy reguły, jakimi rządzi się ubezpieczenie kabotażowe do 3,5 t na busa.

Co to jest i co daje ubezpieczenie kabotażowe?

Jest to ubezpieczenie transportowe dodatkowe do ubezpieczenia OC przewoźnika (ubezpieczenie ocp kabotaż). Co to jest ubezpieczenie OCP? Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wynikające z zarobkowego przewozu drogowego towarów. Pod pojęciem przewozu kabotażowego w transporcie drogowym rozumie się przewóz towarów na terenie jednego państwa (tzw. mały kabotaż) lub też pomiędzy dwoma państwami (Niemcy – Francja, tzw. duży kabotaż), wykonywany przez zagraniczne przedsiębiorstwo transportowe, które nie ma siedziby ani oddziału w państwie wykonywania transportu.

W przypadku ubezpieczenia transportu kabotażowego bardzo istotne jest posiadanie przez przewoźnika odpowiedniej dokumentacji:

  • CMR – międzynarodowy list przewozowy, który dotyczy wcześniejszej transakcji przewozu międzynarodowego
  • LP – listy przewozowe, dotyczące każdej zrealizowanej transakcji kabotażu.

Dokumenty te powinny również wskazywać datę wyładunku towarów oraz numer rejestracyjny pojazdu, który dokonał transportu.

Kabotaż po wyładunku i załadunku na terenie państwa

Jeżeli przewoźnik wykonuje kabotaż na terenie państwa, które stanowiło miejsce przeznaczenia wykonywanego przewozu międzynarodowego, ma prawo do 3 takich operacji, a każdy list przewozowy traktuje się tu jako jeden kabotaż. Kolejne ograniczenie to termin – przewozy muszą mieć miejsce w ciągu 7 dni od dnia wyładowania towaru stanowiącego przedmiot transportu międzynarodowego.

Jeśli przewoźnik realizujący transport międzynarodowy wjeżdża do danego państwa „na pusto”, na terenie tego kraju może on wykonać jeden przewóz kabotażowy w ciągu 3 dni od dnia wjazdu do tego państwa.

Ile kosztuje ubezpieczenie kabotażowe?

Od 2009 roku polscy przewoźnicy mogą wykonywać usługi transportu kabotażowego na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. W 2010 roku przepisy prawa dotyczące tego typu przewozów zostały ujednolicone na terenie całej Wspólnoty, warto jednak pamiętać, że o regulacjach dla poszczególnych krajów, dotyczących m.in. odpowiedzialności przewoźnika i konieczności posiadania właściwej polisy OCP. To od nich zależy dokładna cena ubezpieczenia kabotażowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 roku dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych przewóz kabotażowy:

  • musi odbyć w ramach realizacji transportu międzynarodowego
  • może wykonywać przewoźnik, który posiada licencję wspólnotową (jeśli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, musi posiadać świadectwo kierowcy)
  • można wykonać wyłącznie tym samym środkiem transportu, który uczestniczy w ruchu międzynarodowym.

Kwestię odpowiedzialności za przewóz kabotażowy regulują przepisy prawa poszczególnych państw członkowskich. Od tego zależy dobór właściwej polisy OCP, która swoim zakresem powinna obejmować również tego typu przewozy. Polscy przewoźnicy najchętniej wykonują transport kabotażowy na terenie Niemiec i Francji, dlatego regulacje w tych krajach są dla nas najważniejsze. W kwestii ceny ubezpieczenia kabotażowego w Niemczech i Francji, często spotykaną praktyką jest indywidualne dopasowywanie oferty do potrzeb konkretnego przewoźnika lub oferowanie ubezpieczenia kabotażowego do posiadanego już OCP przewoźnika.

Ubezpieczenie kabotażowe Niemcy

Dla przewoźników wykonujących taki transport pojazdami o DMC poniżej 3,5 tony nie ma żadnych szczególnych regulacji. Przepisy prawa Niemiec nakładają obowiązek posiadania odpowiedniej polisy przy przewozach większymi ciężarówkami. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku braku takiego ubezpieczenia, każdą szkodę właściciel firmy transportowej będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Biorąc pod uwagę zakres odpowiedzialności przedsięwzięcie takie może okazać się bardzo kosztowne. Właśnie dlatego zaleca się wykupienie dobrze dobranego OCP kabotażowego, obejmującego zakres odpowiedzialności na terenie danego państwa członkowskiego.

Ubezpieczenie kabotażowe na Francję

Przepisy francuskie uzależniają zakres odpowiedzialności przewoźnika wyłącznie od wagi przesyłki:

  • o wadze do 3 ton – 23 euro (około 20 SDR) za 1 kg wagi brutto, nie więcej niż 750 euro (około 665 SDR) za 1 paletę
  • o wadze 3 tony i więcej – 14 euro (około 12 SDR) za 1 kg wagi brutto, nie więcej niż 2.300 euro (około 2 tys. SDR) za 1 tonę
  • odpowiedzialność za szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie – do wysokości przewoźnego.

Przepisy francuskie nie narzucają na przewoźników konieczności posiadania polisy OCP o określonej sumie gwarancyjnej. Nie rozróżniają też w tej kwestii pojazdów o DMC poniżej czy powyżej 3,5 tony.

Ubezpieczenie kabotażowe Anglia

Wielka Brytania dopuszcza stosowanie wzorca jakim jest konwencja CMR. Praktyka wskazuje, że jeżeli umowa przewozu nie odwołuje wprost do konwencji CMR, obowiązują postanowienia umowne, które mogą dość znacznie odbiegać od znanych i stosowanych w tym obszarze norm prawnych. Z tego wynika, że przed wykonaniem przewozu kabotażowego na terenie Wielkiej Brytanii należy wnikliwie czytać warunki zawieranej umowy przewozu – w przeciwnym razie można być mocno zaskoczonym otrzymanym roszczeniem, albo niepokryciem całej szkody przez ubezpieczyciela.