Czym zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)?

Komisja Nadzoru Finansowego – definicja

Komisja Nadzoru Finansowego (w skrócie KNF) jest centralnym organem władzy państwowej, który sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym, w tym nadzór nad rynkiem ubezpieczeń. Komisja Nadzoru Finansowego została powołana do życia w 2006 roku ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła ona kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Generalny Inspektorat Nadzoru Banku. Od czasu wejścia w życie ustawy o Komisji Nadzoru Finansowego (1 stycznia 2008 roku) nadzór nad KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.

W skład KNF wchodzi siedem osób, tj.: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i pozostałych czterech członków (prezes Narodowego Banku Polskiego, przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, minister właściwy do spraw instytucji finansowych i minister właściwy do spraw zabezpieczania społecznego).

Zadania Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje kontrolę nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. KNF dba o prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego, jego stabilność, przejrzystość oraz bezpieczeństwo. Szczególnie ważne jest zapewnienie ochrony uczestnikom tego rynku.

KNF realizuje cele zapisane w ustawach Prawa Bankowego. Są to przede wszystkim ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, o elektronicznych instrumentach płatniczych, o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym

Do obowiązków i uprawnień KNF w zakresie nadzoru ubezpieczeniowego należy ochrona interesów osób ubezpieczonych i zapobieganie sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia. Komisja Nadzoru Finansowego ubezpieczenia może wydawać ostrzeżenia towarzystwom ubezpieczeń.

Komisja zajmuje się również:

  • propagowaniem działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu, rozwojowi i konkurencyjności rynku finansowego,
  • inicjowaniem działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego,
  • przygotowywaniem projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym,
  • umożliwianiem polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego.