Co to jest ubezpieczenie na dożycie?

Co to znaczy ubezpieczenie na dożycie? I kiedy warto rozważać zakup polisy na dożycie? Dowiecie się tego z naszego poradnika.

Definicja ubezpieczenia na dożycie

Ubezpieczenie na dożycie oznacza wypłatę świadczenia, gdy ubezpieczony dożyje do końca polisy ubezpieczeniowej lub osiągnie określony w polisie wiek (tzw. dożycie ubezpieczonego). Jeśli ubezpieczony umrze przed datą naszej śmierci, ustaloną w polisie, nasi bliscy nie otrzymają świadczenia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której w umowie jest zapisana klauzula o zwrocie składek.

Kupując polisę na dożycie wybieramy określoną sumę ubezpieczenia, czyli wartość świadczenia, które zostanie wypłacone, gdy dożyjemy do dnia określonego w polisie. Każde towarzystwo samo ustala zasady umowy ubezpieczenia na dożycie w OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia na dożycie mogą różnie ujmować poszczególne składowe ubezpieczenia. Należy pamiętać, że dotyczy to również wieku osoby ubezpieczonej, który może zostać ograniczony przez towarzystwo (np. od 18 do 65 lat). Ubezpieczenie na dożycie nie obejmie seniorów powyżej określonego roku życia.

Co obejmuje i na jakich zasadach zawiera się ubezpieczenie na dożycie?

Ubezpieczenie na dożycie z reguły zawieramy na długi okres czasu, zobowiązując się do regularnego wpłacania składki ubezpieczeniowej. Na koniec okresu ubezpieczenia ubezpieczyciel wypłaci nam ustalone świadczenie pieniężne. Warto też pamiętać, że wpłacana przez nas w ramach ubezpieczenia na dożycie składka może być przez towarzystwo ubezpieczeń inwestowana i powiększona o odsetki podczas dokonywania wypłaty.

Polisa na dożycie zazwyczaj zawiera określone: okres ubezpieczenia (np. 10, 15, 20 lat), sumę ubezpieczenia (wysokość świadczenia wypłaconego na koniec), rodzaj wpłat składki (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie) i sposób wypłaty po zakończeniu okresu ubezpieczenia (jednorazowo lub w formie renty). Ubezpieczenie na dożycie z reguły wiąże się z preferencjami podatkowymi.

Wysokość składki uzależniona jest od kilku czynników, m.in. sumy ubezpieczenia, jego okresu i częstotliwości wpłat. Kwotę składki ubezpieczenia na dożycie najlepiej sprawdzić w internetowym kalkulatorze.

Różnice pomiędzy ubezpieczeniem na życie i dożycie – porównanie

Polisę na dożycie można połączyć z polisą na życie – wówczas otrzymujemy podwójną ochronę (odszkodowanie dla bliskich, jeśli umrzemy i środki dla nas, jeśli dożyjemy określonego wieku).

Ubezpieczenie na życie i dożycie jest warte rozważenia, bo – choć nie jest obowiązkowe, jak np. wiele ubezpieczeń OC zawodowe – zapewnia ono jednoczesną ochronę życia i gromadzenie oszczędności, co obejmuje m.in. świadczenie zgodne z sumą ubezpieczenia, jeśli dożyjemy do dnia ustalonego w polisie i świadczenie dla naszych bliskich na wypadek naszej śmierci.

Gromadzone na koncie polisowym środki pieniężne zostają wypłacane ubezpieczonemu z chwilą zakończenia umowy. To przykład ubezpieczenia długoterminowego – czas trwania wynosi od 5 do nawet 25 lat lub do wieku ubezpieczonego wskazanego w umowie. Środki uzyskane z polisy mogą służyć jako dodatkowy kapitał na emeryturę.