Czy podwójne ubezpieczenie ma sens?

Równoległe ubezpieczenie to ubezpieczenie wykupione w dwóch lub więcej towarzystwach od tego samego ryzyka (np. podwójna polisa OC samochodu), na przynajmniej częściowo pokrywający się okres. Warto od razu zaznaczyć, że nie zawsze jest ono korzystne dla ubezpieczonego. Możliwość zgłoszenia się po kilka odszkodowań zależy od tego, czy chodzi o ubezpieczenie majątkowe (np. polisy mieszkaniowe, podwójne ubezpieczenie samochodu – autocasco, a także ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub posiadanego mienia), czy ubezpieczenie osobowe (ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków).

Ubezpieczenie wielokrotne – kiedy można?

Nawet jeśli posiadamy już jedną polisę na życie lub NNW, możemy ubezpieczyć się od tego samego ryzyka w innej firmie, stając się tym samym posiadaczem podwójnego ubezpieczenia na życie. Nie ma żadnych prawnych przeszkód, aby w razie nieszczęśliwego zdarzenia pobrać świadczenie przysługujące z kilku polis na życie lub NNW jednocześnie.

Natomiast nie warto stać się posiadaczem np. podwójnej polisy OC czy podwójnego ubezpieczenia mieszkania – takie rozwiązanie w przypadku ubezpieczeń majątkowych jest po pierwsze nieopłacalne, a po drugie nielegalne – osobie ubezpieczającej to samo ryzyko majątkowe w kilku towarzystwach i próbującej wyłudzić odszkodowanie większe niż wartość szkody grożą konsekwencje karne.

Ubezpieczenie majątku w dwóch firmach

W przypadku ubezpieczeń majątkowych istnieje zasada, że na szkodzie nie można się wzbogacić. Wynika to z istoty tego rodzaju ubezpieczeń – polegają one na rekompensacie poniesionej straty.  Kodeks cywilny mówi wprost, że suma odszkodowania wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia majątkowego nie może być wyższa od wartości faktycznie poniesionej szkody.

Wynika z tego, że nawet jeśli ten sam przedmiot ubezpieczymy od tego samego ryzyka w dwóch towarzystwach na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość, to nie możemy liczyć na dwa odszkodowania, których łączna wysokość przekroczy wartość szkody. W takiej sytuacji obaj ubezpieczyciele złożą się na wypłacane świadczenie, a wysokość wkładu każdego z nich będzie proporcjonalna do sum ubezpieczenia zapisanych w umowie.

Podwójne ubezpieczenia auta czy mieszkania

W praktyce oznacza to, że nie ma sensu wykupować podwójnego ubezpieczenia samochodu czy mieszkania na łączną sumę przewyższającą jego wartość. Gdy dojdzie do szkody, wysokość odszkodowania – nawet wypłacanego w ramach kilku umów zawartych w różnych towarzystwach – nie przekroczy wartości faktycznie poniesionej straty. Mało tego, tego rodzaju zachowanie traktowane może być jako próba wyłudzenia odszkodowania, za którą grożą konsekwencje karne.

Podwójne ubezpieczenie OC i AC

Te same zastrzeżenia dotyczą podwójnego ubezpieczenia OC i podwójnego AC. Posiadanie dwóch ubezpieczeń OC na jedno auto nie zwiększy stawki naszego odszkodowania, a może narazić nas na prawnokarne konsekwencje.