Ubezpieczenie od utraty zysku

Jedną z nieodłącznych cech prowadzenia działalności gospodarczej jest ryzyko. Nieoczekiwane wydarzenia różnego rodzaju często prowadzą do obniżenia zysków notowanych przez przedsiębiorstwo. Firmy ubezpieczeniowe oferują produkty zapewniające ochronę przed takim ryzykiem. To tzw. ubezpieczenie od utraty zysków – BI (business interruption).

Definicja ubezpieczenia od utraty zysku

Ubezpieczenie obejmuje ochroną przewidywany zysk brutto z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług. Zabezpiecza środki finansowe, które firma zarobiłaby, gdyby jej działalność gospodarcza nie została zakłócona lub przerwana na skutek szkody w mieniu.

Ubezpieczenie utraty zysku ma na celu zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorstwa poprzez niwelowanie negatywnych skutków przestoju firmy spowodowanego oddziaływaniem żywiołów (pożar, powódź, huragan, wybuch, uderzenie pioruna). Ryzyko utraty zysku nie zostało jednak objęte samodzielnym ubezpieczeniem i w praktyce występuje wspólnie z ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Co obejmuje świadczenie w ubezpieczeniu od utraty zysku?

Posiadanie ubezpieczenia BI powoduje, że w razie wystąpienia szkody ubezpieczonemu wypłacane są następujące świadczenia:

 • z tytułu utraty zysku operacyjnego,
 • koszty stałe.

Zysk operacyjny to ta część dochodu, którą firma osiągnęłaby, gdyby nie doszło do powstania szkody w mieniu. Natomiast pojęcie kosztu stałego pokrywa się z pojęciem kosztu uzyskania przychodu. Możemy do niego zaliczyć np. koszty wynagrodzenia dla pracowników, koszty dzierżawy, koszty najmu i koszty rat leasingowych.

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego. Wylicza się ją na podstawie szacowanego zysku brutto w ustalonym maksymalnym okresie odszkodowawczym.

W konstrukcji ubezpieczenie ryzyka utraty zysku często znajdziemy również refundację dodatkowych kosztów, do których należą:

 • koszty związane z korzystaniem z lokali oraz pomieszczeń zastępczych,
 • dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe, dodatki np. za pracę w nocy czy pracę w niebezpiecznych warunkach),
 • koszty przeniesienia maszyn i urządzeń do pomieszczeń zastępczych,
 • koszt zawiadomienia klientów o zaistniałej sytuacji.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie od utraty zysku?

W ubezpieczeniu BI można wskazać standardowo stosowane wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

 • szkody powstałe wskutek działań wojennych,
 • szkody powstałe w następstwie utraty danych, nośników danych, dokumentacji księgowej,
 • szkody powstałe wskutek decyzji określonych, właściwych władz, uniemożliwiającej albo opóźniającej odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez ubezpieczającego,
 • szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego,
 • kary pieniężne, administracyjne, grzywny i odszkodowania,
 • honoraria autorskie i wynagrodzenia za patenty,
 • szkody powstałe wskutek spadku wartości nieuszkodzonych towarów,
 • podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy i opłaty celne,
 • opłaty frachtowe i pozostałe opłaty transportowe szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.