Utrata wartości handlowej pojazdu

Wartość rynkowa auta to jeden z najcenniejszych zasobów właściciela samochodu. Nawet pozornie niewielka szkoda może doprowadzić do znaczącego spadku wartości auta, zazwyczaj tym większego, im wyższej klasy był pojazd, którego dotyczy ubytek wartości rynkowej.

Jeśli nasz nowy pojazd zostanie poważnie uszkodzony w wypadku lub kolizji, to wypłata odszkodowania w wysokości wystarczającej jedynie na pokrycie kosztów jego naprawy może nie stanowić wystarczającej rekompensaty. Warto wiedzieć, że w takim przypadku można liczyć na wyrównanie szkody w postaci utraty wartości samochodu po kolizji z polisy OC sprawcy wypadku.  

Utrata wartości handlowej pojazdu – odszkodowanie

W sytuacji, kiedy w kolizji lub wypadku drogowym został uszkodzony pojazd, poszkodowany może wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy szkody z roszczeniem z tytułu utraty wartości handlowej uszkodzonego pojazdu. Roszczenie to ma na celu uzyskanie odszkodowania za utratę wartości handlowej samochodu. Bowiem zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego po stronie ubezpieczyciela leży obowiązek pełnej rekompensaty szkody. A to z kolei oznacza, że kwota wypłaconego odszkodowania powinna uwzględniać zarówno koszt naprawy auta jaki i utraconą wartość handlową pojazdu.

Celem takiego roszczenia jest ustalenie ewentualnej straty za szkodę w pojeździe i jej wysokości, tak aby odszkodowanie jak najpełniej rekompensowało uszczerbek majątkowy powstały w związku ze szkodą w pojeździe. Wysokość odszkodowania jest ustalana z uwzględnieniem m.in. rozmiaru i rodzaju uszkodzeń pojazdu, jego stanu technicznego przez wypadkiem oraz jakości wykonanej naprawy pojazdu.

Jak obliczyć utratę wartości handlowej pojazdu?

W praktyce działalności zakładów ubezpieczeń, niezależnych rzeczoznawców samochodowych oraz biegłych sądowych przy szacowaniu wysokości utraty wartości handlowej pojazdu najczęściej korzysta się z instrumentów technicznych albo programów komputerowych, pozwalających na oszacowanie tej utraty na podstawie uśrednionych danych dotyczących cen pojazdów i wzorów matematycznych.

Również internetowe kalkulatory utraty wartości handlowej pojazdu mogą podpowiedzieć nam, jak wyliczyć procentową utratę wartości handlowej samochodu. Samodzielnie można próbować oszacować utratę wartości handlowej pojazdu w oparciu o instrukcję Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT (nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku).

Najlepiej jednak zlecić oszacowanie utraty rzeczoznawcy samochodowemu, ponieważ niełatwo zrobić to samemu. Wycena kosztuje 200-300 zł, ale pozwala dokładnie oszacować ile samochód stracił na wartości i o jaką kwotę możemy się ubiegać.

Kto może liczyć na odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu?

Każdy przypadek zgłoszonego wniosku z tytułu utraty wartości handlowej jest przez ubezpieczycieli rozpatrywane indywidualnie. Starając się o realizację takiego roszczenia należy złożyć wniosek do ubezpieczyciela, który dokona stosownych ustaleń i określi wysokości odszkodowania za utratę handlowej wartości samochodu po szkodzie.

Trzeba mieć jednak świadomość, że nie każda naprawa powypadkowa obniża wartość handlową pojazdu. W przypadku starszych aut w związku z taką naprawą wartość handlowa pojazdu może nawet wzrosnąć. W takiej sytuacji kwota wypłacanego odszkodowania – obejmująca celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy – może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą wzrostowi wartości handlowej pojazdu.

Nie każdy pojazd traci też wartość handlową po kolizji. W przypadku samochodów osobowych i terenowych ustalenie ubytku wartości można ustalić, jeżeli jest to pierwsze uszkodzenie pojazdu o charakterze kolizyjnym, naprawa jest opłacalna, a uszkodzony pojazd jest w dobrym stanie technicznym. Odszkodowanie za utratę wartości pojazdu po wypadku będzie tym wyższe, im pojazd był droższy, krócej używany i w większym stopniu uszkodzony.

Utrata wartości handlowej pojazdu w leasingu

Jeśli uszkodzony pojazd jest w leasingu, uprawnionym do odszkodowania za utratę wartości jest leasingodawca, który jest właścicielem. Wielu leasingodawców jednak pozwala, aby odszkodowanie za utratę wartości pojazdu przypadło leasingobiorcy. W takiej sytuacji powinniśmy postarać się o pełnomocnictwo, aby polubownie odzyskać odszkodowanie.

Jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania za utratę wartości pojazdu, należy wyczerpać wszystkie możliwości reklamacji, wystawić wezwanie do zapłaty za utraconą wartość handlową pojazdu, następnie skierować sprawę do Rzecznika Finansowego, a dopiero na końcu wejść na ścieżkę postępowania sądowego. Na etapie sądowego dochodzenia roszczenia o odszkodowanie za utratę wartości pojazdu należy posiadać cesję wystawioną przez leasingobiorcę.

Utrata wartości handlowej pojazdu po wypadku – wniosek

Wzorem wniosku o utratę wartości handlowej pojazdu jest wzór pozwu o zapłatę. Pismo z roszczeniem składa się w firmie ubezpieczeniowej winnego wypadku/kolizji/stłuczki podając jego numer polisy oraz pozostałe dane identyfikacyjne. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pomocą formularza na stronie www. Wniosek z roszczeniem można złożyć, nawet jeśli samochód po naprawie został przywrócony do pierwotnego stanu i wizualnie od niego nie obiega. Wynika to z tego, że szkody poniesione w wypadku zawsze będą rzutować na wartość samochodu.

Orzeczenia sądowe

Orzecznictwo sądowe różni się co do kwestii utraty wartości handlowej pojazdu. Największe szanse na uzyskanie tego świadczenia oraz wpłacenia go w wysokiej kwocie mają właściciele nowych samochodów. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, iż przepisy prawa nie precyzują wieku samochodu, w przypadku którego można starać się o tę formę rekompensaty. Powołując się na Rzecznika Finansowego, w przypadku roszczenia z tytułu utraconej wartość samochodu to nie wiek pojazdu jest przesłanką do określenia, czy poszkodowany może i w jakiej wysokości może otrzymać odszkodowania, ale sam fakt istnienia utraty wartości pojazdu, która następuje w przypadku jego pierwszego i nawet najmniejszego uszkodzenia.