Szkoda częściowa - jak jest liczona wysokość odszkodowania?

W myśl podstawowego podziału szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych wyróżnia się szkodę częściową i całkowitą.

Definicja szkody częściowej

Szkoda częściowa występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że jego naprawa jest możliwa i opłacalna. W zależności od rodzaju ubezpieczenia, częściowa szkoda bywa inaczej definiowana. Gdy mowa o ubezpieczeniu AC, szkoda częściowa ma miejsce, gdy koszty naprawy nie przekraczają pewnego progu procentowanego, zazwyczaj określanego na poziomie 70% wartości rynkowej pojazdu. W przypadku ubezpieczeń OC, szkoda częściowa ma miejsce, kiedy pojazd został uszkodzony w stopniu umożliwiającym jego naprawę, a koszty naprawy nie przekraczają 100% wartości pojazdu na dzień wystąpienia szkody. Co to jest szkoda całkowita? Szkoda całkowita pojazdu występuje wówczas, gdy uległ on zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty napraw przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody. W procesie likwidacji odszkodowanie za zarówno szkodę całkowitą, jak i częściową, wypłacane jest z OC sprawcy wypadku lub kolizji.

Odszkodowanie za szkodę częściową z OC

Jak jest liczona wysokość odszkodowania za szkody częściowe? W przypadku wystąpienia szkody częściowej likwidowanej z ubezpieczenia OC, obowiązkiem towarzystwa ubezpieczeniowego jest wypłacenie poszkodowanemu odszkodowania w wysokości umożliwiającej wykonanie napraw przywracających stan pojazdu sprzed szkody. Zakres ubezpieczenia OC wyznacza limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za wszystkie szkody na mieniu do 1 mln euro. Należy także zaznaczyć, że odszkodowanie za szkodę częściową z ubezpieczenia OC nie może być warunkowane tym, czy pojazd faktycznie został naprawiony.

Odszkodowanie za szkodę częściową z AC

W przypadku ubezpieczenia AC warunki dotyczące zasad wypłacania odszkodowania zostały określone w zawartej umowie. W zależności od zakupionego wariantu ubezpieczenia, wysokość odszkodowania za częściową szkodę z AC ustalana jest w oparciu o oryginalne części serwisowe lub części porównywalnej jakości. W część wariantów polisy AC stosuje się zasadę, że wycena użytych do naprawy części jest obniżana w zależności od stopnia eksploatacji pojazdu.

Odwołanie od wyceny szkody częściowej

Wysokość odszkodowania określona przez ubezpieczyciela jest zazwyczaj zaniżona. Zakład ubezpieczeń jak każdy przedsiębiorca prowadzi działalność zarobkową i liczy na to, że większość klientów od decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania odszkodowania się nie odwoła. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela może zostać złożone, jeżeli wysokość ustalonego odszkodowania za szkodę częściową nie będzie nas satysfakcjonować. Zamiast kierować się od razu na drogę procesu sądowego, warto wpierw zakwestionować decyzję ubezpieczyciela w drodze pisemnego odwołania i wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie naszej sprawy. Jeżeli ubezpieczyciel wyrazi zgodę, unikniemy długotrwałego i kosztownego procesu sądowego. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zostać złożone przed terminem przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia (z reguły 3 lata).

W uzasadnieniu powinniśmy przytoczyć istotne ze względu na daną sprawę okoliczności. Gdy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie wywoła zamierzonego efektu, możemy jeszcze wystąpić ze skargą do Rzecznika Ubezpieczonych.

Szkoda częściowa a samochód zastępczy

W przypadku wystąpienia szkody częściowej samochód zastępczy przysługuje poszkodowanemu na cały okres naprawy. Okres ten obejmuje nie tylko faktyczny czas, w którym wykonywane są czynności naprawcze, ale również oczekiwanie na przystąpienie do naprawy czy zamówione części oraz okres niezbędny do odbioru auta przez ubezpieczonego.

Jeśli ubezpieczyciel nie wyrazi zgody na wynajem auta na cały okres, w którym poszkodowany pozbawiony był możliwości korzystania z pojazdu, właściciel auta może wypożyczyć pojazd na własny koszt, a następnie zgłosić się do towarzystwa w celu rozliczenia faktury.

Co lepsze szkoda całkowita czy częściowa?

W praktyce uważa się, że szkoda całkowita jest korzystniejsza w sytuacji posiadania starszego samochodu, o stosunkowo niewielkiej wartości.