Szkoda częściowa - jak jest liczona wysokość odszkodowania

W myśl podstawowego podziału szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych wyróżnia się – szkodę częściową i całkowitą. Szkoda częściowa występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że jego naprawa jest możliwa i opłacalna. Jak jest liczona wysokość odszkodowania za szkody częściowe?

 

Szkoda częściowa – kiedy ma miejsce

 

W zależności od rodzaju ubezpieczenia, częściowa szkoda bywa inaczej definiowana. Gdy mowa o ubezpieczeniu AC, szkoda częściowa ma miejsce, gdy koszty naprawy nie przekraczają pewnego progu procentowanego, zazwyczaj określanego na poziomie 70% wartości rynkowej pojazdu. W przypadku ubezpieczeń OC, szkoda częściowa ma miejsce kiedy pojazd został uszkodzony w stopniu umożliwiającym jego naprawę, a koszty naprawy nie przekraczają 100% wartości pojazdu na dzień wystąpienia szkody.

 

Odszkodowanie za szkodę częściową z OC

W przypadku wystąpienia szkody częściowej likwidowanej z ubezpieczenia OC obowiązkiem towarzystwa ubezpieczeniowego jest wypłacenie poszkodowanemu odszkodowania w wysokości umożliwiającej wykonanie napraw przywracających stan pojazdu sprzed szkody. Zakres ubezpieczenia OC wyznacza limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za wszystkie szkody na mieniu do 1 mln euro. Należy także zaznaczyć, że odszkodowanie za szkodę częściową z ubezpieczenia OC nie może być warunkowane tym, czy pojazd faktycznie został naprawiony.

 

Odszkodowanie za szkodę częściową z AC

Natomiast w przypadku ubezpieczenia AC warunki dotyczące zasad wypłacania odszkodowania zostały określone w zawartej umowie. W zależności od zakupionego wariantu ubezpieczenia, wysokość odszkodowania za częściową szkodę z AC, ustalana jest w oparciu o oryginalne części serwisowe lub części porównywalnej jakości. W część wariantów polisy AC stosuje się zasadę, że wycena użytych do naprawy części jest obniżana w zależności od stopnia eksploatacji pojazdu.