Ubezpieczenie chorobowe – co to jest, kto za nie płaci i czy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie chorobowe to jedno z ubezpieczeń społecznych, obok ubezpieczenia emerytalnego, rentowych i wypadkowego. Chroni pracowników niezdolnych do wykonywania pracy na skutek choroby.

Co to jest ubezpieczenie chorobowe?

Ubezpieczenie chorobowe definicja: ubezpieczenie chorobowe chroni pracowników przed utratą dochodów w sytuacji choroby, ciąży czy porodu, a także w sytuacji opieki nad chorym dzieckiem. Osoba, która jest objęta takim ubezpieczeniem, w momencie zachorowania i otrzymania zwolnienia lekarskiego uzyska zasiłek chorobowy. Ubezpieczenie chorobowe ustawa uwzględnia sytuacje, w których obywatele są objęci obowiązkiem ubezpieczenia chorobowego oraz te, w których mogą zdecydować się na dodatkowe ubezpieczenie chorobowe. Jednym z jego przykładów jest ubezpieczenie chorobowe prywatne.

L4 a ubezpieczenie chorobowe

Posiadanie ubezpieczenia chorobowego upoważnia nas do pobierania zasiłku chorobowego w przypadku problemów ze zdrowiem i braku zdolności do pracy.

Co daje ubezpieczenie chorobowe?

Dzięki takiemu ubezpieczeniu możliwe jest wyrównanie deficytu dochodu, spowodowanego czasową niezdolnością do pracy. Nic więc dziwnego, że w sytuacji, kiedy pracownik nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, decyduje się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Ubezpieczenie zdrowotne a ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie zdrowotne to forma ochrony umożliwiająca dostęp do podstawowej opieki medycznej. Dzięki niemu możemy w trakcie choroby zgłosić się do lekarza posiadającego podpisany kontrakt z NFZ i nie zapłacić za wizytę. Natomiast ubezpieczenie chorobowe umożliwia otrzymanie zasiłku chorobowego za okres, w którym nie byliśmy zdolni wykonywać pracy, będąc na zwolnieniu. Innymi słowy, ubezpieczenie zdrowotne pozwala nam na bezpłatne leczenie, a chorobowe – na otrzymanie części pensji mimo nieobecności w pracy.

Kto płaci ubezpieczenie chorobowe?

Ubezpieczenie chorobowe jest finansowane poprzez składki zatrudnionych, które potrąca się od wynagrodzenia w wysokości 2,45 proc. wynagrodzenia. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest opłacana zazwyczaj przez pracodawcę lub inny podmiot, na rzecz którego świadczona jest praca.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Przeciętne dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zależy od wynagrodzenia. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe w przypadku osób, które temu ubezpieczeniu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłaca się takie świadczenia jak: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek dla bezrobotnych a ubezpieczenie chorobowe

Samo przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego nie wystarczy, aby otrzymać zasiłek. O jego przyznaniu decyduje również terminowe opłacanie składek. Prawo do świadczeń zależy również od tzw. okresu wyczekiwania. Osoby, które decydują się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe mają 90 dni okresu wyczekiwania. Do tego czasu wliczają się okresy poprzednich ubezpieczeń, chyba, że przerwa wyniosła więcej niż 30 dni. Jeżeli wystąpiła przerwa w ubezpieczeniu chorobowym, możemy wystąpić o przywrócenie ubezpieczenia chorobowego.

Wysokość zasiłku chorobowego jest uzależniona od przyczyny wystąpienia niezdolności do pracy. Świadczenie może być wypłacane maksymalnie przez 182 lub 270 dni.

Czy ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe?

Obowiązkowe ubezpieczenie dotyczy wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę. W przypadku, kiedy ktoś nie ma obowiązku ubezpieczenia chorobowego, może złożyć wniosek objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Jeżeli w późniejszym czasie dana osoba nie chce być objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowy, może nastąpić rezygnacja z ubezpieczenia chorobowego. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Ciągłość ubezpieczenia chorobowego gwarantuje prawo do zasiłku chorobowego.

Ubezpieczenie chorobowe działalność gospodarcza wygląda podobnie jak w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę. Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy jest płacone przez niego samego. Ustanie ubezpieczenia chorobowego i wyrejestrowanie z ubezpieczenia chorobowego następuje w przypadku, kiedy przedsiębiorca zawiesza lub zamyka działalność gospodarczą, a osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę rozwiązuje umowę z pracodawcą.

Możemy zastanawiać się, czy bezrobotny ma ubezpieczenie chorobowe. Otóż, bezrobotni podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, ale wyłącznie pod warunkiem, że nie są objęci już ubezpieczeniem z innego tytułu.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – umowa zlecenie

Osoby pracujące w oparciu o umowę zlecenie nie są objęte obligatoryjnym ubezpieczeniem. Mogą jednak złożyć wniosek o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Pracodawca musi przyjąć takie zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy jest potrącane z jego wynagrodzenia. Składka na ubezpieczenie chorobowe umowa zlecenie wygląda podobnie jak w każdym przypadku dobrowolnego ubezpieczenia.

Umowa o dzieło a ubezpieczenie chorobowe

Umowa o dzieło i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi. Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy zlecającym dzieło, a przyjmującym zlecenie. Przedmiotem umowy o dzieło muszą być czynności, które przynoszą konkretny rezultat.

Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Dobrowolnym ubezpieczeniem jest się objętym od dnia, który wskaże się we wniosku, będącym oświadczeniem o dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym. Dzień ten nie może być jednak wcześniejszy od dnia, w którym wniosek – zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – zostanie złożony.