Dlaczego ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla kierowców?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów jest najpowszechniejszym ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce.  

Od kiedy OC jest obowiązkowe w Polsce?

Historia prawa ubezpieczeń mówi nam, że obowiązkowe OC samochodu w naszym kraju obowiązuje od 1958 r. W Polsce historię prawnego obowiązku komunikacyjnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów zapoczątkowała ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o ubezpieczeniach państwowych, której rozdział 2 zawierał zamknięty katalog ubezpieczeń obowiązkowych, do których zaliczono między innymi: odpowiedzialność cywilną z ruchu środków komunikacji. Nie wydano jednak odpowiednich aktów wykonawczych i zapisy tej ustawy nie weszły w życie.

Inaczej potoczyły się losy kolejnej ustawy z 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz.U. Nr 72, poz. 357 z późn. zm.), której zapisy znalazły przełożenie na praktykę poprzez wydanie na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1962 r. Obecnie podstawą prawną obowiązku posiadania ubezpieczenia OC jest ustawa z 2003 r. (patrz niżej).

Dlaczego ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe?

Obowiązkowy charakter ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kierowców pojazdów mechanicznych wynika z przekonania o konieczności wsparcia osób, które mogą ponieść szkody w wyniku kolizji spowodowanej przez innych uczestników ruchu drogowego.

Sprawca zdarzenia na drodze jest zobowiązany do pokrycia powstałych wskutek swojego działania strat, a polisa OC komunikacyjne zapewnia mu ochronę przed finansowymi konsekwencjami szkód na zdrowiu i mieniu poszkodowanych osób i tym samym zwalnia go z konieczności wypłacenia odszkodowania z własnych pieniędzy. W jego imieniu rekompensatę poszkodowanym wypłaca zakład ubezpieczeń. Obowiązek ubezpieczenia auta  nie dotyczy wszystkich ubezpieczeń komunikacyjnych. Inne ubezpieczenia tego rodzaju – jak np. AC czy NNW – nie należą do kategorii obowiązkowych ubezpieczeń samochodu.

Ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu OC – przepisy

Podstawą prawną obowiązku posiadania ubezpieczenia OC jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Opisany w ustawie zakres ochrony dotyczy wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych i określa ich odpowiedzialność na sumę 5 mln euro przypadku szkód na osobie i 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu. W rezultacie każdy ubezpieczyciel oferuje klientom taki sam produkt pod względem konstrukcji, ale należy pamiętać, że OC samochodu różni się ceną w zależności od sprzedającego je ubezpieczyciela. M.in. dlatego warto porównywać ceny OC komunikacyjnego.

Ubezpieczenie OC działa na terytoriach 32 państw, które podpisały wymagane w takich sytuacjach Porozumienie Wielostronne, a więc przede wszystkim w krajach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są to: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, a od 1 stycznia 2012 r. także Serbia.

Z kolei w kilkunastu kolejnych państwach ubezpieczenie zadziała, ale tylko wtedy, gdy właściciel samochodu posiada Zieloną Kartę. Tymi krajami są: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.