Ubezpieczenie OC spedytora (OCS) - co to jest i ile kosztuje?

OC spedytora, podobnie jak ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego (OCP), chroni firmy z branży transportowej. W czasach, gdy przewóz towarów jest istotniejszy niż kiedykolwiek, a liczba przewiezionych ładunków z każdym rokiem rośnie, odpowiednia ochrona firm z branży transportowej może niekiedy uchronić je przed poważnymi problemami finansowymi.

OC spedytora – co to jest?

Polisa ma chronić od odpowiedzialność cywilnej spedytora wobec zleceniodawcy i osób trzecich, za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych, wynikających z zawartej umowy spedycji i zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Ubezpieczenie spedytora może zatem okazać się idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy np. nadawca zleca spedytorowi zorganizowanie przewozu towaru, a ten przekazuje zadanie niezweryfikowanej firmie przewozowej. Nagle okazuje się, że przesyłka nie dotarła do odbiorcy, a poszukiwania towaru i przewoźnika nie odniosły skutku.

Ile kosztuje OC spedytora?

Cena OC spedytora nie stanowi dla firm spedycyjnych wielkiego obciążenia, bowiem ubezpieczenie OCS chroni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zwyczajnych czynności spedycyjnych, czyli działań nieobjętych wysokim ryzykiem błędów. W ramach polisy spedytor otrzymuje jednak stosunkowo szeroką ochronę, choćby ewentualnych kosztów obrony prawnej, kosztów sądowych czy wynagrodzenia rzeczoznawców.

Jaki jest zakres OC spedytora?

Przedmiotem ubezpieczenia OCS są czynności typowo spedycyjne, takie jak: zawieranie umowy o przewóz, przygotowywaniem dokumentów związanych z przewozem, opracowywanie instrukcji wysyłkowych, załadunek i wyładunek przesyłek, kontrola ilościowa i wagowa przesyłek, znakowanie, pakowanie i przepakowywanie, zgłaszanie przesyłek do ubezpieczenia i do odprawy celnej (nieprawidłowe wypełnienie dokumentów celnych jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia) oraz składowanie przesyłek (nie dłużej jednak niż 30 dni).

OC spedytora – kiedy nie zadziała

Istnieją również polisy, które obejmują szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Często z góry ustalony jest ich limit np. do 150 00 EUR. W katalogu działań wynikających z niedbalstwa, polisy OCS często zawierają skutki umyślnej winy podwykonawcy, szkody powstałe w wyniku naruszenia przepisów drogowych, wydania towaru osobie nieuprawnionej, szkody powstałej w wyniku utraty kontenera, palet lub platformy, czy nienależytego wypełnienia dokumentów. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie OC spedytora nie zadziała, gdy do szkody doszło w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób działających w jego imieniu.