Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta Axa Assistance – Ubezpieczenia turystyczne

Sprawdź naszą ofertę Axa Assistance – Ubezpieczenia turystyczne. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia

Ubezpieczenie chroni wyjeżdżających poza granice kraju przed koniecznością samodzielnego pokrycia kosztów opieki zdrowotnej w przypadku nagłej choroby lub urazu. Zakres pomocy ubezpieczyciela obejmuje:

– badania,

– udzielenie niezbędnej pomocy lekarskiej,

– pobyt w szpitalu,

– leki, środki opatrunkowe, środki pomocnicze i ortopedyczne,

– usługi stomatologiczne (do 900 zł w Pakiecie Urlopowicza, do 1600 zł w Pakiecie Podróżnik i do 2 tys. zł w Pakiecie Zdobywca),

– po zakończeniu leczenia transport do miejsca zakwaterowania lub zamieszkania (za wyjątkiem Pakietu Urlopowicz),

– w przypadku hospitalizacji zakwaterowanie osoby towarzyszącej (maksymalnie na 10 dni i do 100 euro w Pakiecie Urlopowicza, do 150 euro w Pakiecie Podróżnik i do 200 euro w Pakiecie Zdobywca).

Turysta liczyć może na także na organizację pomocy w ramach turystycznego assistance polegającego na udostępnienie poszkodowanemu korzystania z pomocy całodobowego Centrum Pomocy Assistance, a jeśli zajdzie taka konieczność to pomoc w przedłużeniu zagranicznej podróży, transport poszkodowanego do miejsca zakwaterowania lub zamieszkania, transport osoby bliskiej oraz transport zwłok.

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia zależna jest od wybranego wariantu ubezpieczenia i wynosi: 200 tys. zł w Pakiecie Urlopowicz, 600 tys. zł w Pakiecie Podróżnik, natomiast w Pakiecie Zdobywca aż 40 mln zł

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie NNW zapewnia finansową rekompensatę w przypadku utraty zdrowia, urazu lub śmierci, do której doszło podczas podróży ubezpieczonego. W ramach odszkodowania ubezpieczyciel dopuszcza świadczenia:

– w przypadku śmierci w wyniku wypadku (do maksymalnie 12 miesięcy od zdarzenia) wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,

– w przypadku uszczerbku częściowego ubezpieczyciel wypłaca procent sumy ubezpieczenia, odpowiadający procentowi szkody na zdrowiu.

W podstawowym pakiecie górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela została ustalona na 10 tys. zł w przypadku śmierci i na 20 tys. zł na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu. W Pakiecie Podróżnik suma ubezpieczenia wynosi kolejno – 25 tys. zł i 50 tys. zł, a dla Pakietu Zdobywcy to kwoty – 75 tys. zł i 150 tys. zł.

Ubezpieczenie Bagażu

Ubezpieczenie bagażu podróżnego ma na celu zabezpieczenie go na wypadek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w czasie podróży. Przedmiotem ubezpieczenie oferowanego przez Axa Assistance jest bagaż oraz znajdujące się w nim rzeczy osobiste, a także mobilny sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy. Dodatkowo każdy posiadacz ubezpieczenia bagażu może liczyć także na pomoc w przypadku kradzieży dokumentów.

Ubezpieczenie bagażu dostępne jest w Axa Assistance w dwóch wariantach – w Pakiecie Podróżnik (całkowita sumą ubezpieczenia do 3 tys. zł), oraz w Pakiecie Zdobywca (z całkowitym limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela ustalonym na 6 tys. zł).

Ubezpieczenie Odpowiedzialności w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym proponowane przez Axa Assistance zdejmuje z ubezpieczonego odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, które wydarzyły się podczas podróży. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie konieczność wypłacenia odszkodowania za wypadki spowodowane przez turystę oraz podróżujące wraz z nim niepełnoletnie dzieci, a nawet zwierzęta. W ramach ubezpieczenia Axa Assistance zapewnia także pokrycie kosztów prawnika, o ile dojdzie do procesu sądowego.

Turystyczne ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dostępne jest w Axa Assistance w dwóch wariantach – w Pakiecie Podróżnik (z sumą ubezpieczenia 150 000 zł za szkody na osobie i 75 000 zł za szkody na mieniu), oraz w Pakiecie Zdobywca (z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela ustalonym na 1 500 tys. zł za szkody na osobie i 750 000 zł za szkody na mieniu).

Ubezpieczenie przedwczesnego powrotu

Ubezpieczenie przedwczesnego powrotu z urlopu dostępne w Axa Assistance to gwarancja rekompensaty kosztów, które turysta poniósł w przypadku, gdy z istotnych przyczyn nie mógł skorzystać z zaplanowanego wyjazdu. Ochrona ubezpieczenia obejmuje również sytuacje, gdy ubezpieczony z istotnych przyczyn musiał wrócić z podróży. Do uzasadnionych powodów rezygnacji z wyjazdu ubezpieczyciel zalicza ostry atak choroby, wypadek lub śmierć turysty lub jego krewnego, a także szkody na majątku, które zmuszają do pozostania w miejscu zamieszkania.

Ubezpieczenie pomocy telefonicznej

Poszerzając polisę turystyczną o pakiet pomocy telefonicznej ubezpieczony w Axa Assistance ma możliwość skorzystać z świadczeń polegających na udzieleniu pomocy za pośrednictwem infolinii telefonicznej. Infolinii udziela pomocy związanej z podróżą za granicę i polegającej na:

– informacji turystycznej i medycznej,

– telefonicznej pomocy w sytuacjach nagłych,

– tłumaczeniu ustnym np. w przypadku kontaktu z policja lub personelem medycznym.

Ubezpieczenie opóźnienia bagażu

W ramach ubezpieczenia opóźnienia bagażu ubezpieczony może liczyć na finansowe wsparcie w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez przewoźnika. Axa Assistance pokryje koszty wydatków na niezbędne artykuły (m.in. środki higieny osobistej i odzież). Pomoc ubezpieczyciela udzielana jest w przypadku opóźnienia o co najmniej 6 godzin licząc od chwili wylądowania turysty na lotnisku, wyłącznie podczas lotu za granicę.

Ubezpieczenie opóźnienia bagażu dodać można do polisy turystycznej jedynie w przypadku wykupienia Pakietu Zdobywcy. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela ustalono na 750 zł.

Ubezpieczenie opóźnienia i odwołania lotu

W ramach ubezpieczenia opóźnienia lub odwołania lotu samolotem ubezpieczony może liczyć na finansowe wsparcie w przypadku anulowania lotu, gdy zapewnienie transportu zastępczego będzie trwało dłużej niż 6 godzin. Ubezpieczyciel gwarantuje zwrot kosztów wyżywienia, środków higieny osobistej oraz kosztów transportu zastępczego, które musiał ponieść turysta.

Ubezpieczenie opóźnienia i odwołania lotu dostępne jest jedynie w przypadku wykupienia Pakietu Zdobywcy. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela ustalono na 1 500 zł (75 zł za każdą godzinę opóźnienia).

Ubezpieczenie niewykorzystanego urlopu

Ubezpieczenie niewykorzystanego urlopu dostępne w Axa Assistance polega na zwrocie kosztów rezygnacji z udziału w wyjeździe turystycznym, niewykorzystanych biletów i noclegów lub konieczności wcześniejszego powrotu do miejsca zamieszkania. Ubezpieczyciel zapewnia zwrot kosztów, gdy turysta z istotnych przyczyn nie mógł skorzystać z zaplanowanego wyjazdu. Świadczenie z tytułu niewykorzystanego urlopu, wypłacane jest za każdy dzień pobytu za granicą, który został niewykorzystany przez ubezpieczonego. Rekompensata obejmuje długością okres począwszy od dnia następującego po przedwczesnym powrocie ubezpieczonego na teren Rzeczpospolitej Polskiej, lub kraju stałego zamieszkania, a kończy się na dniu określonym jako koniec okresu ubezpieczenia, wskazanego w dokumencie ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela to 750 zł (100 zł za każdy dzień).

 

Ubezpieczenie pomocy prawnej

Ubezpieczenie pomocy prawnej zabezpiecza interesy turysty na wypadek konieczności podjęcia czynności prawnych. Axa Assistance przejmuje na siebie podjęcie działań mających na celu ochronę uzasadnionych interesów ubezpieczonego. Każdy posiadacz tego dodatku do ubezpieczenia turystycznego nie musi martwić się o koszty:

– doradztwa prawnego,

– tłumaczenia dokumentów, sporządzenia opinii biegłego lub rzeczoznawcy,

– podejmowania działań w ramach postępowania mediacyjnego,

– podejmowania działań w ramach postępowania sądowego.

Ubezpieczyciel gwarantuje również ubezpieczonym pomoc w codziennych czynnościach takich jak organizacja jego pobytu za granicą, w tym np. rezerwacja biletów wstępu pośrednictwo w usługach zewnętrznych (tłumacz czy przewodnik), wynajem powierzchni handlowych, rezerwacja stolika w restauracji itp.

Ubezpieczenie nie obejmuje sporów pomiędzy ubezpieczonym, a osobą bliską (np. krewnym) oraz sporów, których wartość szkody nie przekracza 100€. Co więcej ubezpieczenie nie obejmuje również umyślnych przestępstw, wykroczeń oraz szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego.

Ubezpieczenie pomocy prawnej dostępne jest w dwóch pakietach: Podróżnik (limit wynosi 3000zł) i Zdobywca (limit do 15000zł).

Ubezpieczenie komunikacyjne