Axa Direct – Ubezpieczenia komunikacyjne

  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Dostępne w AXA DIRECT obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód powstałych w związku z ruchem pojazdu. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody na mieniu do kwoty 1 mln euro oraz do kwoty 5 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne w AXA DIRECT oferowane jest wraz z Zieloną Kartą oraz Assistance MINI zapewniającym podstawowe usługi pomocowe 24 godziny na dobę.

 

  • Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie autocasco dostępne w AXA DIRECT w zależności od zakresu umowy może obejmować następstwa wypadków polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, przewożonego w nim bagażu oraz dodatkowego wyposażenia auta. Na wniosek ubezpieczającego zakres polisy można rozszerzyć o ryzyko utraty samochodu, jego części lub zamontowanego w nim wyposażenia. Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy do szkody doszło na terenie kraju. Rozszerzenie odpowiedzialności o terytorium Europy jest możliwe za dodatkową opłatą oraz pod warunkiem, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko kradzieży auta w Polsce.

 

Umowę zawrzeć można w jednym z dwóch wariantów określających sposób likwidacji szkody częściowej: na podstawie wycen (likwidacja szkody na kosztorys) lub na podstawie faktur i rachunków (likwidacja szkody w warsztacie) dokumentujących usługi naprawy uszkodzonego pojazdu.

 

  • Ubezpieczenie Od Zniszczenia Pojazdu Wskutek Pożaru i Od Kradzieży

Ubezpieczenie od zniszczenia pojazdu wskutek pożaru i od kradzieży to polisa przeznaczona dla właścicieli samochodów, którzy nie potrzebują kompleksowej ochrony dostępnej w pakiecie ubezpieczenia AC. Produkt oferowany przez AXA DIRECT gwarantuje im wypłatę odszkodowania jedynie w przypadku szkody całkowitej, polegającej na zniszczeniu ubezpieczonego pojazdu wskutek pożaru lub kradzieży. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia, które miały miejsce w Polsce.

 

  • Ubezpieczenie szyb w pojeździe

W ramach ubezpieczenie szyb w pojeździe AXA DIRECT zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów naprawy lub wymiany szyby czołowej, bocznej i tylnej. Ochroną objęte są zdarzenia powstałe na terenie Polski. Suma ubezpieczenia wynosi 2 tys. zł i stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku uszkodzenia szyby czołowej każdorazowo stosowana jest franszyza redukcyjna zmniejszająca wysokości wypłacanego odszkodowania o 10%.

 

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierującego Pojazdem oraz Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Pasażerów

Ubezpieczenie NNW dostępne w AXA DIRECT obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia powstałe w czasie trwania umowy, do których doszło w Polsce oraz na terytorium Europy. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody, które powstały podczas:

- poruszania się ubezpieczonego pojazdu,

- wsiadania i wysiadania z pojazdu,

- naprawy w trasie,

- parkowania.

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie śmierć lub urazy ciała. Oznacza to, że w ramach polisy AXA DIRECT nie zapewnia świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu, zadośćuczynienia za doznane krzywdy, jak również odszkodowania za poniesione straty materialne. W przypadku śmierci ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wysokości 20% sumy ubezpieczenia, jeśli doszło do częściowego uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie odpowiada procentowi szkody na zdrowiu.

 

  • Ubezpieczenie Zielona Karta

Przedmiotem ubezpieczenia Zielona Karta jest odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami kraju, na terytorium państw wskazanych w dokumencie. Suma gwarancyjna odpowiada wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w kraju miejsca zdarzenia, jednak nie może być niższa niż równowartość sum obowiązujących wskazanych w polisie. W AXA DIRECT Zielona Karta dodawana jest bezpłatnie w ramach ubezpieczenia OC.

 

  • Ubezpieczenie AXA Assistance

Ubezpieczenie AXA Assistance obejmuje pomoc informacyjną, serwisową, organizacyjną a także medyczną oraz samochód zastępczy. Ubezpieczyciel zapewnia wsparcie w ramach jednego z pięciu dostępnych wariantów. W najprostszym wariancie Mini poszkodowany może liczyć na wsparcie informacyjne oraz pomoc serwisową w przypadku wypadku, który miał miejsce na terenie kraju. Zakres wsparcia obejmuje:

- naprawę na miejscu zdarzenia,

- holowanie pojazdu poszkodowanego (do 75 km) oraz pojazdu osoby trzeciej,

- transport kierowcy,

- opiekę nad zwierzęciem domowym, jego przewóz z miejsca wypadku (do 400 zł) oraz leczenie (do 1000 zł).

 

Warianty Ubezpieczenia AXA Assistance Midi i Midi Europa gwarantują pomoc w przypadku awarii, kradzieży pojazdu oraz szkód powstałych w wypadku, natomiast wariant Maxi i Maxi Europa obejmuje także pomoc podczas nagłego wypadku i zachorowania. Właściciel pojazdu może liczyć na:

- telefoniczne wsparcie informacyjne,

- przekazywanie pilnych informacji o zdarzeniu Assistance,

- pomoc w ustaleniu lokalizacji oraz informacje o optymalnej trasie (w wariancie Maxi i Maxi Europa),

- informację medyczną (w wariancie Maxi i Maxi Europa),

- naprawę na miejscu zdarzenia (w wariancie Midi do 300 zł, Midi Europa do 200 euro, Maxi do 400 zł, Maxi Europa do 250 euro),

- holowanie pojazdu (w wariancie Midi i Midi Europa do 150 km, a w Maxi i Maxi Europa do 250 km),

- parkowanie pojazdu (w wariancie Midi i Midi Europa do 3 dni, a w Maxi i Maxi Europa do 4 dni),

- wymianę żarówek, otwarcie lub holowanie pojazdu przy braku kluczy, uruchomienie pojazdu przy rozładowanym akumulatorze, pomoc przy wymianie koła (jednorazowo dla każdego zdarzenia w wariancie Midi do 300 zł, Midi Europa do 200 euro, Maxi do 400 zł, Maxi Europa do 250 euro),

- odbiór pojazdu pomoc w przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa, holowanie przyczepy i złomowanie pojazdu (w wariancie Maxi i Maxi Europa),

- transport pasażerów i kierowcy oraz zorganizowanie i pokrycie kosztów noclegu (w wariancie Midi i Maxi do 2 dób, w Maxi i Maxi Europa do 7 dób),

- opiekę nad zwierzęciem domowym, jego przewóz z miejsca wypadku do sumy 400 zł oraz leczenie do 1000 zł (w wariancie Midi i Maxi),

- pomoc administracyjna i wsparcie tłumacza (w wariancie Midi Europa i Maxi Europa),

- samochód zastępczy w przypadku wypadku i kradzieży (w wariancie Midi i Midi Europa do 3 dni, a w Maxi i Maxi Europa do 4 dni), a także po awarii samochodu (do 5 dni wariancie Maxi i Maxi Europa),

- opiekę oraz pomoc medyczną (w wariancie Maxi i Maxi Europa),

- pomoc prawną poza granicami kraju.

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Wysokość kapitału zakładowego:
91 521 500 zł - wpłacony w całości

Należy do: Grupy AXA (Francja)