Gothaer

Gothaer (do 2012 roku działający jako Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) wchodzi w skład niemieckiego koncernu o tej samej nazwie, będącego jedną z najstarszych firm ubezpieczeniowych w Europie. Ubezpieczyciel specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W Polsce firma prowadzi sprzedaż ubezpieczeń majątkowych dedykowanych klientom indywidualnym oraz biznesowym. Stałe podnoszenie jakości obsługi i przejrzyste konstruowanie oferowanych produktów sprawia, że Gothaer został nagrodzony m.in. Symbolem Niezawodnych Ubezpieczeń oraz Laurem Konsumenta w kategorii Odkrycie Roku 2013.

 

Ubezpieczenia Gothaer dostępne w Superpolisie:

Polis komunikacyjne Gothaer dostępne są na stronie internetowej, pod numerem
801 000 000 oraz w wybranych placówkach. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

 

Jak zlikwidować szkodę w Gothaer?

Gothaer umożliwia zgłoszenie szkody za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej, telefonicznie pod numerem (22) 469 69 69, e-mailem na adres kontakt@gothaer.pl oraz dostarczając niezbędne dokumenty listownie na adres Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oferta Gothaer

Ubezpieczenie komunikacyjne

  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządzi nim szkodę. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do kwoty 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto sam ubezpieczony w ramach bezpośredniej likwidacji szkód może liczyć na finansową rekompensatę wypłacaną przez Gothaer wtedy, gdy podczas kolizji to jego auto zostanie uszkodzone. Podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne w Gothaer oferowane jest wraz z podstawowym pakietem assistance zapewniającym usługi pomocowe m.in. zorganizowanie naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie, wynajęcie pojazdu zastępczego oraz pomoc informacyjną.

 

  • Ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia i kradzieży Autocasco

Podstawowy zakres ochrony ubezpieczenia Autocasco w Gothaer obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części oraz wyposażenia wskutek zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego. Gothaer gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy do uszkodzenia pojazdu doszło zarówno w kraju, jak i na terytorium państw Europy, a także na obszarze europejskiej części terytorium Rosji i Turcji.

 

W zależności od wieku pojazdu umowę zawiera się w dwóch wariantach określających sposób likwidacji szkody częściowej:

- wariant SERWIS, w przypadku pojazdów do 3 roku eksploatacji,

- wariant KOSZTORYS, w odniesieniu do starszych pojazdów.

 

Ubezpieczenie autocasco w Gothaer dzięki formule all risk gwarantuje szeroką ochronę ubezpieczonego pojazdu m.in. od skutków będących następstwem:

- zderzenia z innymi pojazdami,

- kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (zwierzętami lub przedmiotami)

- działania osób trzecich, czy siły przyrody (pożar, powódź i inne żywioły)

- kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

 

W ramach pakietu AC refundowane przez ubezpieczyciela są także dodatkowo poniesione koszty holowania pojazdu, parkingu strzeżonego oraz badań technicznych. Autocasco w Gothaer oferowane jest wraz z podstawowym pakietem assistance zapewniającym usługi pomocowe m.in. zorganizowanie naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie, wynajęcie pojazdu zastępczego oraz pomoc informacyjną.

 

 

  • Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy

 

Na udostępniany wraz z polisami OC i AC pakiet ubezpieczenia Auto Assistane Podstawowy składa się organizacja i pokrycie kosztów:

- usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia,

- holowania,

- wynajmu pojazdu zastępczego na 1 dzień,

- pomoc informacyjną,

- pomoc dla zwierząt.

 

Ochrona ubezpieczeniowa podstawowego pakietu assistance samochodowego obejmuje zdarzenia powstałe w Polsce oraz na terytorium całej Europy.

 

  • Ubezpieczenie Auto Assistance Plus

Zakres dostępnego w Gothaer ubezpieczenia Auto Assistance Plus obejmuje organizację i pokrycie kosztów pomocy w razie wypadku pojazdu jego awarii lub kradzieży, nieszczęśliwego wypadku, a także nagłego zachorowania. Wsparcia w ramach Auto Assistance Plus zależy od wybranego wariantu – Standard lub Lux oraz od obszaru terytorialnego objętego ochroną ubezpieczyciela.

 

Ubezpieczenie Auto Assistance Plus obejmuje:

- pomoc techniczną - usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, dostarczenie paliwa, zorganizowanie i pokrycie kosztów parkingu,

- pomoc w podróży - organizację i pokrycie kosztów transportu do hotelu lub warsztatu, kontynuacji podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania, zakwaterowania, wynajmu pojazdu zastępczego, odbiór naprawionego pojazdu, pomoc tłumacza przez telefon,

- pomoc finansową i prawną - pożyczkę środków pieniężnych, opłacenie kosztów naprawy, pomoc prawnika, przedpłata kaucji,

- informację o warsztatach samochodowych, pomocy drogowej, pensjonatach, hotelach, schroniskach dla zwierząt, przekazanie informacji,

- pomoc informacyjna,

- pomoc medyczną,

- pomoc dla zwierząt.

 

 

  • Ubezpieczenie Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ubezpieczenie Auto Assistance Pojazd Zastępczy to produkt dostępny dla wszystkich posiadających w Gothaer polisy OC i AC. W ramach tej usługi ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Ubezpieczenie jest dostępne w czterech wariantach: najem pojazdu zastępczego na 3, 7, 14 lub 21 dni. Świadczenie usługi wynajmu pojazdu zastępczego realizowane jest na terenie kraju.

 

 

  • Ubezpieczenie Auto Assistance Opony

Ten produkt Gothaer zapewnia właścicielom samochodów zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany pękniętej lub przebitej opony. Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia Auto Assistance Opony zajmie się wymianą koła na miejscu zdarzenia, holowaniem lub naprawą uszkodzonego ogumienia.

 

  • Ubezpieczenie Szyb Samochodowych Auto Szyba

Ubezpieczenie szyb samochodowych dostępne w Gothaer umożliwia naprawę lub wymianę szyb w pojeździe w przypadku ich stłuczenia lub uszkodzenia bez konieczności angażowania swoich środków. Ochrona obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany szyby czołowej, tylnej i bocznych. Umowa podpisywana jest w jednym z dwóch wariantów - z udziałem własnym przy wymianie szyby czołowej lub ze zniesieniem tego zapisu.

 

  • Ubezpieczenie bagażu Auto Bagaż

Przedmiotem ubezpieczenie bagażu dostępnego w Gothaer jest przewożony w pojeździe bagaż, a także zamontowany na dachu box wraz z przewożonymi w nim ładunkami. Zakres pomocy ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu w wyniku wypadku pojazdu. Ochrona ubezpieczenia dotyczy szkód na terytorium całej Europy.

 

 

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie NNW oferowane przez Gothaer obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i pozostałych państw europejskich.

 

W ramach podstawowej ochrony NNW Gothaer zapewnia świadczenia:

- odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci,

- odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku częściowego,

- zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych do 10% sumy ubezpieczenia,

- zwrot kosztów leczenia,

- zwrot kosztów pogrzebu.

 

Za dodatkową opłatą podstawową ochronę NNW można poszerzyć o:

- odszkodowanie w przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy i współmałżonka powstałego podczas wykonywania czynności życia prywatnego,

- wypłatę świadczenia stanowiącego dwu-, trzy- albo czterokrotność wybranej sumy ubezpieczenia.

Wysokość suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela ustalana jest przez ubezpieczonego w momencie podpisywania umowy.

 

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym – Zielona Karta

Zielona Karta to międzynarodowy dowód posiadania ważnego ubezpieczenia OC, który zapewnia ochronę w trakcie wyjazdów zagranicznych. Ubezpieczenie to gwarantuje ochronę kierowcom poza granicami Polski w momencie powstania szkody wyrządzonej osobom trzecim na terenie następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina.