Uniqa – Ubezpieczenie mienia

  • Ubezpieczenie Twój Dom Plus

Ochroną ubezpieczeniową w ramach dostępniej w UNIQA polisy Twój Dom Plus można objąć zarówno lokale i budynki mieszkalne (również w trakcie budowy), jak i znajdujące się w nich dobra, a także domki letniskowe, garaże, działki i ogrodzenia.

 

W podstawowym pakiecie MINI ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w następstwie zdarzeń losowych takich jak: ogień, wybuch, dym i sadz, uderzenie pioruna, huragan, upadek statku powietrznego i huku ponaddźwiękowego.

 

Wariant rozszerzony MAXI gwarantuje ochronę w przypadku szkód powstałych wskutek: trzęsienia ziemi, zapadania i osuwania się ziemi, lawiny, zalania, śniegu, gradu, pękania mrozowego instalacji, a także pokryje koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny powstania szkody.

 

Najszerszy pakiet MEGA zapewnia ochronę obejmującą wszystkie ryzyka.

 

Dodatkowo zakres umowy ubezpieczenia mienia pod warunkiem opłaty dodatkowej składki może zostać rozszerzony o ponadstandardowe ryzyko zdarzeń losowych, takich jak:

- kradzież z włamaniem i rabunek,

- odpowiedzialność cywilna,

- ochrona prawna w życiu prywatnym,

- następstwa nieszczęśliwych wypadków.

 

 

  • Ubezpieczenie Twój Assistance Plus

 

Przedmiotem ubezpieczenia Twój Assistance Plus jest organizacja oraz pokrycie kosztów naprawy szkody. Zakres wsparcia w ramach mieszkaniowego assistance UNIQA polega na:

- pomocy interwencyjnej specjalisty,

- przeglądzie zamków i alarmu po kradzieży,

- wymiana zamków po zgubieniu kluczy,

- przeglądzie instalacji gazowej i elektrycznej,

- organizacji pomocy w przypadku rozładowanego akumulatora w pojeździe,

- dozorze mienia, transporcie i przechowaniu ocalałego mienia, transporcie osób i zakwaterowaniu w hotelu w sytuacji, gdy dom znajdzie się w stanie wykluczającym przebywanie w nim.

 

Ponadto w ramach assistance ubezpieczony może liczyć na pokrycie kosztów i zorganizowanie pomocy:

- specjalisty w przypadku awarii sprzętu AGD, PC, oraz RTV,

- informacyjnej,

- wizyty lekarskiej i pielęgniarskiej, transportu medycznego, zorganizowanie opieki nad dziećmi w trakcie choroby,

- naprawy lub wypłaty odszkodowania za ubezpieczony sprzęt,

- naprawy urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych,

- serwisu Conclerge.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka akcyjna
ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
Wysokość kapitału zakładowego: 220 308 282 PLN

Należy do: UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH (Austria)