§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Ilekroć w dalszym ciągu niniejszego regulaminu używa się następujących pojęć, oznaczają one:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 2. Ustawa o świadczeniu usług – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawa o ochronie danych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
 4. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku prawach konsumenta ;
 5. Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych;
 6. Ustawa o pośrednictwie – ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym;
 7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
 8. Operator – spółka Agencja Konsultant Sp. z o.o.;
 9. Ubezpieczyciele – ubezpieczyciele, o których mowa w postanowieniu § 4 ust. 1 Regulaminu;
 10. Superpolisa – administrowany przez Operatora system informatyczny, będący systemem teleinformatycznym w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług, którego przeznaczeniem jest:
  1. udostępnianie w trybie połączeń telefonicznych, w ujęciu opisanym szczegółowo w dalszej części Regulaminu, informacji o Ofertach Handlowych Ubezpieczycieli i innych danych przez Ubezpieczycieli udostępnionych
   a dotyczących niektórych ubezpieczeń, celem umożliwienia potencjalnym ubezpieczającym zapoznanie się z Ofertami Handlowymi,
  2. porównywanie przez potencjalnych ubezpieczających, w ujęciu opisanym szczegółowo w dalszej części Regulaminu, Ofert Handlowych w oparciu
   o kryteria podane do wiadomości Użytkowników przez Superpolisę,
  3. zawieranie umów ubezpieczenia na zasadach opisanych w dalszej części Regulaminu;
 11. Oferta Handlowa – informacja o podstawowych warunkach ubezpieczenia przeznaczona do promowania usług Ubezpieczycieli, nie stanowiąca oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
 12. Użytkownik – osoba korzystająca z Superpolisy w celach zgodnych z jej przeznaczeniem;
 13. Funkcje Użytkowe – funkcje Superpolisy, o których mowa powyżej w postanowieniu pkt 10 niniejszego paragrafu, udostępniane Użytkownikom przez Operatora;
 14. Strona Internetowa – strona internetowa o adresie /, w ramach której działa Superpolisa;
 15. eCard – spółka eCard S.A., wpisana do do Krajowego Rejestru Sądowego rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000042304;
 16. KIR – spółka Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000113064.Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;

§ 2.

 

Regulamin określa między innymi:

 1. dane dotyczące Operatora;
 2. dane Ubezpieczycieli;
 3. zasady korzystania przez Użytkowników z Superpolisy w trybie połączeń telefonicznych, w tym:
  1. rodzaj i zakres Funkcji Użytkowych,
  2. tryb zawarcia i rozwiązania umowy o korzystanie przez Użytkownika z Superpolisy,
  3. tryb postępowania reklamacyjnego,
  4. zasady ochrony danych osobowych;
 4. zagadnienia związane z wyżej wymienionymi.

 
§ 3

DANE DOTYCZĄCE OPERATORA I UBEZPIECZYCIELI

 

 1. Siedzibą Operatora jest Warszawa.
 2. Operator działa pod adresem: Al. Wilanowska 212, 02 – 765 Warszawa.
 3. Operator nie posiada akcji żadnego ubezpieczyciela, jak również udziały Operatora nie znajdują się w posiadaniu żadnego ubezpieczyciela. Udziały Operatora należą do MAK Investmets S.A. z siedzibą w Warszawie.
 4. Operator wpisany został przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000374860.
 5. Kapitał zakładowy Operatora wynosi 50 000 zł i został w całości opłacony.
 6. Numer NIP Operatora to: 5222529264.
 7. Numer REGON Operatora to: 016262207.
 8. Aktualny skład Zarządu Operatora podany jest na Stronie Internetowej.
 9. Operator prowadzi działalność agenta ubezpieczeniowego, jest wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 11162401 i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych jest jawny. Informacji z rejestru pośredników ubezpieczeniowych udziela Polska Izba Ubezpieczeń z siedzibą przy ul. Wspólnej 47/49, 00 – 684 Warszawa, adres strony internetowej: http://piu.org.pl/
 10. Z Operatorem można kontaktować się:
  1. w celu skorzystania z Funkcji Użytkowych w trybie połączenia telefonicznego – telefonując pod numer 801 000 000;
  2. w sprawach reklamacji – w sposób opisany w postanowieniu § 10 Regulaminu;
  3. w innych sprawach – wysyłając korespondencję w formie pisemnej pod adres wskazany powyżej w postanowieniu ust. 2 niniejszego paragrafu, a korespondencję elektroniczną pod adres poczty elektronicznej kontakt@/, jak również telefonując pod numer 22 852 30 60.

§ 4.

 

 1. Operator umożliwia uzyskanie informacji o Ofertach Handlowych ubezpieczycieli wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz:
  1. z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 i 3 umożliwia porównywanie tych Ofert Handlowych;
  2. z zastrzeżeniem postanowień § 8 Regulaminu umożliwia zawieranie umów ubezpieczenia z Ubezpieczycielami.
 2. Superpolisa nie umożliwia porównania Ofert Handlowych dotyczących ubezpieczeń obowiązkowych, a w szczególności ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów. Funkcja Użytkowa polegająca na porównywaniu pozostałych ubezpieczeń może być, ale nie musi, udostępniona Użytkownikom przez Operatora. Postanowienia Regulaminu opisujące porównywanie Ofert Handlowych obowiązują w odniesieniu do przypadków, gdy Operator taką Funkcję Użytkową udostępni.
 3. Operator może zaprezentowane Użytkownikowi wyniki porównania Ofert Handlowych Ubezpieczycieli ograniczyć do prezentacji Oferty Handlowej zawierającej produkty wybranych Ubezpieczycieli , w szczególności takie, które mogą być uznane za najkorzystniejsze, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu. Ilekroć dane prezentowane przez Operatora w przedstawionych Użytkownikowi wynikach porównania obejmują jedną lub wybrane Oferty Handlowe Ubezpieczycieli, informacja o tym podana będzie Użytkownikowi wraz z tymi danymi.
 4. Operator może zaproponować Oferty Handlowe dedykowane dla wybranej grupy Użytkowników, różniące się zakresem produktów dostępnych w ramach takiej Oferty Handlowej lub obejmującą produkty jedynie wybranych Ubezpieczycieli.

 
§ 5.

RODZAJ I ZAKRES FUNKCJI UŻYTKOWYCH

 

 1. Z zastrzeżeniem obowiązku uiszczenia składki z tytułu ewentualnie zawartych umów ubezpieczenia, korzystanie z Superpolisy jest nieodpłatne. Ewentualne koszty połączenia telefonicznego z Operatorem oraz ewentualne koszty połączenia ze Stroną Internetową obciążające Użytkownika w relacjach z osobami trzecimi, a w szczególności z operatorami usług telefonicznych i dostarczycielami usług dostępu do Internetu, Użytkownik ponosi we własnym zakresie, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego. 
 2. Operator umożliwia korzystanie z Superpolisy w trybie połączeń telefonicznych w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, z wyjątkiem przerw wynikających z konserwacji i napraw Superpolisy. O planowanych konserwacjach i ewentualnie wynikających stąd przerwach w działaniu Superpolisy Operator będzie informował z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej.
 3. Możliwość uzyskania połączenia ze swymi numerami telefonów innymi niż dedykowane do korzystania z Funkcji Użytkowych w trybie połączeń telefonicznych, Operator zapewnia w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Operator zapewnia Użytkownikom korzystającym z Funkcji Użytkowych w trybie połączeń telefonicznych możliwość zapoznania się z utrwalonymi na Stronie Internetowej w postaci elektronicznej dokumentami pełnomocnictw udzielonych mu przez Ubezpieczycieli, a Użytkownicy obowiązani są – nawiązując połączenie internetowe ze Stroną Internetową – zapoznać się z tymi dokumentami zanim przystąpią do korzystania z Funkcji Użytkowych.

 

§ 6.

 

 1. Superpolisa służy uzyskiwaniu informacji o Ofertach Handlowych Ubezpieczycieli, a także zawieraniu umów w zakresie ubezpieczeń wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień § 8.
 2. Superpolisa ewentualnie umożliwia także używanie Funkcji Użytkowej w postaci opcji porównania, która polega na uzyskaniu przez Użytkownika informacji o wynikach porównania Ofert Handlowych Ubezpieczycieli uszeregowanych od najbardziej do najmniej korzystnej, zgodnie z przyjętymi do porównania kryteriami i przyjętą wagą (znaczeniem) tych kryteriów.
 3. Porównanie Ofert Handlowych Ubezpieczycieli przeprowadzanie jest zgodnie z metodologią, o której mowa w postanowieniu § 7 ust. 1 Regulaminu.
 4. Dane niezbędne do uzyskania informacji o Ofertach Handlowych Ubezpieczycieli a ewentualnie także o wynikach porównania Ofert Handlowych Ubezpieczycieli podaje Użytkownik. Użytkownik jest informowany przez Operatora o tym, które dane obowiązany jest podać w celu skorzystania z Funkcji Użytkowych, a których podanie nie jest w tym celu niezbędne.
 5. W przypadkach, gdy skorzystanie z określonych Funkcji Użytkowych wymaga podania danych osobowych, Użytkownicy proszeni są przez Operatora o złożenie oświadczeń wymaganych przez przepisy Ustawy o ochronie danych oraz pozostałe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 6. Użytkownik może korzystać z Funkcji Użytkowych Superpolisy jako użytkownik jednorazowy albo zarejestrowany, z zastrzeżeniem, że dostęp do niektórych Funkcji Użytkowych może być uzależniony od wcześniejszej rejestracji.
 7. Rejestracja Użytkownika odbywa się w trybie:
  1. przypisania Użytkownikowi loginu, który ma format adresu poczty elektronicznej, poprzez podanie go przez Użytkownika i wprowadzenia przez Operatora do Superpolisy;
  2. przypisania Użytkownikowi hasła poprzez wysłanie Użytkownikowi przez Superpolisę, na adres wskazany jako login Użytkownika, linku do zakładki umożliwiającej utworzenie hasła wybranego przez Użytkownika;
  3. podanie przez Użytkownika innych danych ewentualnie wymaganych przez Operatora;
  4. wyrażenie przez Użytkownika zgody na rejestrację.

  Hasło jest dowolnym ciągiem wybranych przez Użytkownika znaków, z zastrzeżeniem, iż Superpolisa może odmówić akceptacji hasła, które uzna za niewystarczająco bezpieczne w myśl przyjętych przez Operatora kryteriów, np. zbyt krótkiego, zawierającego wyłącznie proste nazwy własne, zbudowanego na zasadzie powtarzającej się sekwencji (preferowane są hasła o maksymalnej licznie znaków, zawierające zarówno przypadkowo dobrane litery, jak i cyfry oraz znaki specjalne).

 8.  Z zastrzeżeniem, iż do przetwarzania przez Operatora danych osobowych stosuje się postanowienia § 11 Regulaminu, dane podane przez Użytkownika zarejestrowanego po zalogowaniu do Superpolisy zostają zapamiętane przez Superpolisę i pozostają w Superpolisie w granicach dopuszczalnych przez Ustawę o świadczeniu usług. Z zastrzeżeniem, iż do przetwarzania przez Operatora danych osobowych stosuje się postanowienie § 11 Regulaminu, dane podane przez Użytkownika jednorazowego są zapamiętywane przez Superpolisę tylko o tyle, o ile taki Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę i wyłącznie w granicach dopuszczalnych przez Ustawę o świadczeniu usług.
 9. Czynności dokonywane przez Użytkownika niezalogowanego uważane są za czynności Użytkownika jednorazowego, nawet jeśli jest on Użytkownikiem zarejestrowanym.
 10. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Superpolisy poprzez zakończenie połączenia telefonicznego z Operatorem.
 11. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Superpolisy lub korzystanie z jej funkcjonalności.
 12. Użytkownik powinien podać dane prawdziwe, kompletne i nie wprowadzające w błąd.

§ 7.

 

 1. O ile Operator uruchomi Funkcję Użytkową polegająca na porównywaniu Ofert Handlowych Ubezpieczycieli, takie porównywanie odbywać się będzie w oparciu o algorytm (dobór kryteriów, znaczenie poszczególnych kryteriów oraz sposób oceny warunków ubezpieczenia zgodnie z kryteriami) dostarczony przez spółkę MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o., prowadzącą działalność brokera ubezpieczeniowego, wpisaną do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 549. Dla potrzeb tego algorytmu spółka MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. przyjęła kryteria wymienione w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Operator został zapewniony przez dostawcę algorytmu porównania Ofert Handlowych Ubezpieczycieli i sam zapewnia Użytkowników, iż wyniki porównania w odniesieniu do wybranych kryteriów i ich przyjętej wagi będą prawidłowo szeregować Oferty Handlowe od najbardziej do najmniej korzystnej. Jednakże Operator nie składa zapewnienia, iż:
  1. przyjęte do porównania kryteria oraz ich waga są najbardziej właściwymi w odniesieniu do każdego konkretnego Użytkownika, jego zindywidualizowanych potrzeb, a także indywidualnie pojmowanego interesu;
  2. przyjęte do porównania kryteria są zupełne i wystarczające dla miarodajnego porównania Ofert Handlowych w odniesieniu do każdego konkretnego Użytkownika, jego zindywidualizowanych potrzeb, a także indywidualnie pojmowanego interesu;

  w związku z czym wyniki porównania należy traktować jako informację przekazaną przez Operatora o rezultatach automatycznej operacji przeprowadzonej w oparciu o algorytm skonstruowany z zastosowaniem elementów subiektywnych, a nie udzieloną Użytkownikowi poradę lub zapewnienie wykraczające poza to, które zostało złożone w postanowieniu zdania pierwszego niniejszego ustępu

 3. Operator, może umożliwić porównywanie Ofert Handlowych w oparciu jedynie o część kryteriów.
 4. Operator zwraca uwagę, iż jako agent ubezpieczeniowy działa, zgodnie z Ustawą o pośrednictwie, w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli, a nie w imieniu i na rzecz Użytkowników. Powyższe nie ogranicza odpowiedzialności Operatora za prawdziwość oświadczenia złożonego w ramach postanowienia zdania pierwszego ust. 2 niniejszego paragrafu, ale wyklucza udzielanie Użytkownikom porad przez Operatora.

§ 8.

 

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których Użytkownik zostanie poinformowany przez Operatora w trakcie połączenia telefonicznego, może on zawrzeć umowę ubezpieczenia z wybranym przez siebie Ubezpieczycielem poprzez złożenie w formie telefonicznej oświadczeń woli o zawarciu umowy ubezpieczenia pomiędzy Użytkownikiem a Ubezpieczycielem reprezentowanym przez Operatora. Operator informuje, iż z przyczyn od niego niezależnych Użytkownik może zawrzeć umowę ubezpieczenia autocasco tylko z tym Ubezpieczycielem, z którym zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów. Użytkownika, który zawrze umowę ubezpieczenia lub wyrazi wolę zawarcia takiej umowy, Operator może zapytać, czy Użytkownik zgadza się na zaproponowanie mu zawarcia również innych umów ubezpieczenia, a jeśli Użytkownik wyrazi zgodę – zaproponować zawarcie dodatkowej umowy lub dodatkowych umów.
 2. Jeżeli nic innego wyraźnie nie będzie wynikało z informacji podanej odrębnie przez Operatora w trakcie połączenia telefonicznego, do zawarcia umowy ubezpieczenia niezbędne jest:
  1. podanie przez Użytkownika informacji wystarczających do zupełnego wypełnienia formularza wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wskazanych w tym formularzu jako obowiązkowe, z zastrzeżeniem, iż swoboda określenia przez Użytkownika sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej może być ograniczona zgodnie z wymogami prawa lub wytycznymi ubezpieczycieli;
  2. wyrażenie przez Użytkownika oświadczenia o woli zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach ustalonych poprzez podanie przez Użytkownika danych w procesie wypełniania formularza wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz określenie składki przez Operatora;
  3. opłacenie przez Użytkownika składki albo jej pierwszej raty (w zależności od wymagań konkretnej umowy ubezpieczenia) w terminie podanym przez Operatora przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, złożenie przez Operatora oświadczenia o akceptacji wniosku Użytkownika.
 3. Użytkownik opłaca składkę, o której mowa powyżej w postanowieniu ust.2 pkt 3, w sposób wybrany przez siebie spośród wskazanych w postanowieniu ust. 4 niniejszego paragrafu, chyba że w trakcie połączenia telefonicznego Operator ograniczy ten wybór.
 4. Składka, o której mowa powyżej w postanowieniu ust. 2 pkt 3, może zostać opłacona:
  1. przelewem tradycyjnym
  2. poprzez jeden z systemów eCard, tj.:
   1. transakcją autoryzowaną z wykorzystaniem następujących kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
   2. poprzez jeden z przelewów elektronicznych (e-przelew) obsługiwanych w danym czasie przez eCard,
  3. poprzez jeden z przelewów elektronicznych (e-przelew) obsługiwanych w danym czasie przez KIR.
 5. O ile nic innego nie będzie wynikało z informacji przekazanych Użytkownikowi przez Operatora przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, ewentualne dalsze raty składki opłacane mogą być przelewami tradycyjnymi, a także poprzez transakcje autoryzowane, przelewy elektroniczne oraz z wykorzystaniem kart, które to transakcje, przelewy elektroniczne i płatności kartami są w danym czasie obsługiwane przez systemy podmiotów, z którymi w tym czasie współpracuje Operator.
 6. W celu opłacenia składki z wykorzystaniem karty połączenie telefoniczne Użytkownika z Operatorem przekierowane jest do eCard, a w przypadku kolejnych rat składki do podmiotu, z którym w danym czasie współpracuje w tym zakresie Operator, a po zakończeniu transakcji ponownie do Operatora, który nie ma wglądu do danych transakcyjnych, z zastrzeżeniem, że informowany jest on przez odpowiedni podmiot, czy transakcja powiodła się. W celu opłacenia składki w inny sposób, Operator informuje Użytkownika o danych niezbędnych do zapłaty, w tym wysyła link do zakładki zawierającej takie informacje, o ile Użytkownik udostępni Operatorowi informację o swym adresie poczty elektronicznej.
 7. Składka opłacana z wykorzystaniem karty uważana jest za zapłaconą z chwilą zakończenia połączenia Użytkownika z eCard, o ile transakcja powiedzie się. Składka opłacana w inny sposób uważana jest za zapłaconą w chwili uznania rachunku wskazanego przez Operatora.
 8. Kwoty, jakie Operator ewentualnie obowiązany będzie zwrócić Użytkownikowi, zwracane będą na rachunek wskazany przez Użytkownika, z zastrzeżeniem, że kwoty zapłacone z wykorzystaniem karty, zawracane będą na rachunek karty, z wykorzystaniem której dokonano płatności.
 9. Użytkownik może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie trzydziestu dni od zawarcia tej umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem Ubezpieczycielowi lub Operatorowi. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia wiąże się z koniecznością opłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy podany jest w załączniku nr 3 do Regulaminu. Użytkownik nie jest związany tym wzorem.
 10. Szczegółowa treść umowy ubezpieczenia (w szczególności: suma ubezpieczenia albo suma gwarancyjna, wysokość składki oraz termin i sposób jej zapłaty, przedmiot i zakres ubezpieczenia, początek i koniec okresu ubezpieczenia) każdorazowo ustalana jest w trakcie połączenia telefonicznego lub wynika z ogólnych warunków ubezpieczenia.
 11. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Operator w trakcie połączenia telefonicznego przekaże Użytkownikowi w sposób jasny i zrozumiały informacje (dane) dotyczące wybranej przez Użytkownika umowy ubezpieczenia, o których mowa w przepisie art. 39 ustawy o prawach konsumenta. Dodatkowo, w trakcie połączenia telefonicznego, Operator prześle Użytkownikowi na trwałym nośniku ogólne warunki ubezpieczenia, pełnomocnictwo Ubezpieczyciela dla Operatora, o którym mowa w § 5 ust. 4 oraz szczegóły oferty ubezpieczenia.
 12. Po zawarciu umowy ubezpieczenia Operator może , zgodnie z praktyką stosowaną przez Ubezpieczyciela będącego stroną umowy ubezpieczenia, przesłać Użytkownikowi na wskazany przez niego adres korespondencyjny w formie pisemnej, dokumenty poświadczające warunki ubezpieczenia,. Ponadto, na życzenie Użytkownika, niezwłocznie po zakończeniu połączenia telefonicznego, w trakcie którego dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia, informacje (dane) wskazane w pkt 11 powyżej – utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku – zostaną wysłane na adres lub odpowiednio adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany przez Użytkownika w tym celu lub podany dla celów rejestracji. Operator może też przesłać Użytkownikowi ww. informacje (dane) utrwalone na trwałym nośniku oraz elektroniczne wersje dokumentów poświadczających warunki ubezpieczenia z własnej inicjatywy. W każdym przypadku Operator prześle Użytkownikowi odpis pełnomocnictwa, o którym mowa w postanowieniu § 5 ust. 4, udzielonego przez Ubezpieczyciela, z którym Użytkownik zawarł umowę ubezpieczenia.
 13. W celu zawarcia umowy ubezpieczenia Użytkownik może zostać poproszony o wizytę w placówce Operatora, tj. w lokalu, w którym działalność prowadzi Operator lub podmiot z nim współpracujący.

 

 
§ 9.

TRYB ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O KORZYSTANIE Z SUPERPOLISY

 

 1. Umowa o korzystanie z Superpolisy zawierana jest w trybie akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, co dokonuje się poprzez złożenie przez Użytkownika odpowiedniego oświadczenia w trakcie połączenia telefonicznego.
 2. Przed akceptacją Regulaminu Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z nim.
 3. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o korzystanie z Superpolisy.
 4. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Superpolisy przez Użytkownika zarejestrowanego dokonuje się w trybie wyrejestrowania, ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia). Wyrejestrowanie następuje poprzez złożenie przez Użytkownika odpowiedniego oświadczenia woli w ramach połączenia telefonicznego.
 5. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Superpolisy przez Użytkownika jednorazowego odbywa się poprzez zakończenie połączenia z Operatorem, ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia).
 6. Użytkownik może także wypowiedzieć umowę o korzystanie z Superpolisy w trybie postanowienia § 12 ust. 4 Regulaminu.
 7. Ponadto, w terminie 14 dni od zawarcia umowy o korzystanie z Superpolisy, Użytkownik może odstąpić od tej umowy bez podania przyczyn, składając odpowiednie oświadczenie w ramach połączenia telefonicznego lub pisemnej wysyłając je na adres wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia pisemnego przed jego upływem.
 8. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy o korzystanie z Superpolisy bez zachowania terminu wypowiedzenia, z jego zachowaniem (w trybie postanowienia § 12 ust. 4 Regulaminu) oraz odstąpienie od niej nie wiążą się z żadnymi konsekwencjami po jego stronie, a w szczególności z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat.
 9. Wzory oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o korzystanie z Superpolisy oraz o odstąpieniu od niej zawiera załącznik nr 3 do Regulaminu. Użytkownik nie jest obowiązany do posługiwania się tymi wzorami.
 10. Operator niezwłocznie prześle Użytkownikowi za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez niego w momencie rejestracji adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w jednej z powyżej wskazanych form.

 
§ 10.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Reklamacje dotyczące działania Superpolisy i korzystania z Funkcji Użytkowych, w tym Funkcji Użytkowej polegającej na zawieraniu umów ubezpieczenia z bezpośrednim wykorzystaniem Superpolisy, Użytkownicy mogą składać wysyłając korespondencję w formie pisemnej na adres Agencja Konsultant Sp. z o.o., Al. Wilanowska 212, 02-765 Warszawa, elektronicznej na adres kontakt@/, jak również telefonując pod numer +48 22 228 27 00.
 2. W reklamacji należy opisać jej przedmiot (zarzucaną Operatorowi nieprawidłowość działania lub zaniechania) oraz dane kontaktowe pozwalające na udzielenie odpowiedzi.
 3. Operator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie trzydziestu dni od otrzymania reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie jest możliwe, Operator przed jego upływem informuje Użytkownika o terminie, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona, nie dłuższym niż 60 dni od wniesienia reklamacji.
 4. Aktualny imienny spis osób upoważnionych przez Operatora do odbioru i rozpatrywania reklamacji podawany jest przez Operatora na Stronie Internetowej. Składając reklamację Użytkownik nie jest obowiązany kierować jej personalnie do żadnej z tych osób.
 5. Operator udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, inny niż wskazany w reklamacji, o ile tego zażądał składając reklamację.

 
§ 11.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Użytkowników zebrane przez Operatora w imieniu własnym, przetwarzane są przez Operatora jako ich administratora zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych oraz rozdziału 4 Ustawy o świadczeniu usług, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu przedstawienia Ofert Handlowych Ubezpieczycieli, pomocy w wyborze najkorzystniejszej Oferty Handlowej, a także w celu marketingowym, statystycznym i archiwizacyjnym.
 2. Operator przetwarza w imieniu własnym jedynie takie dane osobowe Użytkownika, które zostały przez niego podane i które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione przez Operatora innym podmiotom po wyrażeniu odrębnej zgody.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie przez niego z niektórych Funkcji Użytkowych. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz usunięcia danych przetwarzanych w tych celach.
 6. Aby skorzystać z prawa wynikających z postanowienia ust. 5 należy wysłać wiadomość na adres podany w postanowieniu § 3 ust. 2.
 7. Użytkownik, przez złożenie odrębnego oświadczenia woli, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług.
 8. W przypadku zawierania przez Użytkownika umowy ubezpieczenia Operator będzie wymagał podania przez Użytkownika danych osobowych działając w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela jako administratora tych danych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez Ubezpieczycieli, a jeżeli Ubezpieczyciele powierzą mu przetwarzanie tych danych w trybie przepisu art. 31 Ustawy o ochronie danych, to ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne uchybienia.

 
§ 12.

ZMIANA REGULAMINU

 

 1. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Operatora poprzez aktualizację jego treści na Stronie Internetowej.
 2. Jednakże zmiana Regulaminu ze skutkiem dla zawartej z Użytkownikiem niezarejestrowanym umowy o korzystanie z Superpolisy obowiązującej w momencie zmiany Regulaminu nie następuje, a dla zawartej z Użytkownikiem zarejestrowanym umowy o korzystanie z Superpolisy obowiązującej w momencie zmiany Regulaminu wywołuje skutek po upływie czternastu dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownika będącego stroną tej umowy, o ile wcześniej Użytkownik nie oświadczy, iż tę umowę wypowiada.
 3. Użytkownikom zarejestrowanym będącym stronami umów o korzystanie z Superpolisy obowiązujących w momencie zmiany Regulaminu zawiadomienie o zmianie Regulaminu Operator przesyła na adres mailowy wskazany w trakcie procesu rejestracji jako login.
 4. Użytkownik zarejestrowany, którego Operator powiadomił o zmianie Regulaminu, może w terminie czternastu dni od otrzymania powiadomienia wypowiedzieć umowę o korzystanie z Superpolisy, składając oświadczenie na piśmie lub wysyłając je w formie mailowej na dowolny adres poczty elektronicznej Operatora. Umowa wypowiedziana w tym trybie rozwiązuje się z upływem trzydniowego terminu wypowiedzenia.

§ 13.

UMOWY ZAWIERANE NA RZECZ OSÓB TRZECICH

 

 1. Umowy o korzystanie z Superpolisy oraz umowy ubezpieczenia z bezpośrednim wykorzystaniem Superpolisy, tj. w trybie postanowienia § 8 ust. 2 Regulaminu, mogą być zawierane przez Użytkowników także na rzecz osób trzecich.
 2. Przetwarzając dane osobowe dotyczące osób trzecich, Operator – przestrzegając przepisów, o których mowa w postanowieniu § 11 ust. 1 – przekazuje tym osobom informacje, o których mowa w przepisie art. 25 ust. 1 Ustawy o ochronie danych. Przed podaniem danych osobowych osób trzecich, Użytkownik obowiązany jest uzyskać zgodę tych osób na powyższe.
 3. Osoba trzecia, na rzecz której zawarto umowę o korzystanie z Superpolisy, może żądać bezpośrednio od Operatora wykonania tej umowy. Zastrzeżenie obowiązku świadczenia przez Operatora na rzecz tej osoby nie może być odwołane ani zmienione, jeżeli osoba trzecia oświadczy którejkolwiek ze stron umowy o korzystanie z Superpolisy, że chce z zastrzeżenia skorzystać.
 4. Uprawnienia i obowiązki osoby trzeciej, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia, regulują przepisy art. 805 – 834 Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 808 tego aktu prawnego, jak również odpowiednie postanowienia umów ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia.

§ 14.

INNE FORMY DOSTĘPU DO FUNKCJI UŻYTKOWYCH

 

 1. Użytkownik może korzystać z Funkcji Użytkowych także:
  1. w trybie połączenia internetowego ze Stroną Internetową www./;
  2. odwiedzając, w godzinach jej działania, jedną z placówek Operatora wymienionych na Stronie Internetowej (przy czym za placówkę Operatora rozumie się lokal, w którym działalność prowadzi Operator lub podmiot z nim współpracujący).
 2. Zasady korzystania przez Użytkowników z Funkcji Użytkowych w trybie połączenia internetowego ze Stroną Internetową ustalone są w odrębnym regulaminie, tj. w Regulaminie Serwisu Internetowego Superpolisa. Użytkownik, który zarejestrował się w tym trybie, także w myśl Regulaminu uważany jest za Użytkownika zarejestrowanego.
 3. Adresy i godziny działania swych placówek Operator podaje na Stronie Internetowej.
 4. Użytkownik, który zarejestrował się w trybie ustalonym w Regulaminie Serwisu Internetowego Superpolisa, może rozwiązać umowę o korzystanie z Superpolisy w trybie postanowień tego regulaminu, a także w trybie postanowień Regulaminu. Użytkownik, który zarejestrował się w trybie ustalonym w Regulaminie, może rozwiązać umowę o korzystanie z Superpolisy w trybie postanowień Regulaminu, a także w trybie postanowień Regulaminu Serwisu Internetowego Superpolisa.

 
§ 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niezależnie od informacji przedstawionej w postanowieniu § 7 ust. 4 Regulaminu w odniesieniu do charakteru, w jakim Operator działa przy przedstawianiu wyników porównania Ofert Handlowych, Operator informuje, iż udostępniając Użytkownikom Superpolisę działa on jako agent ubezpieczeniowy, w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli, co m.in. oznacza, że nie doradza on Użytkownikom i nie reprezentuje ich interesów.
 2. Operator informuje, iż Regulamin może być wydrukowany przez każdego Użytkownika, jak również pobrany w postaci pliku elektronicznego.
 3. W wykonaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o świadczeniu usług, Operator informuje, iż korzystając z Superpolisy Użytkownik nie może dostarczać treści bezprawnych.
 4. W wykonaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o świadczeniu usług, Operator informuje, iż nie istnieją zabezpieczenia systemów teleinformatycznych (w tym służących do nawiązywania połączeń telefonicznych) całkowicie odporne na bezprawną ingerencję osób trzecich, toteż mimo należytego zabezpieczania przez Operatora danych podanych przez nich przy korzystaniu z Superpolisy, korzystanie z Superpolisy wiąże się z ryzykiem uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do tych danych, a w dalszej kolejności bezprawnego ich wykorzystania przez te osoby, w tym w celu wysyłania niezamówionej informacji handlowej lub instalowania na urządzeniach Użytkowników oprogramowania szkodliwie ingerującego w pracę oprogramowania wcześniej zainstalowanego, bądź wykorzystywanego do nieuprawnionego naruszania prywatności.
 5. Operator informuje, iż Superpolisa zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim, chronione takimi prawami. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Operatorowi oraz podmiotom trzecim (w tym Ubezpieczycielom). Korzystanie z treści zawartych w Superpolisie przez Użytkowników w zakresie wykraczającym poza przeznaczenie Superpolisy wynikające z Regulaminu wymaga zgody Operatora.
 6. Operator informuje, iż rozmowy nawiązywane z numerami telefonicznymi Operatora wskazanymi w Regulaminie mogą być utrwalane.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralne części.
 8. Operator w relacjach z Użytkownikiem będzie posługiwał się językiem polskim.
 9. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
 10. Użytkownik i Operator zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów wynikłych ze stosowania postanowień regulaminu. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, Użytkownik i Operator mogą poddać jego rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz składkę Znajdź placówkę