Allianz

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Wysokość kapitału zakładowego:
377 241 000 PLN

Należy do: Grupy Allianz (Niemcy)

O towarzystwie

Allianz jest jednym z czołowych podmiotów na światowym rynku usług finansowych, zapewnia dostęp do szerokiej gamy ubezpieczeń życiowych i majątkowych w 70 krajach na całym świecie. W Polsce firma obecna jest od 1997 roku, zalicza się ją do największych instytucji ubezpieczeniowych w kraju. Zawdzięcza to ofercie obejmującej blisko 180 produktów, na którą składają się ubezpieczenia samochodu, życia, zdrowia, mieszkania i domu, podróży, NNW oraz ochrony dla firm. Potwierdzeniem mocnej pozycji Allianz na polskim rynku są regularnie zajmowane wysokie pozycje w ubezpieczeniowych rankingach oraz liczne nagrody, m.in. Godło Najwyższa Jakość 2014 i Złoty Zderzak 2017.

Ubezpieczenia Allianz

dostępne w Superpolisie:

Ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe i turystyczne Allianz są dostępne w placówkach Superpolisa. Na stronie internetowej oraz pod numerem 583 095 555 dostępne są polisy komunikacyjne. Szczegółowe informacje o produktach Allianz znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę

w Allianz?

Proces likwidacji szkód rozpoczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępny na stronie internetowej Ubezpieczyciela, za pomocą aplikacji mobilnej Allianz Pomoc lub dzwoniąc na infolinię pod numer 224 224 244.

Dokumenty do szkody można natomiast dosłać poprzez formularz online, a także przesyłając zdjęcia i skany e-mailem na adres szkody@allianz.pl lub MMS-em pod numer 661 003 124.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta Allianz

Sprawdź naszą ofertę Allianz. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

OC chroni ubezpieczonego kierowcę na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego – odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych.

Autocasco

Ochroną ubezpieczenia autocasco w Allianz objąć można samochód w ramach trzech dopasowanych do potrzeb zakresowo pakietów.

W pakiecie PLUS Ubezpieczony może korzystać z ochrony na wypadek zdarzeń niezależnych od człowieka, jak np. kolizja ze zwierzęciem, pożar czy grad.

W Pakiecie EKSTRA Ubezpieczony może zabezpieczyć się dodatkowo na wypadek szkód spowodowanych przez inne osoby. W tym pakiecie ekstra dodatkiem w stosunku do pakietu Plus jest ochrona na wypadek kradzieży, wandalizmu i stłuczenia szyb.

W Pakiecie MAX Ubezpieczony może korzystać z maksymalnej ochrony AC w Allianz i ubezpieczyć się na wypadek np. szkód parkingowych. Jeśli ma pojazd do 6 lat, otrzyma też stałą sumę ubezpieczenia.

Umowę, w zależności od wybranego pakietu, zawiera się w dwóch wariantach określających sposób likwidacji szkody częściowej:

– wariant serwisowy,

– wariant ekonomiczny.

Co warte podkreślenia, w Allianz Ubezpieczony może całkowicie zrezygnować z udziału własnego lub wprowadzić kolejne zapisy, obniżające wysokość składki za polisę.

Car Assistance

Car Assistance w Allianz jest uzupełnieniem ochrony nie tylko ubezpieczenia autocasco ale i oc. Wiek ubezpieczonego pojazdu w dniuzawarcia umowy nie powinien przekroczyć 18 lat. Usługi Assistance świadczone są dla:

– samochodów osobowych,

– samochodów ciężarowo-osobowych  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

– przyczep kempingowych oraz przyczep o dopuszczalnej ładowności do 500 kg,

– motocykli i motorowerów

Allianz udostępnia ubezpieczenie pomocowe w trzech wariantach: ASSISTANCE WARIANT PODSTAWOWY, ASSISTANCE WARIANT ROZSZERZONY oraz ASSISTANCE MAKSYMALNY

ASSISTANCE WARIANT PODSTAWOWY zapewnia pomoc ubezpieczyciela udzielaną w związku z:

– wypadkiem,

– awarią,

– pęknięciem przedniej szyby

W ramach podstawowego pakietu można liczyć na:

– naprawę ubezpieczonego pojazdu na miejscu

– holowanie do najbliższego warsztatu

– usługę mobilności

– usługi informacyjne

ASSISTANCE WARIANT ROZSZERZONY zapewnia pomoc ubezpieczyciela udzielaną w związku z:

– wypadku,

– awarii,

– kradzieży,

– braku paliwa uniemożliwiającego dalszą podróż,

– przebiciu opony, utracie kluczyków, wandalizmu

Kierowca i pasażerowie pojazdu mogą spodziewać się pomocy ubezpieczyciela miedzy innymi w zakresie:

– holowania ubezpieczonego pojazdu do 150km

– pojazdu zastępczego na czas naprawy

– wymiany koła w ubezpieczonym pojeździe w przypadku przebicia opony podczas jazdy nim

–  organizacji powrotu po odzyskany po kradzieży ubezpieczony pojazd,

Ubezpieczenie w wersji ASSISTANCE MAKSYMALNY zapewnia pomoc Allianz w przypadku:

– wypadku,

– awarii,

– kradzieży,

– braku paliwa uniemożliwiającego dalszą podróż,

– przebiciu opony, utracie kluczyków, wandalizmu

Kierowca i pasażerowie pojazdu mogą spodziewać się pomocy ubezpieczyciela miedzy innymi w zakresie:

– holowania

– pojazdu zastępczego na okres od 6 do 10 dni,

– zakwaterowania w hotelu czy organizacji powrotu do miejsca zamieszkania

– złomowania pojazdu do 125 euro

– dostępu do informacji pomocowej zarówno przed, jak i w trakcie podróży oraz udzielenie pomocy w zakresie rezerwacji noclegów, posiłków, a nawet biletów na wydarzenia kulturalne

– holowania przyczepy

– dostarczenia paliwa do ubezpieczonego pojazdu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera

Umowa ubezpieczenia NNW oferowana przez Allianz może objąć  ochroną zarówno kierowcę, jak i kierowcę oraz podróżujących wraz z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem pojazdu.  Allianz oferuje ubezpieczenie w dwóch wariantach Podstawowym i Rozszerzonym.

W wariancie Podstawowym Allianz chroni kierowcę ubezpieczonego pojazdu i oferuje:

– sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000zł

– sumę ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000zł

– limit na koszty leczenia poniesione w wyniku nieszczęśliwego wypadku 5 000 zł.

W wariancie Rozszerzonym Allianz chroni kierowcę oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu i oferuje:

– sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci kierowcy wskutek nieszczęśliwego wypadku 150 000zł, pasażerów 50 000zł

– sumę ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku dla kierowcy i każdego z pasażerów 50 000zł

– limit na koszty leczenia poniesione w wyniku nieszczęśliwego wypadku 5 000 zł

Ubezpieczenie Ochrona Prawna

Allianz umożliwia dołączenie do polisy OC i OC/AC ubezpieczenia Ochrony Prawnej. Obejmuje on świadczenia przysługujące kierowcy i wszystkim podróżującym z nim pasażerom, jeśli w związku z wypadkiem wystąpi potrzeba skorzystania z wsparcia prawnika. W ramach polisy ubezpieczyciel udostępnia:

– infolinię prawną,

– drogą elektroniczną wzory umów cywilnoprawnych oraz aktualne lub historyczne akty prawne,

– informacje teleadresowe do adwokatów, radców prawnych i notariuszy, a także sądów i prokuratury,

– informacje na temat odmiennych regulacji prawnych dotyczących ruchu drogowego na terenie państw europejskich,

–  wynagrodzenia pełnomocnika, którego wybierze Ubezpieczony w określonych sytuacjach prawnych

–  w określonych sytuacjach nawet koszty postępowania sądowego, jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu Ubezpieczony ma obowiązek je pokryć

Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży (assistance)

Ubezpieczenie to gwarantuje pokrycie kosztów leczenia i pomocy w podróży zagranicznej. Polisa zapewnia przeniesienie na ubezpieczyciela wydatków poniesionych na zorganizowanie usług medycznych, wizyt lekarskich, leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i stomatologicznego oraz niezbędnych do przywrócenia zdrowia kosztów leków i środków opatrunkowych. Po zakończeniu leczenia turysta może liczyć na zorganizowanie transportu do miejsca zakwaterowania lub zamieszkania. W ramach polisy dostępna jest również pomoc Allianz zapewniająca organizację i finansową rekompensatę następujących świadczeń assistance:

– poszukiwania i ratownictwa w górach i na morzu,

– leczenia na terytorium kraju po powrocie z podróży,

– dwóch wizyt lekarza i pielęgniarki,

– sprzętu rehabilitacyjnego,

– transportu w przypadku konieczności kontynuacji oraz wcześniejszego powrotu z podróży,

– tygodniowej wizyty bliskiej osoby w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu,

– opieki nad niepełnoletnimi dziećmi,

– pomocy prawnika i tłumaczenia oraz pośrednictwa w przekazaniu kaucji,

– pomocy w przypadku kradzieży lub zaginięcia dokumentów,

– udzielenie informacji przed podróżą, a w razie wypadku ubezpieczonego także przekazywaniu wiadomości o stanie zdrowia najbliższym,

– zakupu artykułów pierwszej potrzeby w przypadku opóźnienia odlotu,

– kierowcy zastępczego w podróży prywatnej  oraz zastępstwa w podróży służbowej,

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wiąże się z finansową rekompensatą w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Ochrona obowiązuje również 24 godziny przed przekroczeniem polskiej granicy i 24 godziny w drodze powrotnej do domu po przekroczeniu granicy.

 

Odszkodowanie wypłaca się na podstawie lekarskiego orzeczenia o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia określa się na podstawie obliczanej procentowo części sumy ubezpieczenia ustalonej w dniu podpisania umowy. W przypadku śmierci Allianz wypłaca jednorazowe świadczenie równe w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i rzeczy

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym dostępnym w Allianz jest pokrycie kosztów szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego turystę oraz podróżujących z nim towarzyszy, a nawet zwierzęta. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zdejmuje z ubezpieczonego obowiązek finansowej rekompensaty i naprawienia szkód związanych z wykonywanymi przez podróżującego czynności związanych z życiem prywatnym poza krajem jeżeli zgodnie z prawem jest on zobowiązany do naprawienia szkód.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Przedmiotem ubezpieczenia bagażu podróżnego są walizki, torby, nesesery, plecaki i inne podobne przedmioty wraz z ich zawartością. Ubezpieczenie ochroną obejmuje również należący do turysty przenośny sprzęt elektroniczny oraz instrumenty muzyczne. Polisa ma na celu zabezpieczenie przewożonych rzeczy na wypadek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia. Z ubezpieczenia skorzystać można również w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez przewoźnika. W takim przypadku Allianz zapewni zwrot kosztów poniesionych na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (m.in. odzieży i środków higieny osobistej) do kwoty 120 euro.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Ochrona ubezpieczeniową objąć można również zabierany w zagraniczną podróż sprzęt sportowy. Klientom, którzy zdecydowali się na ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży za dodatkową opłatą Allianz oferuje zabezpieczenie:

– nart,

– deski snowboardowej,

– specjalistycznego sprzętu używanego do nurkowania oraz wspinaczki górskiej i skałkowej.

 

Ponadto ochroną ubezpieczenia sprzętu sportowego objąć można również:

– rower,

– rakiety tenisowe

– deskę surfingową,

– specjalistyczny sprzęt do gry w golfa.

 

Ubezpieczyciel odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie, zaginięcie oraz kradzież objętego ochroną sprzętu sportowego.

Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania noclegu w hotelu

Za dodatkową opłatą do ubezpieczenia turystycznego można dołączyć ochronę przed ryzykiem konieczności zrezygnowania z imprezy turystycznej. W ramach polisy Allianz zapewnia pokrycie zobowiązań wynikających z konieczności rezygnacji z wycieczki turystycznej lub noclegu w hotelu, jeśli turysta poinformuje o tym na 24 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia rezerwacji.

Ponadto ubezpieczyciel przejmuje na siebie koszty jakimi turysta zostaje obciążony przez organizatora w przypadku wycofania się z wyjazdu. Powodem do uzyskania finansowej rekompensaty od ubezpieczyciela są przypadki:

– nagłej choroby lub śmierci członka rodziny lub ubezpieczonego,

– komplikacji związanych z ciążą lub przedwczesnym porodem,

– kradzieży paszportu i innych dokumentów niezbędnych w podróży,

– utraty i zniszczenia mienia, kradzieży samochodu i inne zdarzenia losowe zmuszające do pozostania w miejscu zamieszkania i wykonania czynności administracyjnych i prawnych,

– podjęcia nowej pracy zawodowej.

Ubezpieczenie kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej

Do polisy turystycznej Globtroter dołączyć można ubezpieczenie chroniące od ryzyka konieczności rezygnacji z podróży w trakcie jej trwania. W takim przypadku ubezpieczyciel pokryje koszty związane z wcześniejszym powrotem do domu oraz wypłaci rekompensatę za niewykorzystane świadczenia przysługujące turyście. Allianz gwarantuje zwrot kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej z następujących powodów:

– nagłej, ciężkiej choroby lub poważnego wypadku w trakcie podróży,

– wizyty w szpitalu lub śmierci członka rodziny,

– zdarzenia losowego zmuszającego do powrotu do domu,

– wezwania przez władze państwowe,

– wyznaczenie daty rozpoczęcie nowej pracy przed planowanym powrotem.

Ubezpieczenie ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania noclegu w hotelu

Za dodatkową opłatą turysta może sobie zapewnić przeniesienie na ubezpieczyciela kosztów, jakimi zostałby obciążony przez organizatora w przypadku odwołania uczestnictwa we wcześniej zarezerwowanym wyjeździe zagranicznym. Allianz bierze na siebie również koszty anulowania zorganizowanej przez pośrednika rezerwacji w zagranicznym hotelu. Warunkiem wypłaty świadczenia jest zgłoszenie się do ubezpieczyciela przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu i spełnienie jednego z poniższych warunków uniemożliwiającego wyjazd:

– choroby lub wypadku skutkującego pobytem w szpitalu,

– ciężkiego stanu zdrowia, hospitalizacji lub śmierci członka rodziny,

– kradzieży paszportu lub innych dokumentów niezbędnych do podróżowania,

– konieczności pozostania w miejscu zamieszkania wynikającej z przyczyn losowych,

– wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia nowej pracy.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu

Polisę turystyczną Globtroter uzupełnić można o ryzyko rezygnacji z biletu. Allianz pokryje koszty, jakie ubezpieczony musi ponieść w przypadku konieczności rezygnacji z biletu lotniczego, autokarowego, kolejowego lub promowego realizowanego na trasach międzynarodowych. Ponadto w przypadku opóźnienia lotu z międzylądowaniem skutkującego koniecznością oczekiwania na drugie połączenie Allianz refunduje koszty poniesione na artykuły pierwszej potrzeby (do wysokości 100 euro). Świadczenia zostaną wypłacone w przypadku poinformowania ubezpieczyciela o konieczności anulowania biletu przed rozpoczęciem podróży, którą uniemożliwiła jedna z następujących przyczyn:

– nagła choroba, pobyt w szpitalu lub śmierć ubezpieczonego, jego dziecka lub innego członka rodziny,

– kradzieży paszportu lub innych dokumentów niezbędnych do podróżowania,

– konieczności pozostania w miejscu zamieszkania wynikającej z przyczyn losowych,

– wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia nowej pracy.

Ubezpieczenie komunikacyjne