Allianz

Allianz jest jednym z czołowych podmiotów na światowym rynku usług finansowych, zapewnia dostęp do szerokiej gamy ubezpieczeń życiowych i majątkowych w 70 krajach na całym świecie. W Polsce firma obecna jest od 1997 roku, zalicza się ją do największych instytucji ubezpieczeniowych w kraju. Zawdzięcza to ofercie obejmującej blisko 180 produktów, na którą składają się ubezpieczenia samochodu, życia, zdrowia, mieszkania i domu, podróży, NNW oraz ochrony dla firm. Potwierdzeniem mocnej pozycji Allianz na polskim rynku są regularnie zajmowane wysokie pozycje w ubezpieczeniowych rankingach oraz liczne nagrody, m.in.
Godło Najwyższa Jakość 2014.

 

Ubezpieczenia Allianz dostępne w Superpolisie:

Polisy komunikacyjne oraz turystyczne Allianz dostępne są w naszej internetowej porównywarce ubezpieczeń, na infolinii pod numerem 583 095 555 oraz w wybranych placówkach. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

 

Jak zlikwidować szkodę w Allianz?

Proces likwidacji szkód rozpoczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępny na stronie internetowej Ubezpieczyciela, za pomocą aplikacji mobilnej Allianz Pomoc lub dzwoniąc na infolinię pod numer 224 224 224.

 

Dokumenty do szkody można natomiast dosłać poprzez formularz online, a także przesyłając zdjęcia i skany e-mailem na adres szkody@allianz.pl lub MMS-em pod numer 661 003 124.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oferta Allianz

Ubezpieczenie komunikacyjne

 • Autocasco

Ochroną ubezpieczenia autocasco w Allianz objąć można samochód, którego wiek nie przekracza 12 lat. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, gdy do uszkodzenia pojazdu dojdzie w Polsce oraz na terytorium krajów europejskich i państw basenu Morza Śródziemnego (oprócz Algierii i Libii). Polisa zabezpiecza przed skutkami wypadku, uszkodzenia, zniszczenia, utraty pojazdu lub jego wyposażenia, które powstały wskutek:

- wypadku,

- uszkodzenia przez osoby trzecie,

- pożaru, wybuchu, osmolenia,

- huraganu, gradu, uderzenia piorunu, powodzi oraz działania innych sił przyrody,

- uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej.

 

Podstawowa ochrona ubezpieczenia autocasco nie obejmuje ryzyka kradzieży oraz szkód powstałych wskutek kradzieży na terytorium Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i europejskiej części Rosji, bez względu na wariant, w jakim została zawarta umowa ubezpieczenia.

 

Umowę zawiera się w dwóch wariantach określających sposób likwidacji szkody częściowej:

- wariant serwisowy,

- wariant ekonomiczny.

 

Zakres ubezpieczenia autocasco w Allianz nie obejmuje uszkodzenia lub zniszczenia ogumienia pojazdu (chyba że jednocześnie wystąpiły szkody w innych częściach auta). Natomiast w świadczeniu wypłacanym za straty w wyposażeniu pojazdu określono górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela, który wynosi 20% sumy ubezpieczenia ustalonej w dniu ustalania odszkodowania.

 

Umowa ubezpieczenia autocasco w Allianz zawiera udział własny o wysokości 10% wartości szkody w przypadku kradzieży pojazdu z miejsca niestrzeżonego. Ubezpieczony może całkowicie zrezygnować z udziału własnego lub wprowadzić kolejne zapisy, obniżające wysokość składki za polisę.

 

 • Car Assistance

Car Assistance w Allianz jest uzupełnieniem ochrony ubezpieczenia autocasco. Ubezpieczyciel gwarantuje ochronę kierowcy i pasażerów pojazdu podczas zdarzeń, które miały miejsce w czasie podróży po Polsce oraz terytorium państw Europejskich objętych systemem Zielonej Karty, z wyłączeniem Rosji, Ukrainy i Mołdawii.

 

Car Assistance Allianz obejmuje ochroną:

- samochody osobowe,

- samochody ciężarowo-osobowe,

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej ładowności do 2 ton,

- przyczepy kempingowe oraz przyczepy o dopuszczalnej ładowności do 500 kg,

- motocykle o pojemności silnika do 50 cm3,

- za dodatkową dopłatą także dla pojazdów wykorzystywanych jako nauka jazdy, taksówka lub pojazdy służących do przewozu osób.

 

Allianz udostępnia ubezpieczenie pomocowe w trzech wariantach: Car Assistance Standar, Car Assistance Plus oraz Car Assistance Exclusive.

 

Wariant Standard zapewnia pomoc ubezpieczyciela udzielaną w związku z:

- wypadkiem,

- brakiem paliwa lub awarią pojazdu, do których doszło w odległości co najmniej 30 km od miejsca zamieszkania,

- kradzieżą.

 

W ramach podstawowego pakietu można liczyć na:

- holowanie do najbliższego warsztatu, parkingu lub miejsca zamieszkania oraz pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia do wysokości 125 euro w Polsce lub 250 euro zagranicą,

- pojazd zastępczy na okres 4 dni,

- Pakiet Samochodowy zapewniający pokrycie kosztów parkingu (na okres nieprzekraczający 2 dni, do równowartości 25 euro w Polsce oraz 38 euro poza granicami kraju) oraz złomowania (do równowartości 50 euro dla zdarzeń w Polsce oraz 100 euro za granią),

- organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania dla kierowcy i pasażerów na czas naprawy samochodu maksymalnie przez trzy doby do wysokości 50 euro na osobę w Polsce lub 75 euro poza granicami kraju,

- dostęp do informacji pomocowej zarówno przed, jak i w trakcie podróży.

 

Ubezpieczenie w wersji Car Assistance Plus zapewnia pomoc Allianz w przypadku:

- wypadku,

- awarii,

- kradzieży,

- braku paliwa uniemożliwiającego dalszą podróż.

 

Kierowca i pasażerowie pojazdu mogą spodziewać się pomocy ubezpieczyciela w zakresie:

- holowania do najbliższego warsztatu, parkingu lub miejsca zamieszkania oraz pokrycia kosztów naprawy na miejscu zdarzenia do wysokości 1000 euro,

- pojazdu zastępczego na okres 7 dni,

- Pakiet Samochodowy obejmujący pokrycie kosztów parkingu (na okres nieprzekraczający 2 dni, do równowartości 25 euro w Polsce oraz 38 euro poza granicami kraju) oraz złomowania (do równowartości 50 euro dla zdarzeń w Polsce oraz 100 euro za granią),

- organizacji i pokrycia kosztów zakwaterowania dla kierowcy i pasażerów na czas naprawy samochodu maksymalnie przez trzy doby do wysokości 50 euro na osobę w Polsce lub 75 euro poza granicami kraju,

- dostęp do informacji pomocowej zarówno przed, jak i w trakcie podróży oraz udzielenie pomocy w zakresie rezerwacji noclegów, posiłków, a nawet biletów na wydarzenia kulturalne.

 

Przedmiotem ubezpieczenia Car Assistance w wersji Exclusive są świadczenia udzielone w związku z następującymi zdarzeniami:

- wypadkiem,

- awarią,

- kradzieżą,

- brakiem paliwa uniemożliwiającym dalszą podróż.

 

W ramach pełnego pakietu ubezpieczenia Allianz udzieli pomocy, w zakres której wchodzi:

- holowanie do dowolnie wskazanego miejsca oraz pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia do wysokości 2000 euro,

- pojazd zastępczy na okres 14 dni,

- Pakiet Samochodowy obejmujący pokrycie kosztów parkingu (na okres nieprzekraczający 2 dni, do równowartości 25 euro w Polsce oraz 38 euro poza granicami kraju) oraz złomowania (do równowartości 50 euro dla zdarzeń w Polsce oraz 100 euro za granią),

- organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania dla kierowcy i pasażerów na czas naprawy samochodu maksymalnie przez trzy doby do wysokości 50 euro na osobę w Polsce lub 75 euro poza granicami kraju,

- dostęp do informacji pomocowej zarówno przed, jak i w trakcie podróży oraz udzielenie pomocy w zakresie rezerwacji noclegów, posiłków, a nawet biletów na wydarzenia kulturalne,

- pakiet Cztery Pory Roku zapewniający świadczenia szczególnie potrzebne w danym okresie,

- zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu bagażu,

- opieka nad dziećmi,

- odwiezienie zwierząt,

- odstawienie pojazdu po naprawie a wskazane miejsce, czyli tzw. door to door.

 

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera

Umowa ubezpieczenia NNW oferowana przez Allianz obejmuje ochroną zarówno kierowcę, jak i podróżujących wraz z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem pojazdu. W ramach polisy ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów leczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego:

- w związku z ruchem pojazdów,

- podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,

- bezpośrednio po jego załadowaniu lub wyładowaniu,

- podczas zatrzymania pojazdu, postoju pojazdu lub naprawy pojazdu.

 

Allianz zapewnia pomoc finansową na wypadek uszczerbku na zdrowiu i śmierci ubezpieczonego do wysokości sumy gwarancyjnej w czterech możliwych wariantach:

- NNW 10000, w którym odpowiedzialność ubezpieczyciela wynosi 10 000 zł, w przypadku podwójnego świadczenia 20 000 zł, a na wypadek śmierci 5 000 zł dla każdej ubezpieczonej osoby,

- NNW 30000 zapewniający rekompensatę do 30 000 zł, z tytułu podwójnego świadczenia 60 000 zł i w przypadku śmierci 15 000 zł dla każdej objętej ubezpieczeniem osoby,

- NNW 50000, które obejmuje ochroną wszystkie ubezpieczone osoby do wysokości 50 000 zł, 100 000 zł w przypadku podwójnego świadczenia i 25 000 zł w przypadku śmierci,

- NNW 100000 o sumie ubezpieczenia równej 100 000 zł, w przypadku podwójnego świadczenia 200 000 zł oraz 50 000 zł na wypadek śmierci dla każdej objętej ochroną ubezpieczenia osoby.

 

Allianz refunduje koszty leczenia zrealizowanego w kraju niezależnie od miejsca wystąpienia wypadku, jednak maksymalnie do łącznej kwoty nieprzekraczającej 10% wysokości określonej w umowie sumy ubezpieczenia.

 

 • Ubezpieczenie straty finansowej poniesionej z powodu kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu

Allianz umożliwia objęcie ochroną ubezpieczeniową pojazdu wraz z jego wyposażeniem na wypadek kradzieży lub szkody całkowitej powstałej wskutek:

- wypadku drogowego,

- kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (zwierzętami lub przedmiotami),

- pożaru, wybuchu, osmalenia,

- huraganu, gradu, powodzi i działania innych sil natury,

- działania czynników technicznych i chemicznych.

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty należnego świadczenia jeśli do straty doszło w Polsce, w krajach basenu Morza Śródziemnego (prócz Algierii i Libii) oraz na terenie Europy (za wyjątkiem terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii).

 

Sumą ubezpieczenia jest równowartość kwoty określonej jako 30% wartości pojazdu, jednak nie większej niż 30 000 zł.

 

 • Ubezpieczenie Informacja Prawna

Za dodatkową opłatą Allianz umożliwia dołączenie do polisy OC i AC pakietu ubezpieczenia Informacji Prawnej. Obejmuje on świadczenia przysługujące kierowcy i wszystkim podróżującym z nim pasażerom, jeśli w związku z wypadkiem wystąpi potrzeba skorzystania z wsparcia prawnika. W ramach polisy ubezpieczyciel udostępnia:

- infolinię prawną,

- drogą elektroniczną wzory umów cywilnoprawnych oraz aktualne lub historyczne akty prawne,

- informacje teleadresowe do adwokatów, radców prawnych i notariuszy, a także sądów i prokuratury,

- informacje na temat odmiennych regulacji prawnych dotyczących ruchu drogowego na terenie państw europejskich.

 

 • Ubezpieczenie Assistance do OC

Każdy posiadacz ochrony udzielanej przez Allianz na podstawie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC ma zapewnioną pomoc ubezpieczyciela na terenie całego kraju w wariancie Mini Car Assistance. Świadczenia w postaci pomocy udzielanej zarówno kierowcy, jak i pasażerom, obejmują:

- naprawę samochodu na miejscu wypadku oraz holowania do najbliższego warsztatu do wysokości 125 euro na każde z świadczeń (obejmuje także samochód osoby poszkodowanej w wypadku z kierowcą ubezpieczonym w Allianz),

- udzielenie pomocy informacyjnej.

 

Za dodatkową opłatą ochronę ubezpieczenia pomocowego można rozszerzyć do wariantu Car Assistance Standard obejmującego zdarzenia powstałe w Polsce oraz podczas podróży na terytorium państw objętych systemem Zielonej Karty za wyjątkiem Rosji, Ukrainy i Mołdawii. Na wsparcie Allianz udzielane kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu liczyć można w zakresie:

- pokrycia kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub holowania do równowartości 125 euro dla zdarzeń na terytorium Polski lub 250 euro dla zdarzeń powstałych poza granicami,

- pokrycia kosztów pojazdu zastępczego,

- pakietu samochodowego zapewniającego pokrycie kosztów parkingu (na okres nieprzekraczający 2 dni, do równowartości 25 euro w Polsce oraz 38 euro poza granicami kraju) oraz złomowania (do równowartości 50 euro dla zdarzeń w Polsce oraz 100 euro za granią),

- pokrycie kosztów zakwaterowania (do równowartości 50 euro w kraju i 75 euro zagranicą w przeliczeniu na osobę), powrotu do miejsca zamieszkania lub kontynuacji dalszej podróży,

- usług informacyjnych przed podróżą i w jej trakcie, a w razie wypadku także przekazywaniu wiadomości o stanie zdrowia najbliższym.

Ubezpieczenie turystyczne

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży (assistance)

Ubezpieczenie to gwarantuje pokrycie kosztów leczenia i pomocy w podróży zagranicznej. Polisa zapewnia przeniesienie na ubezpieczyciela wydatków poniesionych na zorganizowanie usług medycznych, wizyt lekarskich, leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i stomatologicznego oraz niezbędnych do przywrócenia zdrowia kosztów leków i środków opatrunkowych. Po zakończeniu leczenia turysta może liczyć na zorganizowanie transportu do miejsca zakwaterowania lub zamieszkania. W ramach polisy dostępna jest również pomoc Allianz zapewniająca organizację i finansową rekompensatę następujących świadczeń assistance:

- poszukiwania i ratownictwa w górach i na morzu (do 5 500 euro),

- leczenia na terytorium kraju po powrocie z podróży,

- dwóch wizyt lekarza i pielęgniarki (do 125 euro),

- sprzętu rehabilitacyjnego (do 50 euro),

- transportu w przypadku konieczności kontynuacji oraz wcześniejszego powrotu z podróży,

- tygodniowej wizyty bliskiej osoby w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu (do 75 euro za jeden dzień),

- opieki nad niepełnoletnimi dziećmi,

- pomocy prawnika i tłumaczenia (do 500 euro) oraz pośrednictwa w przekazaniu kaucji,

- pomocy w przypadku kradzieży lub zaginięcia dokumentów,

- udzielenie informacji przed podróżą, a w razie wypadku ubezpieczonego także przekazywaniu wiadomości o stanie zdrowia najbliższym,

- zakupu artykułów pierwszej potrzeby w przypadku opóźnienia odlotu (do 60 euro),

- kierowcy zastępczego w podróży prywatnej (do 750 euro) oraz zastępstwa w podróży służbowej (do 1 200 euro),

- zwrot kosztów niewykorzystanego Ski-Passa (do 200 euro).

 

Allianz zapewnia pomoc w ramach jednego zdarzenia w obrębie sumy ubezpieczenia wskazanej przez ubezpieczonego w umowie. Wyjeżdżający z kraju zamieszkania i poza granice Polski turyści mogą zdecydować się na ochronę ubezpieczeniową w dwóch możliwych strefach geograficznych:

- strefie A obejmującej wszystkie państwa europejskie oraz kraje położone w basenie Morza Śródziemnego wraz z Wyspami Kanaryjskimi,

- strefie B obejmującej wszystkie państwa świata.

 

 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wiąże się z finansową rekompensatą w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Ochrona obowiązuje również 24 godziny przed przekroczeniem polskiej granicy i 24 godziny w drodze powrotnej do domu po przekroczeniu granicy.

 

Odszkodowanie wypłaca się na podstawie lekarskiego orzeczenia o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia określa się na podstawie obliczanej procentowo części sumy ubezpieczenia ustalonej w dniu podpisania umowy. W przypadku śmierci Allianz wypłaca jednorazowe świadczenie równe w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia.

 

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i rzeczy

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym dostępnym w Allianz jest pokrycie kosztów szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego turystę oraz podróżujących z nim towarzyszy, a nawet zwierzęta. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zdejmuje z ubezpieczonego obowiązek finansowej rekompensaty i naprawienia szkód związanych z wykonywanymi przez podróżującego czynności związanych z życiem prywatnym poza krajem jeżeli zgodnie z prawem jest on zobowiązany do naprawienia szkód.

 

 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Przedmiotem ubezpieczenia bagażu podróżnego są walizki, torby, nesesery, plecaki i inne podobne przedmioty wraz z ich zawartością. Ubezpieczenie ochroną obejmuje również należący do turysty przenośny sprzęt elektroniczny oraz instrumenty muzyczne. Polisa ma na celu zabezpieczenie przewożonych rzeczy na wypadek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia. Z ubezpieczenia skorzystać można również w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez przewoźnika. W takim przypadku Allianz zapewni zwrot kosztów poniesionych na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (m.in. odzieży i środków higieny osobistej) do kwoty 120 euro.

 

 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Ochrona ubezpieczeniową objąć można również zabierany w zagraniczną podróż sprzęt sportowy. Klientom, którzy zdecydowali się na ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży za dodatkową opłatą Allianz oferuje zabezpieczenie:

- nart,

- deski snowboardowej,

- specjalistycznego sprzętu używanego do nurkowania oraz wspinaczki górskiej i skałkowej.

 

Ponadto ochroną ubezpieczenia sprzętu sportowego objąć można również:

- rower,

- rakiety tenisowe

- deskę surfingową,

- specjalistyczny sprzęt do gry w golfa.

 

Ubezpieczyciel odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie, zaginięcie oraz kradzież objętego ochroną sprzętu sportowego.

 

 • Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania noclegu w hotelu

Za dodatkową opłatą do ubezpieczenia turystycznego można dołączyć ochronę przed ryzykiem konieczności zrezygnowania z imprezy turystycznej. W ramach polisy Allianz zapewnia pokrycie zobowiązań wynikających z konieczności rezygnacji z wycieczki turystycznej lub noclegu w hotelu, jeśli turysta poinformuje o tym na 24 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia rezerwacji.

 

Ponadto ubezpieczyciel przejmuje na siebie koszty jakimi turysta zostaje obciążony przez organizatora w przypadku wycofania się z wyjazdu. Powodem do uzyskania finansowej rekompensaty od ubezpieczyciela są przypadki:

- nagłej choroby lub śmierci członka rodziny lub ubezpieczonego,

- komplikacji związanych z ciążą lub przedwczesnym porodem,

- kradzieży paszportu i innych dokumentów niezbędnych w podróży,

- utraty i zniszczenia mienia, kradzieży samochodu i inne zdarzenia losowe zmuszające do pozostania w miejscu zamieszkania i wykonania czynności administracyjnych i prawnych,

- podjęcia nowej pracy zawodowej.

 

 • Ubezpieczenie kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej

Do polisy turystycznej Globtroter dołączyć można ubezpieczenie chroniące od ryzyka konieczności rezygnacji z podróży w trakcie jej trwania. W takim przypadku ubezpieczyciel pokryje koszty związane z wcześniejszym powrotem do domu oraz wypłaci rekompensatę za niewykorzystane świadczenia przysługujące turyście. Allianz gwarantuje zwrot kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej z następujących powodów:

- nagłej, ciężkiej choroby lub poważnego wypadku w trakcie podróży,

- wizyty w szpitalu lub śmierci członka rodziny,

- zdarzenia losowego zmuszającego do powrotu do domu,

- wezwania przez władze państwowe,

- wyznaczenie daty rozpoczęcie nowej pracy przed planowanym powrotem.

 

 • Ubezpieczenie ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania noclegu w hotelu

Za dodatkową opłatą turysta może sobie zapewnić przeniesienie na ubezpieczyciela kosztów, jakimi zostałby obciążony przez organizatora w przypadku odwołania uczestnictwa we wcześniej zarezerwowanym wyjeździe zagranicznym. Allianz bierze na siebie również koszty anulowania zorganizowanej przez pośrednika rezerwacji w zagranicznym hotelu. Warunkiem wypłaty świadczenia jest zgłoszenie się do ubezpieczyciela przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu i spełnienie jednego z poniższych warunków uniemożliwiającego wyjazd:

- choroby lub wypadku skutkującego pobytem w szpitalu,

- ciężkiego stanu zdrowia, hospitalizacji lub śmierci członka rodziny,

- kradzieży paszportu lub innych dokumentów niezbędnych do podróżowania,

- konieczności pozostania w miejscu zamieszkania wynikającej z przyczyn losowych,

- wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia nowej pracy.

 

 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu

Polisę turystyczną Globtroter uzupełnić można o ryzyko rezygnacji z biletu. Allianz pokryje koszty, jakie ubezpieczony musi ponieść w przypadku konieczności rezygnacji z biletu lotniczego, autokarowego, kolejowego lub promowego realizowanego na trasach międzynarodowych. Ponadto w przypadku opóźnienia lotu z międzylądowaniem skutkującego koniecznością oczekiwania na drugie połączenie Allianz refunduje koszty poniesione na artykuły pierwszej potrzeby (do wysokości 100 euro). Świadczenia zostaną wypłacone w przypadku poinformowania ubezpieczyciela o konieczności anulowania biletu przed rozpoczęciem podróży, którą uniemożliwiła jedna z następujących przyczyn:

- nagła choroba, pobyt w szpitalu lub śmierć ubezpieczonego, jego dziecka lub innego członka rodziny,

- kradzieży paszportu lub innych dokumentów niezbędnych do podróżowania,

- konieczności pozostania w miejscu zamieszkania wynikającej z przyczyn losowych,

- wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia nowej pracy.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
Wysokość kapitału zakładowego:
377 241 000 PLN

Należy do: Grupy Allianz (Niemcy)