Benefia

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162a, 02-342 Warszawa

Wysokość kapitału zakładowego:
61 500 000 PLN

Należy do: Wiener Städtsiche Versicherung AG Vienna Insurance (Austria)

O towarzystwie

Obecna na polskim rynku od 1999 roku BENEFIA należy do austriackiej grupy ubezpieczeniowo-bankowej Vienna Insurance Group, budującej swoje doświadczenie w ciągu 180 lat działalności w branży. Oferta Towarzystwa składa się z szerokiej gamy ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, które dostosowywane są do potrzeb i preferencji klientów indywidualnych oraz biznesowych. W ciągu kilkunastu lat prowadzenia działalności w Polsce BENEFIA umacniała swoją rynkową pozycję, m.in. otrzymując od Kapituły Polskiego Klubu Biznesu Certyfikat Rzetelności i Wiarygodności.

Ubezpieczenia Benefia

dostępne w Superpolisie:

Polisy komunikacyjne Benefii dostępne są za pośrednictwem strony internetowej oraz pod numerem 583 095 555.

Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę

w Benefia?

W BENEFII szkodę można zgłosić e-mailem pisząc na adres szkody@benefia.pl lub telefonicznie w Centrum Zgłoszeniowym pod numerami 801 080 300 i (22) 212 20 30.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta Benefia

Sprawdź naszą ofertę Benefia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów napraw lub wypłacenie odszkodowania osobom, którym właściciel pojazdu wyrządzi szkody w wypadku komunikacyjnym. Odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i  5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych.

Ubezpieczenie Casco pojazdów lądowych (AC) 

Ochrona ubezpieczenia AC w Benefii obejmuje samochód (którego wiek nie przekracza 15 lat) oraz jego podstawowe i służące bezpieczeństwu wyposażenie. W zależności od dokonanego podczas podpisywania umowy wyboru, Benefia udziela ochrony ubezpieczeniowej w razie zaistnienia szkody w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym.

W swej podstawowej postaci ubezpieczenie autocasco obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu w wyniku:

1) zderzenia się pojazdów,

2) kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (np. zwierzętami lub elementami pobocza),

3) działania osób trzecich,

4) pożaru, powodzi, zatopienia czy działania innych sił przyrody,

5) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.

 

AC można dodatkowo rozszerzyć o:

1) amortyzację części (dot. pojazdów 4 letnich (na 5 rok) i starszych)

2) wyłączenie udziału własnego w szkodzie (10%)

3) zwrot kosztów holowania, parkowania, pojazdu zastępczego (w przypadku szkód z AC w/w koszty są zwracane do wysokości 2 000 PLN)

4) brak konsumpcji sumy ubezpieczeniowej po szkodzie

5) wypłata ubezpieczenia do wysokości sumy ubezpieczenia (dot. szkód całkowitych – szkoda całkowita 70%)

 

Ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w kłopoty (Assistance)

W ramach samochodowego ubezpieczenia assistance Benefia zapewnia świadczenia polegające na udzieleniu pomocy w zakresie:

1) naprawy (usunięcia usterki technicznej) lub holowania uszkodzonego pojazdu (zakres holowania do wyboru przy zawieraniu umowy: ASO/150/300/500/1000 km).

Kierowca jak i pasażer pojazdu mogą skorzystać jeżeli naprawa pojazdu nie może zostać wykonana tego samego dnia z:

1) wynajmu samochodu zastępczego (maksymalnie do 21 dni) lub zorganizowaniu transportu innymi środkami lokomocji albo noclegu (do 3 dób),

2) odbioru albo doprowadzenia naprawionego pojazdu lub dostarczeniu części zamiennych

Świadczenia assistance należą się jedynie wtedy, gdy poszkodowany zgłosi się do Centrum Alarmowego, które je wykona lub wyrazi zgodę na zlecenie świadczeń innej osobie.

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów Pojazdu mechanicznego (NNW)

Przedmiotem ubezpieczenia NNW dostępnego w Benefii jest zapewnienie ochrony kierowcy pojazdu oraz jego pasażerom, jeśli ucierpią oni w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa działa zarówno w Polsce, jak i pozostałych krajach Europy, a także Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

W ramach odszkodowania ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego (świadczenie z  tytułu śmierci) oraz w  przypadku, gdy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego stanowi trwały uszczerbek na zdrowiu (świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu). Wysokość odszkodowania odpowiada procentowi uszczerbku na zdrowiu i jest zależna od wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia. Wypłata świadczenia nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia.

Za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas ruchu pojazdu rozumie się także wypadki powstałe:

1) podczas wsiadania do pojazdu lub wysiadania z pojazdu;

2) bezpośrednio przy załadunku pojazdu lub jego wyładunku;

3) w trakcie naprawy lub postoju pojazdu na trasie jazdy;

4) wskutek pożaru pojazdu lub jego wybuchu.

 

Ubezpieczenie Medical Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów: opieki medycznej, opieki nad osobą niesamodzielną, dzieckiem oraz zwierzętami domowymi, korepetycji z wybranych przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole przez Ubezpieczonego, a także infolinii medycznej, powstałych w związku z wypadkiem komunikacyjnym zaistniałym w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

 

Assistance Prawne

Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu informacji prawnej przez Przedstawiciela Towarzystwa.

Ochrona Prawna

Ubezpieczenie obejmuje  pokrycie kosztów:

1) wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego ustanowionego przez Ubezpieczonego,

2) sądowych wszystkich instancji,

3) objętych zakresem ubezpieczenia np. kosztów opinii biegłych lub rzeczoznawców, tłumaczenia dokumentów, kosztów postępowania administracyjnego i sądowo – administracyjnych, podózy Ubezpieczonego do sądu za granicą oraz podróży powrotnej.

4) możliwość udzielenia Ubezpieczonemu nieoprocentowanej pożyczki na wpłacenie kaucji (50% SU).

Ubezpieczenie komunikacyjne