EINS Polska

EINS Polska Sp. z o.o.

Puławska 543, 02-884 Warszawa

Wysokość kapitału zakładowego:
5 000 000 PLN

Należy do: Euroins Insurance Group (EIG)

O towarzystwie

Euroins Insurance Group to (EIG) jest jedną z największych, niezależnych grup ubezpieczeniowych działających na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej. W Polsce jej przedstawicielem jest EINS Polska Sp. z o.o. EUROINS wraz z EINS oferuje szeroki wachlarz produktów z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych i assistance oraz wysokiej jakości obsługę zawartych umów.

Ubezpieczenia EINS Polska

dostępne w Superpolisie:

Przez telefon pod numerem 583 095 555 oraz w wybranych placówkach.

Dostępne są produkty komunikacyjne EINS: OC, AC, Assistance, NNW, bagaż, opony, akumulator, organizacja naprawy pojazdu. Szczegółowe informacje o tych produktach znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę

w EINS Polska?

Euroins umożliwia zgłoszenie szkody za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ubezpieczyciela https://eins.pl/zgloszenie-szkody/, mailowo pod adres szkody@eins.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 243 84 84.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta EINS Polska

Sprawdź naszą ofertę EINS Polska. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

OC posiadacza pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów odszkodowania osobom, którym właściciel pojazdu wyrządzi szkody w wypadku lub kolizji. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do kwoty 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych.

Autocasco

Podstawowy zakres ochrony ubezpieczenia Autocasco w EUROINS obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części oraz wyposażenia. Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy do uszkodzenia pojazdu doszło zarówno w kraju, jak i na terytorium państw Europy.

Ochrona ubezpieczenia autocasco w EUROINS obejmuje zdarzenia powstałe wskutek:

 • zderzenia z innymi pojazdami
 • kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (zwierzętami lub przedmiotami)
 • działania osób trzecich, czy siły przyrody (pożar, powódź i inne żywioły)
 • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia
 • uszkodzenia powstałego po włamaniu do pojazdu

W zależności od wieku pojazdu umowę zawiera się w trzech wariantach określających sposób likwidacji szkody częściowej:

 • Wariant Kosztorys – odszkodowanie za naprawę pojazdu zostanie wypłacone na podstawie kosztorysu sporządzonego w systemie Eurotax-Carwert, Audatex lub DAT
 • Wariant Sieć Partnerska – EUROINS zorganizuje naprawę pojazdu w warsztacie należącym do Sieci Partnerskiej, a koszty naprawy zwróci bezpośrednio do warsztatu, który wykonał naprawę. W tym wariancie ubezpieczenia w przypadku zlecenia naprawy do jednego z warsztatów Sieci Partnerskiej zapewniony jest samochód zastępczy na okres naprawy oraz usługa dostarczenia pojazdu do warsztatu, a po wykonanej naprawie do miejsca zamieszkania kierowcy (usługa „door-to-door”). Na wykonaną naprawę udzielana jest trzyletnia gwarancja
 • Wariant ASO – naprawa pojazdu może być zrealizowana w dowolnym warsztacie, również w takim, który posiada autoryzację danej marki. EUROINS wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur za naprawę wystawionych przez warsztat. W wariantach Sieć Partnerska i ASO, na wniosek Klienta istnieje również możliwość wypłaty odszkodowania na podstawie kosztorysu

Autocasco w EUROINS jest produktem elastycznym, umożliwiającym dostosowanie zakresu i wysokości składki do potrzeb i możliwości właściciela pojazdu. Za dodatkową opłatą można zapewnić sobie:

 • gwarancję niezmiennej wartości pojazdu po szkodzie,
 • stałej sumy ubezpieczenia,
 • wykupienie lub wprowadzenie do umowy ubezpieczenia udziałów własnych w szkodzie.

Warunkiem zakupu ubezpieczenia jest posiadanie ubezpieczenia EUROINS OC.

Assistance - Pomoc na drodze

W ramach ubezpieczenia EUROINS Assistance – Pomoc na drodze, w zależności od wariantu ubezpieczenia EUROINS zorganizuje pomoc na drodze potrzebną w związku z:

 • kolizją
 • wypadkiem
 • kradzieżą
 • awarią pojazdu

Zakres ubezpieczenia obejmuje pomoc na miejscu zdarzenia, a w przypadku braku możliwości naprawy, holowanie pojazdu w granicach Polski lub Europy. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia zakres kolejnych usług może obejmować: pokrycie kosztów noclegu dla kierowcy i pasażerów, transport do miejsca docelowego, pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Umowa może zostać zawarta w jednym z pięciu wariantów:

 • Podstawowym
 • Rozszerzonym Polska
 • Rozszerzonym Europa
 • Maksymalnym
 • Maksymalnym PLUS

Ubezpieczenie EUROINS Assistance – Pomoc na drodze może obejmować organizację i pokrycie kosztów pomocy poniesionych w wyniku:

 • kolizji – w wariancie Podstawowym
 • wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu – w wariantach: Rozszerzonym Polska, Rozszerzonym Europa, Maksymalnym i Maksymalnym PLUS

Pomoc na drodze udzielana jest na terytorium:

 • Polski – w wariantach: Podstawowym i Rozszerzonym Polska
 • Polski i Europy – w wariantach: Rozszerzonym Europa, Maksymalnym oraz Maksymalnym PLUS

Warunkiem zakupu ubezpieczenia jest posiadanie ubezpieczenia EUROINS OC.

Assistance – Organizacja naprawy pojazdu

W ramach ubezpieczenia EUROINS Assistance – Organizacja naprawy pojazdu, EUROINS organizuje naprawę pojazdu wynikającą z:

 • wypadku,
 • odzyskania pojazdu po kradzieży w stanie uszkodzonym.

Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację naprawy w Sieci Partnerskiej, a także:

 • zapewnienie pojazdu zastępczego na czas naprawy,
 • odebranie od Ubezpieczającego pojazdu w celu dostarczenia (przejazd pojazdem) lub organizację holowania pojazdu do warsztatu,
 • dostarczenie pojazdu po naprawie do miejsca, z którego pojazd został odebrany lub odholowany do naprawy (“door-to-door”).

Dodatkowo EUROINS:

 • udzieli wstępnej informacji na temat zakresu podstawowych dokumentów dotyczących sprawcy zdarzenia, niezbędnych do zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela sprawcy szkody oraz dalszego procedowania szkody,
 • dokona weryfikacji polisy sprawcy szkody pod kątem posiadania ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (wyłącznie w przypadku towarzystw ubezpieczeń mających siedzibę na terenie RP),
 • podejmie kontakt z właściwym ubezpieczycielem, w celu zgłoszenia szkody komunikacyjnej z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Usługa polegająca na organizacji naprawy pojazdu świadczona jest na terytorium Polski. Przed przystąpieniem do naprawy Ubezpieczający informowany jest pisemnie o kosztach naprawy pojazdu.

Na naprawy wykonywane w warsztatach Sieci Partnerskiej udzielana jest trzyletnia gwarancja.

Ubezpieczenie opon

Zakres ubezpieczenia EUROINS Opony obejmuje:

 • wymianę na miejscu zdarzenia kół, w których zostały uszkodzone opony lub dętki, na sprawne koła zapasowe będące na wyposażeniu ubezpieczonego pojazdu,
 • holowanie ubezpieczonego pojazdu, w którym doszło do uszkodzenia opony lub dętki, do serwisu wskazanego przez CENTRUM POMOCY EUROINS, w którym zostanie dokonana naprawa uszkodzonego ogumienia, o ile wymiana koła lub kół w miejscu zdarzenia w ocenie przedstawiciela CENTRUM POMOCY EUROINSnie była możliwa.

Warunkiem zakupu ubezpieczenia jest posiadanie ubezpieczenia EUROINS OC.

Akumulator - gwarancja rozruchu

Zakres ubezpieczenia EUROINS Akumulator – gwarancja rozruchu obejmuje:

 • organizację pomocy polegającej na uruchomieniu ubezpieczonego pojazdu,
 • pokrycie kosztów uruchomienia silnika (w tym koszty dojazdu i robocizny).

Usługa świadczona jest na terytorium Polski

Warunkiem zakupu ubezpieczenia jest posiadanie ubezpieczenia EUROINS OC.

Następstwo Nieszczęsliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie NNW oferowane przez EUROINS obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski.

W ramach ubezpieczenia EUROINS zapewnia świadczenia polegające na:

 • świadczenie w przypadku 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia.
 • świadczenie w przypadku częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak niż 100% sumy ubezpieczenia,
 • świadczenie w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku wynosi 100% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie jest dostępne w 3 wariantach zróżnicowanych pod względem wysokości sumy ubezpieczenia: 5.000 PLN, 15.000 PLN lub 45.000 PLN.

EUROINS niezależnie od sumy ubezpieczenia pokrywa niezbędne i udokumentowane oryginałami faktur koszty poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terytorium RP, wynikające z:

 • nabycia protez lub środków pomocniczych – maksymalnie do wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
 • przeszkolenia zawodowego inwalidów – maksymalnie do wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
 • operacji plastycznej – maksymalnie do kwoty 1.000 PLN,
 • transportu zwłok z miejsca zgonu do miejsca zamieszkania – maksymalnie do kwoty 1.000 PLN,
 • operacji plastycznej – maksymalnie do kwoty 1.000 PLN.

EUROINS w ofercie udostępnia także poszerzony pakiet ubezpieczenia NNW – Dodatkowa Ochrona kierowcy, przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku Kierowcy pojazdu wskazanego na Polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia, powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości co najmniej 50% u Kierowcy pojazdu, wskazanego na Polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia jako właściciel pojazdu

Warunkiem zakupu ubezpieczenia jest posiadanie ubezpieczenia EUROINS OC.

Ubezpieczenie bagażu

Przedmiotem ubezpieczenia EUROINS Bagaż jest bagaż przewożony wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach/boksach dachowych zewnętrznych, w tym w skrzyniach ładunkowych pojazdów typu pick-up.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem:

 • uszkodzenia bagażu spowodowanego nagłym działaniem siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem lub osobami,
 • zwierzętami, przedmiotami z zewnątrz pojazdu,
 • pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania sił przyrody,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu,
 • kradzieży z włamaniem.
 • Suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności EUROINS, wynosi 2.000 PLN.
 • Wysokość odszkodowania ustala się według kosztów naprawy bądź według rynkowej wartości przedmiotu szkody, z uwzględnieniem stopnia jego faktycznego zużycia. Wartość uszkodzonych rzeczy jest określana na podstawie oryginałów rachunków zakupu lub na podstawie wartości nowego przedmiotu o identycznych właściwościach użytkowych na dzień zaistnienia zdarzenia.

Warunkiem zakupu ubezpieczenia jest posiadanie ubezpieczenia EUROINS OC.

Ubezpieczenie komunikacyjne