Generali

Generali Polska jest częścią Grupy Generali, jednej z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych, która od ponad 185 lat jest synonimem bezpieczeństwa
i innowacyjności, zaspokajając zróżnicowane i wciąż zmieniające się potrzeby milionów Klientów na całym świecie.

W Polsce Grupa Generali obecna jest od 1999 r. Stale buduje swoją siłę stawiając na zdywersyfikowany model biznesowy oparty na trzech kluczowych obszarach: ochronie majątku i życia Klientów indywidualnych, zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi oraz ubezpieczeniach korporacyjnych.

Działalność w Polsce Generali prowadzi poprzez cztery wyspecjalizowane spółki:

  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • Generali Finance Sp. z o.o.

Generali stawia na długoterminową współpracę z Klientami kompleksowo chroniąc to, co najcenniejsze, na każdym etapie ich życia i rozwoju. Generali obserwując światowe trendy buduje ubezpieczenia przyszłości poprzez odpowiednie dostosowywanie się do zmian, które dotykają naszych Klientów i partnerów biznesowych każdego dnia.

Produkty Generali dostępne w Superpolisie:

Polisy komunikacyjne Generali dostępne są za pośrednictwem strony internetowej, pod numerem 8583 095 555 oraz w wybranych placówkach Superpolisy. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę w Generali?

Rozpoczęcie procesu likwidacji szkody jest możliwe za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Generali, pod numerem 913 913 913 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub adresu e-mail: szkody@generali.pl.

Jeśli zajdzie konieczność przesłania dokumentów związanych z likwidacją szkody, najlepiej skorzystać w tym celu z formularza online.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oferta Generali

Ubezpieczenie komunikacyjne

  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zapewnia ochronę kierowcy na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego. Odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu i 5 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto kierowca kupując OC w Generali w cenie ubezpieczenia otrzymuje również podstawowy pakiet assistance oraz Zieloną Kartę.

 

  •  Ubezpieczenie Autocasco

Ochroną ubezpieczenia autocasco w Generali objąć można pojazd (którego wiek nie przekracza 12 lat) oraz jego dodatkowe wyposażenie i przewożony w nim bagaż podróżny. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w skutek uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży (za wyjątkiem motocykli). Odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy do uszkodzenia pojazdu dojdzie w Polsce lub na terytorium krajów europejskich, z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu w Białorusi, Rosji i Ukrainie.

 

  • Ubezpieczenie Generali Auto Assistance

Dostępne w Generali samochodowe ubezpieczenie assistance obejmuje organizację i pokrycie kosztów świadczeń w zakresie zależnym od wybranego wariantu polisy.

W wariancie Standard świadczenia assistance organizowane są jedynie w kraju i obejmują:
- pomoc informacyjną,
- przekazywanie niezbędnych informacji wskazanej przez Ubezpieczonego osobie,
- holowanie pojazdu ubezpieczonegp (maksymalnie do 100 km) oraz holowanie pojazdu osoby poszkodowanej,
- samochód zastępczy (do 3 dni).
Suma ubezpieczenia dla jednego wypadku wynosi 1 tys. zł.

Pakiet Komfort zapewnia wsparcie ubezpieczyciela zarówno w kraju, jak i pozostałych państwach europejskich. Dostępne w tym wariancie polisy świadczenia obejmują:
- pomoc informacyjną,
- przekazywanie niezbędnych informacji wskazanej przez Ubezpieczonego osobie,
- pomoc tłumacza,
- naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
- holowanie ubezpieczonego pojazdu oraz pojazdu osoby poszkodowanej,
- zorganizowanie zakwaterowania, kontynuacji podróży lub kierowcy zastępczego,
- samochód zastępczy (nawet do 5 dni).
Suma ubezpieczenia dla jednego wypadku wynosi 5 tys. zł.

Najbardziej kompleksową pomoc ubezpieczyciela zapewnia wariant Lux obejmujący następujące świadczenia:
- pomoc informacyjną,
- przekazywanie niezbędnych informacji wskazanej przez Ubezpieczonego osobie,
- pomoc tłumacza,
- usługi concierge,
- naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
- holowanie ubezpieczonego pojazdu oraz pojazdu osoby poszkodowanej,
- zorganizowanie zakwaterowania, kontynuacji podróży lub kierowcy zastępczego,
- samochód zastępczy (nawet do 10 dni).
Suma ubezpieczenia dla jednego wypadku wynosi 20 tys. zł.

 

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów

Ubezpieczenie NNW oferowane przez Generali obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu.

 

Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i poza jej granicami. W ramach ubezpieczenia Generali zapewnia świadczenia polegające na:

- odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci,

- odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku częściowego,

- zasiłku za pobyt w szpitalu,
- w przypadku śmierci zwrot kosztów związanych z organizacją pogrzebu.

Suma ubezpieczenia NNW wybierana jest w momencie podpisywania polisy i mieści się w przedziale od 3 do 100 tys. zł.

 

  • Ubezpieczenie Szyb

Przedmiotem ubezpieczenia szyb dostępnego w Generali są elementy szklane zamontowane w pojeździe. W ramach tej usługi ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów naprawy lub wymiany wszystkich szyb samochodowych. Suma ubezpieczenia mieści się w przedziale od 3 do 6 tys. zł i ulega zmniejszeniu o kwotę wypłacanego odszkodowania.

 

  • Ubezpieczenie Bagażu

Przedmiotem ubezpieczenia bagażu dostępnego w Generali są przedmioty osobistego użytku przewożone wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach zamontowanych na dachu tego pojazdu. Ochrona obejmuje szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy osobistych i sprzętu elektronicznego w wyniku wypadku komunikacyjnego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w kraju oraz na terytorium krajów europejskich.

Generali
Budynek Marynarska Point ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
Tel.: 913 913 913
Fax: (22) 543-08-99
www.generali.pl