Generali

Generali

ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

Wysokość kapitału zakładowego:
191 000 000 PLN

Tel.: 913 913 913
Fax: (22) 543-08-99
www.generali.pl

O towarzystwie

Generali Polska jest częścią Grupy Generali, jednej z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych, która od ponad 185 lat jest synonimem bezpieczeństwa i innowacyjności, zaspokajając zróżnicowane i wciąż zmieniające się potrzeby milionów Klientów na całym świecie.

W Polsce Grupa Generali obecna jest od 1999 r. Stale buduje swoją siłę stawiając na zdywersyfikowany model biznesowy oparty na trzech kluczowych obszarach: ochronie majątku i życia Klientów indywidualnych, zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi oraz ubezpieczeniach korporacyjnych.

Działalność w Polsce Generali prowadzi poprzez cztery wyspecjalizowane spółki:

  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • Generali Finance Sp. z o.o.

Generali stawia na długoterminową współpracę z Klientami kompleksowo chroniąc to, co najcenniejsze, na każdym etapie ich życia i rozwoju. Generali obserwując światowe trendy buduje ubezpieczenia przyszłości poprzez odpowiednie dostosowywanie się do zmian, które dotykają naszych Klientów i partnerów biznesowych każdego dnia.

Ubezpieczenia Generali

dostępne w Superpolisie:

Polisy komunikacyjne Generali dostępne są za pośrednictwem strony internetowej, pod numerem 583 095 555 oraz w wybranych placówkach Superpolisy. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę

w Generali?

Rozpoczęcie procesu likwidacji szkody jest możliwe za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Generali, pod numerem 913 913 913 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub adresu e-mail: szkody@generali.pl.

Jeśli zajdzie konieczność przesłania dokumentów związanych z likwidacją szkody, najlepiej skorzystać w tym celu z formularza online.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta Generali

Sprawdź naszą ofertę Generali. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zapewnia ochronę kierowcy na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego. Odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto kierowca kupując OC w Generali w cenie ubezpieczenia otrzymuje również podstawowy pakiet assistance oraz Zieloną Kartę.

Ubezpieczenie Autocasco

Ochroną ubezpieczenia autocasco w Generali objąć można pojazd (którego wiek nie przekracza 13 lat) oraz jego dodatkowe wyposażenie i przewożony w nim bagaż podróżny. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w skutek uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży (za wyjątkiem motocykli). Odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy do uszkodzenia pojazdu dojdzie w Polsce lub na terytorium krajów europejskich, z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu w Białorusi, Rosji i Ukrainie.

 

Ubezpieczenie Generali Auto Assistance

Dostępne w Generali samochodowe ubezpieczenie assistance obejmuje organizację i pokrycie kosztów świadczeń w zakresie zależnym od wybranego wariantu polisy.

W wariancie Standard świadczenia assistance organizowane są jedynie w kraju i obejmują:
– pomoc informacyjną,
– przekazywanie niezbędnych informacji wskazanej przez Ubezpieczonego osobie,
– holowanie pojazdu ubezpieczonegp (maksymalnie do 100 km) oraz holowanie pojazdu osoby poszkodowanej,
– samochód zastępczy (do 3 dni).
Suma ubezpieczenia dla jednego wypadku wynosi 1 tys. zł.

Pakiet Komfort/Komfort PLUS zapewnia wsparcie ubezpieczyciela zarówno w kraju, jak i pozostałych państwach europejskich. Dostępne w tym wariancie polisy świadczenia obejmują:
– pomoc informacyjną,
– przekazywanie niezbędnych informacji wskazanej przez Ubezpieczonego osobie,
– pomoc tłumacza,
– naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
– holowanie ubezpieczonego pojazdu oraz pojazdu osoby poszkodowanej,
– zorganizowanie zakwaterowania, kontynuacji podróży lub kierowcy zastępczego,
– samochód zastępczy (nawet do 5 dni).
Suma ubezpieczenia dla jednego wypadku wynosi 5 tys. zł.

Pakiet Lux zapewnia wsparcie ubezpieczyciela zarówno w kraju, jak i pozostałych państwach europejskich. Dostępne w tym wariancie polisy świadczenia  są niezależnie od ilości Zdarzeń assistance zaistniałych w Okresie ubezpieczenia i obejmują:

– pomoc informacyjną,
– przekazywanie niezbędnych informacji wskazanej przez Ubezpieczonego osobie,
– pomoc tłumacza,
– usługi concierge,
– naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
– holowanie ubezpieczonego pojazdu oraz pojazdu osoby poszkodowanej,
– zorganizowanie zakwaterowania, kontynuacji podróży lub kierowcy zastępczego,
– samochód zastępczy lub Kierowca zastępczy

Suma ubezpieczenia dla jednego wypadku wynosi 20 tys zł dla jednego zdarzenia assistance.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów

Ubezpieczenie NNW oferowane przez Generali zawierana jest w jednym z dwóch wariantów:

1) NNW Pojazdu – ochrona obejmuje życie i zdrowie Ubezpieczonych (kierujący i pasażerowie Pojazdu) w zakresie trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w Pojeździe określonym na Polisie,

2) NNW Kierowcy – ochrona obejmuje życie i zdrowie Kierowcy (właściciel/współwłaściciel Pojazdu określony na Polisie) w zakresie trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w każdym kierowanym przez niego pojeździe.

Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i poza jej granicami. W ramach ubezpieczenia Generali zapewnia świadczenia polegające na:

– odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci,

– odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku częściowego,

– zasiłku za pobyt w szpitalu,

Suma ubezpieczenia NNW wybierana jest w momencie podpisywania polisy i mieści się w przedziale od 3 do 100 tys. zł.

Ubezpieczenie Szyb

Przedmiotem ubezpieczenia szyb dostępnego w Generali są: szyba czołowa, tylna oraz szyby boczne zamontowane w ubezpieczonym pojeździe. W ramach tej usługi ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów naprawy lub wymiany szyb samochodowych. Suma ubezpieczenia mieści się w przedziale od 3 do 6 tys. zł i ulega zmniejszeniu o kwotę wypłacanego odszkodowania.

Ubezpieczenie komunikacyjne