Interrisk – Ubezpieczenia mienia

Ochroną ubezpieczeniowa w ramach dostępniej w Interrisk polisy „bezpieczny dom w Interrisk” obejmuje nie tylko lokale i budynki mieszkalne (również w trakcie budowy), ale również znajdujące się w nich dobra i mieszkających w nich poszkodowanych, a także domki letniskowe, garaże, działki i ogrodzenia.

 

Umowę ubezpieczenia zawrzeć można w jednym z dwóch możliwych wariantów – podstawowym i rozszerzonym.

 

Podstawowym wariancie dostępne jest ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie Home Assistance w wariancie Standard oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Natomiast w programie rozszerzonym polisa zawiera ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie Home Assistance w wariancie Premium, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz dowolnie wybrane przez ubezpieczonego dodatkowe rozszerzenia – ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie pobytu w szpitalu.

 

Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych produktów.

 

  • Ubezpieczenie Mienia

Przedmiotem umowy ubezpieczenia mienia dostępnego w InterRisk mogą być domy jednorodzinne, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury, budowle, lokale mieszkalne, ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia, anteny satelitarne wraz z osprzętem, instalacje kolektorów społecznych wraz z oprzyrządowaniem. Na wniosek ubezpieczającego polisa obejmować może domy jednorodzinne i budynki gospodarcze znajdujące się w trakcie budowy i przebudowy. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie i zależna jest od wartości mienia.

 

  • Ubezpieczenie „Home Assistance”

Polisa „Home Assistance” oferowana jest w przez ubezpieczyciela w trzech wariantach:

- Standard – ubezpieczyciel odpowiada za pomoc techniczną w domu,

- Premium – wariant poszerzony o pomoc medyczną w Polsce i serwis prawny,

- VIP – wariant Premium poszerzony o serwis informatyczny, usługi concierge i informacyjne.

InterRisk odpowiada za koszty faktycznie poniesione, z zastrzeżeniem, że ich górna granica stanowi limit w wysokości 5 tys. zł.

 

 

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkodę osobową lub rzeczową, którą wyrządził osobie trzeciej. Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia może wynosić nie więcej niż 500 tys. zł.

 

  • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Przedmiotem ubezpieczenia objęte mogą być nieuszkodzone szyby i inne przedmioty, stanowiące stałe elementy wyposażenia domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych, takie jak szyby okienne i drzwiowe, lustra, witraże, szklane, ceramiczne lub kamienne okładziny ścian oraz ceramiczne i szklane kuchenne płyty grzewcze. Suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie.

 

  • Ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej

Ubezpieczeniem objęte są koszty pomocy prawnej poniesione w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, które zostało wszczęte w okresie trwania umowy ubezpieczenia. W zakres ubezpieczenia wpisują się koszty obsługi prawnej, koszty opinii biegłych sądowych oraz koszty innych niezbędnych środków dowodowych przeprowadzonych w toku postępowania i inne koszty oraz opłaty sądowe lub administracyjne. W jednym postępowaniu InterRisk pokrywa również koszty jednego pełnomocnika lub obrońcy. Całkowita suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł, przy czym za jedno zdarzenie górna granica stanowi 5 tys. zł.

 

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ochrona ubezpieczenia NNW działa na obszarze całego świata, a w ramach pomocy udzielanej przez ubezpieczyciela gwarantowana jest wypłata świadczeń w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w jednym z dwóch możliwych zakresów – podstawowym i rozszerzonym.

 

W ramach podstawowej ochrony ubezpieczonemu przysługują świadczenia w przypadku śmierć, bądź uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także rekompensata kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych poniesionych w związku nieszczęśliwym wypadkiem oraz koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.

 

W pakiecie rozszerzonym ubezpieczony ma dostęp do wszystkich świadczeń z pakietu podstawowego, a ich zakres jest rozszerzony o zawał serca i udar mózgu (pod warunkiem że zdiagnozowany został po raz pierwszy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej), następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, koszty leczenia oraz operacji powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 

Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest kwota stanowiąca 100% sumy ubezpieczenia.

 

  • Ubezpieczenie pobytu w szpitalu

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się w trakcie trwania ubezpieczenia i w wyniku którego ubezpieczony przebywał w szpitalu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W zależności od wyboru ubezpieczającego przysługuje mu świadczenie o wysokości 50, 60, 70, 80, 90 lub 100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu począwszy od dnia 3. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie, a pobyt w szpitalu nie może wynosić więcej niż 60 dni.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
Wysokość kapitału zakładowego:
137 640 100 PLN

Należy do: Wiener Städtsiche Versicherung AG Vienna Insurance (Austria)