Interrisk – Ubezpieczenia turystyczne

  • Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Za Granicą „Bon Voyage”

Ubezpieczenie chroni wyjeżdżających poza granice kraju przed koniecznością samodzielnego pokrycia kosztów opieki zdrowotnej w przypadku nagłej choroby lub urazu. Zakres ubezpieczenia rozróżnia się zakresami dwóch oferowanych przez ubezpieczyciela wariantów – podstawowym i rozszerzonym.

 

W ramach podstawowego wariantu ubezpieczenia posiadacz polisy może liczyć na pokrycie kosztów leczenia (m.in. leczenia ambulatoryjnego, hospitalizacji, leczenia stomatologicznego oraz naprawy lub zakupu okularów i protez), a także zapewnienie pomocy w podróży udzielanej za pomocom Centrum Alarmowego InterRisk i polegającej na rekompensacie kosztów (m.in. w przypadku konieczności hospitalizacji lub transportu ubezpieczonego do kraju, transport z miejsca wypadku do szpitala lub innej placówki medycznej, a także transport do szpitala w kraju, a w przypadku śmierci transport zwłok).

 

Pakiet rozszerzony oprócz ochrony dostępnej w wariancie podstawowym gwarantuje ubezpieczonemu również pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwania, następstwa nieszczęśliwych wypadków (w tym świadczenie na wypadek śmierci lub uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku), bagażu podróżnego, a także koszty związane z opóźnieniem lotu oraz odpowiedzialność cywilną.

 

Dostępne w InterRisk ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą „Bon Voyage” to elastyczny produkt, który umożliwia indywidualne dopasowanie przedmiotu i zakresu ubezpieczenia, a także wysokości sum ubezpieczenia.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
Wysokość kapitału zakładowego:
137 640 100 PLN

Należy do: Wiener Städtsiche Versicherung AG Vienna Insurance (Austria)