O towarzystwie
  • Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Za Granicą „Bon Voyage”

Ubezpieczenie chroni wyjeżdżających poza granice kraju przed koniecznością samodzielnego pokrycia kosztów opieki zdrowotnej w przypadku nagłej choroby lub urazu. Zakres ubezpieczenia rozróżnia się zakresami dwóch oferowanych przez ubezpieczyciela wariantów – podstawowym i rozszerzonym.

 

W ramach podstawowego wariantu ubezpieczenia posiadacz polisy może liczyć na pokrycie kosztów leczenia (m.in. leczenia ambulatoryjnego, hospitalizacji, leczenia stomatologicznego oraz naprawy lub zakupu okularów i protez), a także zapewnienie pomocy w podróży udzielanej za pomocom Centrum Alarmowego InterRisk i polegającej na rekompensacie kosztów (m.in. w przypadku konieczności hospitalizacji lub transportu ubezpieczonego do kraju, transport z miejsca wypadku do szpitala lub innej placówki medycznej, a także transport do szpitala w kraju, a w przypadku śmierci transport zwłok).

 

Pakiet rozszerzony oprócz ochrony dostępnej w wariancie podstawowym gwarantuje ubezpieczonemu również pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwania, następstwa nieszczęśliwych wypadków (w tym świadczenie na wypadek śmierci lub uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku), bagażu podróżnego, a także koszty związane z opóźnieniem lotu oraz odpowiedzialność cywilną.

 

Dostępne w InterRisk ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą „Bon Voyage” to elastyczny produkt, który umożliwia indywidualne dopasowanie przedmiotu i zakresu ubezpieczenia, a także wysokości sum ubezpieczenia.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta Interrisk – Ubezpieczenia turystyczne

Sprawdź naszą ofertę Interrisk – Ubezpieczenia turystyczne. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Dostępne w InterRisk ubezpieczenie OC gwarantuje pokrycie kosztów odszkodowania osobom, którym właściciel pojazdu wyrządzi szkody w wypadku lub kolizji. Odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych.

Ubezpieczenie Autocasco

W ramach dostępnego w InterRisk ubezpieczenia autocasco ochroną objąć można pojazdy, których okres eksploatacji nie przekracza 13 lat. Starsze pojazdy mogą zostać objęte ochroną ubezpieczenia tylko pod warunkiem, że umowa ubezpieczenia stanowi kontynuacje wcześniej wykupionej w InterRisk polisy.

 

Zakres ochrony ubezpieczenia autocasco obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części, wyposażenia oraz przewożonego bagażu. Autocasco w InterRisk obejmuje kradzież oraz wszystkie zdarzenia, jakie mogą spowodować konieczność naprawy pojazdu. Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy do uszkodzenia pojazdu doszło zarówno w kraju, jak i na terytorium pozostałych państw Europy.

 

W zależności od wieku pojazdu umowę zawiera się w dwóch wariantach określających sposób likwidacji szkody częściowej – autoryzowanym, polecanym w przypadku pojazdów do 3 roku eksploatacji oraz praktycznym w przypadku starszych pojazdów.

W przypadku wystąpienia szkody posiadacz ubezpieczenia autocasco w InterRisk może liczyć na naprawę pojazdu w warsztatach Sieci Partnerskiej. Oznacza to bezgotówkowa naprawa pojazdu oraz m.in.:
– samochód zastępczy na cały okres trwania naprawy,
– usługa „door to door”, czyli odbiór i dostawa pojazdu po naprawie,
– oględziny uszkodzonego pojazdu w serwisie
– kalkulacja kosztów naprawy w serwisie,
– 3 lata gwarancji na naprawę,
– pomoc w kompletowaniu dokumentów i zagospodarowaniu uszkodzonych pojazdów.

Za dodatkową opłatą ubezpieczenie autocasco może zostać zawarta z zastosowaniem:

– stałej sumy ubezpieczenia,

– bez opcji konsumpcji sumy ubezpieczenia,

– z gwarancją utrzymania zniżki za bezszkodową jazdę,

– zniesienia udziału własnego,

– rekompensaty za szkody kradzieżowe na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

 

Ubezpieczenie Intercasco

Intercasko to pakiet ubezpieczenia przeznaczony dla właścicieli samochodów, którzy nie potrzebują pełnej ochrony dostępnej w pakiecie ubezpieczenia autocasco. Intercasco gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku szkód polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, jego części, wyposażenia oraz bagażu. Pomoc InterRisk w ramach tego ubezpieczenia polega na rekompensacie kosztów holowania lub parkowania pojazdu oraz wynajem samochodu zastępczego lub umożliwienie skorzystania z usług przewozu osób i towarów. Ubezpieczyciel gwarantuje ochronę, gdy do uszkodzenia pojazdu dojdzie na terenie kraju.

Ubezpieczenie AutoAssistance

Ubezpieczenie AutoAssistance obejmuje udzielenie pomocy w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych zdarzeń na drodze. Zakres wsparcia w ramach samochodowego assistance InterRisk zależny jest od wybranego wariantu – Start, Standard lub Premium.

 

W ramach pakietu Start InterRisk udostępnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance, gdy pojazd zostanie unieruchomiony wskutek wypadku drogowego, który miał miejsce w kraju. Pomoc ubezpieczyciela polega na usprawnieniu pojazdu lub jego holowaniu, a także usprawnieniu na miejscu wypadku innego pojazdu lub jego holowaniu. Ponadto posiadacz pakietu Start może skorzystać także z informacyjnej pomocy motoryzacyjnej, medycznej i podróżnej świadczonej za pośrednictwem infolinii, a także pomocy administracyjnej w przypadku kradzieży dokumentów. Dodatkowo InterRisk organizuje parkowanie pojazdu poszkodowanego w wypadku z ubezpieczonym, poszkodowanemu kierowcy zapewnia także wynajem pojazdu zastępczego.

Wariant Standard gwarantuje ubezpieczonemu natychmiastową pomoc samochodowego assistance na terenie Polski. Opłacając dodatkową składkę ochronę ubezpieczenia można rozszerzyć także o terytorium pozostałych krajów Europy. Pomoc udzielana przez ubezpieczyciela polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów:

– usprawnienia unieruchomionego pojazdu,

– dostarczenia drobnych części w przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu,

– holowania pojazdu (do 100 km) oraz przewiezienie kierowcy i pasażerów,

– wynajmu samochodu zastępczego (do 7 dni),

– zakwaterowania w hotelu (do 5 dni),

– przejazdu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub docelowego miejsca podróży,

– odbioru naprawionego pojazdu,

– pomocy w przypadku braku lub skorzystaniu z niewłaściwego paliwa, przepaleniu żarówek, rozładowaniu się akumulatora, przebicia opony lub utraty, uszkodzenia lub zatrzaśnięcia kluczy,

– przewozu i opieki nad dziećmi (do 3 dni),

– transportu zwierząt,

– transportu przyczepy.

 

Ponadto jeżeli do zdarzenia doszło poza granicami kraju, ubezpieczony może liczyć na:
– dostawę części zamiennych,

– złomowanie pojazdu,

– pośredniczenie w przekazaniu pieniędzy,

– telefoniczne usługi tłumacza,

– pomoc prawnika.

 

W wariancie Premium pomoc ubezpieczyciela udzielana jest na terytorium kraju i pozostałych państw Europy. Ubezpieczyciel zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów następujących usług samochodowego assistance:

– usprawnienia unieruchomionego pojazdu,

– dostarczenia drobnych części w przypadku awarii lub unieruchomienia pojazdu,

– holowania pojazdu (do 200 km) oraz przewiezienie kierowcy i pasażerów,

– wynajmu samochodu zastępczego (do 14 dni),

– zakwaterowania w hotelu (do 7 dni),

– przejazdu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub docelowego miejsca podróży,

– odbioru naprawionego pojazdu,

– pomocy w przypadku braku lub skorzystaniu z niewłaściwego paliwa, przepaleniu żarówek, rozładowaniu się akumulatora, przebicia opony lub utraty, uszkodzenia lub zatrzaśnięcia kluczy,

– przewozu i opieki nad dziećmi (do 3 dni),

– transportu zwierząt,

– transportu przyczepy,

– informowanie o wypadku osoby bliskiej lub pracodawcy,

– informacyjną pomoc motoryzacyjną, medyczną i podróżniczą świadczoną za pośrednictwem infolinii,

– w przypadku zgubienie lub kradzieży dokumentów pomoc administracyjną,

– podstawową pomoc prawną.

 

Ponadto jeżeli do zdarzenia doszło poza granicami kraju, ubezpieczony może liczyć na:
– dostawę części zamiennych,

– złomowanie pojazdu,

– pośredniczenie w przekazaniu pieniędzy,

– telefoniczne usługi tłumacza,

– pomoc prawnika.

 

Ubezpieczenie AutoSzyby

Dostępne w InterRisk ubezpieczenie szyb to produkt, który zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług samochodowego assistance polegających na naprawie lub wymianie szyby czołowej, bocznej lub tylnej pojazdu, o ile szyba nie stanowi integralnej części pojazdu. W ubezpieczeniu stosuje się udział własny w wysokości 50% kosztów w przypadku drugiego i każdego kolejnego uszkodzenia szyby czołowej. Suma ubezpieczenia AutoSzyby wynosi 2 tys. zł.

 

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej to produkt, który zapewnia posiadaczowi polisy zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy prawnej związanej z prowadzeniem działań dotyczących ochrony prawnej w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub pozasądowym. W ramach polisy ubezpieczyciel gwarantuje:

– porady, opinie lub zastępstwo procesowe,

– opinie biegłych lub rzeczoznawców,

– obronę prawnych interesów,

– pomoc w wymaganych przez prawo czynnościach notarialnych,

– rekompensatę kosztów podróży do sądu za granicą,

– tłumaczenie dokumentów potrzebnych do obrony prawnych interesów,

– rekompensatę kosztów i opłat sądowych lub administracyjnych.

 

Umowa ubezpieczenia ochrony prawnej może zostać zawarta w jednym z dwóch wariantów:

– Pojazd&umowy – wiążący się z posiadaniem lub używaniem określonego w umowie ubezpieczenia pojazdu oraz umów dotyczących tego pojazdu (z sumą ubezpieczenia 40 tys. zł),

– Kierowca&pojazd – dotyczący posiadania lub używania pojazdu (z sumą ubezpieczenia 20 tys. zł).

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie NNW oferowane przez InterRisk obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i pozostałych krajów Europy. W ramach polisy NNW InterRisk zapewnia świadczenia polegające na:

– odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci (w terminie 2 lat od nieszczęśliwego wypadku) lub trwałego uszczerbku na zdrowiu,

– odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku częściowego,

– zwrocie kosztów przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (do wysokości 30% sumy ubezpieczenia),

– koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,

– zwrotu kosztów leczenia (do wysokości 10% sumy ubezpieczenia),

– jednorazowym świadczeniu za uciążliwe leczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia,

– jednorazowym świadczeniu za pobyt w szpitalu w wysokości 2% sumy ubezpieczenia,

 

Suma ubezpieczenia NNW dostępnego w InterRisk zależy od decyzji ubezpieczonego i może wynosić od 10 tys. zł aż do 100 tys. zł

 

Zielona Karta

Przedmiotem ubezpieczenia Zielona Karta jest odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami kraju, na terytorium państw wskazanych w dokumencie. Suma gwarancyjna odpowiada wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w kraju miejsca zdarzenia, jednak nie może być niższa niż równowartość sum obowiązujących wskazanych w polisie.

 

Ubezpieczenie od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy

Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy to dostępny w ofercie InterRisk produkt, który gwarantuje posiadaczowi polisy pomoc, gdy straci on stałe źródło dochodu. W ramach ubezpieczenia bezrobotnemu przysługuje miesięczne świadczenie równe 1/3 sumy ubezpieczenia, które wypłacane jest maksymalnie przez okres trzech miesięcy.

 

Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie na podstawie jednego z trzech wariatów:

– Minimum – 3 tys. zł,

– Standard – 4,5 tys. zł,

– Premium – 9 tys. zł.

Medcasco

Przedmiotem dostępnego w InterRisk ubezpieczenia Medcasco jest pokrycie kosztów świadczeń medycznych, świadczeń assistance, operacji oraz pobytu w szpitalu. Ochroną ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło na terenie kraju. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

– koszt konsultacji lekarzy specjalistów,

– koszt badań diagnostycznych i zabiegów ambulatoryjnych,

– assistance medyczny,

– domowe wizyty lekarza,

– koszt rehabilitacji ambulatoryjnej,

– koszty leków i środków opatrunkowych,

– pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 

Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie, osobno dla każdego typu świadczenia.

Ubezpieczenie Mienia

Przedmiotem umowy ubezpieczenia mienia dostępnego w InterRisk mogą być domy jednorodzinne, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury, budowle, lokale mieszkalne, ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia, anteny satelitarne wraz z osprzętem, instalacje kolektorów społecznych wraz z oprzyrządowaniem. Na wniosek ubezpieczającego polisa obejmować może domy jednorodzinne i budynki gospodarcze znajdujące się w trakcie budowy i przebudowy. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie i zależna jest od wartości mienia.

Ubezpieczenie „Home Assistance”

Polisa „Home Assistance” oferowana jest w przez ubezpieczyciela w trzech wariantach:

– Standard – ubezpieczyciel odpowiada za pomoc techniczną w domu,

– Premium – wariant poszerzony o pomoc medyczną w Polsce i serwis prawny,

– VIP – wariant Premium poszerzony o serwis informatyczny, usługi concierge i informacyjne.

InterRisk odpowiada za koszty faktycznie poniesione, z zastrzeżeniem, że ich górna granica stanowi limit w wysokości 5 tys. zł.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkodę osobową lub rzeczową, którą wyrządził osobie trzeciej. Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia może wynosić nie więcej niż 500 tys. zł.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Przedmiotem ubezpieczenia objęte mogą być nieuszkodzone szyby i inne przedmioty, stanowiące stałe elementy wyposażenia domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych, takie jak szyby okienne i drzwiowe, lustra, witraże, szklane, ceramiczne lub kamienne okładziny ścian oraz ceramiczne i szklane kuchenne płyty grzewcze. Suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie.

Ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej

Ubezpieczeniem objęte są koszty pomocy prawnej poniesione w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, które zostało wszczęte w okresie trwania umowy ubezpieczenia. W zakres ubezpieczenia wpisują się koszty obsługi prawnej, koszty opinii biegłych sądowych oraz koszty innych niezbędnych środków dowodowych przeprowadzonych w toku postępowania i inne koszty oraz opłaty sądowe lub administracyjne. W jednym postępowaniu InterRisk pokrywa również koszty jednego pełnomocnika lub obrońcy. Całkowita suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł, przy czym za jedno zdarzenie górna granica stanowi 5 tys. zł.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ochrona ubezpieczenia NNW działa na obszarze całego świata, a w ramach pomocy udzielanej przez ubezpieczyciela gwarantowana jest wypłata świadczeń w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w jednym z dwóch możliwych zakresów – podstawowym i rozszerzonym.

 

W ramach podstawowej ochrony ubezpieczonemu przysługują świadczenia w przypadku śmierć, bądź uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także rekompensata kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych poniesionych w związku nieszczęśliwym wypadkiem oraz koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.

 

W pakiecie rozszerzonym ubezpieczony ma dostęp do wszystkich świadczeń z pakietu podstawowego, a ich zakres jest rozszerzony o zawał serca i udar mózgu (pod warunkiem że zdiagnozowany został po raz pierwszy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej), następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, koszty leczenia oraz operacji powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 

Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest kwota stanowiąca 100% sumy ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie pobytu w szpitalu

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się w trakcie trwania ubezpieczenia i w wyniku którego ubezpieczony przebywał w szpitalu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W zależności od wyboru ubezpieczającego przysługuje mu świadczenie o wysokości 50, 60, 70, 80, 90 lub 100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu począwszy od dnia 3. Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie, a pobyt w szpitalu nie może wynosić więcej niż 60 dni.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Za Granicą „Bon Voyage”

Ubezpieczenie chroni wyjeżdżających poza granice kraju przed koniecznością samodzielnego pokrycia kosztów opieki zdrowotnej w przypadku nagłej choroby lub urazu. Zakres ubezpieczenia rozróżnia się zakresami dwóch oferowanych przez ubezpieczyciela wariantów – podstawowym i rozszerzonym.

 

W ramach podstawowego wariantu ubezpieczenia posiadacz polisy może liczyć na pokrycie kosztów leczenia (m.in. leczenia ambulatoryjnego, hospitalizacji, leczenia stomatologicznego oraz naprawy lub zakupu okularów i protez), a także zapewnienie pomocy w podróży udzielanej za pomocom Centrum Alarmowego InterRisk i polegającej na rekompensacie kosztów (m.in. w przypadku konieczności hospitalizacji lub transportu ubezpieczonego do kraju, transport z miejsca wypadku do szpitala lub innej placówki medycznej, a także transport do szpitala w kraju, a w przypadku śmierci transport zwłok).

 

Pakiet rozszerzony oprócz ochrony dostępnej w wariancie podstawowym gwarantuje ubezpieczonemu również pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwania, następstwa nieszczęśliwych wypadków (w tym świadczenie na wypadek śmierci lub uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku), bagażu podróżnego, a także koszty związane z opóźnieniem lotu oraz odpowiedzialność cywilną.

 

Dostępne w InterRisk ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą „Bon Voyage” to elastyczny produkt, który umożliwia indywidualne dopasowanie przedmiotu i zakresu ubezpieczenia, a także wysokości sum ubezpieczenia.

Ubezpieczenie komunikacyjne