MTU

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

Wysokość kapitału zakładowego:
196 581 000.00 zł

O towarzystwie

Marka MTU należy do STU Ergo Hestii, jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Od początku istnienia MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń właścicielem 100% jego akcji była STU ERGO Hestia; dziś spółka-matka przejmuje wszelkie zobowiązania MTU. ERGO Hestia będzie też administratorem danych osobowych klientów swojej dotychczasowej spółki-córki.

Ubezpieczenia MTU

dostępne w Superpolisie:

Ubezpieczenia komunikacyjne MTU dostępne są pod numerem 583 095 555 oraz w wybranych placówkach Superpolisy. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę

w MTU?

Likwidacja szkody w MTU można rozpocząć za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Ubezpieczyciela https://mtu.pl/zglos-szkode/, telefonicznie pod numerami  infolinii  58 555 62 22, 801 107 108 lub pocztą na adres MTU, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta MTU

Sprawdź naszą ofertę MTU. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC dostępne w MTU chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód powstałych w kolizji lub wypadku drogowym. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody na mieniu do kwoty 1 050 000 euro oraz do kwoty 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto sam posiadacz OC w MTU w ramach bezpośredniej likwidacji szkód może liczyć na finansową rekompensatę wypłacaną przez ubezpieczyciela wtedy, gdy podczas kolizji to jego auto zostanie uszkodzone.

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco)

Ubezpieczenie Autocasco w MTU może zostać zawarte w dwóch wariantach określających zakres ochrony. Minicasco zapewnia pomoc ubezpieczyciela jedynie w przypadku całkowitej szkody pojazdu powstałej wskutek określonych w umowie zdarzeń. Ubezpieczenie to może zostać zawarte wyłącznie w wariancie kosztorysowym w odniesieniu do pojazdów, których wartość nie przekracza 8 tys. zł. Kompleksową ochronę ubezpieczeniową zarówno w przypadku szkody częściowej, jak i całkowitej, gwarantuje Maxicasco. W drugim wariancie MTU odpowiada za szkody powstałe na terytorium państw europejskich oraz Maroka, Algierii, Tunezji, Izraela, Iranu (w przypadku Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy stosuje się udział własny o wysokości 1 tys. zł). Ochroną ubezpieczenia objęte są szkody pojazdu powstałe wskutek:

– zderzenia się z innym pojazdem,

– kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (przedmiotami lub zwierzętami),

– uszkodzenia przez osoby trzecie,

– uszkodzenia przez przewożony w bagażnikach sprzęt sportowy,

– pożaru, wybuchu, zatopienia oraz działania innych sił przyrody,

– kradzieży pojazdu.

Ubezpieczenie szyb samochodowych

Ubezpieczenie szyb to produkt dostępny dla wszystkich posiadających w MTU polisy OC i AC. W ramach tego produktu ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów naprawy albo wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby czołowej, tylnej i bocznej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie zdarzenia powstałe na terytorium kraju, w wyniku których doszło do zniszczenia objętych ochroną szyb. W przypadku gdy ze względu na zakres uszkodzenia konieczne jest parkowanie pojazdu MTU pokryje jego koszt (do wysokości 300 zł). Suma ubezpieczenia stanowiąca łączny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 5 tys. zł.

Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie assistance to produkt dostępny dla wszystkich posiadających w MTU polisy OC i AC. Ubezpieczenie obejmuje koszty udzielenia natychmiastowej pomocy w przypadku szkód pojazdu powstałych na terenie kraju (dla posiadaczy OC) oraz państw europejskich, Maroka, Algierii, Tunezji, Izraela i Iranu (dla posiadaczy AC). MTU gwarantuje pomoc w przypadku:

– zderzenia z innym pojazdem,

– kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (przedmiotami lub zwierzętami),

– uszkodzeń spowodowanych przez przewożony w bagażnikach sprzęt sportowy oraz osoby trzecie,

– pożaru, wybuchu, zatopienia oraz działania innych sił przyrody,

– awarii i unieruchomienia,

– przepalenia żarówek,

– kradzieży.

W ramach samochodowego assistance MTU zobowiązuje się do udzielenia pomocy polegającej na:

– naprawie pojazdu na miejscu zdarzenia,

– holowaniu (do 200 km),

– wynajmie pojazdu zastępczego (do 2 dni),

– dowozie paliwa,

– wymianie żarówek,

– telefonicznej pomocy informacyjnej,

– przekazywaniu pilnych wiadomości osobie wskazanej przez Ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę odpowiedzialności MTU dla wszystkich zdarzeń i wynosi 15 tys. zł.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Oferowane przez MTU ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło w granicach geograficznych Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

W ramach ubezpieczenia MTU zapewnia świadczenia polegające na:

– odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu,

– odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku częściowego,

– zwrocie kosztów leczenia poniesionych w skutek nieszczęśliwego wypadku do wysokości 30% sumy ubezpieczenia,

– zwrocie kosztów środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia oraz kosztów leczenia zębów stałych (do 200 zł za każdy z zębów),

– jednorazowym świadczeniu dla właściciela pojazdu w przypadku niezdolności do pracy doznanej w następstwie wypadku.

Ubezpieczenie komunikacyjne