MTU

Marka MTU należy do STU Ergo Hestii, jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Od początku istnienia MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń właścicielem 100% jego akcji była STU ERGO Hestia; dziś spółka-matka przejmuje wszelkie zobowiązania MTU. ERGO Hestia będzie też administratorem danych osobowych klientów swojej dotychczasowej spółki-córki.

 Ubezpieczenie MTU dostępne w Superpolisie:

Ubezpieczenia komunikacyjne MTU dostępne są pod numerem 583 095 555 oraz w wybranych placówkach Superpolisy. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę w MTU?

Likwidacja szkody w MTU można rozpocząć za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Ubezpieczyciela https://www.mtu.pl/likwidacja-szkod/, telefonicznie pod numerami  infolinii  58 555 62 22, 801 107 108 lub pocztą na adres MTU, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oferta MTU

Ubezpieczenie komunikacyjne

  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC dostępne w MTU chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód powstałych w kolizji lub wypadku drogowym. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody na mieniu do kwoty 1 050 000 euro oraz do kwoty 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto sam posiadacz OC w MTU w ramach bezpośredniej likwidacji szkód może liczyć na finansową rekompensatę wypłacaną przez ubezpieczyciela wtedy, gdy podczas kolizji to jego auto zostanie uszkodzone.

 

  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)

Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy zapewniający ochronę podczas zagranicznych podróży. Obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim przez posiadacza lub kierowcę w związku z ruchem pojazdu na terytorium państw wskazanych w Międzynarodowej Karcie Ubezpieczenia Samochodowego. Wysokość odszkodowania ustalana jest w zakresie ochrony wymaganej przepisami prawa obowiązującymi w państwie, na którego terytorium wydarzył się wypadek. Przy czym suma odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może być niższa niż 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu oraz do 5 mln euro przy szkodach na zdrowiu poszkodowanych.

 

  • Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco)

Ubezpieczenie Autocasco w MTU może zostać zawarte w dwóch wariantach określających zakres ochrony. Minicasco zapewnia pomoc ubezpieczyciela jedynie w przypadku całkowitej szkody pojazdu powstałej wskutek określonych w umowie zdarzeń. Ubezpieczenie to może zostać zawarte wyłącznie w wariancie kosztorysowym w odniesieniu do pojazdów, których wartość nie przekracza 8 tys. zł. Kompleksową ochronę ubezpieczeniową zarówno w przypadku szkody częściowej, jak i całkowitej, gwarantuje Maxicasco. W drugim wariancie MTU odpowiada za szkody powstałe na terytorium państw europejskich oraz Maroka, Algierii, Tunezji, Izraela, Iranu (w przypadku Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy stosuje się udział własny o wysokości 1 tys. zł). Ochroną ubezpieczenia objęte są szkody pojazdu powstałe wskutek:

- zderzenia się z innym pojazdem,

- kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (przedmiotami lub zwierzętami),

- uszkodzenia przez osoby trzecie,

- uszkodzenia przez przewożony w bagażnikach sprzęt sportowy,

- pożaru, wybuchu, zatopienia oraz działania innych sił przyrody,

- kradzieży pojazdu.

 

  • Ubezpieczenie szyb samochodowych

Ubezpieczenie szyb to produkt dostępny dla wszystkich posiadających w MTU polisy OC i AC. W ramach tego produktu ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów naprawy albo wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby czołowej, tylnej i bocznej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie zdarzenia powstałe na terytorium kraju, w wyniku których doszło do zniszczenia objętych ochroną szyb. W przypadku gdy ze względu na zakres uszkodzenia konieczne jest parkowanie pojazdu MTU pokryje jego koszt (do wysokości 300 zł). Suma ubezpieczenia stanowiąca łączny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 5 tys. zł.

 

 

  • Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie assistance to produkt dostępny dla wszystkich posiadających w MTU polisy OC i AC. Ubezpieczenie obejmuje koszty udzielenia natychmiastowej pomocy w przypadku szkód pojazdu powstałych na terenie kraju (dla posiadaczy OC) oraz państw europejskich, Maroka, Algierii, Tunezji, Izraela i Iranu (dla posiadaczy AC). MTU gwarantuje pomoc w przypadku:

- zderzenia z innym pojazdem,

- kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (przedmiotami lub zwierzętami),

- uszkodzeń spowodowanych przez przewożony w bagażnikach sprzęt sportowy oraz osoby trzecie,

- pożaru, wybuchu, zatopienia oraz działania innych sił przyrody,

- awarii i unieruchomienia,

- przepalenia żarówek,

- kradzieży.

W ramach samochodowego assistance MTU zobowiązuje się do udzielenia pomocy polegającej na:

- naprawie pojazdu na miejscu zdarzenia,

- holowaniu (do 200 km),

- wynajmie pojazdu zastępczego (do 2 dni),

- dowozie paliwa,

- wymianie żarówek,

- telefonicznej pomocy informacyjnej,

- przekazywaniu pilnych wiadomości osobie wskazanej przez Ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę odpowiedzialności MTU dla wszystkich zdarzeń i wynosi 15 tys. zł.

 

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Oferowane przez MTU ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło w granicach geograficznych Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

 

W ramach ubezpieczenia MTU zapewnia świadczenia polegające na:

- odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu,

- odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku częściowego,

- zwrocie kosztów leczenia poniesionych w skutek nieszczęśliwego wypadku do wysokości 30% sumy ubezpieczenia,

- zwrocie kosztów środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia oraz kosztów leczenia zębów stałych (do 200 zł za każdy z zębów),

- jednorazowym świadczeniu dla właściciela pojazdu w przypadku niezdolności do pracy doznanej w następstwie wypadku.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
Wysokość kapitału zakładowego:
196 581 000.00 zł