Proama

https://superpolisa.pl/partner/proama/
Proama

Proama jest znakiem towarowym należącym do ubezpieczyciela Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Towarzystwo oferuje swoim klientom ubezpieczenia OC i AC, osobowe i mieszkaniowe wraz z szerokim wachlarzem produktów dodatkowych. Proama proponuje najwyższą na rynku, 70-procentową zniżkę na ubezpieczenia komunikacyjne dla bezszkodowych kierowców. Ubezpieczyciel jest doceniany również dzięki skutecznej likwidacji szkód i sprawnym wypłatom świadczeń. Dowodem tego jest nagroda Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2013 oraz tytuł Gwiazda Jakości Obsługi 2014 w VII edycji Polskiego Programu Jakość Obsługi.

 

Ubezpieczenia Proama dostępne w Superpolisie:

Polisy komunikacyjne dostępne na stronie internetowej, pod numerem 583 095 555 oraz w wybranych placówkach. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

 

Jak zlikwidować szkodę w Proamie?

Aby rozpocząć proces likwidacji szkód, należy skontaktować się z Działem Likwidacji Szkód pod numerem 815 815 815.

 

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oferta Proama

Ubezpieczenie komunikacyjne

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

OC chroni ubezpieczonego kierowcę na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego – odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu i 5 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne w Proamie oferowane jest wraz z assistance wypadkowym zapewniającym usługi pomocowe, nielimitowany dostęp do telefonicznego serwisu informacyjnego oraz Zieloną Kartę.

 

  • Ubezpieczenie Autocasco

Autocasco w Proamie pokrywa koszty naprawy samochodu i jego wyposażenia uszkodzonego wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych, a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży (tzw. ubezpieczenie all risks). Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy do uszkodzenia pojazdu doszło zarówno w kraju oraz państw europejskich, z wyłączeniem kradzieży lub jej usiłowania na terytorium Białorusi i Ukrainy.

W zależności od wieku pojazdu umowę zawiera się w dwóch wariantach:
- Casco ASO – dla pojazdów, których wiek nie przekracza 12 lat,
- Casco Komfortowy – dla pojazdów, których wiek przekracza 5 lat i nie przekracza 12 lat.

Wariant ubezpieczenia Casco ASO zapewnia wybór pomiędzy możliwością likwidacji szkody: - w Autoryzowanym Serwisie Obsługi (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),
- w dowolnym innym warsztacie (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),
- na podstawie wyceny Proama

W przypadku ubezpieczenia Casco Komfortowy posiadacz pojazdu może dokonać wyboru pomiędzy likwidacją szkody:

- w warsztacie, bez uwzględnienia amortyzacji części (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),

- na podstawie wyceny Proama,

Bez względu na wybrany pakiet, po naprawie uszkodzonego w wyniku wypadku pojazdu zostanie on odwieziony z warsztatu pod wskazany przez Klienta adres.

Autocasco dostępne w Proamie jest produktem elastycznym, umożliwiającym dostosowanie zakresu pakietu do potrzeb i możliwości właściciela pojazdu.

 

  • Ubezpieczenie Assistance

Zakres ubezpieczenia assistance obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczenia pomocy technicznej, organizacyjnej, informacyjnej i medycznej. Zakres wsparcia w ramach samochodowego assistance Proamy zależny jest od wybranego wariantu.

Na udostępniany wraz z polisami OC i AC pakiet Assistance Wypadkowy składają się organizacja i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia, holowanie do 100 km, holowanie pojazdu osoby poszkodowanej oraz nielimitowany dostęp do serwisu telefonicznego z informacjami przydatnymi dla zmotoryzowanych.

 

Wszechstronnego wsparcia w przypadku kradzieży pojazdu, wypadku drogowego lub innych zdarzeń zapewnia wariant Midi Assistance. W ramach tego pakietu ubezpieczyciel zapewnia usługi pomocowe w zakresie:

- naprawy pojazdu na miejscu wypadku,
- dostarczenia paliwa,
- pomocy w przypadku: wlania niewłaściwego typu paliwa, zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu, rozładowania akumulatora czy uszkodzenia opony,
- samochodu zastępczego w przypadku kradzieży lub wypadku do 3 dni,
- holowania samochodu do limitu 500 zł,
- odwiezienie samochodu po wypadku lub awarii,
- zwrot kosztów korzystania z taksówki w przypadku kradzieży lub wypadku (do 3 dni),
- organizację przejazdu osoby bliskiej,
- dostęp do infolinii medycznej,
- dostęp do serwisu informacyjnego dla kierowców.

Najpełniejszy pakiet usług pomocowych zapewnia wariant Super Assistance, dzięki któremu ubezpieczony otrzyma pomoc nie tylko w wyniku wypadku, ale również w przypadku awarii oraz kradzieży auta. Posiadacz tego wariantu otrzymuje pomoc w następującym zakresie:
- naprawy pojazdu na miejscu wypadku,
- holowania bez ograniczeń na terenie Polski i do 500 km na terenie UE,
- samochód zastępczego w przypadku kradzieży, awarii lub wypadku do 7 dni,
- dostarczenia paliwa,
- pomocy ubezpieczyciela w przypadku: wlania niewłaściwego typu paliwa, zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu, rozładowania akumulatora czy uszkodzenia opony,
- odwiezienia naprawionego samochodu po wypadku lub awarii,
- zwrotu kosztów korzystania z taksówki w przypadku kradzieży, awarii lub wypadku do 7 dni na terenie Polski,
- dostarczenia części zamiennych,
- transportu osoby ubezpieczonej do placówki medycznej,
- hospitalizacji kierowcy i pasażerów samochodu podczas pobytu za granicą,
- organizacji przejazdu osoby bliskiej,
- usługi tłumacza do 500 zł,
- dostępu do infolinii medycznej,
- dostępu do serwisu informacyjnego dla kierowców.

 

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Oferowane przez Proamę ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i pozostałych państw europejskich.

W ramach ubezpieczenia Proama zapewnia świadczenia polegające na:

- odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci,

- odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku trwałego,

- zwrotu kosztów leczeni, rehabilitacji oraz środków ortopedycznych do wysokości 15% sumy ubezpieczenia,

- sfinansowaniu szkolenia zawodowego w przypadku gdy uszczerbek na zdrowiu nie pozwala na dotychczasową pracę,

- sfinansowaniu operacji plastycznej do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

 

  • Zielona Karta

Zielona Karta to międzynarodowy dowód posiadania ważnego ubezpieczenia OC, który zapewnia ochronę w trakcie wyjazdów zagranicznych. Ubezpieczenie to gwarantuje ochronę kierowcom poza granicami Polski w momencie powstania szkody wyrządzonej osobom trzecim na terenie następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina.

  • Ubezpieczenie Wsparcia Dziecka

W ramach komunikacyjnej polisy Wsparcia Dziecka ubezpieczyciel udziela cyklicznego wsparcia materialnego dla dziecka, które w wyniku wypadku komunikacyjnego utraci jednego lub dwoje rodziców. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie wypadki komunikacyjne w związku z ruchem jakiegokolwiek pojazdu, któremu uległ ubezpieczony jako kierujący lub pasażer, rowerzysta albo pieszy.

Wsparcie finansowe jest wypłacane osieroconym dzieciom, w ramach renty miesięcznej przez okres jednego roku. W przypadku śmierci jednego ubezpieczonego świadczenie wynosi 1 000 zł miesięcznie w podziale na wszystkich uprawnionych, a w przypadku utraty obojga rodziców dzieci otrzymują do podziału 4 000 zł miesięcznie.

 

Proama jest znakiem towarowym należącym do Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
KRS 10623,
kapitał zakładowy 191.000.000 PLN
KONTAKT
obsługa klienta: doradcy@proama.pl
likwidacja szkód: szkody@proama.pl
+48 815 815 815