Proama

Proama jest częścią Grupy Generali, jednej z największych na świecie i czołowych w Europie firm ubezpieczeniowych. Towarzystwo oferuje swoim klientom ubezpieczenia OC i AC, osobowe i mieszkaniowe wraz z szerokim wachlarzem produktów dodatkowych. Proama proponuje najwyższą na rynku, 70-procentową zniżkę na ubezpieczenia komunikacyjne dla bezszkodowych kierowców. Ubezpieczyciel jest doceniany również dzięki skutecznej likwidacji szkód i sprawnym wypłatom świadczeń. Dowodem tego jest nagroda Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2013 oraz tytuł Gwiazda Jakości Obsługi 2014 w VII edycji Polskiego Programu Jakość Obsługi.

 

Ubezpieczenia Proama dostępne w Superpolisie:

Polis komunikacyjne dostępne na stronie internetowej, pod numerem 801 000 000 oraz w wybranych placówkach. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

 

Jak zlikwidować szkodę w Proamie?

Aby rozpocząć proces likwidacji szkód, należy skontaktować się z Działem Likwidacji Szkód pod numerem 815 815 815.

 

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oferta Proama

Ubezpieczenie komunikacyjne

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

OC chroni ubezpieczonego kierowcę na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego – odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu i 5 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne w Proamie oferowane jest wraz z assistance wypadkowym zapewniającym usługi pomocowe, nielimitowany dostęp do telefonicznego serwisu informacyjnego oraz Zieloną Kartę.

 

  • Ubezpieczenie Autocasco

Autocasco w Proamie pokrywa koszty naprawy samochodu i jego wyposażenia uszkodzonego wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych, a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży (tzw. ubezpieczenie all risks). Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy do uszkodzenia pojazdu doszło zarówno w kraju oraz państw europejskich, z wyłączeniem kradzieży lub jej usiłowania na terytorium Białorusi i Ukrainy.

W zależności od wieku pojazdu umowę zawiera się w dwóch wariantach:
- Casco ASO – dla pojazdów, których wiek nie przekracza 7 lat,
- Casco Komfortowy – dla pojazdów, których wiek nie przekracza 12 lat.

Wariant ubezpieczenia Casco ASO zapewnia wybór pomiędzy możliwością likwidacji szkody: - w Autoryzowanym Serwisie Obsługi (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),
- w dowolnym innym warsztacie (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),
- na podstawie wyceny Proama (z uwzględnieniem kosztów nowych materiałów i części zamiennych sygnowanych logo producenta samochodu).

W przypadku ubezpieczenia Casco Komfortowy posiadacz pojazdu może dokonać wyboru pomiędzy likwidacją szkody:

- w warsztacie, bez uwzględnienia amortyzacji części (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),

- na podstawie wyceny Proama (z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych, których producent zaświadcza, że są tej samej jakości co części producenta samochodu),

Bez względu na wybrany pakiet, po wypadku samochodu zostanie on odwieziony z warsztatu pod wskazany adres.

Autocasco dostępne w Proamie jest produktem elastycznym, umożliwiającym dostosowanie zakresu pakietu do potrzeb i możliwości właściciela pojazdu.

 

  • Ubezpieczenie Assistance

Zakres ubezpieczenia assistance obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczenia pomocy technicznej, organizacyjnej, informacyjnej i medycznej. Zakres wsparcia w ramach samochodowego assistance Proamy zależny jest od wybranego wariantu.

 

Na udostępniany wraz z polisami OC i AC pakiet Assistance Wypadkowy składają się organizacja i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia, holowanie do 100 km, holowanie pojazdu osoby poszkodowanej oraz nielimitowany dostęp do serwisu telefonicznego z informacjami przydatnymi dla zmotoryzowanych.

 

Wszechstronnego wsparcia w przypadku kradzieży pojazdu, wypadku drogowego lub innych zdarzeń zapewnia wariant Midi Assistance. W ramach tego pakietu ubezpieczyciel zapewnia usługi pomocowe w zakresie:
- naprawy pojazdu na miejscu wypadku,
- dostarczenia paliwa,
- pomocy w przypadku: wlania niewłaściwego typu paliwa, zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu, rozładowania akumulatora czy uszkodzenia opony,
- samochodu zastępczego w przypadku kradzieży lub wypadku do 3 dni,
- holowania samochodu do limitu 500 zł,
- odwiezienie samochodu po wypadku lub awarii,
- zwrot kosztów korzystania z taksówki w przypadku kradzieży lub wypadku (do 3 dni),
- organizację przejazdu osoby bliskiej,
- dostęp do infolinii medycznej,
- dostęp do serwisu informacyjnego dla kierowców.

Najpełniejszy pakiet usług pomocowych zapewnia wariant Super Assistance, dzięki któremu ubezpieczony otrzyma pomoc nie tylko w wyniku wypadku, ale również w przypadku awarii oraz kradzieży auta. Posiadacz tego wariantu otrzymuje pomoc w następującym zakresie:
- naprawy pojazdu na miejscu wypadku,
- holowania bez ograniczeń na terenie Polski i do 500 km na terenie UE,
- samochód zastępczego w przypadku kradzieży, awarii lub wypadku do 7 dni,
- dostarczenia paliwa,
- pomocy ubezpieczyciela w przypadku: wlania niewłaściwego typu paliwa, zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu, rozładowania akumulatora czy uszkodzenia opony,
- odwiezienia naprawionego samochodu po wypadku lub awarii,
- zwrotu kosztów korzystania z taksówki w przypadku kradzieży, awarii lub wypadku do 7 dni na terenie Polski,
- dostarczenia części zamiennych,
- transportu osoby ubezpieczonej do placówki medycznej,
- hospitalizacji kierowcy i pasażerów samochodu podczas pobytu za granicą,
- organizacji przejazdu osoby bliskiej,
- usługi tłumacza do 500 zł,
- dostępu do infolinii medycznej,
- dostępu do serwisu informacyjnego dla kierowców.

 

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Oferowane przez Proamę ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i pozostałych państw europejskich.

W ramach ubezpieczenia Proama zapewnia świadczenia polegające na:

- odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci,

- odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku trwałego,

- zwrotu kosztów leczeni, rehabilitacji oraz środków ortopedycznych do wysokości 15% sumy ubezpieczenia,

- sfinansowaniu szkolenia zawodowego w przypadku gdy uszczerbek na zdrowiu nie pozwala na dotychczasową pracę,

- sfinansowaniu operacji plastycznej do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

 

  • Zielona Karta

Zielona Karta to międzynarodowy dowód posiadania ważnego ubezpieczenia OC, który zapewnia ochronę w trakcie wyjazdów zagranicznych. Ubezpieczenie to gwarantuje ochronę kierowcom poza granicami Polski w momencie powstania szkody wyrządzonej osobom trzecim na terenie następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina. 

 

  • Ubezpieczenie od Utraty Pracy

Ten produkt Proamy zapewnia właścicielowi i współwłaścicielowi samochodów pokrycie kosztów eksploatacji ubezpieczonego samochodu w przypadku utraty pracy lub wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu wystąpienia całkowitej i trwałej niezdolności do pracy. W przypadku utraty pracy ubezpieczony otrzymuje:
- zwrot miesięcznych kosztów paliwa do 300 zł miesięcznie, maksymalnie przez okres 6 miesięcy,
- zwrot kosztów badania technicznego,
- opłacenie składki ubezpieczeniowej.

Natomiast w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczyciel wypłaca jednorazowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia.

 

 

  • Ubezpieczenie Wsparcia Dziecka

W ramach komunikacyjnej polisy Wsparcia Dziecka ubezpieczyciel udziela cyklicznego wsparcia materialnego dla dziecka, które w wyniku wypadku komunikacyjnego utraci jednego lub dwoje rodziców. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie wypadki komunikacyjne w związku z ruchem jakiegokolwiek pojazdu, któremu uległ ubezpieczony jako kierujący lub pasażer, rowerzysta albo pieszy.

Wsparcie finansowe jest wypłacane osieroconym dzieciom, w ramach renty miesięcznej przez okres 10 lat. W przypadku śmierci jednego ubezpieczonego świadczenie wynosi 1 000 zł miesięcznie w podziale na wszystkich uprawnionych, a w przypadku utraty obojga rodziców dzieci otrzymują do podziału 4 000 zł miesięcznie.

Česká pojišťovna S.A. Oddział w Polsce
02-676 Warszawa, ul. Postępu 15b
Należy do: Generali PPF Holding (Włochy)