You Can Drive ubezpieczenia komunikacyjne i podróżne

You Can Drive to nowa marka Grupy Ergo Hestia, związana z internetową sprzedażą prostych ubezpieczeń komunikacyjnych, podróżnych oraz mieszkaniowych. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób młodych, często cenowo dyskryminowanych przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe. W You Can Drive nie pobiera żadnych zwyżek związanych z młodym wiekiem Ubezpieczonego.

 

Produkty You Can Drive dostępne w Superpolisie:

Polisy komunikacyjne You Can Drive dostępne są za pośrednictwem strony internetowej, pod numerem 583 095 555 oraz w wybranych placówkach Superpolisy. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

 

Jak zlikwidować szkodę w You Can Drive?

Proces likwidacji rozpoczyna się poprzez zgłoszenie szkody w formularzu dostępnym po zalogowaniu się na indywidualnym eKoncie lub na infolinii pod numerami
0 801 55 50 50 i (58) 555 50 50.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oferta You Can Drive ubezpieczenia komunikacyjne i podróżne

Ubezpieczenie komunikacyjne

  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (Ubezpieczenie OC)

OC chroni ubezpieczonego kierowcę na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego – odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu i 5 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. You Can Drive to marka Grupy Ergo Hestii, a jej klienci mogą likwidować szkody korzystając z sprawdzonego systemu ubezpieczyciela. Dodatkowo w ramach udostępnianej przez Ergo Hestię bezpośredniej likwidacji szkód, sam ubezpieczony liczyć może na finansową rekompensatę wypłacaną przez ubezpieczyciela wtedy, gdy podczas kolizji to jego auto zostanie uszkodzone.

 

  • Ubezpieczenie Pojazdów Mechanicznych Od Utraty, Zniszczenia Lub Uszkodzenia (Ubezpieczenie AC)

Dostępna w You Can Drive ochrona ubezpieczenia AC obejmuje samochód (którego wiek nie przekracza 12 lat) wraz z jego wyposażeniem. Polisa obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu, które wystąpiły w granicach geograficznych Europy, z wyjątkiem Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. W swej podstawowej postaci zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku:

- zderzenia się pojazdów,

- kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (np. zwierzętami lub elementami pobocza),

- działania osób trzecich, pożaru czy działania sił przyrody,

- zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego w zewnętrznym bagażniku z przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,

- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.

 

Opłacając dodatkową składkę można objąć ochroną ubezpieczeniową także szkody powstałe wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia. Umowa ubezpieczenia AC może zostać zawarta w wariancie kosztorysowym lub serwisowym określającym sposób likwidacji szkody częściowej.

 

  • Ubezpieczenie Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy - Auto Pomoc (Assistance)

Samochodowe ubezpieczenie assistance w You Can Drive, zapewnia natychmiastowe udzielenie pomoc ubezpieczyciela w ramach jednego z czterech dostępnych wariantów. W najprostszym wariancie Basic ochrona obejmuje szkody powstałe w Polsce polegające na zderzeniu się pojazdów – w tym przypadku ubezpieczyciel zapewnia wyłącznie holowanie do 100 km (do kwoty 800 zł).

W pozostałych wariantach z natychmiastowej pomocy ubezpieczyciela można skorzystać w przypadku:
- zderzenia się pojazdów,

- kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (np. zwierzętami lub elementami pobocza),

- działania osób trzecich, pożaru czy działania sił przyrody,

- zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego w zewnętrznym bagażniku z przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,

- kradzieży pojazdu lub jego kół (pod warunkiem wykupienia dodatkowej opcji kradzieży w ramach AC You Can Drive),

- awarii i unieruchomieniu pojazdu powyżej 30 km od miejsca zamieszkania,

- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.

Warianty Standard Polska oraz Standard Europa różnią się zakresem terytorialnym oraz wysokością sumy ubezpieczenia (dla ubezpieczenia krajowego to 5 tys. zł, a dla polisy o zasięgu europejskim 8 tys. zł). W obu wariantach zakres udzielanych świadczeń jest identyczny i obejmuje organizację i pokrycie kosztów:
- naprawy samochodu na miejscu zdarzenia (limit na jedno zdarzenie 400 zł),
- holowania pojazdu na odległość 100 km,
- parkingu strzeżonego (do 2 dni i maksymalnie 200 zł na jedno zdarzenie).

Najbardziej kompleksowe świadczenia samochodowego assistance zapewnia wariant Premium, w którym łączny limit dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia obejmuje 10 tys. zł. Zakres terytorialny polisy obejmuje kraje europejskie z wyłączeniem Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Zakres udzielanych przez ubezpieczyciela świadczeń obejmuje organizację i pokrycie kosztów:
- naprawy samochodu na miejscu zdarzenia (limit na jedno krajowe zdarzenie 400 zł i zagraniczne 800 zł),
- holowania pojazdu na odległość 100 km,
- parkingu strzeżonego (do 2 dni i maksymalnie 200 zł na jedno zdarzenie),
- złomowania samochodu (do kwoty 600 zł),
- zakwaterowania (do 3 dób) lub organizacji transportu do miejsca docelowego podróży lub miejsca zameldowania.

 

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów (Ubezpieczenie NNW)

W ramach ubezpieczenia NNW You Can Drive zapewnia ochronę kierowcy pojazdu lub dodatkowo można polisę rozszerzyć również o zapewnienie ochrony pasażerów, jeśli ucierpią oni w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa działa zarówno w Polsce, jak i na terytorium pozostałych krajów europejskich (z wyjątkiem Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy). W ramach odszkodowania You Can Drive dopuszcza kilka możliwych świadczeń:

- w przypadku śmierci w wyniku wypadku (do maksymalnie 180 dni od zdarzenia) wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia,

- w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowani mogą otrzymać pełną sumę ubezpieczenia, jeśli uszczerbek kwalifikuje się do zaliczenia go jako 100-procentowego, a jeśli doszło do uszczerbku częściowego ubezpieczyciel wypłaca procent sumy ubezpieczenia, odpowiadający procentowi szkody na zdrowiu.

 

Suma ubezpieczenia NNW może wynosić 15 tys. zł lub 30 tys. zł na osobę i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 

  • Ubezpieczenie Naprawy Lub Wymiany Szyb – Auto Szyby (Ubezpieczenie szyb)

Ubezpieczenie szyb to oferowany przez You Can Drive produkt zapewniający właścicielom samochodów zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany lub naprawy szyby czołowej, tylnej oraz bocznych. Aby otrzymać świadczenie, wymiana szyb musi odbyć się w punkcie wskazanym przez ubezpieczyciela. Ochroną szyb samochodowych You Can Drive obejmuje zdarzenia powstałe na terenie Polski, a suma ubezpieczenia wynosi 3,5 tys. zł (jest pomniejszana o wartość każdej zgłoszonej szkody).

 

  • Ubezpieczenie Bagażu

Przedmiotem ubezpieczenia bagażu w You Can Drive są przedmioty osobistego użytku przewożone wewnątrz pojazdu oraz na lub w bagażnikach zewnętrznych tego pojazdu. Ochrona obejmuje bagaż (odzież, sprzęt sportowy, laptop, tablet, aparat fotograficzny, a także telefon komórkowy) będące własnością właściciela oraz podróżujących wraz z nim pasażerów.

Produkt oferowany przez You Can Drive zapewnia świadczenia, z których można skorzystać w przypadku:
- zderzenia się pojazdów,
- kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (np. zwierzętami lub elementami pobocza),
- działania osób trzecich, pożaru czy działania sił przyrody,
- zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego w zewnętrznym bagażniku z przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium Europy, z wyłączeniem Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA - You Can Drive
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
Kapitał zakładowy:
185 980 900 PLN

Należy do: Grupy Ergo Hestia (Polska)