You Can Drive

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA - You Can Drive

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

Kapitał zakładowy:
185 980 900 PLN

Należy do: Grupy Ergo Hestia (Polska)

O towarzystwie

You Can Drive to nowa marka Grupy Ergo Hestia, związana z internetową sprzedażą prostych ubezpieczeń komunikacyjnych, podróżnych oraz mieszkaniowych. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób młodych, często cenowo dyskryminowanych przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe. W You Can Drive nie pobiera żadnych zwyżek związanych z młodym wiekiem Ubezpieczonego.

Ubezpieczenia You Can Drive

dostępne w Superpolisie:

Polisy komunikacyjne You Can Drive dostępne są za pośrednictwem strony internetowej, pod numerem 583 095 555 oraz w wybranych placówkach Superpolisy. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę

w You Can Drive?

Proces likwidacji rozpoczyna się poprzez zgłoszenie szkody w formularzu dostępnym po zalogowaniu się na indywidualnym eKoncie lub na infolinii pod numerami 0 801 55 50 50 i (58) 555 50 50

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta You Can Drive

Sprawdź naszą ofertę You Can Drive. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (Ubezpieczenie OC)

OC chroni ubezpieczonego kierowcę na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego – odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. You Can Drive to marka Grupy Ergo Hestii, a jej klienci mogą likwidować szkody korzystając z sprawdzonego systemu ubezpieczyciela. Dodatkowo w ramach udostępnianej przez Ergo Hestię bezpośredniej likwidacji szkód, sam ubezpieczony liczyć może na finansową rekompensatę wypłacaną przez ubezpieczyciela wtedy, gdy podczas kolizji to jego auto zostanie uszkodzone.

Ubezpieczenie AC MINI ORAZ AC MAXI

Dostępna w You Can Drive ochrona ubezpieczenia AC obejmuje samochód (którego wiek nie przekracza 12 lat) wraz z jego wyposażeniem. Polisa może być zawarta w wersji Mini lub Maxi.

W wersji AC Mini You Can Drive zapewnia odszkodowanie na wypadek szkody całkowitej pojazdu dla zdarzeń zaistniałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, powstałej w wyniku:

– zderzenia się pojazdów;
– nagłego zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu;
– wandalizmu;
– zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu;
– pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania sił przyrody;
– nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;
– kradzieży

W wersji AC Maxi You Can Drive zapewnia odszkodowanie zarówno w przypadku szkody całkowitej jak i szkód częściowych zaistniałych na terytorium Europy, Algierii, Maroko, Tunezji,
Izraela i Iranu z zastrzeżeniem szkód powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy gdzie wprowadza się udział własny w wysokości 1000 zł. Szkody mogą powstać w wyniku:

– zderzenia się pojazdów;
– nagłego zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu;
– wandalizmu;
– zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu;
– pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania sił przyrody;
– nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;
– kradzieży  (w tym zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu mającego bezpośredni związek z kradzieżą)

 

Ubezpieczenie Assistance

Samochodowe ubezpieczenie assistance w You Can Drive, zapewnia natychmiastowe udzielenie pomoc ubezpieczyciela w ramach jednego z dwuch dostępnych wariantów.

Wariant Podstawowy zapewnia pomoc w przypadku zdarzeń zaistniałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej polegających na:

-zderzeniu się pojazdów;
-nagłym zetknięciu się pojazdu z osobami zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu;
– wandalizmu;
– zderzeniu się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu;
– pożaru, wybuchu, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody;
-nagłym działaniu czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;
– awarii pojazdu;
– unieruchomieniu pojazdu.

W przypadku tych zdarzeń You Can Drive organizuje:

– holowanie pojazdu 2 razy w okresie ubezpieczenia do 150 km

– kontynuacja podróży do 50 km

– dowóz paliwa

– usługi informacyjne

Wariant Rozszerzony zapewnia pomoc w przypadku zdarzeń zaistniałych na terenie Europy polegających na:

-zderzeniu się pojazdów;
-nagłym zetknięciu się pojazdu z osobami zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu;
– wandalizmu;
– zderzeniu się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu;
– pożaru, wybuchu, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody;
-nagłym działaniu czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;
– awarii pojazdu;
– unieruchomieniu pojazdu, kradzieży pojazdu lub jego części

W przypadku tych zdarzeń You Can Drive organizuje miedzy innymi:

– pojazd zastępczy

– holowanie pojazdu  (na terenie Polski 500 km, za granicą 500 km – limity łączą się), 2 razy w okresie ubezpieczenia)

– transport przyczepy

– kontynuacja podróży do 100 km

– dowóz paliwa

– usługi informacyjne

– parking strzeżony

– złomowanie

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów (Ubezpieczenie NNW)

W ramach ubezpieczenia NNW You Can Drive zapewnia ochronę kierowcy pojazdu lub dodatkowo można polisę rozszerzyć również o zapewnienie ochrony pasażerów, jeśli ucierpią oni w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa działa zarówno w Polsce, jak i na terytorium pozostałych krajów europejskich (z wyjątkiem Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy). W ramach odszkodowania You Can Drive dopuszcza kilka możliwych świadczeń:

– w przypadku śmierci w wyniku wypadku (do maksymalnie 180 dni od zdarzenia) wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia,

– w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowani mogą otrzymać pełną sumę ubezpieczenia, jeśli uszczerbek kwalifikuje się do zaliczenia go jako 100-procentowego, a jeśli doszło do uszczerbku częściowego ubezpieczyciel wypłaca procent sumy ubezpieczenia, odpowiadający procentowi szkody na zdrowiu.

Ubezpieczenie Szyb

Ubezpieczenie szyb to oferowany przez You Can Drive produkt zapewniający właścicielom samochodów zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany lub naprawy szyby czołowej, tylnej oraz bocznych. Aby otrzymać świadczenie, wymiana szyb musi odbyć się w punkcie wskazanym przez ubezpieczyciela. Ochroną szyb samochodowych You Can Drive obejmuje zdarzenia powstałe na terenie Polski, a suma ubezpieczenia wynosi 3,5 tys. zł (jest pomniejszana o wartość każdej zgłoszonej szkody).

 

Ubezpieczenie Bagażu

Przedmiotem ubezpieczenia bagażu w You Can Drive są przedmioty osobistego użytku przewożone wewnątrz pojazdu oraz na lub w bagażnikach zewnętrznych tego pojazdu. Ochrona obejmuje bagaż (odzież, sprzęt sportowy, laptop, tablet, aparat fotograficzny, a także telefon komórkowy) będące własnością właściciela oraz podróżujących wraz z nim pasażerów.

Produkt oferowany przez You Can Drive zapewnia świadczenia, z których można skorzystać w przypadku:
– zderzenia się pojazdów,
– kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (np. zwierzętami lub elementami pobocza),
– działania osób trzecich, pożaru czy działania sił przyrody,
– zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego w zewnętrznym bagażniku z przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
– nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie komunikacyjne