Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – pomniejszenie wartości części koniecznych do naprawy (tzw. potrącenie amortyzacyjne lub merkantylny ubytek wartości)

Pismo może być wysłane, jeżeli w naszej opinii odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe za szkodę jest zbyt małe w stosunku do poniesionych kosztów naprawy.

Potrącenie amortyzacyjne jest powszechną praktyką stosowaną przez zakłady ubezpieczeń, która zależy od okresu eksploatacji samochodu, wieku oraz rodzaju marki. Ma to na celu urealnienie cen części zamiennych o procentowy współczynnik amortyzacji. W zależności od okoliczności stopień amortyzacji to od 30% do ponad 80% wartości.

W piśmie powinno się opisać dokładnie całą sytuację oraz wyznaczyć kwotę odszkodowania, która w naszej ocenie pokrywa realny koszt naprawy.