Wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC komunikacyjnego

W celu wypłaty należnego nam przez zakład ubezpieczeń odszkodowania z ubezpieczenia OC komunikacyjnego musimy złożyć odpowiednie pismo.

Towarzystwo ubezpieczeń ma obowiązek w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie wypłacić rekompensatę. Ubezpieczyciel może również zawiadomić na piśmie o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w całości lub części.

W piśmie konieczne jest zawarcie numeru szkody oraz numeru konta, na które towarzystwo ubezpieczeniowe powinna wypłacić należne odszkodowanie.