Wzór wniosku o naprawienie szkody w postępowaniu karnym

Zostałeś poszkodowany i zastanawiasz się, w jakiej formie możesz złożyć wniosek o naprawienie wyrządzonej szkody oraz jakie są jego formalne wymogi? W tym poradniku wyjaśniamy, jak i kiedy złożyć wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

W polskim prawie funkcjonuje obowiązek naprawienia szkody. Oznacza to, że sprawca jest zobowiązany do wynagrodzenia pokrzywdzonemu wyrządzonej szkody, bez względu na to, czy jest ona skutkiem umyślnego, czy nieumyślnego działania. Warto wiedzieć, że prawo karne przewiduje wiele narzędzi umożliwiających nałożenie na poszkodowanego obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody czy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Z punktu widzenia procesu karnego obowiązek naprawienia szkody jest orzekany przy uwzględnieniu wniosku pokrzywdzonego. Taki pozew o naprawienie szkody może złożyć prokurator lub sam pokrzywdzony. Istotne jest dotrzymanie terminu – można to zrobić tylko do momentu zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej.

Wzór wniosku o naprawienie szkody

Złożenie przez pokrzywdzonego wniosku o naprawienie szkody w postępowaniu karnym dopuszczalne jest w poniższych przypadkach:

  • spowodowania śmierci,
  • spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia,
  • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwa przeciwko środowisku,
  • przestępstwa przeciwko mieniu,
  • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

Już samo złożenie stosownego wniosku w przypadku skazania oskarżonego będzie jednoznaczne z zobowiązaniem sądu do orzeczenia w sprawie naprawienia wyrządzonej szkody. Warto wiedzieć, że pozew o naprawienie szkody nie podlega przepisom prawa cywilnego o przedawnieniu.