wzór wniosku o naprawienie szkody w postępowaniu karnym

Złożenie przez pokrzywdzonego wniosku o naprawienie szkody w postępowaniu karnym dopuszczalne jest w przypadku poniższych przestępstw:

  • spowodowania śmierci
  • ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia
  • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • przeciwko środowisku
  • przeciwko mieniu
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu
  • przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

W przypadku złożenia wniosku sąd musi się z nim zapoznać. Jeżeli zostanie stwierdzona wina oskarżonego wniosek zostaje uwzględniony w całości lub w części.