Allianz – ubezpieczenia turystyczne

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży (assistance)

Ubezpieczenie to gwarantuje pokrycie kosztów leczenia i pomocy w podróży zagranicznej. Polisa zapewnia przeniesienie na ubezpieczyciela wydatków poniesionych na zorganizowanie usług medycznych, wizyt lekarskich, leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i stomatologicznego oraz niezbędnych do przywrócenia zdrowia kosztów leków i środków opatrunkowych. Po zakończeniu leczenia turysta może liczyć na zorganizowanie transportu do miejsca zakwaterowania lub zamieszkania. W ramach polisy dostępna jest również pomoc Allianz zapewniająca organizację i finansową rekompensatę następujących świadczeń assistance:

- poszukiwania i ratownictwa w górach i na morzu (do 5 500 euro),

- leczenia na terytorium kraju po powrocie z podróży,

- dwóch wizyt lekarza i pielęgniarki (do 125 euro),

- sprzętu rehabilitacyjnego (do 50 euro),

- transportu w przypadku konieczności kontynuacji oraz wcześniejszego powrotu z podróży,

- tygodniowej wizyty bliskiej osoby w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu (do 75 euro za jeden dzień),

- opieki nad niepełnoletnimi dziećmi,

- pomocy prawnika i tłumaczenia (do 500 euro) oraz pośrednictwa w przekazaniu kaucji,

- pomocy w przypadku kradzieży lub zaginięcia dokumentów,

- udzielenie informacji przed podróżą, a w razie wypadku ubezpieczonego także przekazywaniu wiadomości o stanie zdrowia najbliższym,

- zakupu artykułów pierwszej potrzeby w przypadku opóźnienia odlotu (do 60 euro),

- kierowcy zastępczego w podróży prywatnej (do 750 euro) oraz zastępstwa w podróży służbowej (do 1 200 euro),

- zwrot kosztów niewykorzystanego Ski-Passa (do 200 euro).

 

Allianz zapewnia pomoc w ramach jednego zdarzenia w obrębie sumy ubezpieczenia wskazanej przez ubezpieczonego w umowie. Wyjeżdżający z kraju zamieszkania i poza granice Polski turyści mogą zdecydować się na ochronę ubezpieczeniową w dwóch możliwych strefach geograficznych:

- strefie A obejmującej wszystkie państwa europejskie oraz kraje położone w basenie Morza Śródziemnego wraz z Wyspami Kanaryjskimi,

- strefie B obejmującej wszystkie państwa świata.

 

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wiąże się z finansową rekompensatą w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Ochrona obowiązuje również 24 godziny przed przekroczeniem polskiej granicy i 24 godziny w drodze powrotnej do domu po przekroczeniu granicy.

 

Odszkodowanie wypłaca się na podstawie lekarskiego orzeczenia o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia określa się na podstawie obliczanej procentowo części sumy ubezpieczenia ustalonej w dniu podpisania umowy. W przypadku śmierci Allianz wypłaca jednorazowe świadczenie równe w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia.

 

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i rzeczy

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym dostępnym w Allianz jest pokrycie kosztów szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego turystę oraz podróżujących z nim towarzyszy, a nawet zwierzęta. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zdejmuje z ubezpieczonego obowiązek finansowej rekompensaty i naprawienia szkód związanych z wykonywanymi przez podróżującego czynności związanych z życiem prywatnym poza krajem jeżeli zgodnie z prawem jest on zobowiązany do naprawienia szkód.

 

  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Przedmiotem ubezpieczenia bagażu podróżnego są walizki, torby, nesesery, plecaki i inne podobne przedmioty wraz z ich zawartością. Ubezpieczenie ochroną obejmuje również należący do turysty przenośny sprzęt elektroniczny oraz instrumenty muzyczne. Polisa ma na celu zabezpieczenie przewożonych rzeczy na wypadek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia. Z ubezpieczenia skorzystać można również w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez przewoźnika. W takim przypadku Allianz zapewni zwrot kosztów poniesionych na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (m.in. odzieży i środków higieny osobistej) do kwoty 120 euro.

 

  • Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Ochrona ubezpieczeniową objąć można również zabierany w zagraniczną podróż sprzęt sportowy. Klientom, którzy zdecydowali się na ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży za dodatkową opłatą Allianz oferuje zabezpieczenie:

- nart,

- deski snowboardowej,

- specjalistycznego sprzętu używanego do nurkowania oraz wspinaczki górskiej i skałkowej.

 

Ponadto ochroną ubezpieczenia sprzętu sportowego objąć można również:

- rower,

- rakiety tenisowe

- deskę surfingową,

- specjalistyczny sprzęt do gry w golfa.

 

Ubezpieczyciel odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie, zaginięcie oraz kradzież objętego ochroną sprzętu sportowego.

 

  • Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania noclegu w hotelu

Za dodatkową opłatą do ubezpieczenia turystycznego można dołączyć ochronę przed ryzykiem konieczności zrezygnowania z imprezy turystycznej. W ramach polisy Allianz zapewnia pokrycie zobowiązań wynikających z konieczności rezygnacji z wycieczki turystycznej lub noclegu w hotelu, jeśli turysta poinformuje o tym na 24 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia rezerwacji.

 

Ponadto ubezpieczyciel przejmuje na siebie koszty jakimi turysta zostaje obciążony przez organizatora w przypadku wycofania się z wyjazdu. Powodem do uzyskania finansowej rekompensaty od ubezpieczyciela są przypadki:

- nagłej choroby lub śmierci członka rodziny lub ubezpieczonego,

- komplikacji związanych z ciążą lub przedwczesnym porodem,

- kradzieży paszportu i innych dokumentów niezbędnych w podróży,

- utraty i zniszczenia mienia, kradzieży samochodu i inne zdarzenia losowe zmuszające do pozostania w miejscu zamieszkania i wykonania czynności administracyjnych i prawnych,

- podjęcia nowej pracy zawodowej.

 

  • Ubezpieczenie kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej

Do polisy turystycznej Globtroter dołączyć można ubezpieczenie chroniące od ryzyka konieczności rezygnacji z podróży w trakcie jej trwania. W takim przypadku ubezpieczyciel pokryje koszty związane z wcześniejszym powrotem do domu oraz wypłaci rekompensatę za niewykorzystane świadczenia przysługujące turyście. Allianz gwarantuje zwrot kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej z następujących powodów:

- nagłej, ciężkiej choroby lub poważnego wypadku w trakcie podróży,

- wizyty w szpitalu lub śmierci członka rodziny,

- zdarzenia losowego zmuszającego do powrotu do domu,

- wezwania przez władze państwowe,

- wyznaczenie daty rozpoczęcie nowej pracy przed planowanym powrotem.

 

  • Ubezpieczenie ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania noclegu w hotelu

Za dodatkową opłatą turysta może sobie zapewnić przeniesienie na ubezpieczyciela kosztów, jakimi zostałby obciążony przez organizatora w przypadku odwołania uczestnictwa we wcześniej zarezerwowanym wyjeździe zagranicznym. Allianz bierze na siebie również koszty anulowania zorganizowanej przez pośrednika rezerwacji w zagranicznym hotelu. Warunkiem wypłaty świadczenia jest zgłoszenie się do ubezpieczyciela przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu i spełnienie jednego z poniższych warunków uniemożliwiającego wyjazd:

- choroby lub wypadku skutkującego pobytem w szpitalu,

- ciężkiego stanu zdrowia, hospitalizacji lub śmierci członka rodziny,

- kradzieży paszportu lub innych dokumentów niezbędnych do podróżowania,

- konieczności pozostania w miejscu zamieszkania wynikającej z przyczyn losowych,

- wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia nowej pracy.

 

  • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu

Polisę turystyczną Globtroter uzupełnić można o ryzyko rezygnacji z biletu. Allianz pokryje koszty, jakie ubezpieczony musi ponieść w przypadku konieczności rezygnacji z biletu lotniczego, autokarowego, kolejowego lub promowego realizowanego na trasach międzynarodowych. Ponadto w przypadku opóźnienia lotu z międzylądowaniem skutkującego koniecznością oczekiwania na drugie połączenie Allianz refunduje koszty poniesione na artykuły pierwszej potrzeby (do wysokości 100 euro). Świadczenia zostaną wypłacone w przypadku poinformowania ubezpieczyciela o konieczności anulowania biletu przed rozpoczęciem podróży, którą uniemożliwiła jedna z następujących przyczyn:

- nagła choroba, pobyt w szpitalu lub śmierć ubezpieczonego, jego dziecka lub innego członka rodziny,

- kradzieży paszportu lub innych dokumentów niezbędnych do podróżowania,

- konieczności pozostania w miejscu zamieszkania wynikającej z przyczyn losowych,

- wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia nowej pracy.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
Wysokość kapitału zakładowego:
377 241 000 PLN

Należy do: Grupy Allianz (Niemcy)