O towarzystwie
  • Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży (assistance)

Ubezpieczenie to gwarantuje pokrycie kosztów leczenia i pomocy w podróży zagranicznej. Polisa zapewnia przeniesienie na ubezpieczyciela wydatków poniesionych na zorganizowanie usług medycznych, wizyt lekarskich, leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i stomatologicznego oraz niezbędnych do przywrócenia zdrowia kosztów leków i środków opatrunkowych. Po zakończeniu leczenia turysta może liczyć na zorganizowanie transportu do miejsca zakwaterowania lub zamieszkania. W ramach polisy dostępna jest również pomoc Allianz zapewniająca organizację i finansową rekompensatę następujących świadczeń assistance:

– poszukiwania i ratownictwa w górach i na morzu,

– leczenia na terytorium kraju po powrocie z podróży,

– dwóch wizyt lekarza i pielęgniarki,

– sprzętu rehabilitacyjnego,

– transportu w przypadku konieczności kontynuacji oraz wcześniejszego powrotu z podróży,

– tygodniowej wizyty bliskiej osoby w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu,

– opieki nad niepełnoletnimi dziećmi,

– pomocy prawnika i tłumaczenia oraz pośrednictwa w przekazaniu kaucji,

– pomocy w przypadku kradzieży lub zaginięcia dokumentów,

– udzielenie informacji przed podróżą, a w razie wypadku ubezpieczonego także przekazywaniu wiadomości o stanie zdrowia najbliższym,

– zakupu artykułów pierwszej potrzeby w przypadku opóźnienia odlotu,

– kierowcy zastępczego w podróży prywatnej  oraz zastępstwa w podróży służbowej,

 

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wiąże się z finansową rekompensatą w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Ochrona obowiązuje również 24 godziny przed przekroczeniem polskiej granicy i 24 godziny w drodze powrotnej do domu po przekroczeniu granicy.

 

Odszkodowanie wypłaca się na podstawie lekarskiego orzeczenia o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia określa się na podstawie obliczanej procentowo części sumy ubezpieczenia ustalonej w dniu podpisania umowy. W przypadku śmierci Allianz wypłaca jednorazowe świadczenie równe w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia.

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i rzeczy

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym dostępnym w Allianz jest pokrycie kosztów szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego turystę oraz podróżujących z nim towarzyszy, a nawet zwierzęta. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zdejmuje z ubezpieczonego obowiązek finansowej rekompensaty i naprawienia szkód związanych z wykonywanymi przez podróżującego czynności związanych z życiem prywatnym poza krajem jeżeli zgodnie z prawem jest on zobowiązany do naprawienia szkód.

  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Przedmiotem ubezpieczenia bagażu podróżnego są walizki, torby, nesesery, plecaki i inne podobne przedmioty wraz z ich zawartością. Ubezpieczenie ochroną obejmuje również należący do turysty przenośny sprzęt elektroniczny oraz instrumenty muzyczne. Polisa ma na celu zabezpieczenie przewożonych rzeczy na wypadek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia. Z ubezpieczenia skorzystać można również w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez przewoźnika. W takim przypadku Allianz zapewni zwrot kosztów poniesionych na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (m.in. odzieży i środków higieny osobistej) do kwoty 120 euro.

  • Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Ochrona ubezpieczeniową objąć można również zabierany w zagraniczną podróż sprzęt sportowy. Klientom, którzy zdecydowali się na ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży za dodatkową opłatą Allianz oferuje zabezpieczenie:

– nart,

– deski snowboardowej,

– specjalistycznego sprzętu używanego do nurkowania oraz wspinaczki górskiej i skałkowej.

 

Ponadto ochroną ubezpieczenia sprzętu sportowego objąć można również:

– rower,

– rakiety tenisowe

– deskę surfingową,

– specjalistyczny sprzęt do gry w golfa.

 

Ubezpieczyciel odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie, zaginięcie oraz kradzież objętego ochroną sprzętu sportowego.

 

  • Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania noclegu w hotelu

Za dodatkową opłatą do ubezpieczenia turystycznego można dołączyć ochronę przed ryzykiem konieczności zrezygnowania z imprezy turystycznej. W ramach polisy Allianz zapewnia pokrycie zobowiązań wynikających z konieczności rezygnacji z wycieczki turystycznej lub noclegu w hotelu, jeśli turysta poinformuje o tym na 24 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia rezerwacji.

Ponadto ubezpieczyciel przejmuje na siebie koszty jakimi turysta zostaje obciążony przez organizatora w przypadku wycofania się z wyjazdu. Powodem do uzyskania finansowej rekompensaty od ubezpieczyciela są przypadki:

– nagłej choroby lub śmierci członka rodziny lub ubezpieczonego,

– komplikacji związanych z ciążą lub przedwczesnym porodem,

– kradzieży paszportu i innych dokumentów niezbędnych w podróży,

– utraty i zniszczenia mienia, kradzieży samochodu i inne zdarzenia losowe zmuszające do pozostania w miejscu zamieszkania i wykonania czynności administracyjnych i prawnych,

– podjęcia nowej pracy zawodowej.

 

  • Ubezpieczenie kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej

Do polisy turystycznej Globtroter dołączyć można ubezpieczenie chroniące od ryzyka konieczności rezygnacji z podróży w trakcie jej trwania. W takim przypadku ubezpieczyciel pokryje koszty związane z wcześniejszym powrotem do domu oraz wypłaci rekompensatę za niewykorzystane świadczenia przysługujące turyście. Allianz gwarantuje zwrot kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej z następujących powodów:

– nagłej, ciężkiej choroby lub poważnego wypadku w trakcie podróży,

– wizyty w szpitalu lub śmierci członka rodziny,

– zdarzenia losowego zmuszającego do powrotu do domu,

– wezwania przez władze państwowe,

– wyznaczenie daty rozpoczęcie nowej pracy przed planowanym powrotem.

 

  • Ubezpieczenie ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania noclegu w hotelu

Za dodatkową opłatą turysta może sobie zapewnić przeniesienie na ubezpieczyciela kosztów, jakimi zostałby obciążony przez organizatora w przypadku odwołania uczestnictwa we wcześniej zarezerwowanym wyjeździe zagranicznym. Allianz bierze na siebie również koszty anulowania zorganizowanej przez pośrednika rezerwacji w zagranicznym hotelu. Warunkiem wypłaty świadczenia jest zgłoszenie się do ubezpieczyciela przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu i spełnienie jednego z poniższych warunków uniemożliwiającego wyjazd:

– choroby lub wypadku skutkującego pobytem w szpitalu,

– ciężkiego stanu zdrowia, hospitalizacji lub śmierci członka rodziny,

– kradzieży paszportu lub innych dokumentów niezbędnych do podróżowania,

– konieczności pozostania w miejscu zamieszkania wynikającej z przyczyn losowych,

– wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia nowej pracy.

 

  • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu

Polisę turystyczną Globtroter uzupełnić można o ryzyko rezygnacji z biletu. Allianz pokryje koszty, jakie ubezpieczony musi ponieść w przypadku konieczności rezygnacji z biletu lotniczego, autokarowego, kolejowego lub promowego realizowanego na trasach międzynarodowych. Ponadto w przypadku opóźnienia lotu z międzylądowaniem skutkującego koniecznością oczekiwania na drugie połączenie Allianz refunduje koszty poniesione na artykuły pierwszej potrzeby (do wysokości 100 euro). Świadczenia zostaną wypłacone w przypadku poinformowania ubezpieczyciela o konieczności anulowania biletu przed rozpoczęciem podróży, którą uniemożliwiła jedna z następujących przyczyn:

– nagła choroba, pobyt w szpitalu lub śmierć ubezpieczonego, jego dziecka lub innego członka rodziny,

– kradzieży paszportu lub innych dokumentów niezbędnych do podróżowania,

– konieczności pozostania w miejscu zamieszkania wynikającej z przyczyn losowych,

– wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia nowej pracy.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta Allianz – Ubezpieczenia turystyczne

Sprawdź naszą ofertę Allianz – Ubezpieczenia turystyczne. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

OC chroni ubezpieczonego kierowcę na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego – odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych.

Autocasco

Ochroną ubezpieczenia autocasco w Allianz objąć można samochód w ramach trzech dopasowanych do potrzeb zakresowo pakietów.

W pakiecie PLUS Ubezpieczony może korzystać z ochrony na wypadek zdarzeń niezależnych od człowieka, jak np. kolizja ze zwierzęciem, pożar czy grad.

W Pakiecie EKSTRA Ubezpieczony może zabezpieczyć się dodatkowo na wypadek szkód spowodowanych przez inne osoby. W tym pakiecie ekstra dodatkiem w stosunku do pakietu Plus jest ochrona na wypadek kradzieży, wandalizmu i stłuczenia szyb.

W Pakiecie MAX Ubezpieczony może korzystać z maksymalnej ochrony AC w Allianz i ubezpieczyć się na wypadek np. szkód parkingowych. Jeśli ma pojazd do 6 lat, otrzyma też stałą sumę ubezpieczenia.

Umowę, w zależności od wybranego pakietu, zawiera się w dwóch wariantach określających sposób likwidacji szkody częściowej:

– wariant serwisowy,

– wariant ekonomiczny.

Co warte podkreślenia, w Allianz Ubezpieczony może całkowicie zrezygnować z udziału własnego lub wprowadzić kolejne zapisy, obniżające wysokość składki za polisę.

Car Assistance

Car Assistance w Allianz jest uzupełnieniem ochrony nie tylko ubezpieczenia autocasco ale i oc. Wiek ubezpieczonego pojazdu w dniuzawarcia umowy nie powinien przekroczyć 18 lat. Usługi Assistance świadczone są dla:

– samochodów osobowych,

– samochodów ciężarowo-osobowych  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

– przyczep kempingowych oraz przyczep o dopuszczalnej ładowności do 500 kg,

– motocykli i motorowerów

Allianz udostępnia ubezpieczenie pomocowe w trzech wariantach: ASSISTANCE WARIANT PODSTAWOWY, ASSISTANCE WARIANT ROZSZERZONY oraz ASSISTANCE MAKSYMALNY

ASSISTANCE WARIANT PODSTAWOWY zapewnia pomoc ubezpieczyciela udzielaną w związku z:

– wypadkiem,

– awarią,

– pęknięciem przedniej szyby

W ramach podstawowego pakietu można liczyć na:

– naprawę ubezpieczonego pojazdu na miejscu

– holowanie do najbliższego warsztatu

– usługę mobilności

– usługi informacyjne

ASSISTANCE WARIANT ROZSZERZONY zapewnia pomoc ubezpieczyciela udzielaną w związku z:

– wypadku,

– awarii,

– kradzieży,

– braku paliwa uniemożliwiającego dalszą podróż,

– przebiciu opony, utracie kluczyków, wandalizmu

Kierowca i pasażerowie pojazdu mogą spodziewać się pomocy ubezpieczyciela miedzy innymi w zakresie:

– holowania ubezpieczonego pojazdu do 150km

– pojazdu zastępczego na czas naprawy

– wymiany koła w ubezpieczonym pojeździe w przypadku przebicia opony podczas jazdy nim

–  organizacji powrotu po odzyskany po kradzieży ubezpieczony pojazd,

Ubezpieczenie w wersji ASSISTANCE MAKSYMALNY zapewnia pomoc Allianz w przypadku:

– wypadku,

– awarii,

– kradzieży,

– braku paliwa uniemożliwiającego dalszą podróż,

– przebiciu opony, utracie kluczyków, wandalizmu

Kierowca i pasażerowie pojazdu mogą spodziewać się pomocy ubezpieczyciela miedzy innymi w zakresie:

– holowania

– pojazdu zastępczego na okres od 6 do 10 dni,

– zakwaterowania w hotelu czy organizacji powrotu do miejsca zamieszkania

– złomowania pojazdu do 125 euro

– dostępu do informacji pomocowej zarówno przed, jak i w trakcie podróży oraz udzielenie pomocy w zakresie rezerwacji noclegów, posiłków, a nawet biletów na wydarzenia kulturalne

– holowania przyczepy

– dostarczenia paliwa do ubezpieczonego pojazdu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera

Umowa ubezpieczenia NNW oferowana przez Allianz może objąć  ochroną zarówno kierowcę, jak i kierowcę oraz podróżujących wraz z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem pojazdu.  Allianz oferuje ubezpieczenie w dwóch wariantach Podstawowym i Rozszerzonym.

W wariancie Podstawowym Allianz chroni kierowcę ubezpieczonego pojazdu i oferuje:

– sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000zł

– sumę ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000zł

– limit na koszty leczenia poniesione w wyniku nieszczęśliwego wypadku 5 000 zł.

W wariancie Rozszerzonym Allianz chroni kierowcę oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu i oferuje:

– sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci kierowcy wskutek nieszczęśliwego wypadku 150 000zł, pasażerów 50 000zł

– sumę ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku dla kierowcy i każdego z pasażerów 50 000zł

– limit na koszty leczenia poniesione w wyniku nieszczęśliwego wypadku 5 000 zł

Ubezpieczenie Ochrona Prawna

Allianz umożliwia dołączenie do polisy OC i OC/AC ubezpieczenia Ochrony Prawnej. Obejmuje on świadczenia przysługujące kierowcy i wszystkim podróżującym z nim pasażerom, jeśli w związku z wypadkiem wystąpi potrzeba skorzystania z wsparcia prawnika. W ramach polisy ubezpieczyciel udostępnia:

– infolinię prawną,

– drogą elektroniczną wzory umów cywilnoprawnych oraz aktualne lub historyczne akty prawne,

– informacje teleadresowe do adwokatów, radców prawnych i notariuszy, a także sądów i prokuratury,

– informacje na temat odmiennych regulacji prawnych dotyczących ruchu drogowego na terenie państw europejskich,

–  wynagrodzenia pełnomocnika, którego wybierze Ubezpieczony w określonych sytuacjach prawnych

–  w określonych sytuacjach nawet koszty postępowania sądowego, jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu Ubezpieczony ma obowiązek je pokryć

Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży (assistance)

Ubezpieczenie to gwarantuje pokrycie kosztów leczenia i pomocy w podróży zagranicznej. Polisa zapewnia przeniesienie na ubezpieczyciela wydatków poniesionych na zorganizowanie usług medycznych, wizyt lekarskich, leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i stomatologicznego oraz niezbędnych do przywrócenia zdrowia kosztów leków i środków opatrunkowych. Po zakończeniu leczenia turysta może liczyć na zorganizowanie transportu do miejsca zakwaterowania lub zamieszkania. W ramach polisy dostępna jest również pomoc Allianz zapewniająca organizację i finansową rekompensatę następujących świadczeń assistance:

– poszukiwania i ratownictwa w górach i na morzu,

– leczenia na terytorium kraju po powrocie z podróży,

– dwóch wizyt lekarza i pielęgniarki,

– sprzętu rehabilitacyjnego,

– transportu w przypadku konieczności kontynuacji oraz wcześniejszego powrotu z podróży,

– tygodniowej wizyty bliskiej osoby w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu,

– opieki nad niepełnoletnimi dziećmi,

– pomocy prawnika i tłumaczenia oraz pośrednictwa w przekazaniu kaucji,

– pomocy w przypadku kradzieży lub zaginięcia dokumentów,

– udzielenie informacji przed podróżą, a w razie wypadku ubezpieczonego także przekazywaniu wiadomości o stanie zdrowia najbliższym,

– zakupu artykułów pierwszej potrzeby w przypadku opóźnienia odlotu,

– kierowcy zastępczego w podróży prywatnej  oraz zastępstwa w podróży służbowej,

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wiąże się z finansową rekompensatą w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Ochrona obowiązuje również 24 godziny przed przekroczeniem polskiej granicy i 24 godziny w drodze powrotnej do domu po przekroczeniu granicy.

 

Odszkodowanie wypłaca się na podstawie lekarskiego orzeczenia o stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia określa się na podstawie obliczanej procentowo części sumy ubezpieczenia ustalonej w dniu podpisania umowy. W przypadku śmierci Allianz wypłaca jednorazowe świadczenie równe w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i rzeczy

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym dostępnym w Allianz jest pokrycie kosztów szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego turystę oraz podróżujących z nim towarzyszy, a nawet zwierzęta. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zdejmuje z ubezpieczonego obowiązek finansowej rekompensaty i naprawienia szkód związanych z wykonywanymi przez podróżującego czynności związanych z życiem prywatnym poza krajem jeżeli zgodnie z prawem jest on zobowiązany do naprawienia szkód.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Przedmiotem ubezpieczenia bagażu podróżnego są walizki, torby, nesesery, plecaki i inne podobne przedmioty wraz z ich zawartością. Ubezpieczenie ochroną obejmuje również należący do turysty przenośny sprzęt elektroniczny oraz instrumenty muzyczne. Polisa ma na celu zabezpieczenie przewożonych rzeczy na wypadek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia. Z ubezpieczenia skorzystać można również w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez przewoźnika. W takim przypadku Allianz zapewni zwrot kosztów poniesionych na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (m.in. odzieży i środków higieny osobistej) do kwoty 120 euro.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Ochrona ubezpieczeniową objąć można również zabierany w zagraniczną podróż sprzęt sportowy. Klientom, którzy zdecydowali się na ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży za dodatkową opłatą Allianz oferuje zabezpieczenie:

– nart,

– deski snowboardowej,

– specjalistycznego sprzętu używanego do nurkowania oraz wspinaczki górskiej i skałkowej.

 

Ponadto ochroną ubezpieczenia sprzętu sportowego objąć można również:

– rower,

– rakiety tenisowe

– deskę surfingową,

– specjalistyczny sprzęt do gry w golfa.

 

Ubezpieczyciel odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie, zaginięcie oraz kradzież objętego ochroną sprzętu sportowego.

Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania noclegu w hotelu

Za dodatkową opłatą do ubezpieczenia turystycznego można dołączyć ochronę przed ryzykiem konieczności zrezygnowania z imprezy turystycznej. W ramach polisy Allianz zapewnia pokrycie zobowiązań wynikających z konieczności rezygnacji z wycieczki turystycznej lub noclegu w hotelu, jeśli turysta poinformuje o tym na 24 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia rezerwacji.

Ponadto ubezpieczyciel przejmuje na siebie koszty jakimi turysta zostaje obciążony przez organizatora w przypadku wycofania się z wyjazdu. Powodem do uzyskania finansowej rekompensaty od ubezpieczyciela są przypadki:

– nagłej choroby lub śmierci członka rodziny lub ubezpieczonego,

– komplikacji związanych z ciążą lub przedwczesnym porodem,

– kradzieży paszportu i innych dokumentów niezbędnych w podróży,

– utraty i zniszczenia mienia, kradzieży samochodu i inne zdarzenia losowe zmuszające do pozostania w miejscu zamieszkania i wykonania czynności administracyjnych i prawnych,

– podjęcia nowej pracy zawodowej.

Ubezpieczenie kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej

Do polisy turystycznej Globtroter dołączyć można ubezpieczenie chroniące od ryzyka konieczności rezygnacji z podróży w trakcie jej trwania. W takim przypadku ubezpieczyciel pokryje koszty związane z wcześniejszym powrotem do domu oraz wypłaci rekompensatę za niewykorzystane świadczenia przysługujące turyście. Allianz gwarantuje zwrot kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej z następujących powodów:

– nagłej, ciężkiej choroby lub poważnego wypadku w trakcie podróży,

– wizyty w szpitalu lub śmierci członka rodziny,

– zdarzenia losowego zmuszającego do powrotu do domu,

– wezwania przez władze państwowe,

– wyznaczenie daty rozpoczęcie nowej pracy przed planowanym powrotem.

Ubezpieczenie ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania noclegu w hotelu

Za dodatkową opłatą turysta może sobie zapewnić przeniesienie na ubezpieczyciela kosztów, jakimi zostałby obciążony przez organizatora w przypadku odwołania uczestnictwa we wcześniej zarezerwowanym wyjeździe zagranicznym. Allianz bierze na siebie również koszty anulowania zorganizowanej przez pośrednika rezerwacji w zagranicznym hotelu. Warunkiem wypłaty świadczenia jest zgłoszenie się do ubezpieczyciela przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu i spełnienie jednego z poniższych warunków uniemożliwiającego wyjazd:

– choroby lub wypadku skutkującego pobytem w szpitalu,

– ciężkiego stanu zdrowia, hospitalizacji lub śmierci członka rodziny,

– kradzieży paszportu lub innych dokumentów niezbędnych do podróżowania,

– konieczności pozostania w miejscu zamieszkania wynikającej z przyczyn losowych,

– wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia nowej pracy.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu

Polisę turystyczną Globtroter uzupełnić można o ryzyko rezygnacji z biletu. Allianz pokryje koszty, jakie ubezpieczony musi ponieść w przypadku konieczności rezygnacji z biletu lotniczego, autokarowego, kolejowego lub promowego realizowanego na trasach międzynarodowych. Ponadto w przypadku opóźnienia lotu z międzylądowaniem skutkującego koniecznością oczekiwania na drugie połączenie Allianz refunduje koszty poniesione na artykuły pierwszej potrzeby (do wysokości 100 euro). Świadczenia zostaną wypłacone w przypadku poinformowania ubezpieczyciela o konieczności anulowania biletu przed rozpoczęciem podróży, którą uniemożliwiła jedna z następujących przyczyn:

– nagła choroba, pobyt w szpitalu lub śmierć ubezpieczonego, jego dziecka lub innego członka rodziny,

– kradzieży paszportu lub innych dokumentów niezbędnych do podróżowania,

– konieczności pozostania w miejscu zamieszkania wynikającej z przyczyn losowych,

– wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia nowej pracy.

Ubezpieczenie komunikacyjne