Compensa

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Wysokość kapitału zakładowego:
143 985 157 PLN

Należy do: Wiener Städtsiche Versicherung AG Vienna Insurance (Austria)

O towarzystwie

Należące do austriackiej grupy Vienna Insurance Group towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa działa na polskim rynku od 1990 roku. Ubezpieczyciel oferuje klientom indywidualnym oraz biznesowym ubezpieczenia komunikacyjne, zdrowotne, mieszkaniowe, mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. Dbałość o najwyższy standard świadczonych usług i oferta złożona z dopasowanych do potrzeb klientów produktów sprawiły, że Compensa znajduje się w czołówce największych ubezpieczycieli na polskim rynku, a w jej dorobku znajdują się liczne wyróżnienia i nagrody, m.in. certyfikat Firma Godna Polecenia.

Ubezpieczenia Compensa

dostępne w Superpolisie:

W wybranych placówkach dostępne są trzy rodzaje polis Compensy: komunikacyjne, turystyczne oraz mienia. Szczegółowe informacje o tych produktach znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę

w Compensa?

Szkodę w Compensie można zgłosić na kilka sposobów: wypełniając Internetowy Formularz Zgłoszenia Szkody, listownie, e-mailowo na adres dokumenty@compensa.pl lub dzwoniąc na numer (22) 501 61 00.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta Compensa

Sprawdź naszą ofertę Compensa. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów odszkodowania osobom, którym właściciel pojazdu wyrządzi szkody w wypadku lub kolizji. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do kwoty 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Dodatkowo oferowane przez Compensę ubezpieczenie OC może zostać rozszerzone o darmową Zieloną Kartę.

 

Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie autocasco pokrywa koszty naprawy pojazdu w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, a także zapewnia finansową rekompensatę w razie jego kradzieży. Dostępne w Compensie ubezpieczenie zapewnia szeroki zakres ochrony obejmujący wszelkie ryzyka (formuła „all risk”), możliwy jest także wybór zakresu ubezpieczenia dopasowanego do indywidualnych potrzeb.

Umowa ubezpieczenia AC może zostać zawarta w jednym z dwóch wariantów określających sposób likwidacji szkody częściowej – wariancie kosztorysowym lub serwisowym.

 

W ramach ubezpieczenia autocasco Compensa zwraca także dodatkowe koszty do wysokości 1000 zł, które wiążą się z:
– parkowaniem uszkodzonego pojazdu,
– ratowaniem pojazdu, zapobieganiem szkodzie i zmniejszaniem jej rozmiaru,
– w ubezpieczeniu AC w opcji MOC, w przypadku gdy do uszkodzenia pojazdu doszło w kraju – holowanie pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca zamieszkania.

 

W zależności od rodzaju pojazdu dostępne są dwie opcje ubezpieczenia autocasco:

– AC BAZA – dla samochodów osobowych i przyczep lekkich,

– AC MOC – dla pozostałych pojazdów.

 

Pierwsza opcja ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce zarówno w kraju, jak i na terytorium państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Ukrainy, Watykan oraz części europejskiej Turcji i Rosji. AC w opcji MOC obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium kraju. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie można poszerzyć także o szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium pozostałych państw europejskich.

Ubezpieczenie Assistance

Przedmiotem dostępnego w Compensie ubezpieczenia assistance jest organizacja i pokrycie kosztów związanych z udzieleniem przez ubezpieczyciela, za pośrednictwem Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy assistance. Produkt ten dostępny jest dla wszystkich posiadających w Compensie ubezpieczenia komunikacyjne AC oraz OC.

Samochodowe ubezpieczenie assistance w Compensie, zapewnia pomoc ubezpieczyciela w ramach jednego z dwóch dostępnych wariantów: BAZA oraz TOP.

 

W podstawowym wariancie BAZA ochrona obejmuje udzielenie natychmiastowej pomocy, jeżeli doszło do unieruchomienia pojazdu w następstwie wypadku drogowego. W przypadku tej opcji ubezpieczenia Compensa zapewnia naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia oraz holowanie do najbliższego warsztatu samochodowego. Ponadto ubezpieczyciel takie same świadczenia gwarantuje również właścicielowi pojazdu, który został poszkodowany w wypadku z właścicielem ubezpieczonego pojazd.

Ubezpieczenie Assistance w wariancie TOP gwarantuje pomoc ubezpieczyciela, jeżeli doszło do unieruchomienia pojazdu uniemożliwiającego kontynuowanie podróży wskutek kradzieży pojazdu lub jego części, zaginięcia dokumentów, awarii i wypadku. Zakres ochrony obejmuje:
– naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
– holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu samochodowego,
– transport lub zakwaterowanie kierowcy i pasażerów do 4 dni,
– wynajem samochodu zastępczego do 3 dni,
– organizację i pokrycie kosztu parkingu,
– dostarczenie samochodu po naprawie,
– organizacja dostawy części zamiennych,
– udzielenie wszechstronnych informacji przydatnych w czasie podróży.

Górną granicę odpowiedzialności Compensy na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach ubezpieczenia assistance stanowi kwota:

– w wariancie BAZA w przypadku naprawy pojazdu – równowartość 50 euro, w przypadku holowania pojazdu – równowartość 100 euro,

– w wariancie TOP – równowartość 2.500 euro

 

Bez względu na wybrany wariant, zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia mające miejsce na terytorium Polski, państw należących do systemu Zielonej Karty oraz państw powstałych z byłego Związku Radzieckiego.

Ubezpieczenie NNW

W ramach ubezpieczenia NNW Compensa zapewnia ochronę kierowcy pojazdu oraz jego pasażerom, jeśli ucierpią oni w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa dostępna jest dla wszystkich posiadających OC lub AC w Compensie. Ochrona ubezpieczenia działa zarówno w Polsce, jak i za granicą – na terytorium krajów należących do systemu Zielonej Karty oraz innych państw powstałych z byłego Związku Radzieckiego. W ramach odszkodowania Compensa dopuszcza kilka możliwych świadczeń:

– w przypadku śmierci w wyniku wypadku (do maksymalnie 2 lat od zdarzenia) wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 500% sumy ubezpieczenia w przypadku kierowcy pojazdu oraz 50% sumy ubezpieczenia w przypadku pasażerów pojazdu,

– w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowani mogą otrzymać pełną sumę ubezpieczenia, jeśli uszczerbek kwalifikuje się do zaliczenia go jako 100-procentowego,

– zwrot kosztów leczenia (udowodnionych).

 

Podstawowa suma ubezpieczenia NNW to 10.000 lub 15.000 zł albo wielokrotność kwoty 10.000 zł w przedziale 20.000 – 100.000 zł.

Ubezpieczenie Zielona Karta

Zielona Karta to międzynarodowy dowód posiadania ważnego ubezpieczenia OC, który zapewnia ochronę w trakcie wyjazdów zagranicznych. Ubezpieczenie to gwarantuje ochronę kierowcom poza granicami Polski w momencie powstania szkody wyrządzonej osobom trzecim na terenie następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina.

Ubezpieczenie mienia

Ochroną ubezpieczeniową można objąć zarówno lokale i budynki mieszkalne wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, jak i znajdujące się w nich dobra, a także elementy zewnętrzne domu. W ramach ubezpieczenia mienie Compensa zapewnia pełną ochronę (opcja „all risks”), co oznacza, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w następstwie wszystkich szkód, za wyjątkiem ryzyk precyzyjnie określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Suma odpowiedzialności ubezpieczenia ustalana jest według uznania ubezpieczonego w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych przedmiotów umowy.

Dodatkowo umowę można poszerzyć o:

– ubezpieczenie assistance,

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

– ubezpieczenie domu letniskowego,

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

– ubezpieczenie elektronicznego sprzętu biurowego.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Pomocy Assistance

Ubezpieczenie chroni wyjeżdżających poza granice kraju przed koniecznością samodzielnego pokrycia kosztów związanych z ewentualnym leczeniem. Zakres pomocy ubezpieczyciela obejmuje zabiegi niezbędne do przywrócenia zdrowia, a po zakończeniu leczenia transport do miejsca zakwaterowania lub zamieszkania. Do kosztów leczenia objętych zakresem ubezpieczenia zalicza się:

– pobyt w szpitalu,

– badania i zabiegi operacyjne oraz ambulatoryjne,

– honoraria i wizyty lekarskie,

– jeżeli wymaga tego stan zdrowia – dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania,

– zakup niezbędnych środków opatrunkowych, ortopedycznych i pomocniczych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza,

– naprawę protez (z wyjątkiem protez stomatologicznych) bezpośrednio po wypadku za granicą do równowartości 200 euro,

– leczenie stomatologiczne, w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy jest ono konieczne na skutek nieszczęśliwego wypadku, do równowartości 250 euro,

– porodu, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży – świadczenie do równowartości 2 000 euro wypłacane łącznie na matkę i dziecko,

– komorę dekompresyjną w uzasadnionych medycznie przypadkach.

 

Turysta liczyć może na także na organizację pomocy w ramach turystycznego assistance, która udzielana jest w wskazanym w umowie zakresie, w ramach jednego z dwóch możliwych wariantów: Pakietu BAZA lub Pakietu TOP.

 

W podstawowym pakiecie turystycznego assistance pomoc ubezpieczyciela obejmuje świadczenia polegające na:

– dostępie do całodobowego Centrum Alarmowego Compensy,

– informacjach przez podróżą zagraniczną,

– udostępnieniu poszkodowanemu kontaktu z najbliższymi i informowanie ich o jego stanie zdrowia,

– transport z miejsca wypadku do najbliższej placówki medycznej lub innego szpitala, a jeśli zajdzie taka konieczność to także zorganizowanie transportu do miejsca zamieszkania oraz transport zwłok,

– pomoc przy odtworzeniu dokumentów,

– przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych,

– pomoc w przypadku opóźnienia lotu.

 

Pakiet TOP zawiera świadczenia wymienione w Pakiecie BAZA oraz dodatkowo:

– jeśli zajdzie taka konieczność to zakwaterowanie w hotelu osoby bliskiej i opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi,

– transport osób towarzyszących w podróży zagranicznej w przypadku śmierci ubezpieczonego,

– pokrycie kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia w przypadku konieczności rekonwalescencji poza granicami kraju,

– pomoc w przypadku konieczności szybszego powrotu do kraju,

– pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa,

– zastępstwo w podróży służbowej,

– kontynuacja zaplanowanej podróży,

– zorganizowanie kierowcy zastępczego,

– dostarczenie niezbędnych przedmiotów osobistych,

– pomoc prawna do równowartości 2 000 euro oraz pomoc tłumacza do równowartości 250 euro,

– pomoc finansową w nagłym przypadku do równowartości 500 euro,

– pokrycie kosztów niewykorzystanego Ski-Pass.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie NNW jest najbardziej popularnym dodatkiem turystycznej polisy ubezpieczeniowej. Zapewnia finansową rekompensatę w przypadku utraty zdrowia, urazu lub śmierci, do której doszło podczas podróży ubezpieczonego. Ponadto w ramach tego ubezpieczenia Compensa zajmie się pokryciem kosztów środków specjalnych związanych z rehabilitacją do wysokości 3 000 zł oraz przekwalifikowania zawodowego do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 6 000 zł.

 

W ramach odszkodowania z turystycznego ubezpieczenia NNW Compensa dopuszcza kilka możliwych świadczeń:

– w przypadku śmierci w wyniku wypadku (do maksymalnie 2 lat od zdarzenia) wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,

– w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowani mogą otrzymać pełną sumę ubezpieczenia, jeśli uszczerbek kwalifikuje się do zaliczenia go jako 100-procentowego, a jeśli doszło do uszczerbku częściowego ubezpieczyciel wypłaca procent sumy ubezpieczenia, odpowiadający procentowi szkody na zdrowiu.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym proponowane przez Compensę zdejmuje z ubezpieczonego odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, które wydarzyły się podczas podróży. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie konieczność wypłacenia odszkodowania za wypadki spowodowane przez turystę z zastrzeżeniem, że w przypadku szkód rzeczowych ich wartość musi przekraczać 200 zł.

Ubezpieczenie Bagażu Podróżnego

Ubezpieczenie bagażu podróżnego ma na celu zabezpieczenie go na wypadek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w czasie podróży. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie jeśli do szkody doszło w momencie, gdy bagaż:

– znajdował się pod opieką właściciela,

– został powierzony firmie przewozowej,

– został oddany do przechowalni bagażu, w indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu,

– został umieszczony w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania,

– został umieszczony w bagażniku pojazdu.

 

Dodatkowo ubezpieczony może liczyć także na finansowe wsparcie w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez przewoźnika. Compensa pokryje koszty wydatków na niezbędne artykuły (m.in. środki higieny osobistej i odzież) do wysokości 50% sumy ubezpieczenia. Ponadto każdy posiadacz ubezpieczenia bagażu może liczyć także na zwrot kosztów w przypadku utraty dokumentów polegającą na ich odtworzeniu do kwoty 250 zł oraz zabezpieczenia uszkodzonego mienia i ratowania mienia dotkniętego szkodą.

Ubezpieczenie komunikacyjne