O towarzystwie
  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC dostępne w MTU chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód powstałych w kolizji lub wypadku drogowym. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody na mieniu do kwoty 1 mln euro oraz do kwoty 5 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto sam posiadacz OC w MTU w ramach bezpośredniej likwidacji szkód może liczyć na finansową rekompensatę wypłacaną przez ubezpieczyciela wtedy, gdy podczas kolizji to jego auto zostanie uszkodzone.

 

  • Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco)

Ubezpieczenie Autocasco w MTU może zostać zawarte w dwóch wariantach określających zakres ochrony. Minicasco zapewnia pomoc ubezpieczyciela jedynie w przypadku całkowitej szkody pojazdu powstałej wskutek określonych w umowie zdarzeń. Ubezpieczenie to może zostać zawarte wyłącznie w wariancie kosztorysowym w odniesieniu do pojazdów, których wartość nie przekracza 8 tys. zł. Kompleksową ochronę ubezpieczeniową zarówno w przypadku szkody częściowej, jak i całkowitej, gwarantuje Maxicasco. W drugim wariancie MTU odpowiada za szkody powstałe na terytorium państw europejskich oraz Maroka, Algierii, Tunezji, Izraela, Iranu (w przypadku Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy stosuje się udział własny o wysokości 1 tys. zł). Ochroną ubezpieczenia objęte są szkody pojazdu powstałe wskutek:

– zderzenia się z innym pojazdem,

– kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (przedmiotami lub zwierzętami),

– uszkodzenia przez osoby trzecie,

– uszkodzenia przez przewożony w bagażnikach sprzęt sportowy,

– pożaru, wybuchu, zatopienia oraz działania innych sił przyrody,

– kradzieży pojazdu.

 

  • Ubezpieczenie szyb samochodowych

Ubezpieczenie szyb to produkt dostępny dla wszystkich posiadających w MTU polisy OC i AC. W ramach tego produktu ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów naprawy albo wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby czołowej, tylnej i bocznej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie zdarzenia powstałe na terytorium kraju, w wyniku których doszło do zniszczenia objętych ochroną szyb. W przypadku gdy ze względu na zakres uszkodzenia konieczne jest parkowanie pojazdu MTU pokryje jego koszt (do wysokości 300 zł). Suma ubezpieczenia stanowiąca łączny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 5 tys. zł.

 

 

  • Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie assistance to produkt dostępny dla wszystkich posiadających w MTU polisy OC i AC. Ubezpieczenie obejmuje koszty udzielenia natychmiastowej pomocy w przypadku szkód pojazdu powstałych na terenie kraju (dla posiadaczy OC) oraz państw europejskich, Maroka, Algierii, Tunezji, Izraela i Iranu (dla posiadaczy AC). MTU gwarantuje pomoc w przypadku:

– zderzenia z innym pojazdem,

– kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (przedmiotami lub zwierzętami),

– uszkodzeń spowodowanych przez przewożony w bagażnikach sprzęt sportowy oraz osoby trzecie,

– pożaru, wybuchu, zatopienia oraz działania innych sił przyrody,

– awarii i unieruchomienia,

– przepalenia żarówek,

– kradzieży.

W ramach samochodowego assistance MTU zobowiązuje się do udzielenia pomocy polegającej na:

– naprawie pojazdu na miejscu zdarzenia,

– holowaniu (do 200 km),

– wynajmie pojazdu zastępczego (do 2 dni),

– dowozie paliwa,

– wymianie żarówek,

– telefonicznej pomocy informacyjnej,

– przekazywaniu pilnych wiadomości osobie wskazanej przez Ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę odpowiedzialności MTU dla wszystkich zdarzeń i wynosi 15 tys. zł.

 

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Oferowane przez MTU ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło w granicach geograficznych Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

 

W ramach ubezpieczenia MTU zapewnia świadczenia polegające na:

– odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu,

– odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku częściowego,

– zwrocie kosztów leczenia poniesionych w skutek nieszczęśliwego wypadku do wysokości 30% sumy ubezpieczenia,

– zwrocie kosztów środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia oraz kosztów leczenia zębów stałych (do 200 zł za każdy z zębów),

– jednorazowym świadczeniu dla właściciela pojazdu w przypadku niezdolności do pracy doznanej w następstwie wypadku.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta MTU – Ubezpieczenia komunikacyjne

Sprawdź naszą ofertę MTU – Ubezpieczenia komunikacyjne. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC dostępne w MTU chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód powstałych w kolizji lub wypadku drogowym. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody na mieniu do kwoty 1 050 000 euro oraz do kwoty 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto sam posiadacz OC w MTU w ramach bezpośredniej likwidacji szkód może liczyć na finansową rekompensatę wypłacaną przez ubezpieczyciela wtedy, gdy podczas kolizji to jego auto zostanie uszkodzone.

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco)

Ubezpieczenie Autocasco w MTU może zostać zawarte w dwóch wariantach określających zakres ochrony. Minicasco zapewnia pomoc ubezpieczyciela jedynie w przypadku całkowitej szkody pojazdu powstałej wskutek określonych w umowie zdarzeń. Ubezpieczenie to może zostać zawarte wyłącznie w wariancie kosztorysowym w odniesieniu do pojazdów, których wartość nie przekracza 8 tys. zł. Kompleksową ochronę ubezpieczeniową zarówno w przypadku szkody częściowej, jak i całkowitej, gwarantuje Maxicasco. W drugim wariancie MTU odpowiada za szkody powstałe na terytorium państw europejskich oraz Maroka, Algierii, Tunezji, Izraela, Iranu (w przypadku Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy stosuje się udział własny o wysokości 1 tys. zł). Ochroną ubezpieczenia objęte są szkody pojazdu powstałe wskutek:

– zderzenia się z innym pojazdem,

– kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (przedmiotami lub zwierzętami),

– uszkodzenia przez osoby trzecie,

– uszkodzenia przez przewożony w bagażnikach sprzęt sportowy,

– pożaru, wybuchu, zatopienia oraz działania innych sił przyrody,

– kradzieży pojazdu.

Ubezpieczenie szyb samochodowych

Ubezpieczenie szyb to produkt dostępny dla wszystkich posiadających w MTU polisy OC i AC. W ramach tego produktu ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów naprawy albo wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby czołowej, tylnej i bocznej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie zdarzenia powstałe na terytorium kraju, w wyniku których doszło do zniszczenia objętych ochroną szyb. W przypadku gdy ze względu na zakres uszkodzenia konieczne jest parkowanie pojazdu MTU pokryje jego koszt (do wysokości 300 zł). Suma ubezpieczenia stanowiąca łączny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 5 tys. zł.

Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie assistance to produkt dostępny dla wszystkich posiadających w MTU polisy OC i AC. Ubezpieczenie obejmuje koszty udzielenia natychmiastowej pomocy w przypadku szkód pojazdu powstałych na terenie kraju (dla posiadaczy OC) oraz państw europejskich, Maroka, Algierii, Tunezji, Izraela i Iranu (dla posiadaczy AC). MTU gwarantuje pomoc w przypadku:

– zderzenia z innym pojazdem,

– kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (przedmiotami lub zwierzętami),

– uszkodzeń spowodowanych przez przewożony w bagażnikach sprzęt sportowy oraz osoby trzecie,

– pożaru, wybuchu, zatopienia oraz działania innych sił przyrody,

– awarii i unieruchomienia,

– przepalenia żarówek,

– kradzieży.

W ramach samochodowego assistance MTU zobowiązuje się do udzielenia pomocy polegającej na:

– naprawie pojazdu na miejscu zdarzenia,

– holowaniu (do 200 km),

– wynajmie pojazdu zastępczego (do 2 dni),

– dowozie paliwa,

– wymianie żarówek,

– telefonicznej pomocy informacyjnej,

– przekazywaniu pilnych wiadomości osobie wskazanej przez Ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę odpowiedzialności MTU dla wszystkich zdarzeń i wynosi 15 tys. zł.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Oferowane przez MTU ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło w granicach geograficznych Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

W ramach ubezpieczenia MTU zapewnia świadczenia polegające na:

– odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu,

– odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku częściowego,

– zwrocie kosztów leczenia poniesionych w skutek nieszczęśliwego wypadku do wysokości 30% sumy ubezpieczenia,

– zwrocie kosztów środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia oraz kosztów leczenia zębów stałych (do 200 zł za każdy z zębów),

– jednorazowym świadczeniu dla właściciela pojazdu w przypadku niezdolności do pracy doznanej w następstwie wypadku.

Ubezpieczenie komunikacyjne