PZU – Ubezpieczenie mienia

  • Ubezpieczenie PZU DOM Plus

W ramach polisy ochroną ubezpieczeniową można objąć zarówno lokale i budynki mieszkalne (również w trakcie budowy), jak i znajdujące się w nich dobra, a także domki letniskowe, obiekty specjalistyczne oraz nagrobki cmentarne. PZU odpowiada za szkody powstałe w następstwie:

- zdarzeń losowych jakich jak: ogień, dym i sadz, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, opadów, gradu, śniegu i lodu, huragan, zalania, osuwania i zapadania się ziemi, lawiny, uderzenie pojazdu, upadku drzewa lub masztów, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego,

- przepięcia,

- dewastacji,

- akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową.

 

Dodatkowo wyposażenie domu ubezpieczyć można w dwóch wariantach: standardowym i elastycznym.

  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest przejęcie finansowej odpowiedzialności PZU za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z amatorskim uprawianiem sportu, używaniem sprzętów gospodarstwa domowego, rowerów, wózków oraz wszelkie inne szkody powstałe w obrębie posesji i otaczającego ją chodnika. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek pokrycia kosztów postępowania i obrony sądowej oraz odszkodowania za wypadki spowodowane przez ubezpieczonego, wszystkich domowników, a także zwierzęta. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC nie może być niższa niż 10.000 zł.

 

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie NNW oferowane przez PZU obejmuje swym zakresem obrażenia ciała i następstwa spowodowane:

- nieszczęśliwymi wypadkami,

- omdleniem lub atakiem epilepsji,

- zawałem serca lub krwotokiem śródczaszkowym (jeśli ubezpieczony nie ukończył 30. roku życia lub bez względu na wiek za dopłatą dodatkowej składki).

 

Wysokość sumy ubezpieczenia zależy od decyzji właściciela polisy, jednak powinna się ona mieścić w przedziale od 5 tys. do 100 tys. zł. W ramach udostępnianego przez PZU pakietu przysługują:

- świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci,

- świadczenia za uciążliwe leczenie nieprzekraczające 1 tys. zł,

- zasiłek dzienny wypłacany w przypadku hospitalizacji przez okres do 60 dni,

- zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji do 5 tys. zł,

- zwrot kosztów nabycia środków ortopedycznych,

- pokrycie kosztów przeszkolenia zawodowego,

- w przypadku śmierci poszkodowanego zwrot kosztów usług pogrzebowych.

 

  • Ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia

Ubezpieczenie szklanych przedmiotów dostępne w PZU chroni wchodzące w skład majątku ubezpieczonego oszklenia okienne, drzwiowe, ścienne, a także ceramiczne wykładziny, szklane elementy mebli, wyposażenie łazienek, zamontowane na stałe lustra, a nawet akwaria. Wysokość wypłacanego odszkodowania ustalana jest według udokumentowanej wartości stłuczonego lub rozbitego przedmiotu, w granicach wcześniej ustalonej sumy ubezpieczenia.

 

  • PZU Pomoc w domu (Assisance)

Jest to pakiet usług assistance, polegających na możliwości skorzystania m.in. z pomocy specjalistów (hydraulika, ślusarza, szklarza itp.), organizacji i pokrycia kosztów pobytu w hotelu lub w lokalu zastępczym, jeśli w związku ze szkodą zaistniała taka konieczność czy transportu mienia, które nie zostało zniszczone w wyniku szkody (np. pożaru). PZU Pomoc w domu jest dostępne w trzech wariantach: Super, Super Plus oraz Komfort.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24
Wysokość kapitału zakładowego:
86 352 300 PLN

Należy do: Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Polska)