PZU – Ubezpieczenie mienia

  • Ubezpieczenie PZU DOM

W ramach polisy ochroną ubezpieczeniową można objąć zarówno lokale i budynki mieszkalne (również w trakcie budowy), jak i znajdujące się w nich dobra, a także domki letniskowe, obiekty specjalistyczne oraz nagrobki cmentarne. PZU odpowiada za szkody powstałe w następstwie:

- zdarzeń losowych jakich jak: ogień, dym i sadz, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, opadów, gradu, śniegu i lodu, huragan, zalania, osuwania i zapadania się ziemi, lawiny, uderzenie pojazdu, upadku drzewa lub masztów, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego,

- przepięcia,

- dewastacji,

- akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową.

Dodatkowo wyposażenie domu ubezpieczyć można w dwóch wariantach: uniwersalny
 i od wszystkich ryzyk.

  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest przejęcie finansowej odpowiedzialności PZU za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem, które służy wykonywaniu czynności życia prywatnego. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek pokrycia kosztów postępowania i obrony sądowej oraz odszkodowania za wypadki spowodowane przez ubezpieczonego, wszystkich domowników, a także zwierzęta. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC nie może być niższa niż 10.000 zł.

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie NNW oferowane przez PZU obejmuje swym zakresem utratę zdrowia lub życia w następstwach spowodowanych:

- nieszczęśliwymi wypadkami,

- omdleniem o nieustalonej przyczynie lub atakiem epilepsji,

- zawałem serca lub krwotokiem śródczaszkowym (jeśli ubezpieczony nie ukończył
30 roku życia lub do 65 lat za dopłatą dodatkowej składki).

Wysokość sumy ubezpieczenia zależy od decyzji właściciela polisy, jednak powinna się ona mieścić w przedziale od 5 tys. do 100 tys. zł. W ramach udostępnianego przez PZU pakietu przysługują:

- świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci,

- świadczenia za uciążliwe leczenie nieprzekraczające 1 tys. zł,

- zasiłek dzienny w przypadku niezdolności do pracy wypłacany przez okres do 60 dni,

- zwrot kosztów nabycia środków ortopedycznych do 10 tys. zł,

- pokrycie kosztów przeszkolenia zawodowego do 10 tys. zł,

- zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji do 5 tys. zł,

- w przypadku śmierci poszkodowanego zwrot transportu zwłok, zwrot kosztów usług pogrzebowych do 15 tys. zł.

  • Ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia

Ubezpieczenie szklanych przedmiotów dostępne w PZU chroni wchodzące w skład majątku ubezpieczonego oszklenia okienne, drzwiowe, ścienne, a także ceramiczne wykładziny, szklane elementy mebli, wyposażenie łazienek, kuchni, zamontowane na stałe lustra, a nawet akwaria. Wysokość wypłacanego odszkodowania ustalana jest według udokumentowanej wartości stłuczonego lub rozbitego przedmiotu, w granicach wcześniej ustalonej sumy ubezpieczenia, która minimalnie wynosi 1 tys. zł.

  • PZU Pomoc w domu (Assisance)

Jest to pakiet usług assistance, polegających na możliwości skorzystania m.in. z pomocy specjalistów (hydraulika, ślusarza, szklarza itp.), organizacji i pokrycia kosztów pobytu
w hotelu lub w lokalu zastępczym, jeśli w związku ze szkodą zaistniała taka konieczność czy transportu mienia, które nie zostało zniszczone w wyniku szkody (np. pożaru). PZU Pomoc w domu jest dostępne w trzech wariantach: Super, Super Plus oraz Komfort. Działa wyłącznie na terytorium RP.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24
Wysokość kapitału zakładowego:
86 352 300 PLN

Należy do: Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Polska)