PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

Wysokość kapitału zakładowego:
86 352 300 PLN

Należy do: Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Polska)

O towarzystwie

Towarzystwo należy do Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) i jest największą, najdynamiczniej rozwijającą się instytucją ubezpieczeniową w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Firma powstała w 1803 roku jako pierwsze w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe, obecnie zajmuje czołową pozycję w kraju zarówno pod względem wysokości obrotów, jak i liczby klientów. Dzięki blisko 200 produktom PZU oferuje kompleksową ochronę w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, na życie oraz pozostałych ubezpieczeń osobowych. PZU jest dziś jedną z najlepiej rozpoznawanych marek w Polsce, również dzięki aktywnej działalności w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (m.in. organizacja akcji „STOP Wariatom Drogowym”).

Ubezpieczenia PZU

dostępne w Superpolisie:

Ubezpieczenia komunikacyjne, turystyczne oraz mienia PZU dostępne są w wybranych placówkach. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę

w PZU?

Zgłoszenia szkody można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej ubezpieczyciela, telefonicznie za pośrednictwem całodobowej infolinii pod numerami 801 102 102 i (22) 566 55 55, poprzez Czat Video, osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU lub na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem).

Wymagane dokumenty do szkody można dosłać poprzez formularz online, za pośrednictwem poczty email na adres kontakt@pzu.pl, faksem na numer (22) 410 21 02 lub listownie na adres Centrum Obsługi Dokumentacji
ul. Jana Pawła II 75, 15-704 Białystok.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta PZU

Sprawdź naszą ofertę PZU. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów odszkodowania osobom, którym właściciel pojazdu wyrządzi szkody w wypadku lub kolizji. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do kwoty 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto sam ubezpieczony w ramach bezpośredniej likwidacji szkód może liczyć na finansową rekompensatę wypłacaną przez PZU wtedy, gdy podczas kolizji to jego auto zostanie uszkodzone. Podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne w PZU oferowane jest wraz z komfortowym assistance zapewniającym usługi pomocowe m.in. zorganizowanie naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia oraz holowanie.

Ubezpieczenie Autocasco

Podstawowy zakres ochrony ubezpieczenia Autocasco w PZU obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części oraz wyposażenia. Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy do uszkodzenia pojazdu doszło zarówno w kraju, jak i na terytorium państw Europy oraz w Algierii, Maroko, Izraela i Tunezji.

Ochrona ubezpieczenia autocasco w PZU obejmuje zdarzenia powstałe wskutek:

– zderzenia z innymi pojazdami,

– kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (zwierzętami lub przedmiotami)

– działania osób trzecich, czy siły przyrody (pożar, powódź i inne żywioły)

– kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,

– uszkodzenia powstałego po włamaniu do pojazdu.

W zależności od wieku pojazdu umowę zawiera się w dwóch wariantach określających sposób likwidacji szkody częściowej:

– wariant serwisowy, polecany w przypadku pojazdów do 3 roku eksploatacji (w naprawie użyte zostaną wyłącznie części oryginalne),

– wariant optymalny, rekomendowany dla starszych pojazdów (naprawa przy pomocy zamienników części oryginalnych).

Autocasco w PZU jest produktem elastycznym, umożliwiającym dostosowanie zakresu i wysokości składki do potrzeb i możliwości właściciela pojazdu. Za dodatkową opłatą można zapewnić sobie pełną obsługę serwisową i w przypadku szkody skorzystać z:

– PZU Auto Non Stop zapewniającego naprawę uszkodzonego pojazdu oraz samochód zastępczy na cały okres jej trwania, a także dostarczenie i odebranie pozostawionego w warsztacie pojazdu,

– gwarancji niezmiennej wartości pojazdu,

– stałej sumy ubezpieczenia,

– rekompensaty za uszkodzony lub skradziony bagaż.

Ubezpieczenie Minicasco

Minicasco to pakiet ubezpieczenia przeznaczony dla właścicieli samochodów, którzy nie potrzebują pełnej ochrony dostępnej w pakiecie ubezpieczenia AC. Minicasco w PZU gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku szkód, na które posiadacz pojazdu nie miał wpływu. Są to:

– zderzenia ze zwierzętami,

– kradzież samochodu jego części lub wyposażenia,

– uszkodzenia powstałe wskutek włamania,

– działania burzy, gradu, powodzi lub innych żywiołów.

AC w wersji mini nie zapewni finansowej rekompensaty za szkody powstałe z winy samego kierowcy, odszkodowanie nie przysługuje także poszkodowanemu po zderzeniu z innym pojazdem lub przedmiotem np. drzewem czy domem.

PZU Pomoc w drodze (Assistance)

Zakres PZU Pomoc w drodze obejmuje pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną i medyczną, z której można skorzystać nie więcej niż 2 razy. Zakres wsparcia w ramach samochodowego assistance PZU zależy jest od wybranego wariantu.

Na udostępniany wraz z polisami OC i AC pakiet Komfort składają się organizacja i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia, holowanie do 150 km, wynajem samochodu zastępczego, pomoc informacyjną i inne podstawowe usługi samochodowego assistance. PZU zapewnia również organizację naprawy lub holowania i postoju innego unieruchomionego podczas zdarzenia pojazdu.

Dostęp do wszechstronnego wsparcia zapewnia z kolei wariant Super, który oprócz standardowego zakresu usług gwarantuje pomoc PZU również gdy:

– wskutek wypadku, awarii czy nagłego zachorowania zaistnieje potrzeba skorzystania z noclegu, opieki nad dziećmi, transportu zwierząt,

– pojazd zostanie skradziony,

– kluczyki zatrzasną się w samochodzie,

– zabraknie paliwa,

– przepali się żarówka

– rozładuje się akumulator.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie NNW oferowane przez PZU obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i poza jej granicami.

W ramach ubezpieczenia PZU zapewnia świadczenia polegające na:

– odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu,

– odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku częściowego,

– zasiłku za pobyt w szpitalu do 60 dni,

– jednorazowym świadczeniu za uciążliwe leczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia,

– zwrotu kosztów leczeni, rehabilitacji oraz środków ortopedycznych,

– sfinansowaniu szkolenia zawodowego w przypadku gdy uszczerbek na zdrowiu nie pozwala na dotychczasową pracę,

– w przypadku śmierci zwrot kosztów związanych z organizacją pogrzebu.

Suma ubezpieczenia musi być wielokrotnością 1 tys. zł i zawierać się w przedziale od 5 tys. do 100 tys. zł.

PZU w ofercie udostępnia także poszerzony pakiet ubezpieczenia NNW Max, gwarantujący ochronę bez względu na to jakim pojazdem porusza się ubezpieczony i czy jest kierowcą/ pasażerem. Dodatkowo ten wariant polisy zapewnia świadczenie w przypadku niezdolności do wykonywania pracy.

Ubezpieczenie PZU Auto Szyba

Ubezpieczenie szyb to produkt dostępny dla wszystkich posiadających w PZU polisy OC i AC. W ramach tej usługi ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów naprawy lub wymiany wszystkich szyb samochodowych. Ponadto na zamontowaną szybę i wykonaną usługę daje bezterminową gwarancję. A w przypadku gdy uszkodzona szyba uniemożliwia kontynuację podróży liczyć można na holowanie i konieczne wsparcie w ramach assistance.

Suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż 10 tys. zł. W przypadku samochodów osobowych nie może być jednak niższa niż 2 tys. zł, natomiast ciężarowych do 3,5 tony musi wynosić przynajmniej 3 tys. zł.

Ubezpieczenie Ochrony Zniżek

Za dodatkową opłatą do obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu można dołączyć ochronę przed utratą wypracowanych za bezszkodową jazdę zniżek. Ubezpieczenie to gwarantuje zachowanie przysługujących kierowcy zniżek otrzymanych za kontynuację polisy OC, nawet w przypadku wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie Wojażer – PZU Pomoc w Podróży

W swej podstawowej postaci ubezpieczenie turystyczne oferowane przez PZU obejmuje pokrycie kosztów leczenia oraz pakiet usług pomocowych assistance do sumy ubezpieczenia zapisanej w umowie. Polisa zawierana może być indywidualnie lub w ramach umowy rodzinnej, bądź ubezpieczenia zbiorowego.

Umowa ubezpieczenia dostępna jest w zależności od potrzeb w trzech zakresach terytorialnych:

– wyłącznie na terenie Polski,

– we wszystkich państwach europejskich oraz europejskiej części Rosji, Wyspach Kanaryjskich oraz Algierii, Maroko, Egipcie, Syrii, Libanie, Libii, Izraelu, Tunezji, Turcji i w Strefie Gazy,

– na terytorium całego świata.

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku PZU w ramach ubezpieczenia zapewnia pomoc medyczną polegającą na organizacji i pokryciu kosztów:

– hospitalizacji, operacji, zabiegów i kosztów leczenia,

– wizyt lekarskich,

– zaleconych przez lekarza badań pomocniczych m.in. RTG, EKG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa i podstawowe badania laboratoryne,

– koniecznego transportu,

– leczenia stomatologicznego oraz związanego z ciążą i porodem.

Podstawowy pakiet polisy turystycznej zawiera również pakiet assistance gwarantujący pomoc ubezpieczyciela polegającą na:

– transporcie ubezpieczonego do domu,

– zorganizowaniu poszukiwania i ratownictwa,

– kontynuacji leczenia po powrocie do kraju m.in. wizyty lekarskie w domu i przychodni oraz domową opiekę pielęgniarki,

– rehabilitacji,

– pomocy psychologicznej,

– pomocy w prowadzeniu domu,

– usług informacyjnych przed podróżą i w jej trakcie, a w razie wypadku także przekazywaniu wiadomości o stanie zdrowia najbliższym.

PZU umożliwia poszerzenia ochrony podstawowego wariantu ubezpieczenia turystycznego o dodatkowe usługi assistance dostosowane do konkretnych potrzeb ubezpieczonego, udostępniane w pakietach:

– ubezpieczenie Assistance Pakiet Rozszerzony,

– ubezpieczenie Assistance Pakiet Rodzina,

– ubezpieczenie Assistance Pakiet Dziecko,

– ubezpieczenie Assistance Pakiet Biznes,

– ubezpieczenie Assistance Pakiet Sport,

– ubezpieczenie Assistance Pakiet Rowerzysta.

Ubezpieczenie PZU DOM

W ramach polisy ochroną ubezpieczeniową można objąć zarówno lokale i budynki mieszkalne (również w trakcie budowy), jak i znajdujące się w nich dobra, a także domki letniskowe, obiekty specjalistyczne oraz nagrobki cmentarne. PZU odpowiada za szkody powstałe w następstwie:

– zdarzeń losowych jakich jak: ogień, dym i sadz, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, opadów, gradu, śniegu i lodu, huragan, zalania, osuwania i zapadania się ziemi, lawiny, uderzenie pojazdu, upadku drzewa lub masztów, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego,

– przepięcia,

– dewastacji,

– akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową.

Dodatkowo wyposażenie domu ubezpieczyć można w dwóch wariantach: uniwersalny
i od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest przejęcie finansowej odpowiedzialności PZU za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem, które służy wykonywaniu czynności życia prywatnego. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek pokrycia kosztów postępowania i obrony sądowej oraz odszkodowania za wypadki spowodowane przez ubezpieczonego, wszystkich domowników, a także zwierzęta. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC nie może być niższa niż 10.000 zł.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie NNW oferowane przez PZU obejmuje swym zakresem utratę zdrowia lub życia w następstwach spowodowanych:

– nieszczęśliwymi wypadkami,

– omdleniem o nieustalonej przyczynie lub atakiem epilepsji,

– zawałem serca lub krwotokiem śródczaszkowym (jeśli ubezpieczony nie ukończył
30 roku życia lub do 65 lat za dopłatą dodatkowej składki).

Wysokość sumy ubezpieczenia zależy od decyzji właściciela polisy, jednak powinna się ona mieścić w przedziale od 5 tys. do 100 tys. zł. W ramach udostępnianego przez PZU pakietu przysługują:

– świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci,

– świadczenia za uciążliwe leczenie nieprzekraczające 1 tys. zł,

– zasiłek dzienny w przypadku niezdolności do pracy wypłacany przez okres do 60 dni,

– zwrot kosztów nabycia środków ortopedycznych do 10 tys. zł,

– pokrycie kosztów przeszkolenia zawodowego do 10 tys. zł,

– zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji do 5 tys. zł,

– w przypadku śmierci poszkodowanego zwrot transportu zwłok, zwrot kosztów usług pogrzebowych do 15 tys. zł.

Ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia

Ubezpieczenie szklanych przedmiotów dostępne w PZU chroni wchodzące w skład majątku ubezpieczonego oszklenia okienne, drzwiowe, ścienne, a także ceramiczne wykładziny, szklane elementy mebli, wyposażenie łazienek, kuchni, zamontowane na stałe lustra, a nawet akwaria. Wysokość wypłacanego odszkodowania ustalana jest według udokumentowanej wartości stłuczonego lub rozbitego przedmiotu, w granicach wcześniej ustalonej sumy ubezpieczenia, która minimalnie wynosi 1 tys. zł.

PZU Pomoc w domu (Assisance)

Jest to pakiet usług assistance, polegających na możliwości skorzystania m.in. z pomocy specjalistów (hydraulika, ślusarza, szklarza itp.), organizacji i pokrycia kosztów pobytu
w hotelu lub w lokalu zastępczym, jeśli w związku ze szkodą zaistniała taka konieczność czy transportu mienia, które nie zostało zniszczone w wyniku szkody (np. pożaru). PZU Pomoc w domu jest dostępne w trzech wariantach: Super, Super Plus oraz Komfort. Działa wyłącznie na terytorium RP.

Ubezpieczenie komunikacyjne