O towarzystwie
  • Ubezpieczenie Twój Dom Plus

W ramach ubezpieczenia mieszkania/domu Twój Dom Plus dostępnego w UNIQA ochroną można objąć takie nieruchomości jak: dom, mieszkanie, mieszkanie/dom w budowie, dom letniskowy.

W przypadku ubezpieczenia mieszkania istnieje możliwość ubezpieczenia stałych elementów mieszkania, zewnętrznych elementów mieszkania (np. anteny, instalacje klimatyzacyjne, alarmowe, zabudowa balkonów, logii), pomieszczenia gospodarczego (piwnicy) czy miejsca postojowego, a także ruchomości domowych.  Ubezpieczając ruchomości domowe automatycznie ochroną zostają objęte ruchomości, które znajdują się w pomieszczeniu gospodarczym do ustalonego w OWU limitu.

Ubezpieczając dom umowę można rozszerzyć dodatkowo o ochronę  stałych elementów,  budynek gospodarczy,  garaż, zewnętrzne elementy budynku (np. automatyka bram, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne) czy stałe elementy działki (np. ogrodzenie, podziemne elementy instalacji), a także o ruchomości domowe.

Umowę Twój Dom Plus można zawrzeć w trzech wariantach: MINI, MAXI, MEGA.

Wariant MEGA to wariant oparty na formule all risk, co oznacza, iż ochroną objęte są wszystkie szkody z wyjątkiem wyłączonych w OWU. Jest to wariant najbardziej popularny wśród klientów UNIQA.

Wariant MAXI to ochrona od 17 zdarzeń losowych zdefiniowanych w OWU. Natomiast wariant MINI to ochrona podstawowa od 8 podstawowych zdarzeń losowych.

Dodatkowo zakres umowy ubezpieczenia mieszkania/domu może zostać rozszerzony o ponadstandardowe ryzyka takie jak:

– kradzież z włamaniem i rabunek,

– odpowiedzialność cywilna

– ochrona prawna w życiu prywatnym,

– następstwa nieszczęśliwych wypadków.

 

 

  • Ubezpieczenie Twój Assistance Plus

 

Przedmiotem ubezpieczenia Twój Assistance Plus jest organizacja oraz pokrycie kosztów naprawy szkody. Zakres wsparcia w ramach mieszkaniowego assistance UNIQA polega na:

– pomocy interwencyjnej specjalisty,

– przeglądzie zamków i alarmu po kradzieży,

– wymiana zamków po zgubieniu kluczy,

– przeglądzie instalacji gazowej i elektrycznej,

– organizacji pomocy w przypadku rozładowanego akumulatora w pojeździe,

– dozorze mienia, transporcie i przechowaniu ocalałego mienia, transporcie osób i zakwaterowaniu w hotelu w sytuacji, gdy dom znajdzie się w stanie wykluczającym przebywanie w nim.

 

Ponadto w ramach assistance ubezpieczony może liczyć na pokrycie kosztów i zorganizowanie pomocy:

– specjalisty w przypadku awarii sprzętu AGD, PC, oraz RTV,

– informacyjnej,

– wizyty lekarskiej i pielęgniarskiej, transportu medycznego, zorganizowanie opieki nad dziećmi w trakcie choroby,

– naprawy lub wypłaty odszkodowania za ubezpieczony sprzęt,

– naprawy urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych,

– serwisu Conclerge.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta Uniqa – Ubezpieczenie mienia

Sprawdź naszą ofertę Uniqa – Ubezpieczenie mienia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów odszkodowania osobom, którym właściciel pojazdu wyrządzi szkody w wypadku lub kolizji. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do kwoty 1,05 mln euro w przypadku szkód na mieniu i 5,23 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Atutem ubezpieczenia OC w UNIQA jest możliwość otrzymania 65% zniżki Bonus Malus już po 7 latach bezszkodowych, ochrona zniżek Bonus Malus po szkodzie, bezpłatne ubezpieczenie Mini Assistance oraz bezpośrednia likwidacja szkód. Umożliwia ona wszystkim posiadającym obowiązkowe ubezpieczenie OC możliwość zgłoszenia i zlikwidowania szkody w UNIQA nawet jeśli sprawcą jest osoba ubezpieczona w innej firmie.

Podstawowy pakiet ubezpieczenia OC w UNIQA dla pojazdów osobowych i ciężarowych oferowany jest wraz z Mini Assistance, zapewniającym usługi pomocowe po wypadku, m.in. usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie, a w razie potrzeby także pokrycie kosztów parkingu. Za dopłatą składki ubezpieczenie OC można rozszerzyć o ubezpieczenie Rehabilitacja, Assistance w wariancie Komfort Extra, AutoSzyby oraz NNW kierowcy i pasażerów lub NNW kierowcy z sumą ubezpieczenia 150.000 zł.

Ubezpieczenie Autocasco

Zakres ochrony ubezpieczenia Autocasco w UNIQA obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części oraz wyposażenia. UNIQA obejmuje ochroną pojazdy, które są eksploatowane nie dłużej niż 15 lat, wyjątkiem od tej zasady jest wznowienie wcześniej zawartej w UNIQA umowy w zakresie autocasco. W zależności od wyboru dokonanego przez klienta, umowa ubezpieczenia może być zawarta w zakresie ograniczonym lub w zakresie pełnym tzw. all risk.

Ograniczony zakres ochrony ubezpieczenia autocasco w UNIQA obejmuje zdarzenia powstałe wskutek działania deszczu, gradu, pożaru, uderzenia pioruna i innych sił przyrody. W cenie ubezpieczenia objęte są także szkody powstałe w wyniku kradzieży pojazdu. Zakres pełny gwarantuje ochronę w przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia, w tym także kradzieży, rabunku i wandalizmu ubezpieczonego pojazdu. Ochronę można rozszerzyć m.in. o opcję Auto Koło, która zapewnia pomoc UNIQA także w przypadku łącznego uszkodzenia opon i felg pojazdu lub samych felg; zagubienie kluczyków oraz ochronę fotelików dziecięcych, a także Gwarancję Sumy Ubezpieczenia dla pojazdów osobowych do 3 lat.

W ubezpieczeniu autocasco UNIQA proponuje dwa warianty likwidacji szkód: kosztorysowy (gotówkowy) lub warsztatowy (bezgotówkowy). O wyborze sposobu likwidacji szkody możesz zdecydować na etapie zawarcia umowy lub w momencie powstania szkody. Jeżeli przy zawarciu umowy zdecydujesz się na wariant kosztorysowy – możesz otrzymać dodatkową zniżkę.

W ubezpieczeniu autocasco UNIQA nie wprowadza udziałów własnych. O udziale własnym decydujesz sam. Wprowadzenie indywidualnego udziału własnego w kwocie 500 zł lub 1000 zł wpływa na dodatkowe obniżenie składki za ubezpieczenie.  

Ubezpieczenie Assistance Auto Plus24service (Assistance)

Ubezpieczenie Assistance Auto Plus24service obejmuje pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną i medyczną. Zakres wsparcia w ramach samochodowego assistance UNIQA zależny jest od wybranego wariantu.

Na pakiet Podstawowy składają się organizacja i pokrycie kosztów usług (zakres terytorialny: Polska):

– naprawa na miejscu zdarzenia do równowartości 100 EURO,

– holowanie do 100 km w razie wypadku oraz awarii pojazdu, która ma miejsce w odległości co najmniej 25 km od miejsca zamieszkania,

– unieruchomionego pojazdu na parkingu przez 3 dni,

– transport kierowcy i pasażerów do miejsca transportu pojazdu lub do hotelu,

– pomoc informacyjna.

 

W pakiecie Komfort Extra ubezpieczonemu przysługuje organizacja i pokrycie kosztów usług (zakres terytorialny: Polska i Europa):

– naprawa na miejscu zdarzenia do równowartości 100 EURO,

– w przypadku unieruchomienia pojazdu holowanie do 200 km w Polsce i do najbliższej stacji na terenie pozostałych państw Europy, holowanie przyczepy,

– wynajem pojazdu zastępczego: 1 dzień roboczy po awarii, 4 dni robocze po wypadku lub kradzieży pojazdu,

– postój unieruchomionego pojazdu na parkingu przez 3 dni,

– transport kierowcy i pasażerów do miejsca transportu pojazdu lub do hotelu,

– zakwaterowanie kierowcy i pasażerów do 3 dni lub organizacja dalszej podróży w przypadku unieruchomienia pojazdu w odległości co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania,

– pomoc w przypadku kłopotów z akumulatorem, brakiem paliwa, przebitą oponą,

– pomoc tłumacza,

– pomoc informacyjna.

 

Na wariant Premium Extra składają się organizacja i pokrycie kosztów usług (zakres terytorialny: Polska i Europa):

– naprawa na miejscu zdarzenia do równowartości 200 EURO,

– w przypadku unieruchomienia pojazdu holowanie do 500 km w Polsce i na terenie pozostałych państw Europy, holowanie przyczepy,

– wynajem pojazdu zastępczego: 3 dni robocze po awarii, 7 dni roboczych po wypadku lub kradzieży pojazdu,

– postój unieruchomionego pojazdu na parkingu przez 3 dni,

– transport kierowcy i pasażerów do miejsca transportu pojazdu lub do hotelu,

– zakwaterowanie kierowcy i pasażerów do 3 dni lub organizacja dalszej podróży w przypadku unieruchomienia pojazdu w odległości co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania,

– pomoc w przypadku kłopotów z akumulatorem, brakiem paliwa, przebitą oponą,

– pomoc tłumacza,

– pomoc informacyjna.

 

W pakiecie VIP Extra ubezpieczonemu przysługuje organizacja i pokrycie kosztów usług (zakres terytorialny: Polska i Europa):

– naprawa na miejscu zdarzenia do równowartości 200 EURO,

– w przypadku unieruchomienia pojazdu holowanie bez limitu kilometrów w Polsce i do 1200 km na terenie pozostałych państw Europy, holowanie przyczepy,

– wynajem pojazdu zastępczego: 5 dni roboczych po awarii, 15 dni roboczych po wypadku, 30 dni roboczych po kradzieży pojazdu,

– postój unieruchomionego pojazdu na parkingu przez 5 dni,

– transport kierowcy i pasażerów do miejsca transportu pojazdu lub do hotelu,

– zakwaterowanie kierowcy i pasażerów do 5 dni lub organizacja dalszej podróży w przypadku unieruchomienia pojazdu w odległości co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania,

– pomoc w przypadku kłopotów z akumulatorem, brakiem paliwa, przebitą oponą,

– pokrycie kosztów naprawy awarii (robocizna) w stacji obsługi poza terytorium Polski – do 150 EURO,

– odbiór pojazdu pozostawionego do naprawy poza terytorium Polski,

– zakup i montaż łańcuchów na koła,

– zakup i dostarczenie odmrażaczy do zamków,

– pomoc medyczna,

– concierge,

– pomoc tłumacza,

– pomoc informacyjna.

Ubezpieczenie Auto Szyby Plus24

Ubezpieczenie szyb to produkt, który stanowi świetne uzupełnienie polisy OC pojazdu osobowego i ciężarowego do 3,5t DMC nawet do 20 lat. W ramach udzielanej ochrony UNIQA organizuje i pokrywa koszty naprawy lub wymiany szyby czołowej, bocznej i tylnej.

Suma ubezpieczenia może wynosić 2000 zł lub 4000 zł, a o jej wysokości decydujesz sam.

Ubezpieczenie Twój Dom Plus

W ramach ubezpieczenia mieszkania/domu Twój Dom Plus dostępnego w UNIQA ochroną można objąć takie nieruchomości jak: dom, mieszkanie, mieszkanie/dom w budowie, dom letniskowy.

W przypadku ubezpieczenia mieszkania istnieje możliwość ubezpieczenia stałych elementów mieszkania, zewnętrznych elementów mieszkania (np. anteny, instalacje klimatyzacyjne, alarmowe, zabudowa balkonów, logii), pomieszczenia gospodarczego (piwnicy) czy miejsca postojowego, a także ruchomości domowych.  Ubezpieczając ruchomości domowe automatycznie ochroną zostają objęte ruchomości, które znajdują się w pomieszczeniu gospodarczym do ustalonego w OWU limitu.

Ubezpieczając dom umowę można rozszerzyć dodatkowo o ochronę  stałych elementów,  budynek gospodarczy,  garaż, zewnętrzne elementy budynku (np. automatyka bram, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne) czy stałe elementy działki (np. ogrodzenie, podziemne elementy instalacji), a także o ruchomości domowe.

Umowę Twój Dom Plus można zawrzeć w trzech wariantach: MINI, MAXI, MEGA.

Wariant MEGA to wariant oparty na formule all risk, co oznacza, iż ochroną objęte są wszystkie szkody z wyjątkiem wyłączonych w OWU. Jest to wariant najbardziej popularny wśród klientów UNIQA.

Wariant MAXI to ochrona od 17 zdarzeń losowych zdefiniowanych w OWU. Natomiast wariant MINI to ochrona podstawowa od 8 podstawowych zdarzeń losowych.

Dodatkowo zakres umowy ubezpieczenia mieszkania/domu może zostać rozszerzony o ponadstandardowe ryzyka takie jak:

– kradzież z włamaniem i rabunek,

– odpowiedzialność cywilna

– ochrona prawna w życiu prywatnym,

– następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie Twój Assistance Plus

Przedmiotem ubezpieczenia Twój Assistance Plus jest organizacja oraz pokrycie kosztów naprawy szkody. Zakres wsparcia w ramach mieszkaniowego assistance UNIQA polega na:

– pomocy interwencyjnej specjalisty,

– przeglądzie zamków i alarmu po kradzieży,

– wymiana zamków po zgubieniu kluczy,

– przeglądzie instalacji gazowej i elektrycznej,

– organizacji pomocy w przypadku rozładowanego akumulatora w pojeździe,

– dozorze mienia, transporcie i przechowaniu ocalałego mienia, transporcie osób i zakwaterowaniu w hotelu w sytuacji, gdy dom znajdzie się w stanie wykluczającym przebywanie w nim.

 

Ponadto w ramach assistance ubezpieczony może liczyć na pokrycie kosztów i zorganizowanie pomocy:

– specjalisty w przypadku awarii sprzętu AGD, PC, oraz RTV,

– informacyjnej,

– wizyty lekarskiej i pielęgniarskiej, transportu medycznego, zorganizowanie opieki nad dziećmi w trakcie choroby,

– naprawy lub wypłaty odszkodowania za ubezpieczony sprzęt,

– naprawy urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych,

– serwisu Conclerge.

Ubezpieczenie komunikacyjne