Uniqa

Uniqa wchodzi w skład Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA i jest obecna na polskim rynku od 1990 roku (początkowo jako Zakład Ubezpieczeń i Reasekuracji POLONIA SA). Doświadczenie w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i zaangażowanie zagranicznego kapitału sprawiają, że ubezpieczyciel zalicza się do grupy czołowych polskich towarzystw. Uniqa charakteryzuje się dbałością o jakość obsługi zarówno w obszarze produktowym, jak i likwidacji szkód – firma jako drugie towarzystwo w Polsce wprowadziła w czerwcu 2014 roku bezpośrednią likwidację szkód. Prowadzona przez ubezpieczyciela działalność była wielokrotnie nagradzana, m.in. Laurem Konsumenta dla ubezpieczenia Twój DOM Plus oraz tytułem Innowacyjna Firma.

 

Ubezpieczenia UNIQA dostępne w Superpolisie:

Polis komunikacyjne i mienia UNIQA dostępne są na stronie internetowej, pod numerem 801 000 000 w wybranych placówkach. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

 

Jak zlikwidować szkodę w Uniqa?

UNIQA umożliwia zgłoszenie szkody poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej lub telefonicznie w Centrum Pomocy Grupy UNIQA pod numerami 801 597 597 (tel. stacjonarne) i (42) 66 66 500 (tel. komórkowe).

Jeśli zajdzie konieczność przesłania dokumentów związanych z likwidacją szkody, należy zrobić to na adres: UNIQA TU S.A., Jednostka Skanująco-Indeksująca, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oferta Uniqa

Ubezpieczenie komunikacyjne

  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów odszkodowania osobom, którym właściciel pojazdu wyrządzi szkody w wypadku lub kolizji. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do kwoty 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu i 5 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Atutem ubezpieczenia OC w UNIQA jest bezpośrednia likwidacja szkód. Umożliwia ona wszystkim posiadającym obowiązkowe ubezpieczenie OC możliwość zgłoszenia i zlikwidowania szkody w UNIQA nawet jeśli sprawcą jest osoba ubezpieczona w innej firmie. Podstawowy pakiet ubezpieczenia OC w UNIQA oferowany jest wraz z Mini Assistance zapewniającym usługi pomocowe m.in. zorganizowanie naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie, a w razie potrzeby także pokrycie kosztów parkingu.

 

  • Ubezpieczenie Autocasco

Podstawowy zakres ochrony ubezpieczenia Autocasco w UNIQA obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części oraz wyposażenia. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną pojazdy, które są eksploatowane nie dłużej niż 15 lat, wyjątkiem od tej zasady jest wznowienie wcześniej zawartej umowy w zakresie autocasco. W zależności od wyboru dokonanego przez klienta, umowa ubezpieczenia może być zawarta w zakresie ograniczonym lub w zakresie pełnym tzw. all risk.

 

Podstawowy zakres ochrony ubezpieczenia autocasco w UNIQA obejmuje zdarzenia powstałe wskutek działania deszczu, gradu, pożaru, uderzenia pioruna i innych sił przyrody. Za dopłatą dodatkowej składki polisa obejmować możne także szkody powstałe w wyniku kradzieży pojazdu. Autocasco w wariancie pełnym gwarantuje ochronę w przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia, w tym także kradzieży, rabunku i wandalizmu ubezpieczonego pojazdu. W ramach tego pakietu kierowca otrzymuje ubezpieczenia Auto Koło, które zapewnia pomoc UNIQA także w przypadku uszkodzenia opon i felg pojazdu.

 

Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy do uszkodzenia pojazdu doszło zarówno w kraju, jak i pozostałych państwach Europy z wyłączeniem Rosji, Białorusi i Ukrainy, w których ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, kradzieży, rabunku, a także działania czynników termicznych i chemicznych.

 

Umowę autocasco w UNIQA zawiera się w dwóch wariantach określających sposób likwidacji szkody częściowej:

- wariant warsztatowym,

- wariant kosztorysowym.

 

W ubezpieczeniu autocasco stosowany jest udział własny. Od ustalonej kwoty odszkodowania UNIQA potrąca 10% jej wysokości, a w przypadku szkód innych niż kradzież jest to nie mniej niż 400 zł.

 

  • Ubezpieczenie Mini Assistance Auto Plus24service (Assistance)

Ubezpieczenie Mini Assistance Auto Plus24service to produkt dodawany do wszystkich polis OC w UNIQA. Zakres ubezpieczenia obejmuje usługi assistance, z których skorzystać można w przypadku kolizji.

 

Na udostępniany wraz z polisami OC pakiet assistance składają się organizacja i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia, holowanie do 50 km i postój unieruchomionego pojazdu na parkingu przez 2 dni. W ramach ubezpieczenia możliwe jest również holowanie innego pojazdu uszkodzonego wskutek wypadku.

 

 

  • Ubezpieczenie Assistance Auto Plus24service (Assistance)

Ubezpieczenie Assistance Auto Plus24service obejmuje pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną i medyczną. Zakres wsparcia w ramach samochodowego assistance UNIQA zależny jest od wybranego wariantu.

 

Na pakiet Standard składają się organizacja i pokrycie kosztów usług:

- naprawy na miejscu zdarzenia do równowartości 100 EURO, holowanie do 50 km i postój unieruchomionego pojazdu na parkingu przez 3 dni w przypadku awarii pojazdu w odległości 25 km od miejsca zamieszkania,

- zakwaterowania kierowcy i pasażerów do 3 dni oraz organizacji dalszej podróży w przypadku awarii pojazdu w odległości 50 km od miejsca zamieszkania,

- pomocy informacyjnej,

- rezerwacji pojazdu zastępczego,

- przekazywaniu pilnych informacji.

 

W pakiecie Komfort ubezpieczonemu przysługuje organizacja i pokrycie kosztów usług:

- naprawy na miejscu zdarzenia do równowartości 100 EURO, holowanie do 70 km w Polsce i do najbliższej stacji na terenie pozostałych państw Europy, a także postój unieruchomionego pojazdu na parkingu przez 3 dni w przypadku awarii pojazdu 25 km od miejsca zamieszkania,

- zakwaterowania kierowcy i pasażerów do 3 dni oraz organizacji dalszej podróży w przypadku awarii pojazdu w odległości 50 km od miejsca zamieszkania,

- wymiany uszkodzonego koła na zapasowe, holowanie pojazdu do 50 km, parking do równowartości 100 Euro w przypadku awarii ogumienia pojazdu,

- otwarcia pojazdu, holowania do 50 km w Polsce i do najbliższej stacji na terenie pozostałych państw Europy oraz parkingu przez 3 dni w przypadku zgubienia, kradzieży lub zatrzaśnięcia kluczy,

- dostarczenia paliwa,

- pomocy informacyjnej,

- rezerwacji pojazdu zastępczego,

- przekazywaniu pilnych informacji.

 

Na wariant Premium składają się organizacja i pokrycie kosztów usług:

- naprawy na miejscu zdarzenia do równowartości 200 EURO, holowanie do 200 km w Polsce i do najbliższej stacji na terenie pozostałych państw Europy, a także postój unieruchomionego pojazdu na parkingu przez 3 dni w przypadku awarii pojazdu,

- zakwaterowania kierowcy i pasażerów do 3 dni, organizacji dalszej podróży oraz odbioru pojazdu w przypadku awarii pojazdu w odległości 50 km od miejsca zamieszkania,

- wymiany uszkodzonego koła na zapasowe, holowanie pojazdu do 100 km, parking przez 3 dni w przypadku awarii ogumienia pojazdu,

- otwarcia pojazdu, holowania do 100 km w Polsce i do najbliższej stacji na terenie pozostałych państw Europy oraz parkingu przez 3 dni w przypadku zgubienia, kradzieży lub zatrzaśnięcia kluczy,

- dostarczenia paliwa,

- wynajmu pojazdu zastępczego do 5 dni w przypadku kradzieży lub wypadku oraz 3 dni w przypadku awarii,

- pomocy informacyjnej,

- rezerwacji pojazdu zastępczego,

- przekazywaniu pilnych informacji.

 

W pakiecie VIP ubezpieczonemu przysługuje organizacja i pokrycie kosztów usług:

- naprawy na miejscu zdarzenia do równowartości 250 EURO, holowanie do 300 km w Polsce i do najbliższej stacji na terenie pozostałych państw Europy, a także postój unieruchomionego pojazdu na parkingu przez 5 dni, złomowania pojazdu, holowania przyczepy, zakupu i montażu łańcuchów na koła w przypadku awarii lub wypadku,

- zakwaterowania kierowcy i pasażerów do 5 dni, organizacji dalszej podróży, odbioru pojazdu w przypadku kradzieży lub awarii pojazdu w odległości 50 km od miejsca zamieszkania,

- wymiany uszkodzonego koła na zapasowe, holowanie pojazdu do 100 km, parking przez 5 dni w przypadku awarii ogumienia pojazdu,

- otwarcia pojazdu, holowania do 200 km w Polsce i do najbliższej stacji na terenie pozostałych państw Europy oraz parkingu przez 3 dni w przypadku zgubienia, kradzieży lub zatrzaśnięcia kluczy,

- dostarczenia paliwa,

- wynajmu pojazdu zastępczego do 10 dni w przypadku kradzieży lub wypadku oraz 5 dni w przypadku awarii,

- pomocy informacyjnej i administracyjnej,

- rezerwacji pojazdu zastępczego,

- przekazywaniu pilnych informacji,

- pomocy medycznej.

 

W ramach ubezpieczenia assistance dostępnego w UNIQA wynajem pojazdu i pomoc medyczna dostępna jest tylko na terytorium kraju.

 

 

  • Ubezpieczenie Auto Szyby Plus24

Ubezpieczenie szyb to produkt dostępny dla wszystkich posiadających w UNIQA polisy OC i AC. W ramach tej usługi ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów naprawy lub wymiany szyby czołowej, bocznej i tylnej.

 

Suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż 2 tys. zł. W przypadku opłacenia wyższej składki możliwe jest zwiększenie sumy ubezpieczenia do 4 tys. zł.

Ubezpieczenie mienia

  • Ubezpieczenie Twój Dom Plus

Ochroną ubezpieczeniową w ramach dostępniej w UNIQA polisy Twój Dom Plus można objąć zarówno lokale i budynki mieszkalne (również w trakcie budowy), jak i znajdujące się w nich dobra, a także domki letniskowe, garaże, działki i ogrodzenia.

 

W podstawowym pakiecie MINI ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w następstwie zdarzeń losowych takich jak: ogień, wybuch, dym i sadz, uderzenie pioruna, huragan, upadek statku powietrznego i huku ponaddźwiękowego.

 

Wariant rozszerzony MAXI gwarantuje ochronę w przypadku szkód powstałych wskutek: trzęsienia ziemi, zapadania i osuwania się ziemi, lawiny, zalania, śniegu, gradu, pękania mrozowego instalacji, a także pokryje koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny powstania szkody.

 

Najszerszy pakiet MEGA zapewnia ochronę obejmującą wszystkie ryzyka.

 

Dodatkowo zakres umowy ubezpieczenia mienia pod warunkiem opłaty dodatkowej składki może zostać rozszerzony o ponadstandardowe ryzyko zdarzeń losowych, takich jak:

- kradzież z włamaniem i rabunek,

- odpowiedzialność cywilna,

- ochrona prawna w życiu prywatnym,

- następstwa nieszczęśliwych wypadków.

 

 

  • Ubezpieczenie Twój Assistance Plus

 

Przedmiotem ubezpieczenia Twój Assistance Plus jest organizacja oraz pokrycie kosztów naprawy szkody. Zakres wsparcia w ramach mieszkaniowego assistance UNIQA polega na:

- pomocy interwencyjnej specjalisty,

- przeglądzie zamków i alarmu po kradzieży,

- wymiana zamków po zgubieniu kluczy,

- przeglądzie instalacji gazowej i elektrycznej,

- organizacji pomocy w przypadku rozładowanego akumulatora w pojeździe,

- dozorze mienia, transporcie i przechowaniu ocalałego mienia, transporcie osób i zakwaterowaniu w hotelu w sytuacji, gdy dom znajdzie się w stanie wykluczającym przebywanie w nim.

 

Ponadto w ramach assistance ubezpieczony może liczyć na pokrycie kosztów i zorganizowanie pomocy:

- specjalisty w przypadku awarii sprzętu AGD, PC, oraz RTV,

- informacyjnej,

- wizyty lekarskiej i pielęgniarskiej, transportu medycznego, zorganizowanie opieki nad dziećmi w trakcie choroby,

- naprawy lub wypłaty odszkodowania za ubezpieczony sprzęt,

- naprawy urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych,

- serwisu Conclerge.