Wiener

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa

Wysokość kapitału zakładowego:
110.382.876 zł

Należy do:

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe

O towarzystwie

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group to nowa marka na rynku Ubezpieczeń, która nawiązuje do austriackich korzeni grupy VIG, do której dołączył Gothaer TU S.A. na początku 2019 roku. Jako samodzielny zakład ubezpieczeń Gothaer TU S.A pod nową nazwą kontynuuje swój rozwój, mając na celu doskonalenie jakości obsługi Klientów.

Nowe logo i nazwa mają odzwierciedlać strategie Ubezpieczyciela. Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group postawił na kolory, które mają nawiązywać do wartości firmy. Kolor pomarańczowy jest wyrazem aktywności, siły i nowoczesności. Dopełnieniem jest kolor niebieski, symbolizujący profesjonalizm i nowoczesność. To kolor, który niesie przekaz dotyczący kompetencji, skuteczności i bezpieczeństwa – wszystkiego, co w ubezpieczeniach jest najważniejsze.

Gothaer, teraz już  Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group duży nacisk kładzie na jakość świadczonych usług i zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji Klientów. Wysoką jakość obsługi potwierdzają wyniki realizowanych cyklicznie przez firmę badań satysfakcji Klienta oraz przyznane wyróżnienia: „Turbina Polskiej Gospodarki 2015”, „Instytucja Roku 2017” czy „Gwiazda Jakości Obsługi 2018”.

Ubezpieczenia Wiener

dostępne w Superpolisie:

Ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe i turystyczne Wiener są dostępne w placówkach Superpolisa. Na stronie internetowej oraz pod numerem 583 095 555 dostępne są polisy mieszkaniowe. Szczegółowe informacje o produktach Wiener znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę

w Wiener?

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group umożliwia zgłoszenie szkody za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ubezpieczyciela https://www.wiener.pl/3053 , telefonicznie pod numerem (22) 469 69 69 oraz dostarczając niezbędne dokumenty listownie na adres Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta Wiener

Sprawdź naszą ofertę Wiener. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządzi nim szkodę. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do kwoty 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto sam ubezpieczony w ramach bezpośredniej likwidacji szkód może liczyć na finansową rekompensatę wypłacaną przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group wtedy, gdy podczas kolizji to jego auto zostanie uszkodzone. Podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group oferowane jest wraz z podstawowym pakietem assistance zapewniającym usługi pomocowe m.in. zorganizowanie naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie, wynajęcie pojazdu zastępczego oraz pomoc informacyjną.

Ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia i kradzieży Autocasco

Podstawowy zakres ochrony ubezpieczenia Autocasco w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części oraz wyposażenia wskutek zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego. Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy do uszkodzenia pojazdu doszło zarówno w kraju, jak i na terytorium państw Europy, a także na obszarze europejskiej części terytorium Rosji i Turcji.

 

W zależności od wieku pojazdu umowę zawiera się w dwóch wariantach określających sposób likwidacji szkody częściowej:

– wariant SERWIS, w przypadku pojazdów do 3 roku eksploatacji,

– wariant KOSZTORYS, w odniesieniu do starszych pojazdów.

 

Ubezpieczenie autocasco w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group dzięki formule all risk gwarantuje szeroką ochronę ubezpieczonego pojazdu m.in. od skutków będących następstwem:

– zderzenia z innymi pojazdami,

– kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (zwierzętami lub przedmiotami)

– działania osób trzecich, czy siły przyrody (pożar, powódź i inne żywioły)

– kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

 

W ramach pakietu AC refundowane przez ubezpieczyciela są także dodatkowo poniesione koszty holowania pojazdu, parkingu strzeżonego oraz badań technicznych. Autocasco w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group oferowane jest wraz z podstawowym pakietem assistance zapewniającym usługi pomocowe m.in. zorganizowanie naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie, wynajęcie pojazdu zastępczego oraz pomoc informacyjną.

 

Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy

Na udostępniany wraz z polisami OC i AC pakiet ubezpieczenia Auto Assistane Podstawowy składa się organizacja i pokrycie kosztów:

– usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia,

– holowania,

– wynajmu pojazdu zastępczego na 1 dzień,

– pomoc informacyjną,

– pomoc dla zwierząt.

 

Ochrona ubezpieczeniowa podstawowego pakietu assistance samochodowego obejmuje zdarzenia powstałe w Polsce oraz na terytorium całej Europy.

Ubezpieczenie Auto Assistance Plus

Zakres dostępnego w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group ubezpieczenia Auto Assistance Plus obejmuje organizację i pokrycie kosztów pomocy w razie wypadku pojazdu jego awarii lub kradzieży, nieszczęśliwego wypadku, a także nagłego zachorowania. Wsparcia w ramach Auto Assistance Plus zależy od wybranego wariantu – Standard lub Lux oraz od obszaru terytorialnego objętego ochroną ubezpieczyciela.

 

Ubezpieczenie Auto Assistance Plus obejmuje:

– pomoc techniczną – usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, dostarczenie paliwa, zorganizowanie i pokrycie kosztów parkingu,

– pomoc w podróży – organizację i pokrycie kosztów transportu do hotelu lub warsztatu, kontynuacji podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania, zakwaterowania, wynajmu pojazdu zastępczego, odbiór naprawionego pojazdu, pomoc tłumacza przez telefon,

– pomoc finansową i prawną – pożyczkę środków pieniężnych, opłacenie kosztów naprawy, pomoc prawnika, przedpłata kaucji,

– informację o warsztatach samochodowych, pomocy drogowej, pensjonatach, hotelach, schroniskach dla zwierząt, przekazanie informacji,

– pomoc informacyjna,

– pomoc medyczną,

– pomoc dla zwierząt.

 

Ubezpieczenie Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ubezpieczenie Auto Assistance Pojazd Zastępczy to produkt dostępny dla wszystkich posiadających w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group polisy OC i AC. W ramach tej usługi ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Ubezpieczenie jest dostępne w czterech wariantach: najem pojazdu zastępczego na 3, 7, 14 lub 21 dni. Świadczenie usługi wynajmu pojazdu zastępczego realizowane jest na terenie kraju.

Ubezpieczenie Auto Assistance Opony

Ten produkt Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group zapewnia właścicielom samochodów zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany pękniętej lub przebitej opony. Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia Auto Assistance Opony zajmie się wymianą koła na miejscu zdarzenia, holowaniem lub naprawą uszkodzonego ogumienia.

Ubezpieczenie Szyb Samochodowych Auto Szyba

Ubezpieczenie szyb samochodowych dostępne w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group umożliwia naprawę lub wymianę szyb w pojeździe w przypadku ich stłuczenia lub uszkodzenia bez konieczności angażowania swoich środków. Ochrona obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany szyby czołowej, tylnej i bocznych. Umowa podpisywana jest w jednym z dwóch wariantów – z udziałem własnym przy wymianie szyby czołowej lub ze zniesieniem tego zapisu.

Ubezpieczenie bagażu Auto Bagaż

Przedmiotem ubezpieczenie bagażu dostępnego w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group jest przewożony w pojeździe bagaż, a także zamontowany na dachu box wraz z przewożonymi w nim ładunkami. Zakres pomocy ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu w wyniku wypadku pojazdu. Ochrona ubezpieczenia dotyczy szkód na terytorium całej Europy.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie NNW oferowane przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i pozostałych państw europejskich.

 

W ramach podstawowej ochrony NNW Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group zapewnia świadczenia:

– odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci,

– odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku częściowego,

– zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych do 10% sumy ubezpieczenia,

– zwrot kosztów leczenia,

– zwrot kosztów pogrzebu.

 

Za dodatkową opłatą podstawową ochronę NNW można poszerzyć o:

– odszkodowanie w przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy i współmałżonka powstałego podczas wykonywania czynności życia prywatnego,

– wypłatę świadczenia stanowiącego dwu-, trzy- albo czterokrotność wybranej sumy ubezpieczenia.

Wysokość suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela ustalana jest przez ubezpieczonego w momencie podpisywania umowy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym – Zielona Karta

Zielona Karta to międzynarodowy dowód posiadania ważnego ubezpieczenia OC, który zapewnia ochronę w trakcie wyjazdów zagranicznych. Ubezpieczenie to gwarantuje ochronę kierowcom poza granicami Polski w momencie powstania szkody wyrządzonej osobom trzecim na terenie następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina.

Ubezpieczenie komunikacyjne