O towarzystwie
  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów odszkodowania osobom, którym właściciel pojazdu wyrządzi szkody w wypadku lub kolizji. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do kwoty 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Dodatkowo oferowane przez Compensę ubezpieczenie OC może zostać rozszerzone o darmową Zieloną Kartę.

 

  • Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie autocasco pokrywa koszty naprawy pojazdu w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, a także zapewnia finansową rekompensatę w razie jego kradzieży. Dostępne w Compensie ubezpieczenie zapewnia szeroki zakres ochrony obejmujący wszelkie ryzyka (formuła „all risk”), możliwy jest także wybór zakresu ubezpieczenia dopasowanego do indywidualnych potrzeb.

Umowa ubezpieczenia AC może zostać zawarta w jednym z dwóch wariantów określających sposób likwidacji szkody częściowej – wariancie kosztorysowym lub serwisowym.

 

W ramach ubezpieczenia autocasco Compensa zwraca także dodatkowe koszty do wysokości 1000 zł, które wiążą się z:
– parkowaniem uszkodzonego pojazdu,
– ratowaniem pojazdu, zapobieganiem szkodzie i zmniejszaniem jej rozmiaru,
– w ubezpieczeniu AC w opcji MOC, w przypadku gdy do uszkodzenia pojazdu doszło w kraju – holowanie pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca zamieszkania.

 

W zależności od rodzaju pojazdu dostępne są dwie opcje ubezpieczenia autocasco:

– AC BAZA – dla samochodów osobowych i przyczep lekkich,

– AC MOC – dla pozostałych pojazdów.

 

Pierwsza opcja ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce zarówno w kraju, jak i na terytorium państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Ukrainy, Watykan oraz części europejskiej Turcji i Rosji. AC w opcji MOC obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium kraju. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie można poszerzyć także o szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium pozostałych państw europejskich.

 

  • Ubezpieczenie Assistance

Przedmiotem dostępnego w Compensie ubezpieczenia assistance jest organizacja i pokrycie kosztów związanych z udzieleniem przez ubezpieczyciela, za pośrednictwem Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy assistance. Produkt ten dostępny jest dla wszystkich posiadających w Compensie ubezpieczenia komunikacyjne AC oraz OC.

Samochodowe ubezpieczenie assistance w Compensie, zapewnia pomoc ubezpieczyciela w ramach jednego z dwóch dostępnych wariantów: BAZA oraz TOP.

 

W podstawowym wariancie BAZA ochrona obejmuje udzielenie natychmiastowej pomocy, jeżeli doszło do unieruchomienia pojazdu w następstwie wypadku drogowego. W przypadku tej opcji ubezpieczenia Compensa zapewnia naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia oraz holowanie do najbliższego warsztatu samochodowego. Ponadto ubezpieczyciel takie same świadczenia gwarantuje również właścicielowi pojazdu, który został poszkodowany w wypadku z właścicielem ubezpieczonego pojazd.

Ubezpieczenie Assistance w wariancie TOP gwarantuje pomoc ubezpieczyciela, jeżeli doszło do unieruchomienia pojazdu uniemożliwiającego kontynuowanie podróży wskutek kradzieży pojazdu lub jego części, zaginięcia dokumentów, awarii i wypadku. Zakres ochrony obejmuje:
– naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
– holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu samochodowego,
– transport lub zakwaterowanie kierowcy i pasażerów do 4 dni,
– wynajem samochodu zastępczego do 3 dni,
– organizację i pokrycie kosztu parkingu,
– dostarczenie samochodu po naprawie,
– organizacja dostawy części zamiennych,
– udzielenie wszechstronnych informacji przydatnych w czasie podróży.

Górną granicę odpowiedzialności Compensy na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach ubezpieczenia assistance stanowi kwota:

– w wariancie BAZA w przypadku naprawy pojazdu – równowartość 50 euro, w przypadku holowania pojazdu – równowartość 100 euro,

– w wariancie TOP – równowartość 2.500 euro

 

Bez względu na wybrany wariant, zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia mające miejsce na terytorium Polski, państw należących do systemu Zielonej Karty oraz państw powstałych z byłego Związku Radzieckiego.

 

  • Ubezpieczenie NNW

W ramach ubezpieczenia NNW Compensa zapewnia ochronę kierowcy pojazdu oraz jego pasażerom, jeśli ucierpią oni w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa dostępna jest dla wszystkich posiadających OC lub AC w Compensie. Ochrona ubezpieczenia działa zarówno w Polsce, jak i za granicą – na terytorium krajów należących do systemu Zielonej Karty oraz innych państw powstałych z byłego Związku Radzieckiego. W ramach odszkodowania Compensa dopuszcza kilka możliwych świadczeń:

– w przypadku śmierci w wyniku wypadku (do maksymalnie 2 lat od zdarzenia) wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 500% sumy ubezpieczenia w przypadku kierowcy pojazdu oraz 50% sumy ubezpieczenia w przypadku pasażerów pojazdu,

– w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowani mogą otrzymać pełną sumę ubezpieczenia, jeśli uszczerbek kwalifikuje się do zaliczenia go jako 100-procentowego,

– zwrot kosztów leczenia (udowodnionych).

 

Podstawowa suma ubezpieczenia NNW to 10.000 lub 15.000 zł albo wielokrotność kwoty 10.000 zł w przedziale 20.000 – 100.000 zł.

 

  • Ubezpieczenie Zielona Karta

Zielona Karta to międzynarodowy dowód posiadania ważnego ubezpieczenia OC, który zapewnia ochronę w trakcie wyjazdów zagranicznych. Ubezpieczenie to gwarantuje ochronę kierowcom poza granicami Polski w momencie powstania szkody wyrządzonej osobom trzecim na terenie następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta Compensa – Ubezpieczenia komunikacyjne

Sprawdź naszą ofertę Compensa – Ubezpieczenia komunikacyjne. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów odszkodowania osobom, którym właściciel pojazdu wyrządzi szkody w wypadku lub kolizji. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do kwoty 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Dodatkowo oferowane przez Compensę ubezpieczenie OC może zostać rozszerzone o darmową Zieloną Kartę.

 

Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie autocasco pokrywa koszty naprawy pojazdu w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, a także zapewnia finansową rekompensatę w razie jego kradzieży. Dostępne w Compensie ubezpieczenie zapewnia szeroki zakres ochrony obejmujący wszelkie ryzyka (formuła „all risk”), możliwy jest także wybór zakresu ubezpieczenia dopasowanego do indywidualnych potrzeb.

Umowa ubezpieczenia AC może zostać zawarta w jednym z dwóch wariantów określających sposób likwidacji szkody częściowej – wariancie kosztorysowym lub serwisowym.

 

W ramach ubezpieczenia autocasco Compensa zwraca także dodatkowe koszty do wysokości 1000 zł, które wiążą się z:
– parkowaniem uszkodzonego pojazdu,
– ratowaniem pojazdu, zapobieganiem szkodzie i zmniejszaniem jej rozmiaru,
– w ubezpieczeniu AC w opcji MOC, w przypadku gdy do uszkodzenia pojazdu doszło w kraju – holowanie pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca zamieszkania.

 

W zależności od rodzaju pojazdu dostępne są dwie opcje ubezpieczenia autocasco:

– AC BAZA – dla samochodów osobowych i przyczep lekkich,

– AC MOC – dla pozostałych pojazdów.

 

Pierwsza opcja ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce zarówno w kraju, jak i na terytorium państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Ukrainy, Watykan oraz części europejskiej Turcji i Rosji. AC w opcji MOC obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium kraju. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie można poszerzyć także o szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium pozostałych państw europejskich.

Ubezpieczenie Assistance

Przedmiotem dostępnego w Compensie ubezpieczenia assistance jest organizacja i pokrycie kosztów związanych z udzieleniem przez ubezpieczyciela, za pośrednictwem Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy assistance. Produkt ten dostępny jest dla wszystkich posiadających w Compensie ubezpieczenia komunikacyjne AC oraz OC.

Samochodowe ubezpieczenie assistance w Compensie, zapewnia pomoc ubezpieczyciela w ramach jednego z dwóch dostępnych wariantów: BAZA oraz TOP.

 

W podstawowym wariancie BAZA ochrona obejmuje udzielenie natychmiastowej pomocy, jeżeli doszło do unieruchomienia pojazdu w następstwie wypadku drogowego. W przypadku tej opcji ubezpieczenia Compensa zapewnia naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia oraz holowanie do najbliższego warsztatu samochodowego. Ponadto ubezpieczyciel takie same świadczenia gwarantuje również właścicielowi pojazdu, który został poszkodowany w wypadku z właścicielem ubezpieczonego pojazd.

Ubezpieczenie Assistance w wariancie TOP gwarantuje pomoc ubezpieczyciela, jeżeli doszło do unieruchomienia pojazdu uniemożliwiającego kontynuowanie podróży wskutek kradzieży pojazdu lub jego części, zaginięcia dokumentów, awarii i wypadku. Zakres ochrony obejmuje:
– naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
– holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu samochodowego,
– transport lub zakwaterowanie kierowcy i pasażerów do 4 dni,
– wynajem samochodu zastępczego do 3 dni,
– organizację i pokrycie kosztu parkingu,
– dostarczenie samochodu po naprawie,
– organizacja dostawy części zamiennych,
– udzielenie wszechstronnych informacji przydatnych w czasie podróży.

Górną granicę odpowiedzialności Compensy na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach ubezpieczenia assistance stanowi kwota:

– w wariancie BAZA w przypadku naprawy pojazdu – równowartość 50 euro, w przypadku holowania pojazdu – równowartość 100 euro,

– w wariancie TOP – równowartość 2.500 euro

 

Bez względu na wybrany wariant, zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia mające miejsce na terytorium Polski, państw należących do systemu Zielonej Karty oraz państw powstałych z byłego Związku Radzieckiego.

Ubezpieczenie NNW

W ramach ubezpieczenia NNW Compensa zapewnia ochronę kierowcy pojazdu oraz jego pasażerom, jeśli ucierpią oni w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa dostępna jest dla wszystkich posiadających OC lub AC w Compensie. Ochrona ubezpieczenia działa zarówno w Polsce, jak i za granicą – na terytorium krajów należących do systemu Zielonej Karty oraz innych państw powstałych z byłego Związku Radzieckiego. W ramach odszkodowania Compensa dopuszcza kilka możliwych świadczeń:

– w przypadku śmierci w wyniku wypadku (do maksymalnie 2 lat od zdarzenia) wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 500% sumy ubezpieczenia w przypadku kierowcy pojazdu oraz 50% sumy ubezpieczenia w przypadku pasażerów pojazdu,

– w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowani mogą otrzymać pełną sumę ubezpieczenia, jeśli uszczerbek kwalifikuje się do zaliczenia go jako 100-procentowego,

– zwrot kosztów leczenia (udowodnionych).

 

Podstawowa suma ubezpieczenia NNW to 10.000 lub 15.000 zł albo wielokrotność kwoty 10.000 zł w przedziale 20.000 – 100.000 zł.

Ubezpieczenie Zielona Karta

Zielona Karta to międzynarodowy dowód posiadania ważnego ubezpieczenia OC, który zapewnia ochronę w trakcie wyjazdów zagranicznych. Ubezpieczenie to gwarantuje ochronę kierowcom poza granicami Polski w momencie powstania szkody wyrządzonej osobom trzecim na terenie następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina.

Ubezpieczenie mienia

Ochroną ubezpieczeniową można objąć zarówno lokale i budynki mieszkalne wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, jak i znajdujące się w nich dobra, a także elementy zewnętrzne domu. W ramach ubezpieczenia mienie Compensa zapewnia pełną ochronę (opcja „all risks”), co oznacza, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w następstwie wszystkich szkód, za wyjątkiem ryzyk precyzyjnie określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Suma odpowiedzialności ubezpieczenia ustalana jest według uznania ubezpieczonego w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych przedmiotów umowy.

Dodatkowo umowę można poszerzyć o:

– ubezpieczenie assistance,

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

– ubezpieczenie domu letniskowego,

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

– ubezpieczenie elektronicznego sprzętu biurowego.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Pomocy Assistance

Ubezpieczenie chroni wyjeżdżających poza granice kraju przed koniecznością samodzielnego pokrycia kosztów związanych z ewentualnym leczeniem. Zakres pomocy ubezpieczyciela obejmuje zabiegi niezbędne do przywrócenia zdrowia, a po zakończeniu leczenia transport do miejsca zakwaterowania lub zamieszkania. Do kosztów leczenia objętych zakresem ubezpieczenia zalicza się:

– pobyt w szpitalu,

– badania i zabiegi operacyjne oraz ambulatoryjne,

– honoraria i wizyty lekarskie,

– jeżeli wymaga tego stan zdrowia – dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania,

– zakup niezbędnych środków opatrunkowych, ortopedycznych i pomocniczych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza,

– naprawę protez (z wyjątkiem protez stomatologicznych) bezpośrednio po wypadku za granicą do równowartości 200 euro,

– leczenie stomatologiczne, w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy jest ono konieczne na skutek nieszczęśliwego wypadku, do równowartości 250 euro,

– porodu, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży – świadczenie do równowartości 2 000 euro wypłacane łącznie na matkę i dziecko,

– komorę dekompresyjną w uzasadnionych medycznie przypadkach.

 

Turysta liczyć może na także na organizację pomocy w ramach turystycznego assistance, która udzielana jest w wskazanym w umowie zakresie, w ramach jednego z dwóch możliwych wariantów: Pakietu BAZA lub Pakietu TOP.

 

W podstawowym pakiecie turystycznego assistance pomoc ubezpieczyciela obejmuje świadczenia polegające na:

– dostępie do całodobowego Centrum Alarmowego Compensy,

– informacjach przez podróżą zagraniczną,

– udostępnieniu poszkodowanemu kontaktu z najbliższymi i informowanie ich o jego stanie zdrowia,

– transport z miejsca wypadku do najbliższej placówki medycznej lub innego szpitala, a jeśli zajdzie taka konieczność to także zorganizowanie transportu do miejsca zamieszkania oraz transport zwłok,

– pomoc przy odtworzeniu dokumentów,

– przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych,

– pomoc w przypadku opóźnienia lotu.

 

Pakiet TOP zawiera świadczenia wymienione w Pakiecie BAZA oraz dodatkowo:

– jeśli zajdzie taka konieczność to zakwaterowanie w hotelu osoby bliskiej i opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi,

– transport osób towarzyszących w podróży zagranicznej w przypadku śmierci ubezpieczonego,

– pokrycie kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia w przypadku konieczności rekonwalescencji poza granicami kraju,

– pomoc w przypadku konieczności szybszego powrotu do kraju,

– pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa,

– zastępstwo w podróży służbowej,

– kontynuacja zaplanowanej podróży,

– zorganizowanie kierowcy zastępczego,

– dostarczenie niezbędnych przedmiotów osobistych,

– pomoc prawna do równowartości 2 000 euro oraz pomoc tłumacza do równowartości 250 euro,

– pomoc finansową w nagłym przypadku do równowartości 500 euro,

– pokrycie kosztów niewykorzystanego Ski-Pass.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie NNW jest najbardziej popularnym dodatkiem turystycznej polisy ubezpieczeniowej. Zapewnia finansową rekompensatę w przypadku utraty zdrowia, urazu lub śmierci, do której doszło podczas podróży ubezpieczonego. Ponadto w ramach tego ubezpieczenia Compensa zajmie się pokryciem kosztów środków specjalnych związanych z rehabilitacją do wysokości 3 000 zł oraz przekwalifikowania zawodowego do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 6 000 zł.

 

W ramach odszkodowania z turystycznego ubezpieczenia NNW Compensa dopuszcza kilka możliwych świadczeń:

– w przypadku śmierci w wyniku wypadku (do maksymalnie 2 lat od zdarzenia) wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,

– w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowani mogą otrzymać pełną sumę ubezpieczenia, jeśli uszczerbek kwalifikuje się do zaliczenia go jako 100-procentowego, a jeśli doszło do uszczerbku częściowego ubezpieczyciel wypłaca procent sumy ubezpieczenia, odpowiadający procentowi szkody na zdrowiu.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym proponowane przez Compensę zdejmuje z ubezpieczonego odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, które wydarzyły się podczas podróży. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie konieczność wypłacenia odszkodowania za wypadki spowodowane przez turystę z zastrzeżeniem, że w przypadku szkód rzeczowych ich wartość musi przekraczać 200 zł.

Ubezpieczenie Bagażu Podróżnego

Ubezpieczenie bagażu podróżnego ma na celu zabezpieczenie go na wypadek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w czasie podróży. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie jeśli do szkody doszło w momencie, gdy bagaż:

– znajdował się pod opieką właściciela,

– został powierzony firmie przewozowej,

– został oddany do przechowalni bagażu, w indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu,

– został umieszczony w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania,

– został umieszczony w bagażniku pojazdu.

 

Dodatkowo ubezpieczony może liczyć także na finansowe wsparcie w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez przewoźnika. Compensa pokryje koszty wydatków na niezbędne artykuły (m.in. środki higieny osobistej i odzież) do wysokości 50% sumy ubezpieczenia. Ponadto każdy posiadacz ubezpieczenia bagażu może liczyć także na zwrot kosztów w przypadku utraty dokumentów polegającą na ich odtworzeniu do kwoty 250 zł oraz zabezpieczenia uszkodzonego mienia i ratowania mienia dotkniętego szkodą.

Ubezpieczenie komunikacyjne