Ergo Hestia

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA

81-731 Sopot,ul. Hestii 1

Wysokość kapitału zakładowego:
185 980 900 PLN

Należy do: Grupy Ergo Hestia (Polska)

O towarzystwie

Ergo Hestia to wiodąca spółka Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA. Jako jedna z największych instytucji na polskim rynku oferuje kompleksowe ubezpieczenia majątkowe i na życie, obejmujące wszystkie obszary ryzyka: komunikację, dom i mieszkanie, podróże, biznes, zdrowie i życie. Ergo Hestia swoją działalność rozpoczęła w 1991 roku. Od tego czasu zbudowała stabilną pozycję na rynku polskich ubezpieczycieli. Przez klientów doceniana jest przede wszystkim za prowadzenie sprawnego, nagrodzonego godłem TERAZ POLSKA systemu likwidacji szkód, a także za wprowadzenie pierwszego w kraju nowoczesnego systemu sprzedaży internetowej oraz eKonta ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenia Ergo Hestia

dostępne w Superpolisie:

Przez telefon pod numerem 583 095 555 oraz w wybranych placówkach.

Dostępne są trzy rodzaje polis Ergo Hestii: komunikacyjne, turystyczne oraz mienia. Szczegółowe informacje o tych produktach znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę

w Ergo Hestia?

Proces likwidacji szkód najłatwiej przeprowadzić za pośrednictwem internetowego eKonta ubezpieczeniowego (wchodząc na stronę www.ekonto.ergohestia.pl, po aktywacji indywidualnego konta można przeprowadzić pełne zgłoszenie, najczęściej bez konieczności dosyłania dokumentów), korzystając z zamieszczonego na stronie formularza, drogą telefoniczną za pośrednictwem czynnej całą dobę infolinii pod numerami 801 107 107 (z telefonu stacjonarnego) i (58) 555 55 55 (z telefonu komórkowego lub zagranicy), a także listownie na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot i faksem pod numer
(58) 555 60 61.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta Ergo Hestia

Sprawdź naszą ofertę Ergo Hestia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

OC chroni ubezpieczonego kierowcę na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego – odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto sam ubezpieczony w ramach udostępnianej przez Ergo Hestię bezpośredniej likwidacji szkód, liczyć może na finansową rekompensatę wypłacaną przez ubezpieczyciela wtedy, gdy podczas kolizji to jego auto zostanie uszkodzone.

Ubezpieczenie Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych

W swej podstawowej postaci ubezpieczenie AC Ergo Hestii obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu (np. samochodu czy motocykla) w wyniku:

– zderzenia się pojazdów,

– kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (np. zwierzętami lub elementami pobocza),

– działania osób trzecich, pożaru czy działania sił przyrody,

– zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego w zewnętrznym bagażniku z przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,

– nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.

Umowa ubezpieczenia AC może zostać zawarta w wariancie kosztorysowym, Sieć Partnerska lub ASO – różni jest sposób likwidacji szkody częściowej.

AC można dodatkowo rozszerzyć o ryzyko kradzieży pojazdu wraz z wyposażeniem oraz utraty bądź zniszczenia kluczyków lub innych urządzeń służących do otwierania i uruchamiania pojazdu.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażera

W ramach ubezpieczenia NNW Ergo Hestia zapewnia ochronę kierowcy pojazdu oraz jego pasażerom, jeśli ucierpią oni w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa działa zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ramach odszkodowania Ergo Hestia dopuszcza kilka możliwych świadczeń:

– w przypadku śmierci w wyniku wypadku (do maksymalnie 2 lat od zdarzenia) wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,

– w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowani mogą otrzymać pełną sumę ubezpieczenia, jeśli uszczerbek kwalifikuje się do zaliczenia go jako 100-procentowego, a jeśli doszło do uszczerbku częściowego ubezpieczyciel wypłaca procent sumy ubezpieczenia, odpowiadający procentowi szkody na zdrowiu,

– ubezpieczyciel może wypłacić zasiłek dzienny od 10 dnia po wypadku,

– zwrot kosztów leczenia (udowodnionych),

– zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez czy innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów stomatologicznych.

Podstawowa suma ubezpieczenia NNW musi zawierać się w przedziale od 5.000 do 30.000 zł, jednak istnieje możliwość indywidualnego podwyższenia tych kwot.

Ubezpieczenie Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance

Samochodowe ubezpieczenie assistance w Ergo Hestii zapewnia pomoc ubezpieczyciela w ramach jednego z dwóch dostępnych wariantów Podstawowym lub Rozszerzonym. Obydwa warianty zapewniają pomoc w przypadku gdy przyczyną zdarzeń jest:

-zderzenie się pojazdów;

-nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu;

-wandalizm

-zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu;

-pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody;

-nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu;

-kradzież pojazdu lub jego części;

-awaria pojazdu;

-unieruchomienie pojazdu

W wariancie Podstawowym zapewniane jest holowanie pojazdu do 500 km na terytorium Polski, do 250 km za granicą (limity łączą się), nie więcej niż 2 razy w okresie ubezpieczenia oraz pojazd zastępczy do 5 dni ( z wykluczeniem awarii i unieruchomienia pojazdu). Dodatkowo Ergo Hestia organizuje takie usługi jak dowóz paliwa, usprawnienie auta na miejscu zdarzenia czy zwrot kosztów za parking strzeżony do kwoty 200zł.

W wariancie Rozszerzonym zapewniane jest holowanie pojazdu do 500 km na terytorium Polski, do 500 km za granicą (limity łączą się), nie więcej niż 2 razy w okresie ubezpieczenia oraz do 5 dni, dla zdarzeń ubezpieczeniowych i dodatkowo do 3 dni, po awarii lub unieruchomieniu pojazdu, nie więcej niż 2 razy w okresie ubezpieczenia. Oprócz dowozu paliwa, usprawnienia auta na miejscu zdarzenia i innych usług dostępnych w wariancie Podstawowym, wariant Rozszerzony zapewnia odbiór i dostarczenie pojazdu na terytorium Polski do 500 km, a za granicą do 250 km (limity łączą się), nie więcej niż 2 razy w okresie ubezpieczenia oraz zamiennika kierowcy.

Ubezpieczenie Szyb Samochodowych

Ten produkt Ergo Hestii zapewnia właścicielom samochodów organizowanie i pokrywanie kosztów wymiany szyb samochodowych każdego rodzaju (przedniej, tylnej oraz bocznych). Aby otrzymać świadczenie, wymiana szyb musi odbyć się w punkcie wskazanym przez Ergo Hestię. W ramach ubezpieczenia poszkodowany kierowca może liczyć również na:

– pokrycie lub zwrot kosztów holowania – w przypadku, gdy po szkodzie jazda nie mogła być kontynuowana,

– zwrot kosztów parkingu do 48 godzin, jeśli naprawa w ramach ubezpieczenie nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia szkody.

Ochrona ubezpieczeniowa szyb samochodowych w Ergo Hestia obejmuje zdarzenia powstałe na terenie Polski, a suma ubezpieczenia wynosi 5.000 zł (jest pomniejszana o wartość każdej zgłoszonej szkody).

Ubezpieczenie Ochrony Utraty Zniżki OC

Ochronę utraty zniżek można dołączyć za dodatkową opłatą do obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu. To ubezpieczenie gwarantuje zachowanie przysługujących kierowcy zniżek za bezszkodową kontynuację polisy OC, gdy w okresie ubezpieczenia dojdzie do jednej szkody. W przypadku większej liczby szkód, Ergo Hestia przy obliczaniu kolejnej składki nie bierze pod uwagę pierwszej z nich. Ubezpieczenie ochrona utraty zniżek jest dostępna dla kierowców posiadających przynajmniej 20% zniżki na OC, którzy mają co najmniej 26 lat i w ciągu 12 miesięcy poprzedzających kupno polisy nie mieli żadnej szkody.

Ubezpieczenie Moja Podróż

Ubezpieczenie chroni wyjeżdżających poza granice kraju przed koniecznością samodzielnego pokrycia kosztów związanych z ewentualnym leczeniem. Zakres pomocy ubezpieczyciela obejmuje zabiegi niezbędne do przywrócenia zdrowia, a po zakończeniu leczenia transport do miejsca zakwaterowania lub zamieszkania. Turysta może także liczyć na organizację pomocy w ramach turystycznego assistance polegającego na dostarczeniu niezbędnych przedmiotów osobistych, kontakt z najbliższymi w celu poinformowania ich o jego stanie zdrowia, a jeśli zajdzie taka konieczność, także na zakwaterowanie w hotelu i opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi. Ergo Hestia zapewnia pomoc turystom w ramach dwóch wariantów Podstawowego i Rozszerzonego.

W Wariancie Podstawowym Ergo Hestia zapewnia między innymi:

– Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Assistance – suma ubezpieczenia 100 000 zł

– Ubezpieczenie NNW –  suma ubezpieczenia 5000 zł

–  Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym –  suma gwarancyjna 100 000 zł

– Ubezpieczenie Bagaż  – suma ubezpieczenia 1000 zł

Co warte podkreślenia ubezpieczenie w tym wariancie chroni także od skutków uprawiania sporów rekreacyjnych oraz zdarzeń powstałych podczas wykonywania prac niskiego ryzyka.

W Wariancie Rozszerzonym Ergo Hestia zapewnia między innymi:

– Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Assistance – suma ubezpieczenia 200 000 zł

– Ubezpieczenie NNW –  suma ubezpieczenia 10 000 zł

–  Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym –  suma gwarancyjna 200 000 zł

– Ubezpieczenie Bagaż  – suma ubezpieczenia 5000 zł

o warte podkreślenia ubezpieczenie w tym wariancie chroni także nie tylko od  uprawiania sporów rekreacyjnych oraz zdarzeń powstałych podczas wykonywania prac niskiego ryzyka, ale także :

– sportów ryzykownych

– wyczynowego uprawniania sporów

– chorób przewlekłych

– pracy wysokiego ryzyka

Ubezpieczenie Dom i Mieszkanie

Ubezpieczenie Dom i Mieszkanie obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów ubezpieczenia. Klient dokonuje wyboru przedmiotów ubezpieczenia i zakresu ochrony ubezpieczeniowej spośród dwóch wariantów Podstawowego i Rozszerzonego.

W wariancie Podstawowym ochrona obejmuje:

– dom
– mieszkanie
– dom w budowie
– budynek gospodarczy
– budynek gospodarczy w budowie

W zakresie następujących zdarzeń:

– zdarzenia losowe;
– katastrofa budowlana (dotyczy domu w budowie lub budynku gospodarczego w budowie)

– powódź za opłatą dodatkowej składki

W wariancie Rozszerzonym ochrona obejmuje już:

– dom
– mieszkanie
– dom w budowie
– budynek gospodarczy
– budynek gospodarczy w budowie
– wyposażenie;
– rzeczy osobiste

W zakresie następujących zdarzeń:

– zdarzenia losowe
– katastrofa budowlana (dotyczy domu w budowie lub budynku gospodarczego w budowie)
– przepięcia
– stłuczenie lub pęknięcie (dotyczy oszkleń)
– Dom i Mieszkanie od kradzieży:
kradzież z włamaniem
rabunek
wandalizm

– powódź za opłatą dodatkowej składki

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim przez osoby objęte ochroną ubezpieczeniową, będące następstwem wypadków, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia. Klient dokonuje wyboru przedmiotów ubezpieczenia i zakresu ochrony ubezpieczeniowej spośród dwóch wariantów Podstawowego i Rozszerzonego. Obydwa warianty obejmują ochroną nie tylko Ubezpieczonego, ale i jego niepełnoletnie dzieci oraz wszystkie Osoby Bliskie Ubezpieczonego wspólnie z nim zamieszkujące.

Oba warianty zabezpieczają też roszczenia w przypadku szkód powstałych na całym świecie. Podstawową różnicą jest Suma Ubezpieczenia która wynosi:

W wariancie Podstawowym 100 000 zł

W wariancie Rozszerzonym 200 000 zł

 

Ubezpieczenie Dom i Mieszkanie Assistance

Ubezpieczenie Dom i Mieszkanie Assistance obejmuje organizację i pokrycie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w przypadku awarii które mogą się wydarzyć podczas życia codziennego.

Przykładem takiej pomocy jest:

– Pomoc interwencyjna specjalisty (hydraulik, elektryk, technik urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, stolarz, szklarz)

– Pomoc interwencyjna ślusarza

– Pomoc interwencyjna technika urządzeń alarmowych i domofonowych

– Naprawa sprzętu komputerowego, biurowego, AGD, RTV

– Usługi informacyjne

Ubezpieczenie to zapewnia także wsparcie po utracie lub uszkodzeniu domu czy mieszkania, uniemożliwiające dalsze zamieszkiwanie, jak np.:

– Lokal zastępczy

– Wizyta u psychologa dla Ubezpieczonego lub jego osób bliskich

– Opieka nad zwierzętami domowymi

– Transport dzieci do szkoły, przedszkola, żłobka

Co warte podkreślenia w ramach  Medical Assistance usługi są realizowane także w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku wymagających pomocy medycznej na terytorium Polski dla Ubezpieczonego lub jego osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujących, w tym np.

– Wizyta pielęgniarki

– Transport medyczny

– Pomoc domowa

– Rehabilitacja

Ubezpieczenie komunikacyjne