LINK4

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa

Wysokość kapitału zakładowego:
111 354 305 PLN

Należy do: Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Polska)

O towarzystwie

Link4 działa na polskim rynku od 2003 roku, we wrześniu 2014 roku firma została przejęta przez PZU, największego polskiego ubezpieczyciela. Cechą charakterystyczną Link4 jest jej specjalizacja w sprzedaży ubezpieczeń kanałem direct (przez internet i telefon). Obecnie w ofercie Ubezpieczyciela oprócz oferowanych od początku działalności ubezpieczeń samochodu znajdują się również polisy mieszkaniowe oraz turystyczne. Dynamiczny rozwój towarzystwa w ciągu ostatnich lat i jakość świadczonych przez niego usług zostały docenione – firmie przyznano Laur Konsumenta 2014 oraz nagrodę Dobra Marka 2014.

Ubezpieczenia LINK4

dostępne w Superpolisie:

Ubezpieczenia komunikacyjne Link4 dostępne są w internetowej porównywarce ubezpieczeń, na infolinii pod numerem 583 095 555 oraz w wybranych placówkach Superpolisy. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę

w LINK4?

Link4 radzi, aby szkodę zgłaszać bezpośrednio z miejsca zdarzenia pod numerem (22) 444 44 44. Konsultant na infolinii zarejestruje zgłoszenie i wytłumaczy, co należy robić, aby sprawnie przejść przez proces likwidacji szkody.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta LINK4

Sprawdź naszą ofertę LINK4. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

OC chroni ubezpieczonego kierowcę na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego – odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto w ramach pakietu OC Link4 oferuje unikalne usługi – Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony.

Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony

Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony to produkt dostępny dla wszystkich posiadających w Link4 polisy OC. W ramach tej usługi ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów pomocy technicznej udzielonej kierowcy unieruchomionego pojazdu wskutek wypadku, obejmującej jedno z następujących świadczeń:
– usprawnienie pojazdu na miejscu (do równowartości 200 zł) lub holowanie do 100 km,
– samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży,
– przekazanie informacji o wypadku wybranej osobie,
– wymianę uszkodzonego koła na miejscu, jeśli w aucie znajduje się koło zapasowe, lub holowanie do najbliższego warsztatu i naprawę opony, jeśli naprawa na miejscu jest niemożliwa,
– pomoc informacyjną przez całą dobę.

Autocasco

Ubezpieczenie autocasco w Link4 obejmuje ochroną pojazd oraz znajdujący się w nim bagaż podręczny, za dodatkową opłatą ochronę można poszerzyć o dodatkowe wyposażenie oraz fotelik dziecięcy. W swej podstawowej postaci AC Wypadkowe Link4 obejmuje szkody powstałe w wyniku:

– zderzenia się pojazdów,

– kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (np. zwierzętami lub elementami pobocza),

– działania osób trzecich, pożaru czy działania sił przyrody,

– nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.

 

Na wniosek ubezpieczonego podstawową ochronę ubezpieczenia autocasco można poszerzyć o ochronę w przypadku szkód powstałych w wyniku kradzieży.

 

Umowa ubezpieczenia AC może zostać zawarta w wariancie kosztorysowym lub serwisowym określającym sposób likwidacji szkody częściowej.

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie NNW oferowane przez Link4 obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i w pozostałych krajach Europy. W ramach ubezpieczenia Linkk4 zapewnia świadczenia polegające na:
– odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu,
– odszkodowaniu w wysokości 50% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci,
– odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku częściowego,
– zwrotu kosztów środków ochronnych oraz zakupu protez do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Szyby 24

Ubezpieczenie Szyby 24 to produkt dostępny dla wszystkich posiadających w Link4 polisy OC i AC. W ramach tej usługi ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów naprawy lub wymiany szyby czołowej, bocznych i tylnej. Aby otrzymać świadczenie, wymiana szyb musi odbyć się w punkcie wskazanym przez Link4. W ramach ubezpieczenia poszkodowany kierowca może liczyć również na pokrycie kosztów parkingu do 48 godzin, jeśli natychmiastowa naprawa szyb samochodowych jest niemożliwa.

Ubezpieczenie Smart Casco

Smart Casco to pakiet ubezpieczenia przeznaczony dla właścicieli samochodów, którzy nie potrzebują pełnej ochrony dostępnej w pakiecie ubezpieczenia AC. Smart Casco w Link4 gwarantuje wypłatę odszkodowania na wypadek szkód pojazdu oraz jego wyposażenia dodatkowego, na które posiadacz pojazdu nie miał wpływu. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym z pięciu możliwych wariantów określających zakres ochrony. Ubezpieczenie Smart Casco obejmować może:

– nagłe działanie sił przyrody,

– kradzież,

– kradzież i nagłe działanie sił przyrody,

– całkowite zniszczenie pojazdu i nagłe działanie sił przyrody,

– całkowite zniszczenie pojazdu, kradzież oraz nagłe działanie sił przyrody.

 

Ubezpieczenie Auto Assistance

Ubezpieczenie Auto Assistance obejmuje udzielaną przez ubezpieczyciela pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną, medyczną a także pokrycie kosztów świadczeń. Zakres wsparcia w ramach samochodowego assistance Link4 zależny jest od wybranego wariantu.

W pakiecie Auto Assistance liczyć można na organizację i pokrycie kosztów:
– naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia,

– holowania do 100 km,

– wymiany koła,

– uruchomienia w przypadku rozładowanego akumulatora,
– dostarczenia paliwa,
– pomocy w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków,

– złomowania pojazdu,

– parkingu do 3 dni,

– samochodu zastępczego do 7 dni w razie wypadku lub kradzieży,

– noclegu na czas naprawy pojazdu,

– transportu kierowcy i pasażerów,

– schronienia i opieki dla zwierząt,

– infolinii medycznej.

 

Wariant Auto Assistance Plus obejmuje wszystkie świadczenia wariantu Auto Assistance oraz dodatkowo:

– odbiór pojazdu po naprawie,

– pomoc w przypadku zamarznięcia lub zatankowania niewłaściwego paliwa,

– wymianę żarówek,
– samochód zastępczy na 14 dni w razie wypadku lub kradzieży i 7 dni w razie awarii,

– holowanie do 300 km,

– wizytę bliskiej osoby w szpitalu i pokrycie kosztów jej zakwaterowania w hotelu,

– wizytę u psychologa,
– zastępczego kierowcę,

– pomoc jeśli wskutek wypadku, awarii czy nagłego zachorowania zaistnieje potrzeba skorzystania z noclegu, transportu, opieki nad dziećmi.

 

Podstawowa ochrona ubezpieczenia Auto Assistance obejmuje szkody powstałe jedynie w kraju, zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela za dodatkową opłatą można poszerzyć także o terytorium pozostałych krajów europejskich.

Zielona Karta

Zielona Karta to międzynarodowy dowód posiadania ważnego ubezpieczenia OC, który zapewnia ochronę w trakcie wyjazdów zagranicznych. Ubezpieczenie to gwarantuje ochronę kierowcom poza granicami Polski w momencie powstania szkody wyrządzonej osobom trzecim na terenie następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina.

Ubezpieczenie Kluczyki Plus

Ochronę od utraty kluczyków, tablic i dowodu rejestracyjnego można dołączyć za dodatkową opłatą do obowiązkowego ubezpieczenia OC i AC samochodu w Link4. To ubezpieczenie gwarantuje pokrycie kosztów nabycia nowych kluczyków, tablic oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, w przypadku ich kradzieży. Ponadto ubezpieczyciel gwarantuje pomoc także w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego.

Ubezpieczenie Murów i Mienia

W LINK4  w ramach ubezpieczenia murów możesz ubezpieczyć dom lub mieszkanie wraz ze stałymi elementami nieruchomości od zdarzeń losowych. Ubezpieczenie to dostępne jest w dwóch wariantach :

– Ubezpieczenia mienia od wszelkiego ryzyka – ALL RISK

– Ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych

Także w tych samych dwóch wariantach możliwe jest ubezpieczenie mienia.

 

W ramach ubezpieczenia ALL RISK Murów i Mienia Ochroną od wszelkiego ryzyka objęte mogą zostać:

1) dom jednorodzinny oddany do użytkowania wraz ze stałymi elementami;

2) mieszkanie oddane do użytkowania wraz ze stałymi elementami;

3) stałe elementy;

4) budowle;

5) mienie ruchome,

6) przedmioty wartościowe,

7) przedmioty do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto, do limitów wskazanych w OWU, Link4 odpowiada za powstałe w związku z wystąpieniem szkody następujące koszty:

 1. akcji ratowniczej,
 2. uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 3. transportu mienia,
 4. składowania,
 5. poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody

Co ważne, w ramach ubezpieczenia mienia od wszelkiego ryzyka (BEZ KONIECZNOŚCI OPŁATY DODATKOWEJ SKŁADKI) – LINK4 będzie też ponosić odpowiedzialność m.in. za następujące ryzyka:

– kradzież z włamaniem

– graffiti

– rozmrożenie artykułów spożywczych

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

W Link4 w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczeniem możesz ubezpieczyć się w wariancie Podstawowym lub Optymalnym.

W ramach wariantu Podstawowego, ochroną objęta jest Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego i domowników za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem lub używaniem wskazanego w dokumencie ubezpieczenia domu jednorodzinnego lub mieszkania, do których naprawienia w myśl obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest Ubezpieczający lub domownicy.

LINK4 odpowie również za szkody:

 1. Powstałe w związku z posiadaniem zwierząt domowych ( z wyłączeniem psów ras zaliczanych do ras agresywnych wskazanych w Rozporządzeniu MSWiA; zwierząt z natury dzikich oraz pszczół),
 2. Wyrządzone przez dzieci oraz inne osoby, za których czyny Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność z mocy prawa,
 3. Powstałe na terenie nieruchomości, na której znajduje się wskazany w dokumencie ubezpieczenia dom jednorodzinny

 

W ramach Wariantu Optymalnego, Klient w zakresie ochrony otrzymuje ten sam zakres co w ramach ubezpieczenia OC (wariant podstawowy) oraz dodatkowo OC w życiu prywatnym. W ramach tego zakresu, ochroną ubezpieczeniową objęta zastała:

Odpowiedzialność za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczającego i domowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, do których naprawienia w myśl obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest Ubezpieczający.

 

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w wyniku:

 1. używania rowerów, wózków inwalidzkich,
 2. używania małych jednostek pływających dla własnych potrzeb w celach rekreacyjnych,
 3. używania modeli latających dla własnych potrzeb w celach rekreacyjnych m.in.. drony),
 4. amatorskiego i rekreacyjnego uprawiania sportu,
 5. używania pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych (do 30 dni),
 6. innych czynności życia prywatnego, nie związanych z pracą zawodową Ubezpieczającego, w tym z przebywaniem w miejscu pracy.

Ubezpieczenie Domku Letniskowego

W Link4 W sytuacji, gdy Klient ubezpieczy swoją nieruchomość (dom lub mieszkanie) ma możliwość objęcia dodatkową ochroną ubezpieczeniową DOM LETNISKOWY (zamieszkiwany sezonowo budynek trwale z gruntem związany, przeznaczony na cele mieszkaniowe służący celom rekreacyjnym i wypoczynkowym, wybudowany zgodnie z ustawą prawo budowlane.)

Link4 odpowie za:

 1. fundamenty, dach, ściany działowe, parapety zewnętrzne i wewnętrzne, tynki zewnętrzne, elewację, izolacje cieplne, przeciwwodne i dźwiękochłonne, schody, baterie słoneczne – kolektory słoneczne, instalację odgromową, rynny, śniegołapy dachowe;
 2. wszelkie instalacje podtynkowe wmurowane w ściany, sufity czy podłogi
 3. urządzenia techniczne, tj. zamontowane na stałe urządzenia służące do obsługi, umożliwiające użytkowanie domu letniskowego zgodnie z jego przeznaczeniem, znajdujące się wewnątrz ubezpieczonego domu letniskowego, w tym: grzejniki wszelkiego rodzaju, piece grzewcze, kotły, kominki, wkłady kominkowe, piece kaflowe, zakończenia instalacji, np. kontakty, wyłączniki

Obejmuje ochroną szkody w mieniu powstałe bezpośrednio na skutek wystąpienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń:

Pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenia lub upadek statku powietrznego, silny wiatr, zalanie, deszcz nawalny, dym i sadza, upadek drzew i masztów.

Ubezpieczenie Assistance

W Link4 W ramach każdej propozycji ubezpieczenia domu czy mieszkania, Klient ma dostępny szeroki zakres ubezpieczenia Assistance. W ramach niego ma zapewniony m.in.:

Transport:

Do hotelu do 100 km wraz z bagażem podręcznym

Z hotelu do miejsca zamieszkania w Polsce

Do osoby wyznaczonej na terenie RP

Od osoby wyznaczonej do miejsca zamieszkania

LINK4 pokryje także koszty zakwaterowania w hotelu do 200 PLN za dobę nawet na 4 doby.

Dodatkowo zapewniamy m.in.

Pomoc specjalistów (ślusarz, hydraulik, technik urządzeń grzewczych, elektryk, dekarz, szklarz, stolarz. 500 PLN na jedno zdarzenie 3 razy w roku)

 1. Naprawa sprzętu rtv/agd (Pokrycie kosztów robocizny i transportu. Naprawa 2 razy do roku sprzętu RTV i 2 razy sprzęt u AGD Ważne! Sprzęt nie starszy niż 5 lat, zakupiony jako fabrycznie nowy, zasilany elektrycznie).
 2. Wizytę lekarza
 3. Wizytę pielęgniarki w limicie do 400 PLN
 4. Transport medyczny
 5. Dostawę leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego
 6. Pomoc informacyjną oraz infolinię medyczną
 7. Opieka na dziećmi, osobami niesamodzielnymi oraz zwierzętami

Assistance rowerowy

W ramach każdej polisy DOM w LINK4, w ramach usług Assistance Klient otrzymuje również pakiet assistance rowerowy.

Link4 zapewnia organizację i pokrycie kosztów pomocy w razie wypadku rowerowego w okresie ochrony ubezpieczeniowej w tym:

 1. Transport roweru po wypadku do kwoty 1 200PLN – jeżeli podczas użytkowania roweru przez Ubezpieczającego dojdzie do wypadku w odległości większej niż 5km i mniejszej niż 100km od miejsca pobytu
 2. Naprawa roweru po wypadku do kwoty 1 200PLN (koszty części zamiennych wykorzystanych do dokonania naprawy roweru pokrywa Ubezpieczający we własnym zakresie)

Assistance rowerowy działa na terenie RP w sytuacji zdarzenia (wypadku drogowego lub kolizji z innym uczestnikiem ruchu drogowego, przedmiotem, przeszkodą a także zwierzęciem), podczas którego rower uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu powodującemu jego unieruchomienie.

Ubezpieczenie komunikacyjne