Warta – Ubezpieczenie mienia

  • WARTA Dom Komfort Plus

Ochroną ubezpieczenia mienia dostępnego w WARCIE objąć można lokale mieszkalne, domy jednorodzinne i letniskowe, a także otaczające je ogrodzenie, obiekty małej architektury, garaże i inne budynki. Polisę rozszerzyć można również o elementy stałe mieszkania oraz jego wyposażenie. Dostępne jest również ubezpieczenie dedykowane obiektom jeszcze w trakcie ich budowy.

Dodatkowo WARTA gwarantuje ochronę:

- w trakcie transportu ubezpieczonego mienia zorganizowanego przez specjalistyczną firmę,

- nowego mieszkania lub domu na okres 48 godzin po przeprowadzce,

- zabudowanych balkonów i tarasów (do łącznej kwoty 3 tys. zł),

- przedmiotów należących do osób czasowo przebywających w ubezpieczonym lokalu (do łącznej kwoty 10 tys. zł),

- rzeczy służących do prowadzenia przez ubezpieczonego jednoosobowej działalności gospodarczej (do łącznej kwoty 5 tys. zł).

 

WARTA Dom Komfort Plus to tzw. formuła all risks. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka standardowego ubezpieczenia mienia oraz wszystkie inne za wyjątkiem przypadków, które zostały wyraźnie wyłączone z umowy. W ramach polisy ubezpieczyciel gwarantuje m.in.:

- kompleksową ochronę na wypadek zalania, pożaru, powodzi i działania innych żywiołów,

- ochronę od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji,

- pomoc specjalisty w razie awarii,

- pokrycie kosztów ustalenia przyczyny usterek,

- opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,

- opiekę nad zwierzętami.

 

 

  • Ubezpieczenie WARTA Assistance Komfort

WARTA w ramach ubezpieczenia Assistance Komfort zapewnia pomoc oraz świadczenia zapisane w umowie zarówno dla ubezpieczonego, jak i pozostałych domowników. W ramach polisy mogą oni liczyć na zorganizowanie i pokrycie kosztów usług assistance katastroficznego i medycznego (do łącznej kwoty 15 tys. zł dla każdego rodzaju assistance) polegających na:

- dozorze nad mieniem (do 5 dni),

- transporcie ubezpieczonego (do 3 razy) i zakwaterowaniu w hotelu (do 90 dni),

- organizacji przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej (2 razy),

- usługach świadczonych przez ślusarza i specjalistę od instalacji alarmowej (3 razy),

- wizycie lekarza, pielęgniarki lub wizycie w placówce medycznej (2 razy),

- przywiezieniu i odwiezieniu oraz transporcie pomiędzy placówkami medycznymi (3 razy),

- dostarczeniu leków (3 razy),

- opiece pielęgniarskiej po hospitalizacji do 5 dni,

- pomocy psychologa ( 2 razy).

 

 

Ubezpieczeni w ramach Assistance Komfort skorzystać mogą również ze zorganizowania usług i świadczeń polegających na:

- dostępie do infolinii medycznej,

- pomocy ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, stolarza, szklarza i technika urządzeń grzewczych (3 razy),

- trzykrotnej naprawie sprzętu RTV, AGD i PC wraz z pokryciem kosztów części zamiennych (maksymalnie do 250 zł na jedno zdarzenie),

- opiece nad dziećmi do 16. roku życia lub osobami niesamodzielnymi (do 5 dni) i trzykrotnym zorganizowaniu transportu,

- opiece nad zwierzętami domowymi (do 5 dni) i trzykrotnym zorganizowaniu transportu,

- pomocy osobistego opiekuna.

 

 

  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym udostępniane przez WARTĘ zdejmuje z ubezpieczonego i wszystkich domowników odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie konieczność wypłacenia odszkodowania za zdarzenia powodujące szkody powstałe na terenie kraju i za granicą (z wyłączeniem USA i Kanady). W dostępnym w WARCIE ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym suma gwarancyjna określana jest przez ubezpieczonego (przy czym górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela ustalono maksymalnie na 1 mln zł).

 

 

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Opłacając dodatkową składkę, ubezpieczenie mienia w WARCIE może zostać rozszerzone o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zapewnia ono finansową rekompensatę w przypadku utraty zdrowia, urazu lub śmierci ubezpieczonego.

 

Suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę odpowiedzialności WARTY mieści się w przedziale od 10 do 100 tys. zł. Zakres ubezpieczenia NNW określany jest przez jeden z dwóch możliwych wariantów - Komfort i Komfort Plus . Pierwszy zapewnia świadczenia w przypadku:

- trwałego uszczerbku na zdrowiu,

- śmierci (100% sumy ubezpieczenia),

- całkowitej niezdolności do pracy,

- zawału serca, udaru mózgu,

- a także naprawę i zakup protez i środków pomocniczych (do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 3 tys. zł).

W wariancie Komfort Plus ochrona ubezpieczenia dodatkowo obejmuje świadczenia wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu (do 5 dni), a świadczenia w przypadku śmierci wynoszą 200% wysokości sumy ubezpieczenia.

 

Za dodatkową opłatą NNW można poszerzyć o ubezpieczenie bagażu podróżnego, nagrobków, roślinności ogrodowej oraz pakiet Torebka chroniący przed ryzykiem usiłowania lub dokonania rabunku.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Wysokość kapitału zakładowego:
187 938 580 PLN

Należy do: Talanx International AG – większościowy udziałowiec (Niemcy)