O towarzystwie
  • WARTA Dom Komfort Plus

Ochroną ubezpieczenia mienia dostępnego w WARCIE objąć można lokale mieszkalne, domy jednorodzinne i letniskowe, a także otaczające je ogrodzenie, obiekty małej architektury, garaże i inne budynki. Polisę rozszerzyć można również o elementy stałe mieszkania oraz jego wyposażenie. Dostępne jest również ubezpieczenie dedykowane obiektom jeszcze w trakcie ich budowy.

Dodatkowo WARTA gwarantuje ochronę:

– w trakcie transportu ubezpieczonego mienia zorganizowanego przez specjalistyczną firmę,

– nowego mieszkania lub domu na okres 48 godzin po przeprowadzce,

– zabudowanych balkonów i tarasów (do łącznej kwoty 3 tys. zł),

– przedmiotów należących do osób czasowo przebywających w ubezpieczonym lokalu (do łącznej kwoty 10 tys. zł),

– rzeczy służących do prowadzenia przez ubezpieczonego jednoosobowej działalności gospodarczej (do łącznej kwoty 5 tys. zł).

WARTA Dom Komfort Plus to tzw. formuła all risks. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka standardowego ubezpieczenia mienia oraz wszystkie inne za wyjątkiem przypadków, które zostały wyraźnie wyłączone z umowy. W ramach polisy ubezpieczyciel gwarantuje m.in.:

– kompleksową ochronę na wypadek zalania, pożaru, powodzi i działania innych żywiołów,

– ochronę od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji,

– pomoc specjalisty w razie awarii,

– pokrycie kosztów ustalenia przyczyny usterek,

– opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,

– opiekę nad zwierzętami.

  • Ubezpieczenie WARTA Assistance Komfort

WARTA w ramach ubezpieczenia Assistance Komfort zapewnia pomoc oraz świadczenia zapisane w umowie zarówno dla ubezpieczonego, jak i pozostałych domowników. W ramach polisy mogą oni liczyć na zorganizowanie i pokrycie kosztów usług assistance katastroficznego i medycznego (do łącznej kwoty 15 tys. zł dla każdego rodzaju assistance) polegających na:

– dozorze nad mieniem (do 5 dni),

– transporcie ubezpieczonego (do 3 razy) i zakwaterowaniu w hotelu (do 90 dni),

– organizacji przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej (2 razy),

– usługach świadczonych przez ślusarza i specjalistę od instalacji alarmowej (3 razy),

– wizycie lekarza, pielęgniarki lub wizycie w placówce medycznej (2 razy),

– przywiezieniu i odwiezieniu oraz transporcie pomiędzy placówkami medycznymi (3 razy),

– dostarczeniu leków (3 razy),

– opiece pielęgniarskiej po hospitalizacji do 5 dni,

– pomocy psychologa ( 2 razy).

Ubezpieczeni w ramach Assistance Komfort skorzystać mogą również ze zorganizowania usług i świadczeń polegających na:

– dostępie do infolinii medycznej,

– pomocy ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, stolarza, szklarza i technika urządzeń grzewczych (3 razy),

– trzykrotnej naprawie sprzętu RTV, AGD i PC wraz z pokryciem kosztów części zamiennych (maksymalnie do 250 zł na jedno zdarzenie),

– opiece nad dziećmi do 16. roku życia lub osobami niesamodzielnymi (do 5 dni) i trzykrotnym zorganizowaniu transportu,

– opiece nad zwierzętami domowymi (do 5 dni) i trzykrotnym zorganizowaniu transportu,

– pomocy osobistego opiekuna.

  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym udostępniane przez WARTĘ zdejmuje z ubezpieczonego i wszystkich domowników odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie konieczność wypłacenia odszkodowania za zdarzenia powodujące szkody powstałe na terenie kraju i za granicą (z wyłączeniem USA i Kanady). W dostępnym w WARCIE ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym suma gwarancyjna określana jest przez ubezpieczonego (przy czym górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela ustalono maksymalnie na 1 mln zł).

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Opłacając dodatkową składkę, ubezpieczenie mienia w WARCIE może zostać rozszerzone o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zapewnia ono finansową rekompensatę w przypadku utraty zdrowia, urazu lub śmierci ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę odpowiedzialności WARTY mieści się w przedziale od 10 do 100 tys. zł. Zakres ubezpieczenia NNW określany jest przez jeden z dwóch możliwych wariantów – Komfort i Komfort Plus . Pierwszy zapewnia świadczenia w przypadku:

– trwałego uszczerbku na zdrowiu,

– śmierci (100% sumy ubezpieczenia),

– całkowitej niezdolności do pracy,

– zawału serca, udaru mózgu,

– a także naprawę i zakup protez i środków pomocniczych (do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 3 tys. zł).

W wariancie Komfort Plus ochrona ubezpieczenia dodatkowo obejmuje świadczenia wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu (do 5 dni), a świadczenia w przypadku śmierci wynoszą 200% wysokości sumy ubezpieczenia.

Za dodatkową opłatą NNW można poszerzyć o ubezpieczenie bagażu podróżnego, nagrobków, roślinności ogrodowej oraz pakiet Torebka chroniący przed ryzykiem usiłowania lub dokonania rabunku.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta Warta – Ubezpieczenia mienia

Sprawdź naszą ofertę Warta – Ubezpieczenia mienia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie WARTA OC Szybka Wypłata

Polisę WARTA OC Szybka Wypłata można wykupić jako dodatkowe zabezpieczenie dla posiadających OC w WARCIE samochodów osobowych i ciężarowych (o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony i ładowności do 800 kg) wraz z ich wyposażeniem. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku wypadku, który miał miejsce w Polsce i polegał na zderzeniu się ubezpieczonego samochodu z innym pojazdem, objętym ochroną OC przez inny zakład ubezpieczeń niż WARTA. Ubezpieczyciel zapewnia finansową rekompensatę w przypadku wystąpienia szkód rzeczowych polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, jego części, wyposażenia oraz przewożonego bagażu oraz zwrot kosztów:

– holowania lub parkowania uszkodzonego pojazdu,

– wynajmu pojazdu zastępczego lub innych koniecznych usług wynikających z braku możliwości korzystania z uszkodzonego pojazdu,

– zastosowania niezbędnych środków w celu ratowania pojazdu,

– dodatkowego badania technicznego.

Suma ubezpieczenia w odniesieniu do każdego zdarzenia wynosi 500 000 zł.

Ubezpieczenie Autocasco

Zakres ochrony ubezpieczenia Autocasco w WARCIE obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, całkowitym zniszczeniu lub kradzieży pojazdu (za wyjątkiem motorowerów), jego części lub wyposażenia, które powstały wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego. Warunkiem zawarcia umowy jest wyposażenie pojazdu w sprawne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w Polsce oraz w pozostałych krajach europejskich (prócz Gruzji, a w Rosji i Turcji jedynie w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroka, Tunezji i Izraela.

Właściciel pojazdu może zdecydować się na autocasco w WARCIE w ramach jednego z dwóch pakietów – zapewniającego podstawową ochronę AC Standard oraz kompleksowego AC Komfort. Wybierając pierwszy z pakietów możemy liczyć na ochronę przed skutkami:

– wypadków,

– działania żywiołów,

– włamania, dewastacji i kradzieży.

Niezależnie od odszkodowania WARTA dodatkowo zwraca koszty oględzin pojazdu, jego transportu (do kwoty 1000 zł) i ewentualnych dodatkowych badań technicznych. Ubezpieczenie AC Komfort zapewnia ponadto:

– niezmienną sumę ubezpieczenia,

– brak udziałów własnych,

– koszty naprawy liczone według stawek autoryzowanych serwisów i odszkodowanie określane na podstawie ceny oryginalnych części (bez tzw. amortyzacji),

– ubezpieczenie bagażu,

– trzyletnią gwarancję dla nowych samochodów.

Ubezpieczenie Auto Ochrona Plus

Ubezpieczenie WARTA Auto Ochrona Plus to nieskomplikowany produkt obejmujący szkody związane z kradzieżą pojazdu. Ubezpieczenie zapewniające wypłatę z góry określonej kwoty. Górny limit wypłaty odszkodowania nie może przekraczać wartości pojazdu oraz nie może być wyższy niż 3 tys. zł.

Ubezpieczenie Moto Assistance

Umowę ubezpieczenia Moto Assistance można zawrzeć w jednym spośród czterech wariantów – Standardowym, Złotym, Złotym+ oraz Platynowym. Standardowy wariant komunikacyjnego ubezpieczenia assistance jest bezpłatnym dodatkiem do polisy OC i AC zakupionej w WARCIE. Pomoc ubezpieczyciela realizowana jest tylko w razie wypadku, który miał miejsce na terenie kraju. Zawiera pomoc informacyjną polegającą na przekazywaniu wiadomości i udostępnieniu danych serwisów, a także holowanie ubezpieczonego pojazdu do 100 km oraz samochodu poszkodowanego bez limitu kilometrów.

W pozostałych trzech wariantach komunikacyjnego ubezpieczenia assistance oferowanego przez WARTĘ gwarantowana jest realizacja zawartych w umowie świadczeń zarówno w Polsce, jak i krajach europejskich (z wyłączeniem Gruzji, a w przypadku Rosji i Turcji jedynie w europejskich częściach ich terytorium), a także Maroka, Tunezji i Izraela. Polisa obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów usług będących następstwem:

– wypadku,

– awarii,

– kradzieży,

– oraz szeregu innych zdarzeń wynikających z faktu poruszaniem się pojazdem.

Posiadacz pakietu Złoty, Złoty+ i Platynowy może liczyć na realizację świadczeń polegających na:

– przekazywaniu wiadomości najbliższym, dostępie do informacji serwisowej oraz pomocy tłumacza,

– próbie uruchomienia pojazdu na miejscu zdarzenia i ekspertyzie technicznej,

– holowaniu ubezpieczonego pojazdu (w wariancie Złotym do 200 km, w Złotym + do 400 km, a w Platynowym bez limitu w Polsce, a w Europie do 800 km) oraz samochodu poszkodowanego w kraju bez limitu km,

– zorganizowaniu parkingu (do 2 dni w pakiecie Złotym, w pozostałych do trzech dni),

– zakwaterowaniu w hotelu oraz zapewnieniu świadczeń w ramach pomocy medycznej (w wariancie Złotym + i Platynowym),

– zapewnieniu pojazdu zastępczego (w pakiecie Złotym do 5 dni, w Złotym+ do 10 dni, a w Platynowym nawet do 30 dni),

– kontynuacji podróży lub zorganizowaniu powrotu do miejsca zamieszkania,

– złomowaniu pojazdu.

Ubezpieczenie Moto Assistance dostępne w WARCIE nie przewiduje limitów kosztów dla poszczególnych świadczeń. Ogranicza je jedynie łączna suma ubezpieczenia przewidziana na pomoc, która wynosi:

– 5 tys. zł dla wariantu Standardowego,

– 10 tys. zł dla wariantu Złotego,

– 20 tys. zł dla wariantu Złotego+,

– 50 tys. zł dla wariantu Platynowego.

WARTA udostępnia także możliwość zawarcia umowy krótkoterminowej Podróżnik 15, która obejmuje ochroną terytorium Polski i kraje europejskie przez 15 dni. Sumę ubezpieczenia ustalono na 10 tys. zł. Polisa gwarantuje świadczenia zawarte w pakiecie Złoty+ oraz świadczenia w ramach pomocy medycznej.

Ubezpieczenie Opony

Produkt zapewnia ochronę ogumienia kół pojazdu. W przypadku uszkodzenia opony lub dętki, do którego doszło na terenie kraju, WARTA zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów wymiany koła na miejscu wypadku. Jeżeli nie jest to możliwe zapewnia holowanie pojazdu do serwisu, w którym zostanie dokonana wymiana uszkodzonego ogumienia. Polisa udostępnia również telefoniczną pomoc informacyjną na temat zakładów wulkanizacyjnych, sklepów z oponami i punktów ich przechowywania.

Koszty leczenia

Ubezpieczenie chroni wyjeżdżających poza granice kraju przed koniecznością samodzielnego pokrycia kosztów ewentualnego leczenia. WARTA udziela pomocy w zależności od wybranego wariantu – w przypadku nagłego zachorowania oraz nieszczęśliwego wypadku w wariancie bazowym lub w wariancie rozszerzonym, który gwarantuje pomoc ubezpieczyciela także w wyniku następstw chorób przewlekłych. Ubezpieczyciel bierze na siebie finansowe zobowiązania związane z:

– leczeniem szpitalnym oraz transportem między szpitalami,

– leczeniem ambulatoryjnym (wizyty lekarskie, badania, operacje, zabiegi),

– transportem między placówkami ambulatoryjnymi oraz do miejsca zamieszkania,

– zakupem lekarstw i środków opatrunkowych,

– naprawą lub zakupem okularów i protez (do wysokości 5% sumy ubezpieczenia),

– leczeniem stomatologicznym (do wysokości 100 euro),

– leczeniem związanym z ciążą ( do wysokości 100 euro).

Suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę finansowej odpowiedzialności WARTY wybierana jest przez ubezpieczonego spośród jednego z dziewięciu wariantów w zakresie od 5 do 100 tys. euro.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ochroną ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na utracie zdrowia, urazie lub śmierci, do której doszło podczas podróży ubezpieczonego. WARTA umożliwia turyście wybór jednej z trzech sum ubezpieczenia – 5, 10, i 15 tys. zł, od której zależeć będzie wysokość ewentualnego odszkodowania. Rekompensata wypłacana jest w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci lub odpowiedniemu procentowi sumy w przypadku urazu na zdrowiu.

Usługi assistance

Turystyczne ubezpieczenie assistance polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów świadczeń i usług realizowanych w trakcie podróży zagranicznej. W WARCIE możliwe jest skorzystanie z pomocy w ramach dwóch wariantów – Standard i Super. Pierwszy z nich zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów:

– doraźnej pomocy medycznej,

– transportu poszkodowanego (do lekarza lub szpitala, do domu), a w przypadku śmierci zwłok ubezpieczonego do kraju,

– wcześniejszego powrotu z wyjazdu w przypadku choroby lub śmierci bliskiej osoby i innych zdarzeń losowych,

– pomocy prawnej (do wysokości 2 tys. euro)

– odzyskania i dostarczenia bagażu.

Standardowe usługi turystycznego assistance poszerzyć można do wariantu Super, w ramach którego ubezpieczony dodatkowo ma gwarancję organizacji i sfinansowania:

– powrotu osób bliskich wspólnie z ubezpieczonym w przypadku jego hospitalizacji lub konieczności powrotu do kraju,

– kontynuacji przerwanej podróży,

– przekazywania wiadomości najbliższym o stanie zdrowia ubezpieczonego,

– odwiedzin bliskiej osoby (przez okres nie dłuższy niż 4 dni),

– opieki nad dziećmi,

– wynajęcia zastępczego kierowcy,

– dosłania niezbędnych przedmiotów osobistych i pomocy w odzyskaniu utraconych dokumentów,

– pomocy finansowej w przypadku konieczności wypłacenia kaucji (do wysokości 2 tys. euro).

Bagaż podróżny

Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny. W ramach ubezpieczenia WARTA zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie objętych ochroną ubezpieczenia przedmiotów w przypadku:

– rabunku lub udokumentowanej kradzieży z włamaniem,

– nieszczęśliwego wypadku, zdarzenia losowego, wypadku komunikacyjnego,

– gdy znajdowały się pod opieką przewoźnika lub znajdowały się w pomieszczeniu bagażowym, miejscu zakwaterowania lub samochodzie.

Limit odpowiedzialności WARTY ustalany jest poprzez wybraną przez turystę jedną z możliwych sum ubezpieczenia – 500 zł, 1500 zł, 3 000 zł lub 4 000 zł.

Odwołanie uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowanie biletu podróżnego

Ubezpieczeniem objęte są straty finansowe wynikające z rezygnacji z uczestnictwa lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej, a także z anulowania biletu podróżnego przed rozpoczęciem podróży. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do finansowej rekompensaty w przypadku gdy wyjazd uniemożliwił jeden z poniższych powodów:

– nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie,

– śmierć lub choroba osoby bliskiej,

– szkody w mieniu powstałe w wyniku przestępstwa lub zdarzenia losowego, które wymagają wypełnienia czynności prawnych i administracyjnych w miejscu zamieszkania,

– inne zdarzenia losowe uniemożliwiające wyjazd.

W ramach polisy WARTA rekompensuje straty wynikające z niewykorzystanych usług i świadczeń związanych z:

– wpłaconą zaliczką za rezerwację i kosztami pobytu w hotelu, domu wczasowym itp.,

– wynajęciem samochodu,

– uczestnictwem w dodatkowych wycieczkach i imprezach fakultatywnych,

– koniecznym przejazdem, wcześniejszym powrotem lub ewakuacją związanych ze zdarzeniem losowym,

– anulowaniem biletu podróżnego.

WARTA wypłaca odszkodowanie za odwołanie uczestnictwa w imprezie turystycznej w granicach od 20% do 80% poniesionych kosztów (w zależności od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego powód odwołania uczestnictwa) oraz w granicach ceny biletu podróżnego, lecz nie więcej niż 4.000 zł.

Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dostępne w WARCIE zdejmuje z ubezpieczonego odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, które wydarzyły się podczas podróży. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie konieczność wypłacenia odszkodowania za wypadki spowodowane przez turystę. Górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia, która może wynosić od 10 tys. zł do 100 tys. zł

Sprzęt narciarski

Za dodatkową opłatą WARTA udostępnia możliwość rozszerzenia podstawowej polisy turystycznej o ryzyko amatorskiego uprawiania narciarstwa, snowboardingu lub windsurfingu. Ponadto ubezpieczeniem objęty może być także sprzęt narciarski, czyli:

– narty biegowe, zjazdowe i wodne,

– deskę snowboardową,

– deskę windsurfingową, wraz z osprzętem i ekwipunkiem.

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania w przypadku, gdy objęty ochroną polisy sprzęt:

– skradziono,

– zaginął, gdy znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika,

– wskutek kolizji drogowej, nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia losowego został uszkodzony lub zniszczony.

Sprzęt narciarski można ubezpieczyć w WARCIE na sumę od 1 do 10 tys. zł.

Koszty leczenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Amatorzy narciarstwa, snowboardingu lub windsurfingu dopłacając dodatkową składkę do polisy turystycznej mogą rozszerzyć odpowiedzialność WARTY o koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie kraju. W takim przypadku ubezpieczyciel refunduje wydatki, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego i obejmują:

– badania, zabiegi, operacje,

– pobyt w szpitalu,

– zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych.

Górną wysokość odpowiedzialność WARTY zarówno dla jednego, jak i wszystkich zdarzeń wyznacza suma ubezpieczenia, która wynosi dla leczenia szpitalnego 2 tys. zł, a dla leczenia ambulatoryjnego 500 zł.

SKI – SKI PLUS

Posiadacze polisy turystycznej w WARCIE rozszerzonej o ryzyko amatorskiego uprawiania narciarstwa i snowboardingu lub ubezpieczenie sprzętu narciarskiego mogą dodatkową ochroną ubezpieczenia objąć:

– koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego,

– koszty karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów narciarskich oraz uczestnictwa w zajęciach szkółki narciarskiej lub snowboardingu,

– zamknięcie wszystkich tras zjazdowych w pobliżu miejsca zakwaterowania.

Ubezpieczyciel zwraca koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego (40 zł za każdy dzień, przez okres do 7 dni) oraz 80% kosztu niewykorzystanego karnetu, w przypadku gdy ubezpieczony z przyczyny złego stanu zdrowia nie mógł z niego skorzystać. WARTA zobowiązuje się także do wypłacenia świadczenia o wysokości 40 zł za każdy dzień (w okresie od 15 grudnia do 15 kwietnia), w którym trasy zjazdowe zostały zamknięte ze względu na niekorzystne warunki pogodowe.

WARTA Dom Komfort Plus

Ochroną ubezpieczenia mienia dostępnego w WARCIE objąć można lokale mieszkalne, domy jednorodzinne i letniskowe, a także otaczające je ogrodzenie, obiekty małej architektury, garaże i inne budynki. Polisę rozszerzyć można również o elementy stałe mieszkania oraz jego wyposażenie. Dostępne jest również ubezpieczenie dedykowane obiektom jeszcze w trakcie ich budowy.

Dodatkowo WARTA gwarantuje ochronę:

– w trakcie transportu ubezpieczonego mienia zorganizowanego przez specjalistyczną firmę,

– nowego mieszkania lub domu na okres 48 godzin po przeprowadzce,

– zabudowanych balkonów i tarasów (do łącznej kwoty 3 tys. zł),

– przedmiotów należących do osób czasowo przebywających w ubezpieczonym lokalu (do łącznej kwoty 10 tys. zł),

– rzeczy służących do prowadzenia przez ubezpieczonego jednoosobowej działalności gospodarczej (do łącznej kwoty 5 tys. zł).

WARTA Dom Komfort Plus to tzw. formuła all risks. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka standardowego ubezpieczenia mienia oraz wszystkie inne za wyjątkiem przypadków, które zostały wyraźnie wyłączone z umowy. W ramach polisy ubezpieczyciel gwarantuje m.in.:

– kompleksową ochronę na wypadek zalania, pożaru, powodzi i działania innych żywiołów,

– ochronę od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji,

– pomoc specjalisty w razie awarii,

– pokrycie kosztów ustalenia przyczyny usterek,

– opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,

– opiekę nad zwierzętami.

Ubezpieczenie WARTA Assistance Komfort

WARTA w ramach ubezpieczenia Assistance Komfort zapewnia pomoc oraz świadczenia zapisane w umowie zarówno dla ubezpieczonego, jak i pozostałych domowników. W ramach polisy mogą oni liczyć na zorganizowanie i pokrycie kosztów usług assistance katastroficznego i medycznego (do łącznej kwoty 15 tys. zł dla każdego rodzaju assistance) polegających na:

– dozorze nad mieniem (do 5 dni),

– transporcie ubezpieczonego (do 3 razy) i zakwaterowaniu w hotelu (do 90 dni),

– organizacji przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej (2 razy),

– usługach świadczonych przez ślusarza i specjalistę od instalacji alarmowej (3 razy),

– wizycie lekarza, pielęgniarki lub wizycie w placówce medycznej (2 razy),

– przywiezieniu i odwiezieniu oraz transporcie pomiędzy placówkami medycznymi (3 razy),

– dostarczeniu leków (3 razy),

– opiece pielęgniarskiej po hospitalizacji do 5 dni,

– pomocy psychologa ( 2 razy).

Ubezpieczeni w ramach Assistance Komfort skorzystać mogą również ze zorganizowania usług i świadczeń polegających na:

– dostępie do infolinii medycznej,

– pomocy ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, stolarza, szklarza i technika urządzeń grzewczych (3 razy),

– trzykrotnej naprawie sprzętu RTV, AGD i PC wraz z pokryciem kosztów części zamiennych (maksymalnie do 250 zł na jedno zdarzenie),

– opiece nad dziećmi do 16. roku życia lub osobami niesamodzielnymi (do 5 dni) i trzykrotnym zorganizowaniu transportu,

– opiece nad zwierzętami domowymi (do 5 dni) i trzykrotnym zorganizowaniu transportu,

– pomocy osobistego opiekuna.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym udostępniane przez WARTĘ zdejmuje z ubezpieczonego i wszystkich domowników odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie konieczność wypłacenia odszkodowania za zdarzenia powodujące szkody powstałe na terenie kraju i za granicą (z wyłączeniem USA i Kanady). W dostępnym w WARCIE ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym suma gwarancyjna określana jest przez ubezpieczonego (przy czym górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela ustalono maksymalnie na 1 mln zł).

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Opłacając dodatkową składkę, ubezpieczenie mienia w WARCIE może zostać rozszerzone o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zapewnia ono finansową rekompensatę w przypadku utraty zdrowia, urazu lub śmierci ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę odpowiedzialności WARTY mieści się w przedziale od 10 do 100 tys. zł. Zakres ubezpieczenia NNW określany jest przez jeden z dwóch możliwych wariantów – Komfort i Komfort Plus . Pierwszy zapewnia świadczenia w przypadku:

– trwałego uszczerbku na zdrowiu,

– śmierci (100% sumy ubezpieczenia),

– całkowitej niezdolności do pracy,

– zawału serca, udaru mózgu,

– a także naprawę i zakup protez i środków pomocniczych (do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 3 tys. zł).

W wariancie Komfort Plus ochrona ubezpieczenia dodatkowo obejmuje świadczenia wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu (do 5 dni), a świadczenia w przypadku śmierci wynoszą 200% wysokości sumy ubezpieczenia.

Za dodatkową opłatą NNW można poszerzyć o ubezpieczenie bagażu podróżnego, nagrobków, roślinności ogrodowej oraz pakiet Torebka chroniący przed ryzykiem usiłowania lub dokonania rabunku.

Ubezpieczenie komunikacyjne