Ubezpieczenie OC działa na terytorium krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uprawnia wszystkich posiadaczy zarejestrowanych w Polsce pojazdów (posiadających polskie tablice rejestracyjne) do poruszania się na tym obszarze. Wystarczy więc dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny i polisa OC, aby bez okazywania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów można było ruszyć w drogę.

Uwaga!

Osoby planujące poruszanie się własnym pojazdem poza wskazanym powyżej terytorium, muszą sprawdzić, na jakich warunkach jest to możliwe, np. w kilkunastu krajach umożliwia to Zielona Karta OC.

Zasięg terytorialny, zakres ochrony i obowiązek posiadania OC zostały zapisane w ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Posiadacze pojazdów podlegających konieczności kupienia polisy powinni w pierwszej kolejności wiedzieć, że jest to ochrona przed finansowymi konsekwencjami szkód, które spowodują w związku z użytkowaniem samochodu, na zdrowiu i mieniu osób trzecich. Rekompensatę poszkodowanym wypłaca w ich imieniu zakład ubezpieczeń – do sumy 5 mln euro po szkodach na osobie i 1 mln euro po szkodach na mieniu.

 

Uwaga!

Ubezpieczenie OC obejmuje ochroną nie tylko szkody powstałe w trakcie jazdy, ale także wyrządzone podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, przy załadunku i rozładunku, w czasie zatrzymania i postoju oraz garażowania.

Posiadacze ubezpieczenia powinni pamiętać, że w ściśle określonych sytuacjach ubezpieczyciel nie odpowiada za spowodowane przez nich szkody. Są to:

  • szkody wyrządzone na ubezpieczonym pojeździe (przez właściciela lub kierującego nie będącego właścicielem),
  • uszkodzenia przewożonych za opłatą ładunków, przesyłek lub bagażu,
  • szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii lub papierów wartościowych,
  • zanieczyszczenie lub skażenie środowiska. 

W przypadku szkód wyrządzonych umyślnie, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, przez kierującego prowadzącego kradziony pojazd, nie posiadającego uprawnień lub zbiegłego z miejsca wypadku, ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mogą dochodzić od kierowcy zwrotu wypłaconych poszkodowanym pieniędzy.