FAQ

Jakie zniżki przysługują w AC?

Na etapie decyzji o zakupie polisy AC warto zrobić rozeznanie i sprawdzić wszystkie dostępne na rynku oferty. Tylko w ten sposób znaleźć można najkorzystniejsze ubezpieczenie. Ceny ubezpieczenia mogą się znacznie różnić w zależności od firmy. Wynika to z faktu, że każdy ubezpieczyciel na własnych zasadach udziela zniżek na ubezpieczenie Autocasco. Jakie więc zniżki przysługują w AC?

Na jakie zniżki można liczyć w AC?

System przyznawania kierowcy zniżek i zwyżek, czyli tzw. bonus malus zazwyczaj jest szczegółowo opisany w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zasady, na jakich ubezpieczyciele przyznają zniżki w AC ustalane są przez każdą firmę indywidualnie, dlatego mogą się one znacznie różnić w zależności od ubezpieczyciela. Szukając optymalnej ochrony i jednocześnie korzystnej cenowo polisy dla swojego auta warto więc zapoznać się z szczegółami różnych ofert.

Choć zasady przyznawania zniżek zależą od polityki ubezpieczyciela, to jednak można wyróżnić kilka ogólnych czynników, które mają bezpośredni wpływ na zniżki z tytułu AC. Na obniżenie ceny ubezpieczania AC wpływa:

 • bezszkodowa jazda,
 • wiek kierowcy,
 • dodatkowe zabezpieczenia samochodu,
 • marka pojazdu,
 • zwiększenie udziału własnego w szkodzie.

Warto pamiętać także, że obniżyć składkę możemy również poprzez wniesienie opłaty za polisę AC jednorazowo. Wielu ubezpieczycieli posiada również w swojej ofercie specjalne zniżki np. dla kierowców przedłużających umowę.

Czy można przenieść zniżkę OC na AC?

Coraz więcej ubezpieczycieli udostępnia swoim klientom możliwość przeniesienia zniżek z ubezpieczenia OC także na ubezpieczenia AC. Oznacza to możliwość zakupu Autocasco korzystając z takiego samego rabatu, jakiego ubezpieczyciel udzielił w przypadku OC. Wymogiem koniecznym do skorzystania z takiego upustu jest zawarcie obu umów w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Kiedy nie stracimy zniżki na AC?

Wielu kierowców obawiając się utraty zniżki z tytułu AC rezygnuje ze zgłaszania ubezpieczycielowi drobnych szkód. Warto wiedzieć jednak, że już za niewielką kwotę do AC dokupić można ubezpieczenie ochrony zniżek. To zabezpieczenie, które ma na celu uchronić właścicieli polis przed koniecznością wyboru pomiędzy naprawą auta a utratą wypracowanych zniżek. W zależności od ubezpieczyciela, cena dodatkowej gwarancji zapewniającej utrzymanie rabatu pomimo likwidacji drobnej szkody oscyluje w granicy 100 zł i zazwyczaj obejmuje sytuacje, w których koszty naprawy nie przekroczą 1500 zł.

Trzeba wiedzieć także, że kierowcy posiadający maksymalną zniżkę za bezszkodową jazdę, w chwili zgłoszenia jednej szkody nie są pozbawiani całego pakietu zniżek. Niewielka stłuczka spowoduje spadek o jeden stopień w tabeli określającej poziom przyznawanego rabatu.

Dla firm. Ubezpieczenie OC jako koszt

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą często wykupują ubezpieczenie, niekiedy obowiązkowe np. OC dla firmowego pojazdu, czasem też dobrowolne, zabezpieczające m.in. konkretne środki trwałe. Powstaje więc pytanie: czy zakupione na potrzeby działalności gospodarczej ubezpieczenie może być kosztem uzyskania przychodu?

Ubezpieczenie OC jako koszt uzyskania przychodu

Szukając odpowiedzi na pytanie, czy wydatki poniesione na ubezpieczenie OC mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, należy zapoznać się z podstawowymi zasadami zaliczania wydatków do kosztów podatkowych, uregulowanych przez Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W myśl ustawy do kosztów zalicza się wydatki, które przedsiębiorca poniósł w celu zdobycia przychodu lub zabezpieczenia i utrzymania jego źródła. Z racji na drugą część zapisu zakup polisy może zostać zaliczony jako koszt uzyskania przychodów. Choć opłacenie ubezpieczenia bezpośrednio nie ma związku z powstaniem przychodu w firmie, to według stanowiska organów skarbowych jest działaniem mającym zabezpieczyć jego źródło. Należy także wiedzieć, że aby polisa ubezpieczeniowa mogła stać się kosztem uzyskania przychodów musi być ona w odpowiedni sposób udokumentowana.

Jedyną wątpliwość może wzbudzać forma udokumentowania wydatku ubezpieczenia. Najczęściej na polisę ubezpieczeniową przedsiębiorca nie otrzymuje faktury, dlatego bardzo ważne jest, aby polisa zawierała kilka kluczowych informacji: dane obu stron umowy, datę wystawienia polisy, przedmiot umowy, wartości składki, podpisy oraz daty dokonania płatności.

Zniżka dla bezszkodowych kierowców, jak się ją oblicza?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe samodzielnie określa czynniki, które mają wpływ na ostateczną cenę polisy. Za ogólną zasadę dla wszystkich firm można jednak uznać promowanie bezszkodowych kierowców. Po każdym roku jazdy za kierownicą bez kolizji i wypadku ubezpieczyciele przyznają kierowcy zniżki. Jak ubezpieczyciele obliczają wysokość upustów dla bezszkodowych kierowców?

Zniżka dla bezszkodowych kierowców, komu przysługuje największe zniżki?

Szukając najtańszego ubezpieczenia OC kierowcy stykają się z sporą liczbą promocji oraz zniżek przyznawanych np. ze względu na wiek czy staż kierowcy. Wśród nich najbardziej oczywistym i skutecznym sposobem na tanie OC jest bezszkodowa jazda. Oznacza to, że kluczowym kryterium wpływającym na poziom ceny OC są doliczane do podstawowej stawki za OC zniżki za każdy kolejny rok bez szkody komunikacyjnej lub zwyżki za każdy z wypadków drogowych.

W myśl ogólnych reguł funkcjonujących na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych można przyjąć, że:

 • wraz z każdym kolejnym rokiem bezszkodowej jazdy, kierowcy przysługuje wzrastająca zniżka od 5% do 10%,
 • maksymalny poziom zniżek, jaki można uzyskać po okresie 6 lat bezszkodowej jazdy wynosi 60% (od tej reguły są jednak wyjątki, na rynku funkcjonują firmy przyznające zniżki sięgające nawet 70%).

Należy jednak pamiętać, że gdy dotąd bezszkodowy kierowca spowoduje wypadek lub nawet drobną kolizję ubezpieczyciel odbierze mu część wypracowanych zniżek. Bowiem każda szkoda powoduje przesunięcie kierowcy w systemie bonus-malus, co oznacza, że z powodu nawet niewielkiego zdarzenia drogowego traci on zniżki, które wypracował w wcześniejszych latach.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Ochrona ubezpieczeniowa jest gwarancją spokoju. Jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony wie, że może liczyć na pomoc ubezpieczyciela. Co jednak gdy poszkodowany nie jest zadowolony z zaoferowanego wsparcia?

W tym poradniku odpowiadamy na często zadawane przez poszkodowanych pytanie: czy odwołanie do ubezpieczalni i od decyzji o wypłaconym odszkodowaniu jest możliwe? Co w takiej sytuacji zrobić i jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – do kogo się zgłosić?

Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy zaproponowane świadczenie jest dla poszkodowanego niesatysfakcjonujące, może zdecydować się na odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela może być spowodowane niesatysfakcjonującą wysokością przyznanego poszkodowanemu odszkodowania, bądź całkowitą odmowa wypłacenia świadczenia.

W pismach zawierających decyzję o przyznaniu odszkodowania towarzystwa ubezpieczeniowe zawsze informują o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń (wymaga tego Ustawa o działalności ubezpieczeniowej). Czasem także, choć nie jest to regułą, w dokumencie ubezpieczyciel pisze, że jeśli nie akceptujesz jego decyzji, możesz odwołać się do zarządu firmy. Ta opcja jest zdecydowanie bardziej korzystna dla ubezpieczonego. Dlatego warto zdecydować się na bezpośrednie odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego zamiast kierować sprawę do sądu. W pierwszej kolejności można zakwestionować decyzję ubezpieczyciela przy pomocy pisemnego odwołania (to, jak napisać odwołanie do firmy ubezpieczeniowej, wyjaśniamy  poniżej). Jeśli ubezpieczyciel zweryfikuje wcześniejszą decyzję i pozytywnie rozpatrzy wniosek, uniknąć można kosztownego i długotrwałego procesu sądowego.

Uwaga: odwołanie w sprawie odszkodowania przyznanego przez zakład ubezpieczeń należy złożyć przed terminem przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, czyli z reguły przed upływem okresu trzech lat.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Wystosowane do ubezpieczyciela pismo powinno zawierać kilka informacji, które są niezbędne do rozpatrzenia wniosku, m.in:

– imię, nazwisko, adres ubezpieczonego,
– dane adresowe towarzystwa ubezpieczeniowego, do którego kierujemy odwołanie,
– miejsce i datę sporządzenia dokumentu,
– numer polisy oraz numer szkody,
– określenie satysfakcjonującej kwoty świadczenia,
– numer konta bankowego,
– szczegółowe uzasadnienie zawierające opis decyzji, której dotyczy odwołanie, a także argumenty, które wyjaśniają odwołanie (np. faktyczny koszt naprawy wyższy niż w wycenie ubezpieczyciela),
– podpis.

Składając odwołanie od decyzji ubezpieczyciela należy pamiętać, że to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia swoich racji. Dlatego też uzasadnienie powinno zawierać istotne ze względu na daną sprawę okoliczności.

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego powinno mieć formę pisemną i być zaadresowane do zarządu firmy. Najlepiej wysłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na rozpatrzenie odwołania?

Ubezpieczyciel w przeciągu 30 dni powinien odpowiedzieć na reklamację. Może się jednak okazać, że sprawa jest skomplikowana i wymaga bardziej szczegółowej ekspertyzy. W takim przypadku firma ubezpieczeniowa powinna powiadomić o przedłużeniu czasu potrzebnego do podjęcia ostatecznej decyzji. W takich okolicznościach termin może zostać wydłużony do 60 dni.

Jeśli w tym czasie składający reklamację nie otrzyma odpowiedzi ze strony firmy ubezpieczeniowej, to jest to równoznaczne z zaakceptowaniem wskazanych roszczeń.

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Ubezpieczonych (Finansowy)?

 

Rzecznik Finansowy to urząd, który w październiku 2015 roku zastąpił Rzecznika Ubezpieczonych (ta ostatnia nazwa w praktyce wciąż jest bardzo popularna). Reprezentuje interesy klientów, którzy korzystają z usług oferowanych na rynku finansowym. Rzecznik Finansowy staje po stronie klientów w sprawach dotyczących klientów zakładów ubezpieczeń, banków, biur usług płatniczych, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, biur maklerskich, SKOK-ów itp. W zależności od działu branży finansowej, Rzecznik Finansowy pełni zmienną funkcję. Przykładowo, w sytuacji sporu dotyczącego ubezpieczeń staje się rzecznikiem praw konsumenta ubezpieczenia (rzecznikiem ubezpieczeniowym do spraw ubezpieczonych). W obecnej chwili stanowisko Rzecznika Finansowego pełni Aleksandra Wiktorow. Do momentu wprowadzenia zmian pełniła ona funkcję  Rzecznika Ubezpieczonych.

Co wchodzi w skład biura Rzecznika Ubezpieczonych (Finansowego)?  

W skład Biura Rzecznika Finansowego wchodzą cztery wydziały:

 1. Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego (WUE),
 2. Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego (WBK),
 3. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów (WRS),
 4. Administracyjno-Finansowego (WAF).

Co należy do kompetencji Rzecznika Finansowego w prawie ubezpieczeń?

Do Rzecznika Finansowego możemy skierować każde pytanie związane z prawami konsumenta ubezpieczenia czy wątpliwościami dotyczącymi stosowania prawa ubezpieczeń (np. związanych z komunikacyjnym OC). Do zakresu jego kompetencji należy:

 • rozpatrywanie skarg i wniosków, kierowanych przez klientów indywidualnie, a związanych z niesłuszną w opinii klienta odmową uznania reklamacji przed ubezpieczyciela,
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub zmianę prawa w kwestiach dotyczących organizacji rynku ubezpieczeniowego,
 • informowanie właściwych organów o zaobserwowanych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów rynku ubezpieczeniowego,
 • prowadzenie akcji i działań informacyjno-edukacyjnych związanych z ochroną praw klienta,
 • opiniowanie i analizowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji rynku ubezpieczeniowego,
 • kreowanie możliwości polubownego rozstrzygania sporów pomiędzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym.

Kiedy można zwrócić się do Rzecznika o pomoc w sprawach ubezpieczonych?

Skarga do Rzecznika Finansowego powinna być drugim krokiem. Pierwszym jest zawsze złożenie odwołania do zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego. Towarzystwo ma 30 dni na odpowiedź. Jeśli jest negatywna albo ubezpieczyciel nie udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni, wówczas można zwrócić się po pomoc do Rzecznika Finansowego.

Rzecznik ubezpieczonych – kontakt

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

tel. +48 22 333-73-26 lub +48 22 333-73-27

http://rf.gov.pl/kontakt

 

 

Termin wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniach dobrowolnych

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych (np. autocasco, NNW, czy ubezpieczenie mieszkania) termin wypłaty odszkodowania formułowany jest przez poszczególnych ubezpieczycieli i może różnić się między sobą. Niemniej jednak zakończenie procesu likwidacji szkody odbywać się musi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 817 k.c. (znowelizowanego ustawą z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej) ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Wypłata odszkodowania z AC

Ogólnie proces likwidacji szkody z AC przypomina ten znany z obowiązkowego OC, a więc należy przygotować się na wydanie decyzji ubezpieczyciela o odszkodowaniu w ciągu 30 dni. Zdarza się, że niektórzy ubezpieczyciele, aby zwiększyć konkurencyjność oferty, zobowiązują się do skrócenia czasu oczekiwania świadczenie z tytułu ubezpieczenia AC. Inni natomiast na podstawie zapisów w OWU przedłużają termin likwidacji szkody spowodowanej kradzieżą pojazdu. W takim przypadku odszkodowanie wypłacane jest dopiero po umorzeniu dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania w sprawie kradzieży. Są to jednak wyjątki, z reguły ubezpieczyciele obligują się do wypłaty odszkodowania w terminie ustawowym, nieprzekraczającym 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

Termin wypłaty odszkodowania z AC

Istnieją także sytuacje, w których wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia wysokości świadczenia lub odpowiedzialności ubezpieczyciela jest niemożliwe. Wówczas odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od wyjaśnienia danych okoliczności. W takim przypadku ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować o przyczynie opóźnienia i podać datę, kiedy odszkodowanie zostanie wypłacone.

Rozliczenie szkody częściowej

Zgłaszając szkodę częściową należy pamiętać, że jej ostateczne rozliczenie z ubezpieczycielem odbywać się będzie na zasadach jakie zostały określone przy zakupie polisy. W przypadku naprawy może ono być rozliczane w wariancie kosztorysowym lub serwisowym.

Jak kupić ubezpieczenie przez Internet?

W dynamicznie rozwijającym się świecie cyfrowym zakupy przez internet zyskują coraz to nowych zwolenników. Coraz więcej Klientów woli, bez wychodzenia z domu, porównać i wybrać najlepszą dla siebie propozycję ubezpieczenia przy użyciu komputera czy telefonu komórkowego, następnie wykonać szybki przelew i wydrukować lub zapisać na urządzeniu mobilnym polisę ubezpieczeniową. Obecnie ubezpieczenie kupić można na kilka sposobów, każdy z nich ma swoje zalety. Poniżej prezentujemy, jak kupić ubezpieczenie za pośrednictwem internetu w serwisie Superpolisa.pl.

Zakup ubezpieczenia przez internet

Zakup ubezpieczenia przy użyciu internetu należy chyba do najwygodniejszych i najmniej problematycznych metod. Wystarczy wejść na stronę internetową, wypełnić dane i przejść do opłaty polisy. Dokumenty ubezpieczenia otrzymujemy w wiadomości przesłanej na adres e-mail w formie wygodnej do zapisu lub wydruku. Cały proces zajmuje kilka minut.

Porównanie ubezpieczenia przez internet

Kolejną zaletą wykorzystania internetu przy wyborze polisy jest możliwość szybkiego porównania ofert i cen ubezpieczenia. Nasza specjalistyczna porównywarka w kilka chwili przygotuje zestawienie różnych wariantów ubezpieczenia. Co więcej, dzięki kalkulatorowi można porównać ubezpieczenia pod względem ceny i zdecydować się na zakup najtańszego ubezpieczenia, co oznacza sporą oszczędność i czasu i środków finansowych.

Warto również pamiętać, że przed podjęciem decyzji o zakupie polisy ubezpieczeniowej wykorzystać można różne metody kontaktu z pośrednikiem ubezpieczeniowym. Korzystając z internetu, w tym kalkulatorów, czy porównywarek, można wybrać interesującą propozycję, a zamówić bezpłatny kontakt telefoniczny doradcy ubezpieczeniowego, w celu weryfikacji lub dopytania o jej szczegóły. Co ważne nie trzeba będzie podawać wszystkich danych od początku, a doradztwo ubezpieczeniowe pozwoli się utwierdzić w podjętej decyzji. Doradca prześle wszystkie niezbędne informacje i dokumenty na adres e-mail, tak więc dalej zakup polisy można zrealizować bez wychodzenia z domu.

 

 

Czy podana przez porównywarkę cena jest ostateczna?

Korzystając z porównywarki ubezpieczeń dostępnej na naszej platformie, zyskujesz darmowy dostęp do zestawienia ofert i kalkulacji cen produktów 20 towarzystw. Ceny podane przez kalkulator ubezpieczeń Superpolisy są ostateczne i wiążące.

Korzystając z Serwisu Superpolisa.pl nasi Klienci zyskują darmowy dostęp do zestawienia propozycji kilkunastu ubezpieczycieli. Co ważne, czasy się zmieniły i ubezpieczyciele są w stanie wprowadzać zmiany w taryfikacji nie tylko z dnia na dzień, ale i z minuty na minutę. W tak dynamicznie zmieniającym się świecie ubezpieczeń gwarancją utrzymania ceny staje się zawarta polisa ubezpieczeniowa.

Serwis Superpolisa.pl posiada aktywne bezpośrednie połączenia z systemami ubezpieczycieli, których propozycje prezentuje na swojej stronie internetowej. Dzięki temu oglądając porównanie kwotacji ubezpieczeniowych Klient ma pewność, że otrzymuje najświeższe i aktualne informacje o wycenie interesującego go ubezpieczenia.

Po zakupie polisy ubezpieczeniowej, którego można dokonać nawet z 30 dniowym wyprzedzeniem, Klienci Superpolisa.pl mają pewność, że korzystna składka, na którą się zdecydowali nie ulegnie zmianie, nawet jeżeli w tym czasie ubezpieczyciel zdecyduje się na zmianę cennika. Możliwość odroczenia terminu płatności, nie raz nawet do kilku dni po starcie ochrony polisy sprawia, że Klienci naszego Serwisu mogą zakupić ubezpieczenie, dokładnie w tym momencie, kiedy uznają prezentowaną cenę za korzystną.

Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenie (OWU) i gdzie je znajdę?

OWU czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia to zbiór przepisów prawnych stosowanych do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w danym towarzystwie ubezpieczeniowym lub podmiocie zapewniającym ochronę ubezpieczeniową. Upraszczając, OWU stanowi swoisty regulamin zawierający wszystkie istotne dla umowy ubezpieczenia postanowienia, takie jak:

 • zakres ubezpieczenia,
 • przedmiot ubezpieczenia,
 • wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • obowiązki ubezpieczyciela,
 • obowiązki Klienta,
 • sposób ustalenia odszkodowania oraz jego wysokości.

W OWU znajduje się opis warunków umowy, na podstawie których została podpisana polisa. Dlatego znajomość tego dokumentu jest szczególnie ważna przy ubezpieczeniach dobrowolnych, takich jak AC samochodu, ubezpieczenia majątkowe, zdrowotne i życiowe. W ich przypadku istotne są sumy i zakres ubezpieczenia oraz sposób likwidacji szkody.

Ogólne warunki ubezpieczenia otrzymasz w momencie podpisywania umowy ubezpieczenia – doręczenie tego dokumentu Klientowi jest obowiązkiem ubezpieczyciela. Jeśli przed podjęciem decyzji o zakupie polisy pragniesz sprawdzić OWU, znajdziesz je na naszej stronie w zakładce Powiązane dokumenty, która znajduje się przy opisie każdego z towarzystw ubezpieczeniowych. Dokument ten powinien być też dostępny na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Pamiętaj! Umowa ubezpieczenia to skomplikowany produkt finansowy, jeśli czegoś nie rozumiesz możesz śmiało zapytać naszego doradcy odwiedzając jedną z placówek lub zadać pytanie konsultantowi dzwoniąc pod numer 801 000 000.

Czym zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Podstawową wiedzę o funkcjonowaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego powinien posiadać każdy kierowca. Wyjaśniamy, skąd instytucja, która działa jak fundusz gwarancyjny OC, bierze pieniądze i jak chroni interesy ubezpieczonych.

Jesteś poszkodowany w wypadku, a jego sprawca uciekł z miejsca zdarzenia lub nie ma OC? Ubezpieczyciel, u którego kupiłeś obowiązkową polisę dla auta, ogłosił upadłość? W takich sytuacjach każdy chciałby wiedzieć, że pomoże mu państwowy fundusz gwarancyjny. Taką funkcję pełni Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją, która zabezpiecza interesy osób ubezpieczonych. Członkami Funduszu są krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, które na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wykonują działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników.

Podstawowym zadaniem UFG jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Fundusz zaspokaja również roszczenia osób poszkodowanych, w przypadku, gdy sprawca wypadku drogowego uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieznany. UFG wypłaca odszkodowania także wtedy, gdy ubezpieczyciel ogłosi upadłość.

Dodatkowo misją UFG jest zapewnienie szczelności systemu obowiązkowego OC oraz ograniczenie liczby nieubezpieczonych pojazdów poruszających się po polskich drogach. Dlatego też do zadań UFG zalicza się kontrola i karanie nieubezpieczonych.

Instytucja zajmuje się także gromadzeniem danych o umowach ubezpieczenia OC i autocasco. Na platformie internetowej UFG można sprawdzić m.in. czy właściciel danego pojazdu posiada ważną polisę ubezpieczenia OC, a także informacje o szkodach zgłoszonych z naszego OC w ciągu ostatnich 5 lat.

Ponieważ nie funkcjonuje coś takiego jak europejski fundusz gwarancyjny, to UFG i podobne mu instytucje z innych państw tworzą Radę Biur. Do jej zadań należy koordynacja pracy biur narodowych w Systemie Zielonej Karty, aby zapewnić odszkodowanie poszkodowanym w zdarzeniach poza granicami kraju.

Skąd pochodzą środki na działanie UFG?

Środki na działanie UFG pochodzą z:

 • wpłat zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń objętych gwarancją UFG,
 • dochodów z lokat środków UFG,
 • wpływów z kar nałożonych na osoby, które nie dopełniły obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego,
 • wpłat towarzystw ubezpieczeń na życie, w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z ubezpieczycieli życiowych.

Skoro do kasy UFG dorzucają się wszyscy ubezpieczyciele, to w praktyce na działanie Funduszu zostaje przekazywana symboliczna część składki zebranej od kierowców. Oznacza to, że każdy ubezpieczony posiadacz pojazdu dodatkowo składa się na gwarantowany fundusz ubezpieczeniowy przeznaczony m.in. na wypłaty dla ofiar wypadków drogowych spowodowanych przez pojazdy bez OC lub nieznanych sprawców. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby każdy zmotoryzowany posiadał OC.

Czym zajmuje się Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych?

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) to organizacja zrzeszająca zakłady ubezpieczeń, które na terytorium Polski prowadzą działalność w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, popularnie zwanego OC komunikacyjnym. Zgodnie z przepisami ustawy ubezpieczeniowej przynależność do Biura jest obowiązkowa.

 

W ramach prowadzonej działalności PBUK w szczególności zajmuje się:

 • wystawianiem dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych państwach Systemu Zielonej Karty, w tym również ubezpieczeń granicznych ważnych w krajach EOG i Szwajcarii,
 • zawieraniem umów z zagranicznymi biurami narodowymi o uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych,
 • organizowaniem lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w krajach, które tak jak Polska, są członkami Systemu Zielonej Karty,
 • określaniem zasad i trybu dystrybucji dokumentów ubezpieczeń granicznych.

 

Ponadto PBUK pełni rolę organu odszkodowawczego i ośrodka informacji.

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
Tel. 022 551 51 00
Fax. 022 551 51 99
www.pbuk.com.pl

 

Czym zajmuje się Polska Izba Ubezpieczeń

Funkcjonująca od 1990 roku Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) jest organizacją ubezpieczeniową, obowiązkowo zrzeszającą towarzystwa ubezpieczeniowe. Instytucja ta reprezentuje tym samym wszystkie działające w Polsce zakłady ubezpieczeń. Jej misją jest dbałość o wysoką jakość i wizerunek polskiego rynku ubezpieczeniowego. Obecnie na czele PIU stoi Prezes Zarządu Izby Jan Grzegorz Prądzyński.

 

Do głównych celów Polskiej Izby Ubezpieczeń należą:

 • budowanie silnego samorządu ubezpieczeniowego,
 • zgłaszanie i opiniowanie aktów prawnych oraz reprezentowanie rynku ubezpieczeniowego przed ustawodawcą,
 • działanie w ramach międzynarodowych struktur samorządu ubezpieczeniowego, współpraca z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami,
 • edukacja w zakresie ubezpieczeń oraz budowania prestiżu i zaufania wobec usług ubezpieczeniowych w Polsce.

 

Polska Izba Ubezpieczeń
ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Tel. 022 420 51 05 lub 06
Fax. 022 420 51 07
www.piu.org.pl