FAQ

Czym zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) sprawuje kontrolę nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania, stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości. Głównym zadaniem KNF w zakresie nadzoru ubezpieczeniowego jest ochrona interesów osób ubezpieczonych i zapobieganie sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia.

 

Ponadto Komisja zajmuje się także:

  • podejmowaniem działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu, rozwojowi i konkurencyjności rynku finansowego,
  • podejmowaniem działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
  • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
  • stwarzaniem możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego.

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Przewodniczący Komisji

Adres Kancelarii Urzędu:
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa
tel.: 022 33 26 600
faks: 022 33 26 793
www.knf.gov.pl

 

Na czym polega praca rzeczoznawcy samochodowego?

Zgłaszając szkodę do ubezpieczyciela, bez względu na to czy masz jedynie obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, czy posiadasz również autocasco, możesz zostać poproszony o spotkanie z rzeczoznawcą. Wydawane przez niego opinie są niezwykle ważnym elementem procesu postępowania odszkodowawczego. Do zadań rzeczoznawcy samochodowego należy odtworzenie przebiegu zdarzenia oraz ustalenie rozmiaru powstałych uszkodzeń. Często rzeczoznawcy zajmują się także przygotowaniem ekspertyzy na temat możliwej przyczyny szkody.

Przygotowanie profesjonalnych opinii i ocen dotyczących zagadnień motoryzacyjnych zlecane jest nie tylko przez zakłady ubezpieczeniowe. Rzeczoznawcy samochodowi pracują również dla producentów, warsztatów naprawczych, sądów oraz samych użytkowników samochodów. Jeśli jesteś rozczarowany ekspertyzą wykonaną na zlecenie ubezpieczyciela i uważasz, że wysokość wyceny szkód samochodu jest nieadekwatna do rzeczywistej straty, masz możliwość skorzystania z usług niezależnego rzeczoznawcy. Sporządzając dodatkowy kosztorys możesz ubiegać się o jego uznanie przez ubezpieczyciela.

 

Gdzie mogę zgłosić skargę na ubezpieczyciela?

Jeśli uważasz, że np. ubezpieczyciel zaniżył wypłatę odszkodowania z OC samochodu czy niesłusznie sklasyfikował szkodę jako całkowitą, pamiętaj o możliwości złożenia skargi. Przede wszystkim adresatem zażalenia mogą być same towarzystwa ubezpieczeniowe. Każda firma z pewnością przyjmie reklamację swojego klienta i zostanie ona rozpatrzona. Jeśli ta droga dochodzenia swoich racji okaże się nieskuteczna, wówczas można odwołać się do niezależnych instytucji.

Przede wszystkim jest to Rzecznik Finansowy. Gdy do jego Biura wpłynie skarga od niezadowolonego klienta, występuje w jego sprawie do ubezpieczyciela z prośbą o wyjaśnienie wszelkich szczegółów. Rzecznik może więc interweniować u ubezpieczycieli i wpływać na zmianę ich stanowiska, jeśli w niewłaściwy sposób potraktowali swoich klientów. Instytucja prowadzi również szereg innych inicjatyw i udziela pomocy także w formie porad telefonicznych oraz mailowych. Więcej informacji o zasadach przyjmowania skarg przez Rzecznika Finansowego znajdziesz tutaj.

Osoby niezadowolone z działań ubezpieczycieli mogą zgłosić się również do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Co prawda ta instytucja nie ustosunkowuje się do pojedynczych spraw (w tym celu należy zgłosić się do wspomnianego już Rzecznika Finansowego), jednak może je wyjaśnić i zakazywać stosowania niewłaściwych i szkodliwych praktyk.

Poszkodowani mogą szukać wsparcia także w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ośrodkach terenowych (miejskich czy powiatowych rzeczników konsumentów) oraz różnego rodzaju stowarzyszeniach i fundacjach.

Czy polisa to to samo co ubezpieczenie?

Choć potocznie pojęcia te uznawane są za synonimy i używamy ich zamiennie, trzeba mieć świadomość, że polisa nie jest tożsama z ubezpieczeniem. W sensie prawnym ubezpieczenie to umowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty określonego świadczenia w przypadku zajścia objętych ochroną i wskazanych w umowie wypadków. Natomiast polisa jest dokumentem, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia w uzgodnionym kształcie.

Wystawiana jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe bądź jego przedstawiciela i powinna zawierać m.in.:

– dane ubezpieczyciela i ubezpieczającego,

– przedmiot i sumę ubezpieczenia

– czas trwania oraz okres ubezpieczenia,

– wysokość składki.

Do polisy zazwyczaj dołączane są ogólne warunki ubezpieczenia (tzw. OWU) oraz ewentualne przepisy bezpieczeństwa, które dokładnie tłumaczą zakres ochrony i odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Trzeba jednak wiedzieć, że polisa nie jest warunkiem istnienia umowy ubezpieczeniowej, ponieważ nie przewidują tego żadne przepisy prawne. Co więcej brak jej wystawienia lub przekazania nie przesądza o niezawarciu umowy. W praktyce oznacza to, że z ochrony gwarantowanej przez ubezpieczenie można skorzystać nawet w przypadku, gdy polisa jeszcze nie została doręczona.

 

Czym jest sprzedaż direct?

Kanał direct oznacza możliwość ubezpieczenia się za pośrednictwem internetu lub telefonu. Umowy ubezpieczeniowe zawierane tą drogą potrafią być tańsze niż u stacjonarnych oddziałach ubezpieczycieli. Decydując się na zakup polisy w systemie direct zaoszczędzić można także czas, ponieważ zawarcie umowy następuje bez konieczności wychodzenia z domu. Różnica pomiędzy ubezpieczeniem nabytym tradycyjnie w biurze u agenta, a ubezpieczeniem kupionym przez telefon lub internet polega jedynie na odmiennych kanałach sprzedaży. Sam produkt, zakres świadczeń i odpowiedzialność ubezpieczyciela jest w obu przypadkach taki sam.

Wygoda i łatwość zawierania umów ubezpieczeniowych przez telefon i internet sprawią, że kanał direct staje się w Polsce coraz popularniejszy. Najczęściej kupujemy w ten sposób ubezpieczenia komunikacyjne szczególnie OC samochodu, w przypadku którego warunki umowy w każdym towarzystwie są takie same. Warto również wiedzieć, że z zasad zawierania transakcji na odległość wynika, że umowę zawartą w systemie direct można wypowiedzieć w terminie 30 dni od momentu jej podpisania. Rezygnując z takiej umowy liczyć się trzeba z kosztami ubezpieczenia za okres, w którym faktycznie korzystaliśmy z ochrony.

 

Wygoda i oszczędność czasu podczas zawierania umów ubezpieczeniowych przez telefon i internet sprawią, że system sprzedaży direct zyskuje stale na popularności. Dostęp do kilku form możliwości zapłaty za polisę, od płatności kartą po tradycyjne przelewy na poczcie sprawia, że coraz częściej kupujemy w ten sposób nie tylko ubezpieczenia komunikacyjne, ale i mieszkaniowe oraz turystyczne. W tych ostatnich zaletą jest chociażby to, że zakupu można dokonać nawet będąc już na lotnisku. Umowy te są doskonale zabezpieczone, systemy są stale monitorowane przez specjalistów IT a rozmowy w Call Center rejestrowane. Warto również wiedzieć, że z zasad zawierania umów ubezpieczenia na odległość wynika, że umowę ubezpieczenia zawartą w systemie direct można wypowiedzieć w terminie 30 dni od momentu jej zawarcia. W takim przypadku, ubezpieczyciele zastrzegają sobie prawo do pobrania składki proporcjonalnie do świadczonej ochrony. W praktyce oznacza to, że sprzedaż direct to nowoczesny model zawierania umów, całkowicie przyjazny Klientowi.

Ubezpieczenia przez internet oraz telefon dostępne są w Superpolisa.pl.

 

Jakie instytucje ubezpieczeniowe działają na polskim rynku?

Polski rynek ubezpieczeniowy jest wspierany przez kilka instytucji, które mają za zadanie czuwać nad jego prawidłowym funkcjonowaniem oraz pilnować praw zarówno ubezpieczycieli, jak i ubezpieczonych w nich osób.

 

Do najważniejszych instytucji należą:

 

Działająca od 1990 roku PIU jest organizacją, która reprezentuje wszystkie działające w Polsce towarzystwa ubezpieczeniowe. Ta instytucja wspiera konstruowanie prawa w związku z pojawiającymi się w nim zagadnieniami z zakresu ubezpieczeń, a także pełni funkcję edukacyjną, prowadząc działalność na rzecz poprawy świadomości ubezpieczeniowej wśród Polaków. Przynależność ubezpieczycieli do PIU jest obowiązkowa.

 

Podstawowym zadaniem UFG jest wypłata odszkodowań niewinnym ofiarom wypadków komunikacyjnych, czyli tym osobom, które zostały poszkodowane przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów mechanicznych, ale też rolników. UFG zajmuje się również wypłatą odszkodowań poszkodowanym, jeśli sprawca zdarzenia uciekł z miejsca wypadku. Jest to również instytucja, która zbiera dane na temat historii szkód kierowców, a także egzekwuje kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 

PBUK jest organizacją skupiającą w swoich strukturach tych ubezpieczycieli, którzy sprzedają w Polsce obligatoryjne OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przynależność zakładów ubezpieczeń do biura jest obowiązkowa. Do jego najważniejszych obowiązków należą:

– zawieranie umów z zagranicznymi biurami o uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych,

– wsparcie lub właściwa likwidacja szkód spowodowanych w Polsce przez zagranicznych kierowców, którzy posiadają własne krajowe ubezpieczenie,

– wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych, które są honorowane za granicą.

 

KNF sprawuje nadzór nad sektorami finansowymi: bankowym, rynkiem kapitałowym, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz ubezpieczeniowym i emerytalnym. Komisja ma za zadania podejmować działania służące prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi tych sektorów, stać na straży konkurencyjności, edukować i informować opinię publiczną w zakresie finansów, wspomagać prawodawstwo i nadzór nad rynkami finansowymi.

 

Oprócz wyżej wymienionych instytucji na polskim rynku ubezpieczeniowym działają także Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych oraz Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

 

Podstawowym zadaniem Rzecznika Finansowego, urzędu, który w październiku 2015 roku zastąpił Rzecznika Ubezpieczonych, jest reprezentowanie interesów klientów korzystających z usług oferowanych na rynku finansowym. Dotyczy to produktów zarówno zakładów ubezpieczeń, jak i banków, biur usług płatniczych, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, biur maklerskich, SKOK-ów itp. Stanowisko Rzecznika Finansowego pełni Aleksandra Wiktorow, która do momentu wprowadzenia zmian była Rzecznikiem Ubezpieczonych.

 

Jak działa szybka ścieżka likwidacji szkody?

Szybka ścieżka likwidacji szkody to procedura, dzięki której osoba zgłaszająca szkodę w ramach ubezpieczenia OC oraz autocasco może spodziewać się realizacji zgłoszenia z pominięciem czasochłonnych formalności. Pozwala to w bardzo krótkim czasie otrzymać odszkodowanie, wcześniej ograniczając do minimum kontakt z ubezpieczycielem. Szybka ścieżka jest coraz częściej stosowana przez zakłady ubezpieczeń, które zdają sobie sprawę z tego, że ich klientom zależy na jak najsprawniejszej obsłudze. Do swojej oferty tę możliwość wprowadziły m.in. Proama, Ergo Hestia czy PZU.

W ramach szybkiej ścieżki likwidowane są przede wszystkim szkody o niewielkiej wartości. To dlatego, że nie są one skomplikowane i wszelkie szczegóły zdarzenia można ustalić nawet podczas jednej rozmowy telefonicznej. W praktyce wygląda to tak, że po szkodzie należy niezwłocznie skontaktować się z ubezpieczycielem (najlepiej telefonicznie lub e-mailowo), przekazać wszelkie informacje na temat zgłaszanej sytuacji, a w przypadku niejasności dosłać np. zdjęcia czy dodatkowe dokumenty. Na podstawie zdobytej w ten sposób wiedzy ubezpieczyciel przygotuje propozycję wysokości odszkodowania, na którą kierowca może się zgodzić lub nie. Cały proces – łącznie z wypłatą pieniędzy – może zostać zamknięty nawet w przeciągu kilku dni.

Jak działa porównywarka ubezpieczeń?

Porównywarka ubezpieczeń pozwala na jednoczesne porównanie propozycji wielu ubezpieczycieli. Dzięki temu osoba kupująca polisę widzi wiele dostępnych możliwości zakupu i najkorzystniejsze ze swojego punktu widzenia rozwiązanie – pod względem ceny i zakresu ochrony. Przykładem jest obsługująca kilkadziesiąt produktów oferowanych przez kilkadziesiąt towarzystw porównywarka ubezpieczeń Superpolisa.pl. Opinie Klientów na temat tego rozwiązania są pozytywne – kupujący chcą porównywać propozycje, aby mieć pewność, że kupili najlepszą, dopasowaną do swoich potrzeb polisę za rozsądną cenę. Przy zmieniającym się rynku ubezpieczeniowym oraz nowych sposobach wyliczania składek, tylko porównywanie co rok kilkunastu propozycji pozwoli na świadomy wybór dobrego ubezpieczenia w przystępnej cenie. Zakup ubezpieczenia za pośrednictwem porównywarki zapewnia wieloletnią pomoc w doborze odpowiedniej polisy.

Aby skorzystać z porównywarki ubezpieczeń Superpolisa.pl, wystarczy wykonanie kilku prostych kroków. Kalkulacje przeprowadza się w następujący sposób: 

  1. Najpierw należy uzupełnić formularz dostępny na stronie internetowej, podając informacje niezbędne do wyliczenia składki u wielu ubezpieczycieli. Jest to darmowe i zajmuje tylko kilka minut.
  2. Na podstawie danych wprowadzonych do formularza na ekranie zostaną wyświetlone dostępne propozycje z wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki temu można porównać propozycje pod kątem cenowym i zakresowym.
  3. Formularz www zapewnia też możliwość modyfikacji interesującej nas propozycji oraz zapoznania się z niezbędnymi dokumentami w jednym miejscu.
  4. Po wyborze optymalnej propozycji i wypełnieniu danych niezbędnych do wystawienia polisy ubezpieczeniowej, porównywarka przesyła do ubezpieczyciela komplet informacji do zaakceptowania bez konieczności przepisywania ich do innych formularzy.
  5. Kupno polisy może odbyć się bezpośrednio na stronie Superpolisa.pl lub za pośrednictwem dedykowanego Konsultanta telefonicznego.
  6. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia dostarczane jest w formie elektronicznej co znacznie upraszcza i przyspiesza proces zakupowy.

Franszyza redukcyjna – czym jest i kiedy ją stosujemy?

Franszyza redukcyjna stanowi zapis w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), zgodnie z którym część szkody ubezpieczony właściciel samochodu pokrywa z własnej kieszeni. Pojęcie franszyzy używane jest zamiennie z udziałem własnym w szkodzie zgłoszonej z ubezpieczenia AC. Franszyzy w ubezpieczeniach autocasco dzielimy na integralne (zgodnie z definicją franszyzy integralnej ubezpieczyciel nie likwiduje szkód poniżej określonej wartości) oraz redukcyjne. Wysokość franszyzy ubezpieczeniowej redukcyjnej i integralnej ma duży wpływ na końcową cenę ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna a udział własny

Franszyzę redukcyjną  najłatwiej zobrazować jako stałą kwotę lub procent wartości szkody, o jaką ubezpieczyciel w razie zaistnienia szkody pomniejszy wypłatę odszkodowania. Udział właściciela pojazdu w szkodzie może być określony w zależności od przyjętej opcji umowy procentowo (np. 5%, 10% albo 20%) albo kwotowo, czyli z podaniem konkretnie wskazanej sumy (np. 500 zł albo 1000 zł). Oznacza to, że jeśli posiadacz pojazdu umówił się z ubezpieczycielem, że pokryje 10% każdej szkody, to w przypadku szkody w wysokości  10 000 zł zostanie mu wypłacone odszkodowanie  9000 zł.

Kupując ubezpieczenie AC warto sprawdzić OWU kilku różnych towarzystw ubezpieczeń. Pozwoli to  porównać proponowane przez nich wysokości franszyzy redukcyjnej. Warto wiedzieć, że każdy ubezpieczyciel posiada OWU w których jest określona wysokość franszyzy. Przykładowo, AXA Direct w przypadku podstawowego zakresu AC ustala wysokość franszyzy redukcyjnej z klientem indywidualnie, ale już w dodatkowym ubezpieczeniu szyb jest to stała wartość, wynosząca w razie uszkodzenia przedniej szyby zawsze 10%.

Franszyza redukcyjna – warto wiedzieć

Ważna informacja – ubezpieczyciele traktują franszyzę redukcyjną w sposób elastyczny. Z tego wynika, że można ją usunąć z zapisów umowy ubezpieczenia AC. Nie można w takiej sytuacji jednak zapominać, że będzie to miało bezpośrednie przełożenie na wzrost składki. Zdarza się również, że ubezpieczyciele pozwalają kierowcom dodać do polisy udział własny, a w zamian za to uzyskać zniżkę. Przykładowo, Gothaer umożliwia kupującym polisę od uszkodzenia lub kradzieży pojazdu wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500, 1000, 1500 lub nawet 2000 zł.

Co to jest franszyza integralna?

Kupując ubezpieczenie autocasco bardzo często spotykamy się z pojęciem franszyzy integralnej. Warto wiedzieć, co ono oznacza, ponieważ jest to bardzo istotne w kontekście likwidacji szkód. W pierwszej kolejności należy jednak wyjaśnić, czym w ogóle jest franszyza. W ten sposób można nazwać zapis w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) jakiegoś zakładu ubezpieczeń, na mocy którego część lub całość poniesionej szkody pokrywana jest we własnym zakresie przez właściciela pojazdu. Można wyróżnić dwa rodzaje franszyz – integralną oraz redukcyjną (zwaną także udziałem własnym, polegającym na potrąceniu ustalonej w umowie ubezpieczenia części odszkodowania).

Franszyza integralna oznacza kwotę, do której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. Inaczej mówiąc, zapis w OWU o franszyzie integralnej powoduje, że szkody poniżej jakiejś wartości nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej. Jeśli natomiast wartość zgłoszonej z ubezpieczenia AC szkody przekracza próg franszyzy integralnej, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w całości.

Aby zobrazować to przykładem, warto powołać się np. na zapisy obecne w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych PZU. W wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciel podaje m.in., że ochroną w ramach AC nie są objęte szkody, których wartość nie przekracza 500 zł w przypadku samochodów osobowych, chyba że umówiono inną wysokość franszyzy integralnej. Czyli w powyższym przypadku klient PZU nie otrzyma odszkodowania za uszkodzenie o wartości np. 300 zł, ale dostanie pełną rekompensatę, jeśli zniszczenie samochodu wyniesie przynajmniej 500 zł.

Należy wiedzieć, że ubezpieczyciele raczej nie dopuszczają usunięcia franszyzy integralnej z umowy ubezpieczenia AC. Dlatego wybierając dla siebie polisę trzeba porównać oferty przynajmniej kilku towarzystw i sprawdzić, od jakich wartości poszczególne firmy zaczynają zajmować się szkodami.

Ubezpieczenie OC na współwłaściciela – jak młody kierowca zyskuje na dopisaniu rodzica do dowodu rejestracyjnego?

Bycie współwłaścicielem zarejestrowanego i ubezpieczonego samochodu może być korzystne zwłaszcza dla młodych kierowców. Nie chodzi tu o zdobywanie doświadczenia, lecz o szukanie oszczędności. To, ile będzie kosztowało OC samochodu jest w dużej mierze zależne od przydzielonych przez ubezpieczyciela zniżek. Mniej doświadczeni kierowcy nie mogą liczyć na upusty wynikające z bezszkodowej historii jazdy. Co więcej, młodzi kierowcy powodują statystycznie najwięcej wypadków, dlatego z zasady ubezpieczyciele podnoszą im ceny obowiązkowych polis OC (nierzadko np. do 200 proc. podstawowej składki).

Właśnie dlatego młodym kierowcom szukającym oszczędności poleca się wpisanie do dowodu rejestracyjnego starszego i bardziej doświadczonego kierowcy, np. rodzica. W takim przypadku rynkowym standardem jest, że przy zawieraniu umowy towarzystwo ubezpieczeń bierze pod uwagę zniżki za bezszkodową jazdę współwłaściciela pojazdu, co pozwala znacznie obniżyć wysokość składki za ubezpieczenie.

Oprócz obniżenia wysokości składki ubezpieczeniowej kolejną niewątpliwą zaletą współwłasności jest fakt, że lata, w których samochód jest ubezpieczony w takiej formie, wliczają się młodemu kierowcy do historii ubezpieczeniowej. Oznacza to, że gdy po pewnym czasie zdecyduje się on samodzielnie ubezpieczyć pojazd, dzięki zgromadzonym zniżkom jego składka będzie już o wiele mniejsza.

Decydując się na takie rozwiązanie należy tylko mieć świadomość, że spowodowanie szkody przez jednego z właścicieli skutkuje tym, że zniżki zgodnie z tabelą bonus-malus utracą wszystkie osoby, na które zarejestrowany jest pojazd.

Bonus-malus – na jakich zasadach ubezpieczyciele przyznają zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne?

Niekiedy w informacjach podawanych w dokumentach czy wypowiedziach ubezpieczycieli można spotkać się z terminem bonus-malus w odniesieniu do posiadanych zniżek/zwyżek przyznawanych przy zakupie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Według definicji Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) bonus-malus to:

„Tabela zniżek i zwyżek stosowanych przez danego ubezpieczyciela, a związanych z dotychczasowym przebiegiem szkodowości klienta; w prostym ujęciu tabela zniżek za okresy bezszkodowe i zwyżek za szkody w ostatnich latach ubezpieczenia”.

Mówiąc najprościej, bonus-malus jest sposobem ustalania ceny ubezpieczenia komunikacyjnego na podstawie historii szkód kierowcy, a także jego wieku i doświadczenia za kierownicą. Ubezpieczyciele oceniają na podstawie tych kryteriów, jakie jest ryzyko, że dany kierowca spowoduje szkodę na drodze. Inaczej mówiąc, starają się określić, jaka jest groźba, że będzie trzeba wypłacić z jego powodu odszkodowanie. W praktyce wygląda to tak, że ubezpieczyciele opracowują swoje tabele z poziomami zniżek (bonus) i zwyżek (malus). Po kilku latach bezszkodowej jazdy kierowca może „dorobić się” nawet 60% zniżki na cenie polisy (w dostępnej w Superpolisie Proama może to być nawet 70%). Jeśli jednak spowoduje szkodę, spadnie do ustalonego przez ubezpieczyciela poziomu i przy kolejnym zakupie ubezpieczenia otrzyma już tylko np. 40% rabatu.

W przypadku każdego kierowcy system bonus-malus działa dynamicznie, reagując na jego aktualne poczynania na drodze. Dlatego właściciele pojazdów powinni mieć świadomość, że każda spowodowana przez nich szkoda nie pozostanie bez wpływu na składkę w kolejnym okresie ubezpieczenia. Jeśli kierowca samochodu służbowego spowoduje szkodę tym pojazdem, to informacja o tym widnieje na jego koncie w UFG, co ma wpływ na szkodowość.