Odstąpienie od umowy kupna samochodu

Osoba kupująca używany samochód dysponuje szeregiem uprawnień chroniących jej interesy. Każdy nabywca samochodu używanego, zarówno od osoby prywatnej, jak i z komisu, może dochodzić swoich roszczeń, jeśli okaże się, że nowo nabyty samochód posiada jakieś wady. Możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży samochodu zależy jednak od rodzaju tych wad.

Jak odstąpić od umowy kupna samochodu z komisu, a jak od prywatnego właściciela? Jaki jest termin odstąpienia od umowy sprzedaży auta? Odpowiedzi na te pytania udzielamy w poniższym poradniku.

Odstąpienie od umowy kupna samochodu – ile dni?

Jeśli wady zostały przy zakupie samochodu ukryte, tak by kupujący nie mógł ich dostrzec, albo jeśli sprzedawca celowo wad tych nie ujawnił, wówczas osoba która nabyła pojazd może dochodzić swoich roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Warunek jest jeden – kupujący musi zawiadomić sprzedawcę o wadzie w ciągu miesiąca (30 dni) od jej wykrycia (a nie kupna samochodu!).

Możliwość powołania się na rękojmię przepada, jeżeli kupujący nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wynosi dwa lata. W przypadku samochodu używanego ten czas może zostać skrócony maksymalnie do roku od daty zakupu, ale nabywca musi zostać o tym fakcie poinformowany przed zawarciem umowy. Terminy te nie obowiązują, jeśli sprzedawca podstępnie zataił wadę. Może być to np. cofnięty licznik albo źle przeprowadzona naprawa powypadkowa, która wyklucza bezpieczną jazdę.

Jeśli sprzedaż odbyła się pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, utrata uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi, gdy kupujący nie zbadał auta przy zakupie lub tuż po nim i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy kupna samochodu

Odstąpienie, rozwiązanie, anulowanie, unieważnienie umowy kupna samochodu – nazw rezygnacji z umowy kupna samochodu jest wiele, przy czym często oznaczają one to samo.  Jeżeli sprzedany samochód ma wady, nabywca może odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny. Nie może tego jednak zrobić, jeśli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo usunie wady. Ewentualne obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

Wszelkie uwagi oraz informacje o wykrytej wadzie pojazdu należy składać na piśmie, wysyłając list polecony, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przy braku zgody co do stanu faktycznego pomiędzy kupującym a sprzedawcą, najlepiej skierować sprawę do sądu. Kupujący musi wtedy dostarczyć swoich argumentów w postaci dowodów, np. z ekspertyzy autoryzowanego serwisu. Sprzedawcy trudno będzie podważyć taki dowód.

Podsumowując, kupujący może:

  • żądać obniżenia ceny w zakresie różnicy pomiędzy wartością auta bez wady a tego, które kupił; kwotę można oszacować z pomocą rzeczoznawcy, który wyceni wadliwy pojazd i porówna jego wartość z kwotą, jaką można otrzymać za sprawne auto,
  • żądać usunięcia wad, jeśli jest to możliwe.

Zwrot samochodu sprzedającemu po zakupie od osoby prywatnej

Czy można oddać zakupiony samochód używany? Tak, alternatywnie można złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zażądać zwrotu gotówki, a także poprosić o wskazanie, w jaki sposób sprzedający chciałby przejąć samochód.

Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej. Regulują to artykuły 556-576 Kodeksu cywilnego. Pamiętajmy, że kupno samochodu od osoby fizycznej oznacza, że nie dotyczą nas przepisy chroniące konsumentów – tylko pozostałe.