Agro Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Agro Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

02-685 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (budynek B)

Wysokość kapitału zakładowego:
94 500 000 PLN

O towarzystwie

Agro Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczenie Wzajemnych powstały w 2003 roku. Początkowo podstawowym przedmiotem działalności Towarzystwa było ubezpieczanie majątku Poczty Polskiej i należących do niej spółek zależnych. Prowadzona z sukcesem działalność pozwoliła na dalszy rozwój Ubezpieczyciela. W 2006 roku rozpoczęło ono sprzedaż produktów dla klientów indywidualnych w zakresie ubezpieczeń majątkowych, osobowych i komunikacyjnych. W lipcu 2016 roku oferta została uzupełniona o ubezpieczenia podróżne, a w kwietniu 2017 roku o dotowane ubezpieczenia dla rolników, tj. ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich. Rozszerzenie oferty ubezpieczeń rolnych zostało powiązane z wprowadzeniem marki AGRO Ubezpieczenia, która w 100% dedykowana jest dla rolników. Poczta Polska była jedynym udziałowcem PTUW aż do lipca 2017 roku, kiedy nastąpiło zawarcie porozumienia pomiędzy Pocztą Polską a Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników „FSUSR”, w wyniku którego FSUSR wszedł w poczet członków kapitałowych Towarzystwa (Poczta Polska S.A. 50,46% udziałów; Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 49,54% udziałów). Współpraca udziałowców ma upowszechnić ubezpieczenia rolne i zwiększyć ich dostępność dla polskich rolników dzięki dystrybucji ubezpieczeń za pośrednictwem placówek pocztowych.

Ubezpieczenia Agro Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

dostępne w Superpolisie:

Ubezpieczenia komunikacyjne, turystyczne, mienia oraz rolne Ubezpieczeń Pocztowych dostępne są w wybranych placówkach. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę

w Agro Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych?

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta Agro Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Sprawdź naszą ofertę Agro Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie rolne - OC Rolników

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie chroni przed skutkami finansowymi szkód spowodowanych w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Odszkodowanie wypłacane jest osobom trzecim za szkody wyrządzone nie tylko przez ubezpieczonego rolnika, ale także przez osoby z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym oraz przez osoby pracujące w gospodarstwie rolnym.

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, będące następstwem:

 • śmierci,
 • uszkodzenia ciała,
 • rozstroju zdrowia,
 • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Odszkodowania wypłacane są do wysokości sum gwarancyjnych, które wynoszą:

 • 5 mln euro na jedno zdarzenie za szkody na osobie,
 • 1 mln euro na jedno zdarzenie za szkody w mieniu.

Dodatkowe ubezpieczenia dostępne w pakiecie

W ramach oferty pakietowej ubezpieczenie OC rolników może zostać uzupełnione o obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a także o dobrowolne ubezpieczenia:

 • maszyn rolniczych (AGRO-CASCO),
 • mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego,
 • OC w życiu prywatnym,
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Płatność ratalna – nawet 4 raty
 • Możliwość dostosowania pakietu do indywidualnych potrzeb rolnika.

Ubezpieczenie rolne - Ubezpieczenie budynków rolniczych

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych jest ubezpieczeniem obowiązkowym i stanowi podstawową ochronę przed skutkami zdarzeń losowych. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczy budynków o powierzchni powyżej 20 m² będących w posiadaniu rolnika. Nowe budynki należy ubezpieczyć z dniem pokrycia ich dachem.

Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci:

 • ognia,
 • huraganu,
 • powodzi,
 • podtopienia,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • opadów śniegu,
 • uderzenia pioruna,
 • eksplozji,
 • obsunięcia się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego.

 

Odszkodowania wypłacane są do wysokości sum ubezpieczenia, które ustalane są odrębnie dla każdego z budynków.

Dodatkowe ubezpieczenia dostępne w pakiecie

W ramach oferty pakietowej ubezpieczenie budynków rolniczych może zostać uzupełnione o obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, a także o dobrowolne ubezpieczenia:

 • maszyn rolniczych (AGRO-CASCO),
 • mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego,
 • OC w życiu prywatnym,
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Płatność ratalna – nawet 4 raty
 • Możliwość dostosowania pakietu do indywidualnych potrzeb rolnika

Ubezpieczenie rolne - Ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę upraw od szkód spowodowanych przez:

 • grad,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne,
 • huragan,
 • deszcz nawalny,
 • piorun,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawinę,
 • powódź,
 • suszę,
 • pożar (ubezpieczenie niedotowane).

Ubezpieczeniem możesz objąć uprawy:

 • zbóż,
 • kukurydzy,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • chmielu,
 • tytoniu,
 • ziemniaków,
 • buraków cukrowych,
 • warzyw gruntowych,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • roślin strączkowych.

Dla kogo ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie, mają obowiązek ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw wskazanych w ustawie od co najmniej jednego z ww. ryzyk.

Jak działają dopłaty?

Umowy dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ochrona ubezpieczeniowa upraw od skutków zdarzeń losowych
 • Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa
 • Zabezpieczenie płynności finansowej gospodarstwa w przypadku zniszczenia upraw

Ubezpieczenie rolne - Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

Ubezpieczenie zapewnia ochronę zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

 • huragan,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • piorun,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawinę,
 • ubój z konieczności dokonany w następstwie ww. zdarzeń,
 • pożar (ubezpieczenie niedotowane, nie dotyczy drobiu),
 • porażenie prądem (ubezpieczenie niedotowane, nie dotyczy drobiu).

Ubezpieczeniem możesz objąć zwierzęta gospodarskie:

 • bydło,
 • konie,
 • owce,
 • kozy,
 • drób,
 • świnie.

 

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich zwierząt gospodarskich danego gatunku, będących w posiadaniu Ubezpieczonego.

Jak działają dopłaty?

Umowy dotowanych ubezpieczeń zwierząt gospodarskich zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową zwierząt gospodarskich przed zdarzeniami losowymi
 • Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa
 • Odszkodowanie pozwala na szybsze odnowienie stada

Ubezpieczenie rolne - Ubezpieczenia komunikacyjne dla rolników

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek ubezpieczeniowy reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie AC zabezpiecza właściciela pojazdu przed skutkami finansowymi szkód powstałych w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu lub elementów jego wyposażenia. Ubezpieczenie oferowane jest w dwóch wariantach: MINICASCO i MAXICASCO.

Ubezpieczenie assistance uprawnia do uzyskania za pośrednictwem Centrum Alarmowego natychmiastowej pomocy w razie wypadku lub unieruchomienia pojazdu (zakres pomocy uzależniony od wyboru jednego z trzech wariantów). Pomoc w ramach ubezpieczenia realizowana jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zielona Karta chroni kierowcę pojazdu przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski w krajach należących do tzw. Systemu Zielonej Karty.

Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów zapewnia poszkodowanym w wypadku rekompensatę finansową w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także wypłatę środków rodzinom poszkodowanych w razie ich śmierci. Ochroną objęci są kierowca i pasażerowie.

Ubezpieczenie szyb gwarantuje klientowi wymianę lub naprawę uszkodzonej szyby bez utraty zniżek na ubezpieczenie AC w przypadku kontynuacji tego ubezpieczenia w Ubezpieczeniach Pocztowych.

Ubezpieczenie bagażu to dodatkowa ochrona przewożonego w pojeździe mienia (bagażu) od uszkodzenia lub zniszczenia.

 

 

W ramach propozycji dla rolników możemy zapewnić Ci ochronę w zakresie ubezpieczenia:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • AC (autocasco),
 • assistance,
 • NNW kierowców i pasażerów,
 • Zielona Karta,
 • szyb samochodowych,
 • bagażu.

Korzyści i zalety oferty

 
 • Assistance powypadkowy w cenie OC
 • Możliwość płatności ratalnej
 • Ubezpieczenie AC pojazdów do 15. roku eksploatacji

Ubezpieczenie rolne - Agrocasco

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego wariantu, ochronę maszyn rolniczych od szkód powstałych w następstwie:

 • zdarzeń losowych (deszczu nawalnego, działania ognia, fali naddźwiękowej, gradu, huraganu, lawiny, pioruna, powodzi, tąpnięcia, trzęsienia ziemi, upadku drzew, zapadania się ziemi),
 • kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 • zderzenia maszyny rolniczej z osobą, inną maszyną rolniczą, pojazdem lub zwierzęciem.

Ubezpieczenie możesz wykupić na okres 3 lub 12 miesięcy.

Ubezpieczyć możesz następujące maszyny rolnicze:

 • agregaty uprawowe,
 • brony,
 • ciągniki rolnicze,
 • glebogryzarki,
 • kombajny rolnicze,
 • kultywatory,
 • kosiarki,
 • ładowarki rolnicze,
 • opryskiwacze,
 • owijarki,
 • prasy zbierające i kostkujące,
 • przetrząsacze,
 • przyczepy i naczepy,
 • rozrzutniki,
 • sadzarki,
 • siewniki,
 • sieczkarnie polowe,
 • środki transportowe bez własnego napędu.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie dostępne jest w 2 wariantach:

 • Wariant podstawowy – ochrona obejmuje szkody będące następstwem zdarzeń losowych,
 • Wariant rozszerzony – ochrona obejmuje szkody będące następstwem zdarzeń losowych oraz szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, zderzenia maszyny rolniczej z osobą, inną maszyną rolniczą, pojazdem lub zwierzęciem.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Możliwość ubezpieczenia maszyn rolniczych jedynie na okres prac polowych (3 miesiące)
 • Zabezpieczenie przed stratami wynikającymi z uszkodzenia lub zniszczenia maszyny rolniczej w wyniku zdarzeń losowych
 • Możliwość rozszerzenia ochrony na wypadek utraty ubezpieczonej maszyny rolniczej wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku

Ubezpieczenie firmy - Majątek

Nasza oferta ubezpieczeń majątkowych obejmuje wszystkie ważne dla przedsiębiorstw produkty ubezpieczeniowe. Od 2003 roku jesteśmy aktywnym uczestnikiem rynku ubezpieczeń, z sukcesem ubezpieczamy m.in. spółki Grupy Poczty Polskiej.

Forma prawna towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych gwarantuje, że celem działania nie jest bezpośrednie osiąganie zysków. Oferujemy – niedostępną w komercyjnych zakładach ubezpieczeń – możliwość zakładania związków wzajemności członkowskiej, w ramach których nadwyżki finansowe obniżają koszty polis naszych Klientów w kolejnych latach.

W ramach oferty dla firm możemy ubezpieczyć m.in.:

 • budynki, budowle i ich wyposażenie,
 • maszyny, urządzenia, linie technologiczne oraz sprzęt elektroniczny,
 • przerwy w działalności zakładów i utratę przez nie zysku,
 • wytworzone produkty składowane w magazynach oraz ich transport,
 • odpowiedzialność cywilną podmiotu w kraju i za granicą.

Wystawiamy również gwarancje wadialne oraz kontraktowe.

Ubezpieczenie firmy - Flota Pojazdów

Oferujemy kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne dla flot pojazdów.

Zakres ubezpieczenia może obejmować m.in.:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • AC,
 • Assistance,
 • NNW kierowcy i pasażerów,
 • Zieloną Kartę.

Zakres oferty ustalany jest indywidualnie, co gwarantuje dopasowanie warunków ubezpieczenia do potrzeb i działalności danego przedsiębiorcy.

W ramach współpracy oferujemy również wsparcie w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym floty oraz szeroki dostęp do rozwiązań prewencyjnych pozwalających obniżać ilość i wysokość szkód. Cenimy wysoko bezpośrednią współpracę z Klientami oraz wspólnie pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa kierowców ubezpieczonej floty.

Dodatkowo forma prawna towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych gwarantuje, że celem działania nie jest bezpośrednie osiąganie zysków. Oferujemy – niedostępną w komercyjnych zakładach ubezpieczeń – możliwość zakładania związków wzajemności członkowskiej, w ramach których nadwyżki finansowe obniżają koszty polis naszych klientów w kolejnych latach.

Mikro Ubezpieczenie - Ubezpieczenie Urządzeń Domowych Od Przepięć

Podczas opłacania rachunku za prąd w placówce pocztowej, Klienci Poczty Polskiej mogą ubezpieczyć swoje urządzenia domowe od przepięć za 4 zł na okres 60 dni. W przypadku wystąpienia szkody, wypłacane jest odszkodowanie w wysokości do 5 000 zł.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są:

 • sprzęty gospodarstwa domowego, np.: lodówki, kuchenki, pralki, miksery, kuchenki mikrofalowe, odkurzacze, żelazka, suszarki do włosów,
 • sprzęt audiowizualny i elektroniczny, np.: telewizory, komputery, telefony komórkowe, tablety.

Czym jest przepięcie?

Jest to nagły i krótkotrwały wzrost napięcia w liniach energetycznych.

Każde urządzenie elektryczne funkcjonuje dobrze tylko wtedy, kiedy jest zasilane prądem o napięciu określonym przez producenta. Zbyt duża wartość napięcia to ryzyko poważnego uszkodzenia, a nawet całkowitego zniszczenia urządzenia.

Przepięcia powodowane są m.in. przez:

 • wyładowania atmosferyczne – uderzenie pioruna bezpośrednio w linie energetyczne, ale również w ich pobliżu,
 • wyłączanie i ponowne włączenie dostaw prądu.

Mikro Ubezpieczenie - Ubezpieczenie Przesyłki

Klienci Poczty Polskiej nadający przesyłki w placówkach mogą je w łatwy sposób dodatkowo ubezpieczyć – wystarczy zaznaczyć pole „Ubezpieczenie” na nalepce adresowej krajowej Paczki Pocztowej, Paczki+, Pocztex, EMS lub na kartonie Paczki MINI. W przypadku szkody polegającej na utracie, uszkodzeniu lub ubytku w przesyłce, które powstały wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej, wypłacane jest odszkodowanie w wysokości do 50 000 zł, w zależności od rodzaju przesyłki.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Atrakcyjna cena – składka już od 1 zł
 • Wysoka suma ubezpieczenia – do 50 000 zł
 • Szeroki zakres ochrony – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno zaginięcie przesyłki, jak również jej uszkodzenie lub ubytek
 • Minimum formalności – przystąpienie do ubezpieczenia zajmuje kilka sekund

Mikro Ubezpieczenie - Bezpieczny Gaz

Podczas opłacania rachunku za gaz w placówce pocztowej, Klienci indywidualni Poczty Polskiej, mogą ubezpieczyć się na wypadek śmierci oraz śmierci członków swojej rodziny wskutek nieszczęśliwego wypadku wywołanego wybuchem gazu lub zatruciem tlenkiem węgla za 4 zł na okres 60 dni. W przypadku szkody z ubezpieczenia wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 50 000 zł.

Ubezpieczeniem objęta jest śmierć Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku wywołanego wybuchem gazu lub zatruciem tlenkiem węgla.

Kto jest objęty ochroną?

 
 • Ubezpieczony – osoba, która przystąpiła do ubezpieczenia i opłaciła składkę ubezpieczeniową.
 • Współubezpieczony – członek rodziny Ubezpieczonego: małżonek, rodzic, dziecko oraz rodzic małżonka Ubezpieczonego.

Korzyści i zalety
ubezpieczenia

 • Atrakcyjna cena – składka 4 zł za 60 dni ochrony ubezpieczeniowej
 • Wysoka suma ubezpieczenia
 • Proste zasady – brak umownych wyłączeń odpowiedzialności w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
 • Minimum formalności – przystąpienie do ubezpieczenia zajmuje kilka sekund

Mikro Ubezpieczenie - Bezpieczene Prace Rolnicze

Podczas dokonywania wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników w placówce pocztowej, Klienci indywidualni Poczty Polskiej mogą ubezpieczyć się na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ubezpieczeniem za 4 zł na okres 90 dni. W przypadku wystąpienia szkody objętej zakresem ubezpieczenia wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 50 000 zł.

Ubezpieczeniem objęta jest śmierć Ubezpieczonego w wyniku:

 • upadku Ubezpieczonego w pomieszczeniach znajdujących się w gospodarstwie z drabin i schodów, z ciągników i maszyn rolniczych, ze środków transportowych, podczas przemieszczania się po gospodarstwie rolnym,
 • upadku przedmiotów, zetknięcia się z narzędziami ręcznymi i innymi przedmiotami lub uderzenia i przygniecenia przez przedmioty transportowane mechanicznie lub ręcznie podczas: remontu i napraw maszyn rolniczych, przygotowywania opału, prac z maszynami rolniczymi, transportu płodów rolnych i środków produkcji, obsługi zwierząt i przygotowywania dla nich karmy oraz prac polowych z narzędziami ręcznymi,
 • uderzenia, przygniecenia, pogryzienia przez zwierzęta podczas obsługi zwierząt (zadawanie karmy, udój, czyszczenie pomieszczeń inwentarskich w obecności zwierząt, przepędzanie lub załadunek zwierząt na środki transportu),
 • przejechania, uderzenia, pochwycenia przez środek transportu w ruchu z udziałem ciągników rolniczych, samochodów, przyczep transportowych oraz wozów konnych,
 • pochwycenia i uderzenia przez części ruchome maszyn i urządzeń takich jak: pilarki tarczowe i inne maszyny stolarskie, elektronarzędzia, maszyny rolnicze do produkcji polowej, maszyny do produkcji zwierzęcej, wały przegubowo-teleskopowe,
 • pożaru, wybuchu, działania sił przyrody podczas: remontu maszyn rolniczych, wykonywania prac rolniczych z maszynami, przemieszczania się Ubezpieczonego po gospodarstwie rolnym w czasie burzy, powodzi, uderzenia pioruna, a także podczas wypalania traw i ściernisk, pożarów zabudowań i upraw.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Atrakcyjna cena – składka 4 zł za 90 dni ochrony ubezpieczeniowej
 • Wysoka suma ubezpieczenia – wysokość świadczenia z tytułu śmierci w wyniku objętego ubezpieczeniem nieszczęśliwego wypadku to 50 000 zł
 • Proste zasady – brak umownych wyłączeń odpowiedzialności w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
 • Minimum formalności – przystąpienie do ubezpieczenia zajmuje kilka sekund

Ubezpieczenie Bezpieczny Dom

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę nieruchomości oraz elementów stałych, jej wyposażenia lub ruchomości domowych od szkód powstałych w następstwie ognia, powodzi, wybuchu lub innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

Ubezpieczeniem możesz objąć:

 • mieszkanie wraz z pomieszczeniami przynależnymi,
 • dom jednorodzinny wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz znajdującymi się na tej samej posesji budynkiem gospodarczym i ogrodzeniem,
 • dom w budowie,
 • garaż wolnostojący,
 • ruchomości domowe,
 • stałe elementy.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Możliwość stworzenia indywidualnego wariantu ubezpieczenia
 • Bogaty pakiet assistance:
  • w cenie ubezpieczenia, gdy składka roczna jest wyższa niż 150 zł
  • jedynie 15 zł przy składce rocznej niższej lub równej 150 zł
 • zniżki dla nieruchomości posiadającej dodatkowe zabezpieczenia antykradzieżowe
 • szeroki wybór ubezpieczeń dodatkowych.

Ubezpieczenie Bezpieczny Turysta

Podstawowy zakres ochrony obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia oraz ubezpieczenie pomoc assistance.

Pomoc z ubezpieczenia przysługuje w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży zagranicznej lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży krajowej.

Ubezpieczenie zapewnia m.in.:

 • organizację i pokrycie kosztów wizyt lekarskich,
 • transport medyczny do szpitala,
 • organizację leczenia w szpitalu wraz z pokryciem koszów badań, zabiegów i operacji (w wariancie Europa, Świat),
 • pokrycie kosztów akcji ratowniczych lub poszukiwawczych (w wariancie Europa, Świat).

W zależności od kierunku podróży, ubezpieczenie dostępne jest w jednym z trzech wariantów, który możesz dopasować do swoich potrzeb poprzez wybór sumy ubezpieczenia oraz ubezpieczeń dodatkowych.
Ochronę możesz także rozszerzyć o ryzyka związane z:

 • amatorskim uprawianiem sportów zimowych,
 • amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
 • pogorszeniem stanu zdrowia spowodowanym zaostrzeniem lub powikłaniami choroby przewlekłej,
 • wykonywaniem pracy fizycznej.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ochrona ubezpieczeniowa i obsługa zgłoszeń 24 godziny na dobę
 • Pokrycie kosztów leczenia za granicą do kwoty nawet 1 000 000 zł
 • Szeroki zakres usług assistance
 • Ochrona w następstwie aktów terroru
 • Infolinia w języku polskim
 • Możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony o szeroką gamę dodatkowych ubezpieczeń

Dodatkowe ubezpieczenia

Podstawowy zakres ubezpieczenia, w zależności od charakteru
wyjazdu, możesz rozszerzyć dodatkowo o:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania lub skrócenia uczestnictwa w imprezie turystycznej,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego,
 • ubezpieczenie assistance samochodowy,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży na czas podróży.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła szkodę osobie trzeciej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu, w tym również te wyrządzone osobom trzecim podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, przy załadunku i rozładunku oraz w czasie zatrzymania i postoju. Z ubezpieczenia OC odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanym osobom trzecim, chroniąc w ten sposób majątek sprawcy szkody.

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązek ubezpieczeniowy reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i dotyczy pojazdów zarejestrowanych na terenie RP.

Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie autocasco (AC) zabezpiecza właściciela pojazdu przed skutkami finansowymi szkód powstałych w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu lub elementów jego wyposażenia. Wiek pojazdu nie może przekraczać 15 lat w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem możesz objąć:

 • samochód osobowy,
 • samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i ładowności nie większej niż 2,5 tony,
 • motorower,
 • przyczepę.

Ubezpieczenie dostępne jest w jednym z dwóch wariantów:

 • MINICASCO – zakresem ochrony objęte jest ryzyko wystąpienia kradzieży lub działania żywiołów. Szkoda jest rozliczana w wariancie kosztorysowym lub w warsztacie partnerskim. Wartość rynkowa pojazdu nie może być niższa niż 6000 zł,
 • MAXICASCO – zakresem ochrony objęte jest ryzyko wystąpienia szkody całkowitej i częściowej. Szkoda rozliczana jest w wariancie serwisowym lub kosztorysowym, w zależności od wyboru dokonanego przez ubezpieczającego.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów jest dobrowolnym ubezpieczeniem chroniącym życie i zdrowie kierowcy oraz pasażerów podczas jazdy lub:

 • wsiadania do ubezpieczonego pojazdu,
 • wysiadania z ubezpieczonego pojazdu,
 • załadowywania ubezpieczonego pojazdu,
 • rozładowywania ubezpieczonego pojazdu,
 • tankowania ubezpieczonego pojazdu.

W zależności od wyboru Ubezpieczającego, ubezpieczenie może być zawarte na różne sumy ubezpieczenia (5000 zł, 10000 zł lub 20000 zł).

Ubezpieczenie obejmuje:

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, która nastąpiła w okresie 24 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który nastąpił w okresie 24 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie assistance zapewnia organizację lub organizację i pokrycie kosztów świadczeń assistance w razie wystąpienia w okresie ubezpieczenia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie dostępne jest w jednym z trzech wariantów:

 • PODSTAWOWY – pomoc w razie wypadku, do którego doszło na terenie Polski (możliwość rozszerzenia o pomoc w przypadku uszkodzenia opon oraz w przypadku uszkodzenia lub rozładowania akumulatora),
 • STANDARD – pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu, do którego doszło na terenie Polski oraz za granicą,
 • KOMFORT – pomoc w razie wypadku, awarii, kradzieży pojazdu lub nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło na terenie Polski oraz za granicą.

Zielona Karta

Ubezpieczenie „Zielona Karta” to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym, wyrządziła szkodę osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw należących do tzw. Systemu Zielonej Karty. Wymagana jest na terytorium: Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

Ubezpieczenie komunikacyjne