HDI

HDI to marka ubezpieczeniowa o ponad 100-letniej tradycji. Na polskim rynku pojawiła się w 2002 roku, a swoją pozycję umocniła w 2012 roku łącząc się z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., z którym w ramach grupy Talanx – jednej z największych firm ubezpieczeniowych na świecie – tworzy drugą siłę w polskich ubezpieczeniach. W ofercie HDI znajdują się polisy komunikacyjne, majątkowe, gospodarcze oraz osobowe dedykowane zarówno klientom indywidualnym, jak i małym i średnim przedsiębiorstwom.

 

Ubezpieczenie HDI dostępne w Superpolisie:

Ubezpieczenie komunikacyjne HDI dostępne jest w wybranych placówkach Superpolisy. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

 

Jak zlikwidować szkodę w HDI?

Aby rozpocząć proces likwidacji szkód, należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Ubezpieczyciela lub z infolinii dostępnej pod numerem
22 449 99 99.

 

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oferta HDI

Ubezpieczenie komunikacyjne

  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zapewnia ochronę kierowcy na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego. Odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu i 5 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto kierowca kupując OC w HDI ma możliwość wyboru zakresu ochrony. Może zdecydować się na standardowy pakiet lub wybrać Pakiet OC Turbo zawierający assistance, gwarancję ochrony zniżek i bezpłatnego rozszerzenia zakresu ochrony przy odnowieniu umowy. Ponadto ubezpieczony w ramach udostępnianej przez HDI bezpośredniej likwidacji szkód może liczyć na finansową rekompensatę wypłacaną przez ubezpieczyciela wtedy, gdy podczas kolizji to jego auto zostanie uszkodzone.

 

 

  • HDI Autocasco Plus

HDI Autocasco Plus obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na uszkodzeniu, całkowitym zniszczeniu lub kradzieży pojazdu (za wyjątkiem motorowerów), jego części lub wyposażenia. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w Polsce oraz w pozostałych krajach europejskich (prócz Gruzji, a w Rosji i Turcji jedynie w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroka, Tunezji i Izraela. Umowa ubezpieczenia AC może zostać zawarta w wariancie kosztorysowym lub serwisowym, które określają sposób likwidacji szkody częściowej.

Ubezpieczenie HDI Autocasco Plus opiera się na tzw. formule all risks, czyli obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy m.in.:

- zderzenia się pojazdów,

- kontakt z przeszkodami znajdującymi się na drodze (np. zwierzętami lub elementami pobocza),

- działaniem osób trzecich,

-pożaru czy działania sił przyrody,

- oraz wszystkie inne ryzyka, które nie zostały wyraźnie wyłączone z umowy.

 

Niezależnie od odszkodowania ubezpieczony w HDI kierowca otrzyma dodatkowo zwrot kosztów zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu, jego transportu (do 1500 zł) i dodatkowego badania technicznego (łącznie do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, lecz nie więcej niż 4 tys. zł).

 

  • HDI Moto Assistance Plus

Samochodowe ubezpieczenie assistance w HDI, które zapewnia pomoc ubezpieczyciela w ramach jednego z czterech dostępnych wariantów – Standardowego, Złotego, Złotego+ lub krótkoterminowym Podróżnik 15 (zawieranego na okres 15 dni).

 

W standardowym wariancie komunikacyjnego ubezpieczenia assistance pomoc ubezpieczyciela realizowana jest tylko w razie wypadku, który miał miejsce na terenie kraju. Polega na przekazywaniu wiadomości i udostępnieniu informacji o serwisach, a także holowaniu ubezpieczonego pojazdu do 100 km oraz samochodu poszkodowanego bez limitu kilometrów. Suma ubezpieczenia przewidziana na pomoc wynosi 5 tys. zł.

 

Pozostałe warianty komunikacyjnego ubezpieczenia assistance gwarantują realizację zawartych w umowie świadczeń zarówno w Polsce, jak i krajach europejskich (z wyłączeniem Gruzji, a w przypadku Rosji i Turcji jedynie w europejskich częściach ich terytorium), a także Maroka, Tunezji i Izraela. Polisa obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów usług będących następstwem:

- wypadku,

- awarii,

- kradzieży,

- oraz szeregu innych zdarzeń wynikających z faktu poruszaniem się pojazdem.

 

Posiadacze pakietów Złoty, Złoty+ i Podróżnik 15 mogą liczyć na realizację świadczeń polegających na:

- przekazywaniu wiadomości najbliższym, dostępie do informacji serwisowej oraz pomocy tłumacza,

- próbie uruchomienia pojazdu na miejscu zdarzenia i ekspertyzie technicznej,

- holowaniu ubezpieczonego pojazdu (w wariancie Złotym do 200 km, w Złotym + i Podróżnik 15 do 400 km) oraz samochodu poszkodowanego w kraju bez limitu km,

- organizacji parkingu (do 2 dni w pakiecie Złotym, w pozostałych do trzech dni),

- odbiorze pojazdu, kontynuacji podróży lub powrocie do miejsca zamieszkania,

- zakwaterowaniu w hotelu (w wariancie Złotym +),

- świadczeniach w ramach pomocy medycznej (w wariancie Złotym + i Podróżnik 15),

- pojeździe zastępczym (w pakiecie Złotym do 5 dni, w Złotym+ i Podróżnik 15 nawet do 10 dni),

- złomowaniu pojazdu.

W wariancie Złotym świadczenia w ramach pomocy serwisowej i pojazdu zastępczego dostępne są pod warunkiem, że do zdarzenia doszło w odległości co najmniej 25 km od miejsca zamieszkania.

 

Ubezpieczenie Moto Assistance dostępne w HDI nie przewiduje limitów kosztów dla poszczególnych świadczeń. Ogranicza je jedynie łączna suma ubezpieczenia przewidziana na pomoc, która wynosi:

- 5 tys. zł dla wariantu Standardowego,

- 10 tys. zł dla wariantu Złotego,

- 20 tys. zł dla wariantu Złotego+,

- 10 tys. zł dla wariantu Podróżnik 15.

 

 

  • HDI NNW

Ubezpieczenie HDI NNW zapewnia ochronę kierowcy pojazdu oraz jego pasażerom, jeśli ucierpią oni w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Ochroną ubezpieczenia objęte są zdarzenia podczas:

- wsiadania i wysiadania z pojazdu,

- załadunku i rozładunku pojazdu,

- zatrzymania i postoju,

- naprawy pojazdu spowodowanej awarią podczas jazdy.

W ramach odszkodowania HDI wypłaca świadczenia w przypadku:

- śmierci w wyniku wypadku,

- trwałego uszczerbku na zdrowiu,

- konieczności zakupu protez lub innych środków pomocniczych,

- przeszkolenia zawodowego inwalidów,

- koniecznej operacji plastycznej.

 

Umowa ubezpieczenia NNW może zostać zawarta w jednym z czterech wariantów sumy ubezpieczenia – 5 tys. zł, 10 tys. zł, 15 tys. zł i 30 tys. zł.

 

 

  • HDI Szyb

Ubezpieczenie HDI Szyb zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany lub naprawy szyb ubezpieczonego pojazdu (w tym także kosztu zakupu wymienianych szyb), koniecznych z powodu ich uszkodzenia lub zniszczenia. Ochroną ubezpieczeniową szyb samochodowych HDI obejmuje zdarzenia powstałe w Polsce i na terytorium Europy z wyłączeniem Białorusi, Mołdawii, Ukrainy oraz europejskiej części Rosji. Suma ubezpieczenia wynosi 4 tys. zł i nie ulega pomniejszeniu o koszty wymiany lub naprawy szyb każdej zgłoszonej szkody.