Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta TUW – Ubezpieczenia komunikacyjne

Sprawdź naszą ofertę TUW – Ubezpieczenia komunikacyjne. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie rolne - Budynki Gospodarstwa Rolnego

Jeżeli jesteś rolnikiem i posiadasz gospodarstwo rolne ubezpiecz budynki w ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych proponowanego przez nasze Towarzystwo. Twoje budynki zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od zdarzeń losowych.

Zakres ubezpieczenia obejmuje aż 13 ryzyk, związanych głównie z anomaliami pogodowymi m.in.:
 • powódź,
 • huragan,
 • grad,
 • podtopienie itd.
Kwestie związane z ubezpieczeniem budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego uregulowane są w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
Agenci oraz pracownicy Towarzystwa w sposób profesjonalny pomogą ustalić wartości budynków oraz stopień ich zużycia.
Suma ubezpieczenia budynku może być ustalona na dwa sposoby:
 • w wartości nowej –  możliwe  tylko w odniesieniu do budynków nowo wybudowanych lub takich, których stopień zużycia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 10%,
 • w wartości rzeczywistej, a więc w wartości w stanie nowym ustalonej na dzień zawierania umowy, którą to wartość pomniejsza się o stopień zużycia budynku.
Pamiętaj, że budynek rolniczy:
 • trwale związany z gruntem,
 • wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
 • o powierzchni przekraczającej 20 m2,
  należy ubezpieczyć już w momencie pokrycia dachem, niezależnie od jego przeznaczenia – nawet, gdy jest nieużytkowany.

Ubezpieczenie rolne - OC Rolnika

Ubezpieczenie OC rolnika jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolnych.
 

 

Ubezpieczeniem tym objęta jest odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.
Obowiązek zawarcia ubezpieczenia przez każdego posiadacza gospodarstwa rolnego wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.
Zgodnie z zapisami ustawy umowę ubezpieczenia OC rolnika zawiera się na okres 12 miesięcy, a obowiązek ten powstaje w momencie objęcia w posiadanie gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 1ha.
  
Niezależnie od ilości posiadanych hektarów, ubezpieczeniu obowiązkowemu OC rolnika podlega również osoba prowadząca dział specjalny produkcji rolnej.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku:
 • wystąpienia szkody, której następstwem jest uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć jak również utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
 • wyrządzenia szkody zarówno przez rolnika jak i wówczas, gdy szkodę wyrządzi osoba pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też pracująca w gospodarstwie,
 • poniesienia szkody przez osoby wykonujące pracę w ubezpieczonym gospodarstwie.

Ubezpieczenie rolne - Argo Casco

Jeżeli posiadasz:

 • kombajny rolnicze, sieczkarnie polowe,

 • ciągniki rolnicze, ładowarki wykorzystywane w rolnictwie,

 • agregaty uprawowe, sadzarki i glebogryzarki ciągnikowe,

 • kultywatory, siewniki, rozrzutniki, kosiarki, opryskiwacze,

 • prasy,

 • przenośne suszarnie do zboża,

 • środki transportowe bez własnego napędu
  czy inne maszyny rolnicze – potrzebujesz odpowiedniego zabezpieczenia przed skutkami uszkodzeń lub kradzieży sprzętu.

Nasze ubezpieczenie sprzętu rolniczego Agrocasco obejmuje szkody w sprzęcie rolniczym powstałe wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania ze sprzętu rolniczego.

Na wniosek Ubezpieczającego zakres podstawowy ubezpieczenia Agrocasco może zostać rozszerzony o kradzież sprzętu rolniczego znajdującego się na terenie siedliska i poza siedliskiem na terenie RP oraz o:

 • nienaliczanie zużycia technicznego w sprzęcie rolniczym dopiero po 10 latach,

 • objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód w sprzęcie rolniczym spowodowanych awarią,

 • zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia w sprzęcie rolniczym którego wiek nie przekroczył 10 lat,

 • ubezpieczenie ogumienia od szkód powstałych bez jednoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia innych części sprzętu rolniczego,

 • dodatkowe koszty wynajmu zastępczego sprzętu rolniczego.

Nasze Towarzystwo w ramach sumy ubezpieczenia również:

 • ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w czasie akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego umową ubezpieczenia,

 • pokrywa udokumentowane koszty wynikłe z zastosowania dostępnych Ubezpieczonemu środków w celu zmniejszenia powstałej szkody w przedmiocie ubezpieczenia i zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia przed szkodą,

 • pokrywa udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,

 • uzasadnionego ekonomicznie transportu uszkodzonego sprzętu rolniczego do zakładu naprawczego albo do siedliska.

Ubezpieczenie rolne - Pakiet Bezpieczna Zagroda

Pakiet BEZPIECZNA ZAGRODA

 

Ubezpieczenie BEZPIECZNA ZAGRODA to kompleksowa i wszechstronna oferta dobrowolnego ubezpieczenia, gwarantującego pełne bezpieczeństwo. Nie musisz kupować wielu polis wystarczy tylko jedna, by chronić Twoje gospodarstwo rolne od pożaru i zdarzeń losowych, powodzi a także kradzieży z włamaniem i rabunku , szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.

 

Polisa kompleksowego ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA:

chroni:

 • budynki, (które nie podlegają pod obowiązek ubezpieczenia), wiaty, silosy, zewnętrzne zbiorniki na gaz płynny, ogrodzenie wraz z bramą, pergole, altany, szklarnie ogrodowe oraz piaskownice, drabinki, zjeżdzalnie,
 • zebrane ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały opałowe, środki ochrony roślin,
 • meble, sprzęt gospodarstwa domowego, odzież, sprzęt audiowizualny, komputerowy, sprzęt turystyczny, sportowy, gotówkę, biżuterię, a także antyki,
 • szyby, lustra, akwaria, kolektory słoneczne i inne przedmioty szklane,
 • uprawy,
 • ule pszczele i pszczoły,
 • domy letniskowe,
 • nagrobki,
 • budynki i budowle w budowie,
 • instalacje fotowoltaiczne.

ochronę ubezpieczeniową możesz rozszerzyć o klauzule ubezpieczenia:

 • szkód spowodowanych przez przenikanie wody z gruntu,
 • kosztów poszukiwania przyczyny szkody,
 • mienia na tarasie i w ogrodzie,
 • szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta

a także o:

dodatkowe ubezpieczenie budynków rolnych ubezpieczonych na postawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

 

Ciebie i Twoją rodzinę chroni przed skutkami:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • odpowiedzialności cywilnej w związku z czynnościami w życiu prywatnym i posiadaniem mienia prywatnego,
 • odpowiedzialności cywilnej kombajnisty,
 • odpowiedzialności cywilnej pszczelarza,
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług agroturystycznych.

Zapewnia Tobie i osobom bliskim:

 • zwrot kosztów w przypadku potrzeby prawnego reprezentowania w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Wybierając kompleksowe ubezpieczenie BEZPIECZNA ZAGRODA otrzymujesz gwarancję:

 • pełnej ochrony Twojego gospodarstwa, a także ochronę dla siebie i swoich bliskich,
 • możliwości wyboru optymalnych sum ubezpieczenia,

Bezpieczna Podróż z TUW-em

Ubezpieczenie BEZPIECZNA PODRÓŻ Z TUW-em to kompleksowe wsparcie w nagłych sytuacjach gwarantujące poczucie bezpieczeństwa podczas podróży w każdym miejscu na świecie.

 

Ubezpieczenie dedykowane jest osobom fizycznym udającym się w podróż poza granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania.

 

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w formie indywidualnej, rodzinnej lub grupowej na okres od 1 do 364 dni.

 

Wybierając jeden spośród 4 wariantów ubezpieczenia: MINI, STANDARD, KOMPLEKS, VIP otrzymasz optymalnie dobraną, szeroką ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę w czasie podróży.

 

Polisa kompleksowego ubezpieczenia BEZPIECZNA PODRÓŻ Z TUW-em

 

Zapewnia:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia,
 • ubezpieczenie assistance,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Chcąc zapewnić pełną ochronę ubezpieczeniową w każdej sytuacji proponujemy rozszerzenie umowy ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka:

 • uprawianie sportów zimowych,
 • uprawienie sportów ekstremalnych,
 • wykonywanie pracy fizycznej.

Dodatkowo dla osób, które chcą czuć się bezpiecznie i mieć wszystko pod kontrolą oferujemy możliwość wykupienia opcji odwołania podróży, która jest zabezpieczeniem przed nieprzewidzianymi, nagłymi zdarzeniami powodującymi rezygnację z wyjazdu lub jego skrócenie.

 

Pomaga:

W razie nagłego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku zapewniamy organizację pomocy medycznej oraz pokrycie kosztów tej pomocy, obejmujące m.in.:

 • koszty hospitalizacji i leczenia ambulatoryjnego,
 • koszty wizyt lekarskich i badań pomocniczych,
 • koszty transportu do placówki medycznej lub między placówkami,
 • koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
 • transport do kraju zamieszkania,
 • transport zwłok do kraju zamieszkania.

Odpowiadamy za organizację usług assistance oraz pokrycie ich kosztów m.in.:

 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej do 48h,
 • poszukiwanie i ratownictwo,
 • pomoc psychologa po akcji ratowniczej,
 • całodobowy dyżur telefoniczny,
 • pomoc tłumacza w zawiązku z pomocą medyczną,
 • pomoc prawna,
 • pomoc w przypadku utraty środków płatniczych i dokumentów,
 • pomoc w przypadku przekazania kaucji,
 • opieka nad niepełnoletnimi dziećmi,
 • transport członka rodziny,
 • kontynuacja podróży.

Ubezpieczenie assistance obejmuje również usługi z zakresu pomocy domowej oraz usług pogrzebowych na terenie RP.

 

Pakiet BEZPIECZNA PODRÓŻ Z TUW-em gwarantuje szereg ważnych korzyści:

 • leczenie zaostrzenia i powikłania chorób przewlekłych w cenie pakietu,
 • wypłata odszkodowania za sprzęt sportowy w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego,
 • zwrot kosztów zakupu rzeczy osobistych nabytych ze względu na opóźnienie bagażu podróżnego już powyżej 4 godzin,
 • leczenie w prywatnych i państwowych placówkach medycznych,
 • bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą.

OC posiadacza pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na posiadaczach pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji oraz pojazdów wolnobieżnych, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji, ale poruszają się po drogach publicznych. Do każdego ubezpieczenia OC dodawane jest bezpłatne ubezpieczenie ASSISTANCE.

Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska, kraje Unii Europejskiej, Chorwacja, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Autocasco

Ubezpieczenie AUTOCASCO (All Risk) to kompleksowa oferta dobrowolnego ubezpieczenia Twojego pojazdu od uszkodzeń, zniszczenia lub kradzieży, zarówno w kraju jak i za granicą.

Ubezpieczenie AUTOCASCO zapewnia: 

 • możliwość ubezpieczenia pojazdów do 15 roku eksploatacji,
 • odszkodowanie bez udziału własnego w szkodzie, oraz bez franszyzy integralnej – umożliwia wypłatę odszkodowania nawet za najmniejsze uszkodzenia,
 • gwarantowana suma ubezpieczenia przez okres 12 miesięcy dla pojazdów fabrycznie nowych (dla pojazdów starszych po opłaceniu dodatkowej składki),
 • bezskładkowe ubezpieczenie wyposażenie dodatkowego pojazdu do sumy 1000 złotych (możesz zwiększyć sumę ubezpieczenia po opłaceniu dodatkowej składki),
 • dodatkowe zniżki za ubezpieczenie pojazdu fabrycznie nowego.

Kompleksową ochronę można rozszerzyć o dodatkowy zakres ubezpieczenia:

 • bagażu podróżnego – do 5 % sumy ubezpieczenia pojazdu (max 3 000,00 zł),
 • utraty kluczyków (kart kodowych czy sterowników),
 • ryczałtowa wypłata świadczenia na pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego,
 • ochrona posiadanych zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

AutoSzyby

Ubezpieczenie AutoSzyby to oferta dobrowolnego ubezpieczenia szyb w pojazdach osobowych, osobowo-ciężarowych i ciężarowych o DMC do 3,5 tony.

Ubezpieczenie obejmuje ochroną wszystkie szyby w samochodzie (przednią, tylną, boczne) od wszelkich uszkodzeń.

Assistance

Ubezpieczenie pomocy w podróży Assistance – przeznaczone jest dla posiadaczy samochodów osobowych, ciężarowych do 3,5t oraz motocykli i motorowerów. Ubezpieczenie Assistance zapewnia poczucie bezpieczeństwa i komfort w podróży w razie niespodziewanego wypadku – kolizji czy awarii pojazdu. Assistance występuje w wariantach: Standard, Premium i Superior oraz Opony.

Assistance w podstawowym wariancie Standard nieodpłatnie dodawane jest do ubezpieczeń OC lub Autocasco, w razie wypadku zapewnia holowanie od 10 do 50 km lub naprawę na miejscu zdarzenia i również pojazd zastępczy na trzy doby – w Polsce.

Wariant Premium zapewnia dodatkowo pomoc serwisową czy dostarczenie paliwa zarówno w razie kradzieży pojazdu, wypadku, jak i awarii, holowanie do 300 km. Oferuje też pomoc w podróży – hotel, pojazd zastępczy czy zorganizowanie powrotu lub dalszej podróży.

Wariant Superior zwiększa powyższe świadczenia o wyższe limity kwotowe, zapewnia hotel nawet na cztery doby, a pojazd zastępczy do 10 dni oraz holowanie do 600 km. Jeśli ubezpieczony spowoduje wypadek na terenie Polsce – poszkodowanemu przysługuje holowanie uszkodzonego pojazdu oraz pojazd zastępczy na dobę, w każdym wariancie Assistance.

Assistance w opcji Opony jest opcją dodatkową do wariantu Assistance Standard i zapewnia pomoc w zakresie wymiany koła na miejscu zdarzenia a także pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego ogumienia. Niniejsza opcja zawarta jest już w zakresie wariantów Assistance Premium i Superior. Umowę można zawrzeć równocześnie z OC lub AC, a także w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, na okres krótszy niż 12 miesięcy. Zakres terytorialny ubezpieczenia: Europa
Jeśli ubezpieczony spowoduje wypadek na terenie Polsce – poszkodowanemu przysługuje holowanie uszkodzonego pojazdu oraz pojazd zastępczy na dobę, w każdym wariancie Assistance. Numer całodobowego Centrum Alarmowego Assistance +48 22 522 66 22

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Komunikacyjnych

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne, zawierane jest łącznie z ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu lub z ubezpieczeniem Autocasco. NNW Komunikacyjne obejmuje kierowcę i pasażerów świadczeniami za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu, zarówno z winy kierującego ubezpieczonego auta, czy też kierowcy innego pojazdu, a także podczas:
– wsiadania i wysiadania z pojazdu,
– postoju i naprawie w trasie,
– przy załadunku i rozładunku,
– oraz na skutek pożaru czy wybuchu pojazdu.

Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia z tytułu: doznanych urazów, śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych do 10% sumy ubezpieczenia i działa terenie RP i Europy. Suma ubezpieczenia na osobę może być ustalona indywidualnie od 5 000 zł do 25 000 zł.

 

Zielona Karta

Ubezpieczenie Zielona Karta rozszerza zakres ubezpieczenia OC o kraje: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Zielona Karta może być dokupiona do ubezpieczenia OC na okres nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

Pakiet Bezpieczna Rodzina

Ubezpieczenie BEZPIECZNA RODZINA to kompleksowa i wszechstronna oferta dobrowolnego ubezpieczenia, gwarantującego bezpieczeństwo Tobie i Twoim bliskim. Pakiet jest dedykowany właścicielom oraz najemcom mieszkań i domów.

 

Polisa kompleksowego ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA

 

Chroni:

 • budynki mieszkalne, mieszkania (wraz z lokalami gospodarczymi), budynki gospodarcze,
 • budowle i obiekty małej architektury,
 • domy letniskowe,
 • ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe,
 • mienie powierzone Ubezpieczonemu np. przez pracodawcę,
 • mienie do działalności gospodarczej,
 • przenośny sprzęt elektroniczny, również poza miejscem zamieszkania,
 • szyby i przedmioty szklane ( w tym baterie/kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne)
 • mienie na tarasie i w ogrodzie,
 • nagrobek.

Zapewnia:

 • ubezpieczenie mienia od pożaru i różnych zdarzeń losowych  w wariancie ryzyka nazwane lub w wariancie wszystkie ryzyka z możliwością rozszerzenia o powódź,
 • ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych od kradzieży z włamaniem,
 • ubezpieczenie mienia osobistego od rabunku i rozboju ulicznego (poza miejscem ubezpieczenia),
 • ubezpieczenie stałych elementów zewnętrznych budynku mieszkalnego lub mieszkania od kradzieży,
 • ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na terenie całego świata z wyłączeniem Kanady i USA, w ramach którego odpowiadamy również za szkody spowodowane przez zwierzęta domowe,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej na terenie Polski,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków bez względu na wiek Ubezpieczonego   i miejsce zdarzenia.

Ubezpieczone ruchomości domowe są objęte ochroną pod adresem wskazanym jako miejsce ubezpieczenia, w razie przeprowadzki – podczas transportu i w nowym miejscu zamieszkania, a także w miejscu do którego je oddamy w celu dokonania naprawy, czyszczenia lub renowacji.

Ponadto ubezpieczenie „Bezpieczna Rodzina” zapewnia zwrot kosztów akcji ratowniczej, działań po szkodzie, odtworzenia dokumentacji i naprawy zabezpieczeń. Ponadto na podstawie dodatkowych klauzul, ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o szkody spowodowane przez przenikanie wody z gruntu, przez dzikie zwierzęta, koszty poszukiwania przyczyny powstania szkody oraz koszty najmu budynku/lokalu i pomieszczeń zastępczych, a ubezpieczenie OC w życiu prywatnym o OC najemcy.

 

Pomaga:

W razie nieszczęśliwego zdarzenia w ramach pakietu pomocy Dom Assistance zapewniamy: wizytę lekarza i pielęgniarki, wsparcie specjalistów (ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych, elektryka, szklarza i dekarza), naprawę sprzętu RTV/AGD i PC, pomoc przy uruchomieniu samochodu. Dodatkowo dostarczamy leki i sprzęt medyczno – rehabilitacyjny, zapewniamy opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, a także opiekę nad zwierzętami.

 

Oferujemy także transport medyczny, transport i zakwaterowanie w hotelu w przypadku, gdy mieszkanie/dom w związku ze zdarzeniem losowym nie nadaje się do zamieszkania oraz informację prawną i usługę Concierge czyli asystenta, który np. zarezerwuje bilety, hotel, restaurację lub zorganizuje dostawę kwiatów.

 

Wybierając kompleksowe ubezpieczenie BEZPIECZNA RODZINA otrzymujesz gwarancję:

 • szerokiej ochrony dla siebie i swoich bliskich, a także posiadanego mienia,
 • indywidualnie dopasowanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
 • pełnej możliwości wyboru optymalnych sum ubezpieczenia,
 • atrakcyjnych zniżek np. za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, za staż członkowski, za zabezpieczenia posiadane w miejscu ubezpieczenia.
Ubezpieczenie komunikacyjne