Wzór apelacji powoda – odszkodowanie z AC (autocasco), pozostawienie karty pojazdu w skradzionym samochodzie (naruszenie prawa materialnego)

Apelacja ma na celu zmianę zaskarżonego wyroku przez uwzględnienie powództwa w całości oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania pierwszoinstancyjnego oraz postępowania przed sądem drugiej instancji zgód­ ­ nie z żądaniem zgłoszonym w pozwie.

Należy zdawać sobie sprawę z tego,że ubezpieczyciel możne odmówić wypłaty odszkodowania w sytuacji, w której ubezpieczony nie dopełni w sposób należyty zabezpieczenia dokumentów pojazdu. Od tej decyzji oczywiście mamy prawo się odwołać.