Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – pomniejszenie odszkodowania za szkodę w ubezpieczeniu mienia ruchomego (kradzież z włamaniem)

Jeśli osoba ubezpieczona uzna, że odszkodowanie za szkodę ubezpieczonego mienia ruchomego (kradzież z włamaniem) jest za niskie, ma możliwość złożenia odwołania.

W piśmie skierowanym do towarzystwa ubezpieczeń powinno się dokładnie opisać całą sytuację. Należy podać numer szkody oraz wyznaczyć sumę, którą jego zdaniem powinna zostać wypłacona (wraz z odsetkami za zwłokę) w terminie 14 dni od doręczenia odwołania.

Do pisma powinna zostać również dołączona kserokopia poprzedniej, niekorzystnej decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.