Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – powódź – umowa obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych

Odwołanie możemy złożyć w sytuacji, w której odszkodowanie wypłacone nam przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest znacznie niższe od poniesionych kosztów naprawy budynków w wyniku szkody poniesionej podczas powodzi. W piśmie powinno się umieścić dokładne koszty, jakie ponieśliśmy na naprawę. Powinniśmy również dołączyć do niego dowody poniesionych kosztów.

            Zakład ubezpieczeń w ciągu 30 dni powinien odpowiedzieć na pismo i poinformować czy odpowiada za dane zdarzenie i wypłaca odszkodowanie czy też nie uznaje odpowiedzialności za poniesioną szkodę oraz odmawia wypłaty odszkodowania.