Wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – wypłata jedynie części odszkodowania z powodu wielości sprawców (odpowiedzialność solidarna kilku sprawców)

Zgodnie z art. 441 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna.

Poszkodowany może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Fakt ten sprawia, że możemy się odwołać od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego jeśli zechce nam przyznać jedynie część odszkodowania. Jeśli uznamy, że jest to w stosunku do nas krzywdzące składamy odpowiednie pismo, na które ubezpieczyciel ma obowiązek odpowiedzieć.